Strona główna

Burmistrz aleksandrowa ł Ó dzkieg o


Pobieranie 13.9 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.9 Kb.

B U R M I S T R Z

A L E K S A N D R O W A Ł Ó D Z K I E G O


o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych

nieruchomości gruntowych


Lp.

Położenie nieruchomości

KW

Nr działki

Pow. w m2

Cena brutto nieruchomości

Wadium


1.

Aleksandrów Łódzki

ul. Piaskowa 46


LD1G/00081768/0

60/1

1850 m2

130.000,00 zł

25.000,00 zł

 1. Działka nr 60/1 nie jest ogrodzona od frontu, ogrodzenie z boków stanowią płoty sąsiednich nieruchomości.. Ulica Piaskowa na tym odcinku posiada nawierzchnię asfaltową. Teren jest uzbrojony w media: energię, wodociąg. Przez działkę wzdłuż ulicy przebiega napowietrzna linia SN. Sąsiedztwo stanowią tereny mieszkaniowe jednorodzinne, od wschodu stawy oraz od strony południowej tereny zalesione (Rezerwat Przyrody ,, Torfowisko’’). Nabywca we własnym zakresie wystąpi o usunięcie drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem działki.

 2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka o numerze ewidencyjnym gruntów 60/1 położona w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-10, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A18MN ( część działki), dla którego plan ustala adaptację, modernizację, rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej oraz realizację nowej zabudowy jednorodzinnej i na terenie oznaczonym symbolem A1ZN (pozostała część działki), dla którego plan ustala zakaz wprowadzania obiektów kubaturowych.

 3. Zgodnie z księgą wieczystą KW nr LD1G/00081768/0 nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 4. Przetarg odbędzie się 12 września 2012r. o godzinie 13.30 w siedzibie Urzędu Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 (mała sala w Biurze Rady).

 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do 07 września 2012r. w kasie Urzędu Aleksandrowa Łódzkiego lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.

 6. Poprzednie przetargi ogłoszono 07.09.2011 r. i 23.11.2011 r. i 05.03.2012 r. i 15.05.2012 r., 19.07.2012 r.

 7. Cena nieruchomości zawiera podatek Vat w wysokości 23%.

 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • oryginału dowodu wpłaty wadium,

 • w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,

 • w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

 • wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

9.Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą

z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.-2-

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pokój 112, tel. 042/270 03 54 lub na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.plBurmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Aleksandrów Łódzki 26 lipca 2012 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość