Burmistrz Miasta i Gminy PobiedziskaPobieranie 479.28 Kb.
Strona1/5
Data19.06.2016
Rozmiar479.28 Kb.
  1   2   3   4   5

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Pobiedziska za 2008 rok

przygotowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska

Burmistrz

Miasta i Gminy Pobiedziska

Michał Podsada

Spis treści

strona


 1. Dochody .............................................................................................................. 5

 2. Wydatki ............................................................................................................. 20

 3. Wydatki niewygasające ………………………………………………………. 33

 4. Zadania zlecone, dotacje rozwojowe i wynagrodzenia .................................... 35

 5. Dotacje ............................................................................................................... 37

 6. Zadania inwestycyjne i WPI .............................................................................. 39

 7. Stan zadłużenia Gminy ...................................................................................... 42

 8. Rady Sołeckie .................................................................................................... 44

 9. Zakład budżetowy – Zakład komunalny ............................................................ 45

 10. Fundusz celowy – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska ............................... 47

 11. Jednostki budżetowe – Jednostki Oświaty ......................................................... 48

 12. Jednostki budżetowe – Ośrodek Sportu i Rekreacji ……….…………………. 55

 13. Jednostki budżetowe – Ośrodek Pomocy Społecznej ....................................... 60

 14. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ... 61

 15. Instytucje kultury ................................................................................................ 62

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Pobiedziska

za rok 2008


Zatwierdzony na XVI Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 20 grudnia 2007 roku budżet Gminy na 2008 rok wynosił:


Dochody – 35.096.173 złotych,

Wydatki – 39.922.215 złotych,


W trakcie 2008 roku dokonane zostały zmiany w budżecie na podstawie uchwał Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska i zarządzeń Burmistrza:

 1. uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XVII/229/08 z 31.01.2008 roku,

 2. uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XIX/249/08 z 28.02.2008 roku,

 3. uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XX/248/08 z 27.03.2008 roku,

 4. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr V/337/08 z 31.03.2008 roku,

 5. uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXII/279/08 z 24.04.2008 roku,

 6. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr V/379/08 z 30.04.2008 roku,

 7. uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXIII/297/08 z 29.05.2008 roku,

 8. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr V/394/08 z 30.05.2008 roku,

 9. uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXIV/312/08 z 26.06.2008 roku,

 10. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr V/415/08 z 30.06.2008 roku.

 11. uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXV/327/08 z 28.08.2008 roku,

 12. uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVI/340/08 z 25.09.2008 roku,

 13. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr V/483/08 z 30.09.2008 roku,

 14. uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVII/346/08 z 24.10.2008 roku,

 15. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr V/511/08 z 31.10.2008 roku,

 16. uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVIII/360/08 z 20.11.2008 roku,

 17. uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXIX/373/08 z 27.11.2008 roku,

 18. uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXX/380/08 z 18.12.2008 roku,

 19. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr V/558/08 z 31.12.2008 roku,

Plan budżetu Gminy Pobiedziska po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił:

Dochody – 41.475.879 złotych

Wydatki – 43.089.468 złotych


Planowane dochody zostały zwiększone o 6.379.706 złotych, natomiast planowane wydatki zwiększono o 3.167.253 złote.

Planowane na rok 2008 dochody budżetu miasta i gminy Pobiedziska są wyższe od pierwotnie planowanych, ich wzrost jest związany z: • dotacjami z budżetu państwa wyższymi o około 2.600.000 złotych w stosunku do początku roku 2008 ze względu na zwiększoną subwencję, środki na zadania zlecone i powierzone, m.in. zwrot akcyzy, pomoc materialna dla uczniów, przyuczenie młodocianych do zawodu, itp.,

 • zwiększonymi dochodami własnymi z podatków i opłat o około 1.000.000 złotych,

 • zwiększonymi dochodami własnymi z tytułu gospodarki mieszkaniowej (dochody z mienia) o około 600.000 złotych,

 • zwiększonymi dochodami z tytułu realizacji zajęć pozalekcyjnych, dodatkowymi dochodami jednostek budżetowych – około 400.000 złotych.

 • środki z UE na współfinansowanie inwestycji realizowanej od roku 2005 dotyczącej budowy kanalizacji w Pomarzanowicach z przysiółkami ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 841.611,60 złotych,

 • środki z UE i dotacje rozwojowe na programy „Podnoszę swoje kwalifikacje”, „Program aktywizacji zawodowej”, „Tacy sami” oraz Agroturystyka - kontynuacja z roku 2007 – 286.563,19 złotych,

 • środki na budowę boska wielofunkcyjnego w Biskupicach z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 158.550 złotych,

 • środki na rekultywację dróg z FOGR-u i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 138.000 złotych,

 • środki ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie i remont dróg powiatowych w granicach miasta w kwocie 487.300 złotych oraz dofinansowanie Straży Pożarnych w kwocie 4.000 złotych.DOCHODY
Dochody budżetu gminy Pobiedziska zaplanowane pierwotnie w kwocie 35.096.173 złote w trakcie roku budżetowego zostały zwiększone do kwoty 41.475.879 złotych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie dochodów to kwota 41.544.734,55 złotych, co stanowi 100,17% zakładanego planu.

W tym:


- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.012.007 złotych, uzyskano w kwocie 2.639.207,08 złotych, co stanowi 87,63% założonego planu,

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 38.463.872 złote wykonano w kwocie 38.905.527,47 złotych, co stanowi 101,15% założonego planu.

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe uzyskane na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 6.904.405,87 złotych, co stanowi 95,1% założonego planu.

Lp.

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe

Plan

w złotychWykonanie

w złotych% planu

1

Dotacje celowe na zadania w zakresie administracji rządowej

4.669.336

4.399.670,79

94,2

2

Dotacje na zadania własne

894.282

852.556,57

94,3

3

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

517.300

524.003,72

101,3

4

Środki na zadania realizowane z udziałem środków z UE oraz dotacje rozwojowe

1.176.137

1.128.174,79

95,9

Razem

7.257.055

6.904.405,87

95,1

1. Dotacje celowe uzyskane na zadania w zakresie administracji rządowej przedstawiają się następująco: • dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 394.249,33 złote,

 • dotacja na zadanie związane z prowadzeniem ewidencji ludności – 101.700 złotych,

 • dotacja na uaktualnianie spisu wyborców – 2.385 złotych,

 • dotacja na świadczenia rodzinne – 3.553.500 złotych,

 • dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21.986,01 złotych,

 • dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 325.850,45 złotych.

2. Dodatkowe środki finansowe uzyskane dla zrealizowania niektórych zadań na terenie miasta i gminy:


 1. Dotacje na zadania własne to wpływy:

 • dotacja na wyszkolenie młodocianych pracowników – 143.890,08 złotych,

 • dotacja na wdrożenie jęz. angielskiego w klasach pierwszych – 43.174,06 złotych,

 • dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 120.000 złotych,

 • dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 162.604 złote,

 • dotacja na dożywianie – 101.400 złotych,

 • dotacja na stypendia dla uczniów – 122.938,43 złote,

 • dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego – 158.550 złotych.

 1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

 • środki na utrzymanie dróg publicznych powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu – 349.300 złotych,

 • środki ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP – 4.000 złotych,

 • środki z gmin ościennych na zwrot kosztów za dzieci uczęszczających do Przedszkola w Pobiedziskach – 32.703,72 złote,

 • środki z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację dróg dojazdowych do pól – 138.000 złotych.

 1. Środki uzyskane na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacje rozwojowe:

 • na współfinansowanie inwestycji realizowanej od roku 2005 dotyczącej budowy kanalizacji w Pomarzanowicach z przysiółkami ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 841.611,60 złotych,

 • na podwyższanie kwalifikacji mieszkańców (Agroturystyka) z Europejskiego Funduszu Społecznego – 7.653,83 złote,

 • dotacje rozwojowe na podwyższanie kwalifikacji mieszkańców w ramach programu „Aktywizacja zawodowa” i „Podnoszę swoje kwalifikacje” – 278.909,36 złotych.

Zaplanowane dochody własne w kwocie 23.254.291złotych wykonano w 101,8%, w kwocie 23.675.795,68 złotych.Lp.

Dochody własne

Plan

w zł


Wykonanie

w zł


% planu

1

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

164.000

176.354,04

107,5

2

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

8.094.032

8.977.270,00

110,9

3

Podatek rolny

737.000

705.122,73

95,7

4

Podatek od nieruchomości

6.170.000

5.995.147,75

97,2

5

Dotacja z PFRON – podatek od nieruchomości

82.144

82.144,00

100,0

6

Podatek leśny

57.100

63.484,01

111,2

7

Podatek od środków transportowych

283.000

286.354,61

101,2

8

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

30.000

38.710,94

129,0

9

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.310.000

1.184.685,16

90,4

10

Wpływy z opłaty skarbowej

70.000

87.058,70

124,4

11

Opłata targowa

28.000

28.319,20

101,1

12

Podatek od spadków i darowizn

110.500

124.865,84

113,0

13

Podatek od posiadania psów

4.020

3.946,70

98,2

14

Opłata planistyczna

77.900

84.426,84

108,4

15

Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

25.500

26.650,00

104,5

16

Opłata lokalna za śmieci

1.120.000

1.168.914,96

104,4

17

Opłata adiacencka

36.000

39.413,03

109,5

18

Opłata eksploatacyjna

110.000

109.732,60

99,8

19

Opłata za zajęcie pasa drogowego

132.000

119.803,99

90,8

20

Dochody z majątku gminy

2.241.645

1.894.904,33

84,5

21

Wpływy z obwodów łowieckich

2.000

2.624,45

131,2

22

Dochody jednostek budżetowych (czynsze, opłaty, wpływy z usług, darowizny, odsetki)

1.200.212

1.223.726,19

101,9

23

Pozostałe dochody, darowizny, prowizja od opłat za dowody osobiste, odszkodowania, wyd. niewygasające 2007, itp.

659.238

690.936,62

104,8


24

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

257.500

259.479,40

100,8

25

Odsetki podatkowe i z rachunku bankowego

252.500

301.719,59

119,5

Razem dochody własne

23.254.291

23.675.795,68

101,8

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco: 1. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.209.559,61 złotych, z tego:

  1. podatek od środków transportowych – 117.370,67 złotych,

  2. podatek od nieruchomości – 835.770,46 złotych,

  3. podatek rolny – 256.418,48 złotych,

 2. skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 1.005.356,23 złote, z tego:

  1. podatek od nieruchomości – 946.220,23 złote, w tym zwolnione Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska:

- budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wodociągi na kwotę 657.545,58 złotych,

- budynki i grunty służące celom kulturalnym, oświatowym, sportowym, czytelnictwu, doradztwu rolniczemu, pomocy społecznej na kwotę 106.932,62 złote,

- nowe budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 181.742,03 złote,


  1. podatek od środków transportowych – 2.740,00 złotych – są to zwolnione Uchwałą Rady autobusy dowożące dzieci do szkoły,

  2. podatek rolny – 56.396 złotych (ulga z tytułu suszy w wysokości 50% IV raty podatku rolnego za 2008 rok),

 1. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, z tego:

  1. umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 86.654,76 złotych:

- podatek od nieruchomości – 4.543,92 złote,

 • podatek rolny – 8.056,10 złotych,

 • podatek od posiadania psa – 703,00 złote,

 • opłaty lokalne (śmieci) – 20.475,14 złotych,

 • podatek od środków transportowych – 7.531 złotych,

 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45.345,60 złotych, w tym:

  • podatek od nieruchomości – 4.148,40 złotych,

  • podatek rolny – 1.279 złotych,

  • opłaty lokalne (śmieci) – 17.168,45 złotych,

  • podatek od posiadania psa – 207,50 złotych,

  • podatek od środków transportowych – 19.467 złotych,

  • renta planistyczna – 3.075,25 złotych,

  1. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 75.179,32 złote:

 • podatek od nieruchomości – 33.288,60 złotych,

 • podatek rolny – 8 złotych,

 • podatek od środków transportu – 660 złotych,

 • podatek leśny – 1 złoty,

 • podatek od spadków i darowizn – 8.085,09 złotych,

 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.672,75 złotych,

 • opłaty lokalne – 27.463,88 złotych, w tym:

  • renta planistyczna – 6.222,94 złote,

  • śmieci – 21.240,94 złote.

Zaległości, które opisano poniżej wynoszą ogółem 2.412.007,92 złote.

Na zaległości wynikające z nieterminowo regulowanych podatków lub nieregulowanych podatków i opłat wysyłane są w trakcie roku upomnienia, tytuły wykonawcze, kierowane są sprawy do Sądu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą ogółem 1.994.528,13 złotych, z tego: • podatek od nieruchomości osób prawnych to kwota 310.263,22 złote, w celu odzyskania należności wystawiono 65 upomnień na kwotę 136.224,95 złotych oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 52.558,10 złotych,

 • podatek od nieruchomości osób fizycznych to kwota 649.545,81 złotych, w celu odzyskania należności wystawiono 1.884 upomnienia na łączną kwotę 369.691,77 złotych, wystawiono 850 tytułów wykonawczych na kwotę 301.601,66 złotych,

 • przymusowe wpisy na hipoteki ksiąg wieczystych wynoszą 32.264,23 złote, w tym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych 26.569,53 złote i podatku rolnym od osób fizycznych 5.694,70 złotych – stan wpisów na dzień 31 grudnia 2008 roku,

 • podatek rolny od osób prawnych to kwota 68.169,15 złotych, w celu odzyskania należności wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 27.735,05 złotych, na pozostałą kwotę wystawiono 3 tytuły wykonawcze w kwocie 12.895,37 złotych,

 • podatek rolny od osób fizycznych to kwota 62.486,75 złotych, w celu odzyskania należności wystawiono 805 upomnień na łączną kwotę 129.074,34 złote oraz wystawiono 208 tytułów wykonawczych na kwotę 30.937,70 złotych,

 • podatek leśny od osób prawnych to kwota 2 złote,

 • podatek leśny od osób fizycznych to kwota 1.691,14 złotych (zaległość wynika ze zobowiązania łącznego, windykacja przebiega łącznie z podatkiem rolnym),

 • podatek od środków transportowych osób prawnych to kwota 14.075,20 złotych - wysłano 3 upomnienia na kwotę 2.644 złote, wystawiono 2 decyzje określające zaległość na kwotę 1.776 złotych, pozostała kwota zaległości jest zabezpieczona tytułami wykonawczymi i obecnie Urząd Skarbowy prowadzi egzekucję z ruchomości dłużnika,

 • podatek od środków transportowych osób fizycznych to kwota 76.893,15 złotych - wysłano 64 upomnienia na kwotę 58.776,40 złotych, wystawiono 68 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 50.209,40 złotych i wydano 76 decyzji określających zaległość na kwotę 94.780,30 złotych, pozostała kwota zaległości zabezpieczona jest tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach ubiegłych,

 • zaległości z tytułu wpływów z karty podatkowej to kwota 93.756,19 złotych (dochody są realizowane przez urząd skarbowy),

 • podatek od spadków i darowizn to kwota 11.234,51 złotych (dochody są realizowane przez urząd skarbowy),

 • podatek od posiadania psów to kwota 4.044,94 złote - wydano w latach ubiegłych upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze,

 • podatek od czynności cywilno prawnych to kwota 7.713 złotych (dochody są realizowane przez urząd skarbowy),

 • opłata z tytułu utylizacji i wywozu odpadów stałych to kwota 559.798,79 złotych – wysłano 213 upomnień na kwotę 352.432,07 złotych i wystawiono 515 tytułów wykonawczych na kwotę 82.645,59 złotych,

 • opłata planistyczna to kwota 97.364,11 złotych – wystawiono 3 upomnienia na kwotę 62.864 złote,

 • opłata adiacencka to kwota 21.091,07 złotych – wysłano 8 upomnień na kwotę 10.211,44 złote,

 • opłata skarbowa to kwota 16.399,10 złotych (dochody realizowane przez urząd skarbowy).

Ponadto od w/w zaległości naliczono odsetki, których wysokość na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 799.923,40 złotych.

Występują również zaległości dotyczące gospodarki mieszkaniowej i wynoszą ogółem 64.997,46 złotych, z tego: • opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów to kwota 33.764,87 złotych – wystawiono 212 upomnień na kwotę 111.997,20 złotych, do Sądu oddano 15 spraw na kwotę 5.150,99 złotych,

 • sprzedaż mienia to 5.693,14 złotych - zaległości dotyczą rozłożonych na długoterminowe raty płatności za wykupione lokale, w związku z powyższym wystawiono 4 upomnienia na kwotę 5.182,02 złote,

 • najem i dzierżawa składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego to kwota 25.539,45 złotych – wysłano 24 upomnienia na łączną kwotę 4.320,97 złotych, do Sądu oddano 1 sprawę na kwotę 2.196 złotych.

Zaległości występują również z innych tytułów, są to:

 • nieuregulowane faktury wystawione przez urząd – 3.669,72 złote,

 • alimenty jako dochód gminy w związku z wypłatą zaliczek alimentacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 337.046,50 złotych,

 • nieuregulowane dochody w Oświacie: szkoły – 2.183,46 złotych, przedszkola – 8.982,65 złotych,

 • nieuregulowane w terminie należności Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 600 złotych,

 • czynsze dotyczące mieszkań komunalnych oraz inne dochody realizowane przez Zakład Komunalny – zakład budżetowy – 243.769,25 złotych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wpłynęła w łącznej kwocie 10.964.533 złote, co stanowi 100,0% założonego przez Ministerstwo Finansów planu dla Gminy Pobiedziska na rok 2008.Lp.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

w tym:


Plan

w złotychWykonanie

w złotych% planu

1

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

10.033.476

10.033.476

100,0

2

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

766.635

766.635

100,0

3

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

164.422

164.422

100,0

Subwencja ogółem

10.964.533

10.964.533

100,0

Subwencja ogólna z budżetu państwa, którą otrzymała gmina do 31 grudnia 2008 roku to 10.964.533 złote, z tego: 1. część oświatowa subwencji ogólnej – 10.033.476 złotych,

 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej - 766.635 złotych,

 3. część równoważąca subwencji ogólnej – 164.422 złote.

DOCHODY
Realizacja Dochodów budżetu Gminy Pobiedziska na 31 grudnia 2008 roku
Plan dochodów budżetu gminy Pobiedziska wynosił 41.475.879 złotych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie dochodów to kwota 41.544.734,55 złotych, co stanowi 100,17% zakładanego planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano w kwocie 416.769,82 złote – 99,76% założonego planu dochodów.

Uzyskaliśmy darowizny na organizację dożynek gminnych oraz dochody ze sprzedaży gruntów rolnych w łącznej kwocie 22.520,49 złotych, natomiast na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie od Wojewody Wielkopolskiego otrzymaliśmy 394.249,33 złote - wydano 204 decyzje.

W dziale 020 Leśnictwo plan dochodów zrealizowano w 131,22%, w kwocie 2.624,45 złotych – są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Murowanej Gośliny jako dzierżawa za korzystanie z obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie – wysokie wykonanie planu wynika z wpłat dzierżawy w miesiącu grudniu 2008, w związku z czym trudny jest do przewidzenia plan dochodów na dany rok.

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowane dochody uzyskano w 100,0%, w kwocie 487.300 złotych.

Ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu otrzymaliśmy 349.300 złotych, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta 179.300 złotych oraz na remont nawierzchni dróg powiatowych w granicach miasta - ul. Głównej i Czerniejewskiej 170.000 złotych.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację dróg Jerzyn – Kołata i Krześlice – Wronczyn otrzymaliśmy 138.000 złotych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane wpływy z mienia uzyskano w łącznej kwocie 1.892.854,83 złote – plan został wykonany w 84,53%.

Uzyskane wpływy to:


 • dochody z wieczystego użytkowania gruntów – 266.127,81 złotych wykonane w 99,64% planu, w tym os. fizyczne - 169.569,47 złotych, os. prawne – 96.558,34 złote – na nieregulowane w terminie płatności wystawiono 212 upomnień, natomiast do Sądu skierowano 15 spraw,

 • dochody uzyskane z najmu i dzierżawy to kwota 133.504,22 złote wykonane w 124,77% planu, w tym dzierżawa - 84.884,46 złotych, wynajem lokali – 48.619,76 złotych – na nieregulowane w terminie płatności wystawiono 24 upomnienia, natomiast do Sądu skierowano 1 sprawę,

 • dochody z tytułu przekształcenia sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym na własność uzyskano w kwocie 149.530,11 złotych, co stanowi 60,39% założonego planu – przewidywano większe zainteresowanie przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności przy zastosowaniu korzystnych ulg i bonifikat,

 • dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy to kwota 1.327.459,37 złotych – 82,86% planu: ze sprzedaży działek uzyskano 1.302.427,69 złotych (sprzedano 25 działek o łącznej powierzchni 1,6575 ha), ze sprzedaży lokali w systemie ratalnym uzyskano 25.031,68 złotych (wystawiono 4 upomnienia z tytułu nieterminowo regulowanych rat) – niski stopień realizacji planu jest związany z niższą od planowanej ilością sprzedanych działek budowlanych – nie udało się zbyć 5 działek, ponieważ w przetargach na sprzedaż działek w dniach 07 lipca i 20 października nikt nie uczestniczył, nie wpłacono żadnego wadium na przedmiotowe działki,

 • wpływy z różnych dochodów związane z wpłatami osób wnioskujących o wykup lokali (wycena i inwentaryzacja budynków wraz z udziałem w gruncie) wynoszą 10.726,82 złote, co stanowi 105,16% planu,

 • ponadto od nieterminowej regulacji zobowiązań na rzecz gminy z tytułu sprzedaży ratalnej wpłynęło 5.506,50 złotych odsetek;

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody uzyskano w kwocie 997.403,57 złotych i osiągnięto 100,10% planowanych dochodów:

 • środki z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie ewidencji ludności to kwota 101.700 złotych – 100% zaplanowanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,

 • środki na współfinansowanie budowy kanalizacji Pomarzanowic z przysiółkami ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (UE) – 841.611,60 złotych – 100,0% planu,

 • planowane wpływy z przyjmowanych opłat z tytułu wydania dowodu osobistego uzyskano w kwocie 1.845 złotych – 87,86% założonego planu,

 • 52.246,97 złotych to dochody z tytułu zwrotu wydatkowanych środków przez UMiG na telefony, prąd, gaz, itp. - uzyskano 101,87% planowanych dochodów;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców otrzymano w kwocie 2.385 złotych – 100,0% założonego planu;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne otrzymano łącznie 4.064 złote, w tym dotację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na zakup wentylatora oddymiającego dla ochotniczych straży pożarnych uzyskano 4.000 złotych, natomiast z tytułu zwrotu ubezpieczenia otrzymano 64,00 złote, co stanowi 100,0% planu;W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane wpływy uzyskano w kwocie 19.705.366,94 złote, w 103,65%:

rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 30.000 złotych, natomiast zrealizowany przez urząd skarbowy dochód z tego tytułu wyniósł 38.710,94 złote, co stanowi 129,04% założonego planu,

rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w łącznej kwocie 3.257.244 złote, wykonanie planu to 90,16%, w kwocie 2.936.626,00 złotych - dochody z poszczególnych podatków kształtują się następująco:

 • podatek od nieruchomości – poziom planowanych dochodów w roku 2008 to kwota 2.590.000 złotych, natomiast uzyskane wpływy z tego tytułu to 2.427.682,58 złotych – 93,73% założonego planu, niższe wykonanie planu wynika z korygowania deklaracji przez duże firmy, które przekształcając się w inne firmy obniżają wartość przejmowanych budowli o umorzenie środków trwałych,

 • podatek rolny – poziom zaplanowanych dochodów wykonano w 98,61%, w kwocie 154.811,12 złotych, niższe wykonanie planu spowodowane jest skorzystaniem z ulg podatkowych wynikających z suszy w roku 2008,

 • podatek leśny – plan założonych dochodów wykonano w 109,0%, w kwocie 54.607,10 złotych,

 • podatek od środków transportowych – plan dochodów zrealizowano w 99,87%, w kwocie 17.977,00 złotych,

 • podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody wykonano w kwocie 187.952,82 złote, co stanowi 53,7% założonego planu – wykonanie dochodów wynika z realizacji tego podatku przez urzędy skarbowe (w tym podatku plan ustalany jest szacunkowo),

 • odsetki od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat – dochody z tytułu odsetek od podatków i opłat to kwota 11.451,38 złotych i stanowi to 114,51% założonego planu – wysoka realizacja planu wynika z prowadzonych windykacji podatków,

 • rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – z PFRON otrzymano podatek od nieruchomości dotyczący zakładów pracy chronionej, które z mocy ustawy korzystają ze zwolnień w tym podatku oraz z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie – kwota dochodów to 82.144 złote i stanowi 100,0% założonego planu,

rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w łącznej kwocie 5.636.520 złotych, wykonanie planu to 100,79%, w kwocie 5.680.926,44 złote - dochody z poszczególnych podatków kształtują się następująco:

 • podatek od nieruchomości – poziom planowanych dochodów w roku 2008 to kwota 3.580.000 złotych, natomiast uzyskane wpływy z tego tytułu to 3.567.465,17 złotych – 99,65% założonego planu,

 • podatek rolny – poziom zaplanowanych dochodów wykonano w 94,88%, w kwocie 550.311,61 złotych, niższe wykonanie dochodów jest spowodowane udzieleniem ulg w IV kwartale 2008 roku wynikających z suszy,

 • podatek leśny – plan założonych dochodów wykonano w 126,81%, w kwocie 8.876,91 złotych, wyższe wykonanie dochodów za rok 2008 spowodowane jest realizacją tytułów wykonawczych za okresy wcześniejsze,

 • podatek od środków transportowych – plan dochodów zrealizowano w 101,27%, w kwocie 268.377,61 złotych, wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest realizacją tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy,

 • podatek od spadków i darowizn – dochody z powyższego tytułu zrealizowane dla gminy przez urzędy skarbowe to kwota 124.865,84 złote tj. 113,0% szacunkowo założonego planu,

 • podatek od posiadania psów – wartość zrealizowanych dochodów to kwota 3.946,70 złote, co stanowi 98,18% wykonania planu,

 • opłata targowa – wartość wpływów z tytułu pobranej opłaty za miejsca do targowania w roku 2008 wynosi 28.319,20 złotych, co stanowi 101,14% planu,

 • podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody wykonano w kwocie 996.732,34 złote, co stanowi 103,83% założonego planu – wykonanie dochodów wynika z realizacji tego podatku przez urzędy skarbowe (w tym podatku plan ustalany jest szacunkowo),

 • odsetki od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat – dochody z tytułu odsetek od podatków i opłat to kwota 132.031,06 złotych i stanowi to 129,44% założonego planu – bardzo dobre wykonanie planu dochodów wynika z wysokiej ściągalności dochodów w związku przeprowadzanymi windykacjami,

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 1.828.900 złotych, natomiast plan zrealizowano w wysokości 103,64%, w kwocie 1.895.479,52 złote, są to wpływy z następujących tytułów:

 • opłata skarbowa – wartość wykonanych dochodów z tytułu opłaty skarbowej pobieranej przez urzędy skarbowe i przez urząd - to kwota 87.058,70 złotych, plan dochodów zrealizowano w 124,37%,

 • wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – uzyskano dochód w wysokości 109.732,60 złotych, co stanowi 99,76% założonego planu – są to wpływy z tytułu wydobywania żwiru na terenie gminy Pobiedziska – są one ustalane na podstawie ilości wydobytych ton,

 • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – w roku 2008 uzyskano 259.479,40 złotych z tytułu wydanych zezwoleń, co stanowi 100,77% planu – wydano 85 zezwoleń;

  • 66 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży: piwa – 25, na sprzedaż wina – 22 oraz 19 zezwoleń na sprzedaż alkoholi powyżej 18% ,

  • 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży: piwa – 11, na sprzedaż wina 5, na sprzedaż alkoholi powyżej 18% - 3,

  • ponadto wydano 8 zezwoleń jednorazowych, wydano również 21 decyzji wygaszających zezwolenia ze względu na likwidację działalności lub rezygnację ze sprzedaży alkoholu oraz wydano 114 zaświadczeń dotyczących dokonania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie tych dochodów wynosi 1.439.208,82 złote i stanowi 103,44% założonego planu, są to wpływy z następujących tytułów:

  • opłata z tytułu renty planistycznej – z tytułu wzrostu wartości nieruchomości uzyskano wpływy w kwocie 84.426,84 złote, co stanowi 108,38% założonego planu – w roku 2008 wydano 5 decyzji ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wyższe wykonanie dochodów jest spowodowane realizacją tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy ,

  • opłata z tytułu wywozu i utylizacji odpadów stałych na wysypisko została wykonana w kwocie 1.168.914,96 złotych, co stanowi 104,37% założonego planu – wysokie wpływy są spowodowane dodatkowymi działaniami urzędu (oprócz wysyłania upomnień) – informowanie o terminach wywozu odpadów w biuletynie, opodatkowanie osób, które zameldowały się i zamieszkały na terenie gminy, wystawianie tytułów wykonawczych,

  • opłata adiacencka zaplanowana w roku 2008 w kwocie 36.000 złotych została zrealizowana w 109,48% w wartości 39.413,03 złotych – jest to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po przyłączeniu między innymi do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w roku 2008 wystawiono 63 decyzje na opłatę adiacencką, w związku z tym znacznie zwiększyła się wartość uzyskanych dochodów,

  • opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej została wykonana w kwocie 26.650 złotych, co stanowi 104,51% założonego planu – dokonano 219 wpisów do ewidencji, przyjęto i wydano 215 zaświadczeń, wydano 171 zaświadczeń o likwidacji działalności gospodarczej, wydano 25 decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej, wydano 34 duplikaty, wydano 63 zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dla celów stypendialnych oraz 12 zaświadczeń – opinii o usytuowaniu lokalu (dotyczy automatów do gier).

  • opłata za zajęcie pasa drogowego została wykonana w 90,76%, w kwocie 119.803,99 złotych, wpływy z tego tytułu uzależnione są od decyzji wydanych w danym roku na zajęcie pasa drogowego, czego nie można przewidzieć przy szacowaniu budżetu;

rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tytułu podatku dochodowego realizowane przez urzędy skarbowe i otrzymane z Ministerstwa Finansów uzyskano w łącznej kwocie 9.153.624,04 złotych, co stanowi 110,85% ustalonego planu, przy czym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało w kwocie 8.977.270 złotych – 110,91% planu (plan szacuje Ministerstwo Finansów),

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały w kwocie 176.354,04 złote – 107,53% (plan szacuje gmina na podstawie wpływów z urzędów skarbowych w poprzednim roku);

Dział 758 Różne rozliczenia zrealizowano w wysokości 11.736.206,71 złotych, co stanowi 100,42% planu, w tym: dochody z tytułu części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji wynoszą 10.964.533 złote – 100,0% planu, odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 152.730,65 złotych, co stanowi 113,13% planu, niewykorzystane środki dotyczące wydatków niewygasających roku 2007 oraz kary z tytułu nieterminowo realizowanych umów zawartych z wykonawcami uzyskano w kwocie 618.943,06 złotych;

Dział 801 Oświata i wychowanie wartość zrealizowanych dochodów to kwota 1.298.471,53 złote stanowiąca 98,58% zaplanowanych wpływów, z tego:

- 10.794 złote to opłaty uzyskane przez szkoły,

- 69.611,18 złotych to wpływy z czynszów płaconych przez lokatorów i najmu pomieszczeń szkolnych,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 18.055,46 złotych,

- otrzymane darowizny – 10.331,20 złotych,

- odpłatność za żywienie – 171.742,85 złotych,

- pozostałe dochody to 139.093,10 złotych,

- dotacja na jęz. angielski – 43.174,06 złotych,

- koszty stałe stanowiące odpłatność za korzystanie dzieci z przedszkola oraz odpłatność za żywienie w Przedszkolu – 555.658,71 złotych,

- wpływy z czynszów płaconych przez lokatorów w przedszkolu – 22.953,94 złote,

- odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkola – 2.621,69 złotych,

- wpłata z tytułu porozumienia zawartego z Gminami ościennymi dotyczącego dzieci z terenu tych gmin uczęszczających do przedszkola w Pobiedziskach – 32.703,72 złote,

- wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu – 5.317,44 złote,

- odszkodowanie za uszkodzony autokar – 2.873,10 złotych,

- odpłatność za posiłki ze stołówki szkolnej w ZS Pobiedziska – 69.651,00 złotych,

- dotacja na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego – 838,07 złotych,

- dotacja na przyuczenie młodocianych do zawodu – 143.052,01 złotych;

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowane dochody uzyskano w kwocie 4.379.308,79 złote, jest to 94,39% założonego planu: • dotacja na świadczenia rodzinne – 3.553.500,00 złotych,

 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.915,76 złotych,

 • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 170,28 złotych,

 • pozostałe dochody – 6.140,02 złote,

 • dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21.986,01 złotych,

 • dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 445.850,45 złotych,

 • uzyskane darowizny – 500,00 złotych,

 • odsetki od środków na rachunkach bankowych – 9.351,96 złotych,

 • dotacja rozwojowa program „Tacy sami” – 72.155,27 złotych,

 • dotacja na utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej – 162.604 złote,

 • wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 3.735,04 złote,

 • dotacja na dożywianie – 101.400 złotych;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – uzyskane dochody to 286.563,19 złotych – są to środki na podwyższanie kwalifikacji mieszkańców - Agroturystyka z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 7.653,83 złote i środki z dotacji rozwojowej na programy „Program Aktywizacji Zawodowej” oraz „Podnoszę swoje kwalifikacje” w łącznej kwocie 278.909,36 złotych. Wartość uzyskanej dotacji w roku 2008 to 85,66% założonego planu;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – uzyskane dochody w tym dziale to 124.486,43 złote - 98,90% założonego planu – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum wyniosła 108.444 złote, na refundację zakupu podręczników Wojewoda przekazał 14.494,43 złote, natomiast 1.548 złotych to stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia ZS Pobiedziska Letnisko;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody zostały zrealizowane w kwocie 210.929,29 złotych, co stanowi 99,71% planu, otrzymane środki w tym dziale dotyczą dotacji z budżetu państwa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach – 158.550 złotych oraz dochodów uzyskanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu realizowanych usług, odsetek bankowych i pozostałych wpłat w łącznej kwocie 52.379,29 złotych.
Załącznik Nr 1

WYDATKI

: nt-bin -> private -> pobiedziska
private -> Wojewódzki sąd administracyjny wydział VIII zamiejscowy w radomiu ul. Słowackiego 7 26-600 Radom Skarżący
private -> Uchwała nr xii/80/2011 rady gminy tarnówka z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce
private -> Urząd Stanu Cywilnego w Okonku pokój nr 13 akt zgonu zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu
private -> Uchwała nr xxxi/195/2014 rady gminy tarnówka z dnia 30 września 2014r w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnówka”
private -> Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę
private -> Gmina dominowo
pobiedziska -> 1. Informacje i dane ogólne: Informacje o Inwestorze i Projektancie
pobiedziska -> Plan pracy Komisji Rolnictwa na rok 2013
pobiedziska -> Protokół z obrad XIII sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska odbytej w sali sesyjnej umiG ul. T. Kościuszki 4 w dniu 24 listopada 2011r w godz od 16. 00 do 19. 50 Pkt. 1 Otwarcie I stwierdzenie prawomocności obrad


  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy