Cat club animalsPobieranie 60.79 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar60.79 Kb.
STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KOTÓW RASOWYCH

CAT CLUB ANIMALS

 
ROZDZIAŁ I


Postanowienia Ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Kotów Rasowych Cat Club Animals i posługuje się skrótem nazwy

Cat Club Animals.

 1. Cat Club Animals zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne, które organizują i wspierają hodowlę kotów rasowych

oraz miłośników kotów w Polsce i poza granicami kraju.
§ 2

Terenem działalności Cat Club Animals jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Bydgoszcz.


§ 3

 1. Cat Club Animals jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawnych,

a zwłaszcza prawa o stowarzyszeniach.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 2. Cat Club Animals używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Cat Club Animals

zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 1. Symbol i nazwa Cat Club Animals podlegają ochronie prawnej.

 2. Cat Club Animals opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw

może zatrudniać pracowników.
§ 4

 1. Cat Club Animals może przystępować do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych.

 2. Cat Club Animals może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,

których cele zbliżone są do jego celów.

 1. Członków Cat Club Animals obowiązują przepisy i decyzje organizacji międzynarodowych,

do których należy o ile nie pozostają w sprzeczności z prawem polskim.
§ 5

Czas trwania stowarzyszenia Cat Club Animals jest nieograniczony.

 

ROZDZIAŁ II


Cele i sposoby działania
§ 6

Celem stowarzyszenia Cat Club Animals jest:

1) popieranie hodowli kotów rasowych

2) wspieranie i koordynacja działań swoich członków

3) rozwijanie świadomości dotyczącej praw zwierząt

4) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt.


§ 7

Cel ten będzie realizowany poprzez:

1) Organizowanie pokazów, przeglądów i wystaw, tak krajowych jak i międzynarodowych.

2) Organizowanie instruktażów, kursów, odczytów w zakresie hodowli kotów rasowych.

3) Reprezentowanie interesów członków Cat Club Animals przed władzami administracyjnymi, organizacjami społecznymi

oraz jednostkami gospodarczymi RP oraz przed władzami organizacji międzynarodowych, do których należy.

4) Czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej i członkowskiej.

5) Prowadzenie dokumentacji hodowlanej, wnioskowanie o dokonanie wpisów do Polskich Ksiąg Rodowodowych

i wydanie rodowodów.

ROZDZIAŁ IIICzłonkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8

Członkowie Cat Club Animals dzielą się na: 1. Zwyczajnych.

 2. Wspierających.

 3. Honorowych.

§ 9


 1. Członkiem zwyczajnym Cat Club Animals może być:

  1. obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych;

  2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
   może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;

  3. małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia;

  4. cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich;

  5. cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 2. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania Członków.

§ 10


 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna deklarująca Cat Club Animals

pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia i zostanie przyjęta uchwałą

Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia. 1. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w Cat Club Animals przez jedną

upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem.

 1. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 11


Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Cat Club Animals, której taką godność nada Walne Zebranie.
§ 12

Członek zwyczajny ma prawo: 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2 i 3 .

 2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Cat Club Animals.

 3. Uczestniczyć w szkoleniach, kursach i we wszystkich imprezach oraz wystawach Cat Club Animals.

 4. Korzystać z pomocy i urządzeń Cat Club Animals na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 13


Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach Cat Club Animals,

w tym Walnego Zebrania. Członków.

§ 14


 1. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

 2. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie bez uiszczania opłat i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 15


Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Cat Club Animals.

 2. Uczestniczenia w działalności Cat Club Animals.

 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

 4. Dbania o dobre imię Cat Club Animals.

§ 16


Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Cat Club Animals w zadeklarowany przez siebie sposób.

§ 17


 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Cat Club Animals , zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

 4. wykluczenia z Cat Club Animals na podstawie uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki,

 5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orze­kającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

 6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
 1. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

ROZDZIAŁ IVWładze Cat Club Animals
§ 18

Władzami Cat Club Animals są:

 1. Walne Zebranie Członków.

 2. Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19


 1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym. Zgromadzeni mogą

podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.

 1. Kadencja władz Cat Club Animals trwa 4 lata, maksymalnie każdy członek może być wybierany na 2 kolejne

kadencje.

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Cat Club Animals, władzom tym przysługuje prawo

kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących

z wyboru. Po przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu władz w trakcie trwania ich kadencji

wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 20

 1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Cat Club Animals zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma prezes Zarządu lub odpowiednio przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

  1. w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych,

  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.


Walne Zebranie Członków
§ 21

 1. Najwyższą władzą Cat Club Animals jest Walne Zebranie Członków.

 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, a odbywa się przynajmniej raz w roku (posiedzenie zwyczajne).

 3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Cat Club Animals.

 4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w tym terminie, Zebranie to zwołuje Komisja Rewizyjna.

 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się pisemnie wszystkich członków Cat Club Animals na co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania. Członków

 6. Obrady Walnego Zebrania Członków są jawne. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.

§ 22


 1. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni.

 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

§ 23


Do uprawnień Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. Uchwalanie Statutu Cat Club Animals oraz jego zmian.

 2. Uchwalanie regulaminów Cat Club Animals.

 3. Uchwalanie kierunków i priorytetów działania Cat Club Animals.

 4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

 5. Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom.

 6. Uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu.

 7. Ustanawianie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich.

 8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Cat Club Animals.

 9. Podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu.

 10. Decydowanie o przystąpieniu Cat Club Animals do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

 11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Cat Club Animals oraz przeznaczaniu jego majątku.


Zarząd
§ 24

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Cat Club Animals zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje

Cat Club Animals na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem.

 1. Zarząd składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Cat Club Animals z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2 i 3, w wyborach bezpośrednich, na poszczególne funkcje, prezesa, wiceprezesa do spraw organizacyjnych, wiceprezesa do spraw finansowych, wiceprezesa do spraw hodowlanych i sekretarza.

§ 25


Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania Członków.
§ 26

 1. Do obowiązków Zarządu należy:

  1. kierowanie działalnością Cat Club Animals zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

  2. składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków oraz przesyłanie ich członkom

Cat Club Animals co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków,

  1. opracowywanie budżetu Cat Club Animals i sprawozdań finansowych,

  2. zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań Członków,

  3. prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Cat Club Animals,

  4. prowadzenie ewidencji członków,

  5. przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków,

  6. zatrudnianie pracowników zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

  7. ustalenia wysokości opłat innych niż członkowskie.

 1. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Cat Club Animals do prowadzenia określonych

w pełnomocnictwie spraw.
Komisja Rewizyjna
§ 27

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Cat Club Animals i składa się z trzech członków

wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
§ 28


 1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania Członków.

 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę, a o swoim wyborze powiadamia Walne Zebranie Członków.

 3. Zmian w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie jej kadencji dokonuje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie Członków.

§ 29


 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§ 30


Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków przeprowadzana co najmniej raz w roku.

 2. Opiniowanie budżetu Cat Club Animals i bilansu.

 3. Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu.

 4. Opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

ROZDZIAŁ VMajątek i reprezentowanie Cat Club Animals
§ 31

 1. Majątek Cat Club Animals stanowią ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.

 2. Na fundusze Cat Club Animals składają się:

  1. składki członkowskie,

  2. dochody z majątku nieruchomego, ruchomego i działalności statutowej,

  3. dotacje, subwencje, zapisy,

  4. darowizny, spadki, wpływy ze zbiórek publicznych,

  5. dochody z działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji hodowli kotów rasowych w Polsce,

  6. dochody ze sprzedaży praw do użytkowania symboli Cat Club Animals do celów reklamowych.

 3. Fundusze Cat Club Animals mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.

§ 32


 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych

Cat Club Animals wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu, w tym każdorazowo Prezesa

lub wiceprezesa do spraw finansowych. 1. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu, w tym Prezesa.

§ 33


Organy Cat Club Animals, których kadencja się zakończyła, po ukonstytuowaniu się nowo wybranych organów, zobowiązane są przekazać im w ciągu 30 dni protokolarnie wszelki majątek i prowadzone sprawy Cat Club Animals
ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Cat Club Animals
§ 34

Zmiany Statutu uchwala, na wniosek Zarządu lub 1/5 członków zwyczajnych, Walne Zebranie Członków, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 35

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Cat Club Animals i przeznaczenia jego majątku podejmuje, na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Walne Zebranie Członków, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Majątek rozwiązanego Cat Club Animals zostanie przekazany cele społeczne, o których zdecyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

 
ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe i przejściowe
§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach”.


§ 37

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Stowarzyszeń.
: dokumenty
dokumenty -> Zespół redakcyjny: Marcin Gugulski Bartłomiej Misiewicz
dokumenty -> Magazynchemiczn y
dokumenty -> Uchwała Głównej Kwatery zhp nr 77/2003 z dnia 11 września 2003 r w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie odznak I oznak zuchowych, harcerskich I instruktorskich Związku Harcerstwa Polskiego”
dokumenty -> Wydarzeniaz ż yciaszko ł y dni Gminy Czernichów
dokumenty -> Wsz-nz-70/06/2007 ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 211 000 euro
dokumenty -> MIĘdzynarodowy festiwal twórczości „kalejdoskop talentóW. Maj 2015”
dokumenty -> Uchwała (kogo) z dnia
dokumenty -> Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia „klub gorliczan” za okres 2005-2009
dokumenty -> Konkurs matematyczny
dokumenty -> ZAŁĄcznik nr 1 Zakres wiedzy I umiejętności oraz wykaz literatury
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy