Cel szkolenia: Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez osiągnięcie tzw. „rezultatów miękkich”Pobieranie 11.25 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.25 Kb.
SZKOLENIE „WYPRAWA NA SZCZYT”
dla pracowników UEP niebędących nauczycielami akademickimi


Działanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego UEP 2014

Cel szkolenia:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez osiągnięcie tzw. „rezultatów miękkich” w obszarze HR z myślą przewodnią „Dobra motywacja wyprawą na szczyt”.Pracownicy Uczelni stanowiąc najważniejszy kapitał inwestycyjny kreują jej przyszłość
jako instytucji.
Stąd też wynika potrzeba budowania ścieżek rozwoju i kariery umożliwiających nie tylko podnoszenie mierzalnych kompetencji tzw. „twardych”, lecz także umiejętności „miękkich”, które odpowiednio motywują i wspierają ich rozwój zawodowy.
Cele szczegółowe projektu:

- wzmocnienie motywacji wewnętrznej,

- wzrost gotowości do zmian i kształtowania aktywnych postaw,

- rozwój umiejętności z zakresu budowania zespołu, tworzenia atmosfery współpracy i dobrej komunikacji,

- nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Organizacja:

Szkolenie ma formę dwudniowego wyjazdu (wyjazd dnia 2.10.2014 r. o godz. 9:00,


powrót dnia 3.10.2014 r. ok. godz. 12:00). Miejsce szkolenia: położony ok. 50 km
od Poznania w Nowym Mieście nad Wartą Folwark „Hermanów” ( www.hermanow.pl ).

Uczestnicy szkolenia mają zapewniony pełen pakiet socjalno-bytowy (transport, nocleg


i wyżywienie).

I część szkolenia tzw. wprowadzającą stanowi prelekcja pt. „Motywowanie ludzi w trudnych sytuacjach”, którą poprowadzi Aleksander Lwow (słynny polski himalaista). Wyprawy


w Himalaje wymagają od jej uczestników uruchomienia olbrzymich sił motywacyjnych, ponieważ działają w warunkach ekstremalnie trudnych. Analogia pomiędzy wysokogórską wyprawą a życiem i pracą na nizinach stanowi obrazową i skuteczną lekcję, tym bardziej,
że każdy człowiek ma swój własny Mount Everest.

II częścią szkolenia jest strategiczna gra terenowa pt. „Wyprawa na szczyt”,


z zaplanowanym zestawem konkurencji intelektualnych i sprawnościowych spiętych atrakcyjną fabułą. Uczestnicy szkolenia realizować będą zadania w tzw. zespołach wyprawowych. Wszystkie zadania w grze terenowej posiadają walor team-buildingowy,
a więc są to zadania realizowane przez całą drużynę (zespół) bądź przez poszczególnych jej członków budujących wynik grupowy.

W III części szkolenia nastąpi podsumowanie gry terenowej poprzez omówienie poszczególnych zadań pod kątem sposobów motywacji przy osiąganiu konkretnego celu, współpracy w grupach oraz wzajemnej komunikacji. Szkolenie zakończy wieczór integracyjny „Himalaya party”.Adresaci: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi posiadający
co najmniej roczny staż pracy na UEP, wiążący przyszłość zawodową z Naszą Uczelnią: osoby kreatywne, „młode duchem”, lubiące wyzwania w pracy zawodowej, odważne
w pokonywaniu własnych słabości oraz mające potrzebę nieustannego samorozwoju.
Mocna strona szkolenia: otwarta rekrutacja, gwarantująca równe szanse w jego uczestnictwie wszystkim grupom pracowników UEP niebędących nauczycielami akademickimi.

Beneficjentami projektu są przyszli i obecni pracownicy UEP, którzy dzięki pozytywnie zmotywowanej kadrze w kompetentny, lojalny i zaangażowany sposób tworzą markę Uczelni


jako atrakcyjnego pracodawcy.

Rekrutacja: wypełnienie załączonej karty kwalifikacyjnej i dostarczenie jej najpóźniej
do dnia 18 września 2014 roku do Działu Spraw Pracowniczych (bud. B, I piętro, pok. 109). Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia i określony jego budżet liczba uczestników jest ograniczona (5 grup po 9 osób), stąd decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej jednostki organizacyjnej mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby (w przypadku większej liczby chętnych kierownik danej jednostki typuje osoby do uczestnictwa w szkoleniu, natomiast pozostałe osoby wpisane zostaną na listę rezerwową). Potwierdzenie uczestnictwa
w projekcie szkoleniowym zostanie wysłane e-mailem do osób zakwalifikowanych
w terminie do dnia 23 września 2014 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w szkoleniu (najpóźniej na 3 dni przed zamierzonym terminem realizacji szkolenia)
wolne miejsce przyznane zostanie pierwszej osobie z listy rezerwowej.

Wszelkich informacji na temat szkolenia i procesu rekrutacji udzielają pracownice
Działu Spraw Pracowniczych:

Jolanta Szydłowska, jolanta.szydlowska@ue.poznan.pl tel. 61-856-95-47Izabela Grabowska, izabela.grabowska@ue.poznan.pl tel. 61-856-93-47: data -> upload -> articles download
articles download -> Wykaz partnerskich obiektów sportowych ok system w Poznaniu
articles download -> Standardy pracy licencjackiej
articles download -> Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
articles download -> Zakres, tryb I zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego warunki przystąpienia do egzaminu licencjackiego
articles download -> Wykaz grup lektorskich – Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania III rok 05 semestr 2014-2015
articles download -> Wykaz grup lektorskich – Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania III rok 05 semestr 2014/2015
articles download -> Załącznik nr 2 do siwz formularz Oferty
articles download -> Informacja prasowa rok pod znakiem inwestycji
articles download -> Handel we współczesnej gospodarce III. Nowe wyzwania” Poznań, 30-31. 05. 2016 r. Wymogi edytorskie 1
articles download -> Informacja z otwarcia ofert
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy