Strona główna

Cel szkolenia: Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez osiągnięcie tzw. „rezultatów miękkich”


Pobieranie 11.25 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.25 Kb.
SZKOLENIE „WYPRAWA NA SZCZYT”
dla pracowników UEP niebędących nauczycielami akademickimi


Działanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego UEP 2014

Cel szkolenia:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez osiągnięcie tzw. „rezultatów miękkich” w obszarze HR z myślą przewodnią „Dobra motywacja wyprawą na szczyt”.Pracownicy Uczelni stanowiąc najważniejszy kapitał inwestycyjny kreują jej przyszłość
jako instytucji.
Stąd też wynika potrzeba budowania ścieżek rozwoju i kariery umożliwiających nie tylko podnoszenie mierzalnych kompetencji tzw. „twardych”, lecz także umiejętności „miękkich”, które odpowiednio motywują i wspierają ich rozwój zawodowy.
Cele szczegółowe projektu:

- wzmocnienie motywacji wewnętrznej,

- wzrost gotowości do zmian i kształtowania aktywnych postaw,

- rozwój umiejętności z zakresu budowania zespołu, tworzenia atmosfery współpracy i dobrej komunikacji,

- nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Organizacja:

Szkolenie ma formę dwudniowego wyjazdu (wyjazd dnia 2.10.2014 r. o godz. 9:00,


powrót dnia 3.10.2014 r. ok. godz. 12:00). Miejsce szkolenia: położony ok. 50 km
od Poznania w Nowym Mieście nad Wartą Folwark „Hermanów” ( www.hermanow.pl ).

Uczestnicy szkolenia mają zapewniony pełen pakiet socjalno-bytowy (transport, nocleg


i wyżywienie).

I część szkolenia tzw. wprowadzającą stanowi prelekcja pt. „Motywowanie ludzi w trudnych sytuacjach”, którą poprowadzi Aleksander Lwow (słynny polski himalaista). Wyprawy


w Himalaje wymagają od jej uczestników uruchomienia olbrzymich sił motywacyjnych, ponieważ działają w warunkach ekstremalnie trudnych. Analogia pomiędzy wysokogórską wyprawą a życiem i pracą na nizinach stanowi obrazową i skuteczną lekcję, tym bardziej,
że każdy człowiek ma swój własny Mount Everest.

II częścią szkolenia jest strategiczna gra terenowa pt. „Wyprawa na szczyt”,


z zaplanowanym zestawem konkurencji intelektualnych i sprawnościowych spiętych atrakcyjną fabułą. Uczestnicy szkolenia realizować będą zadania w tzw. zespołach wyprawowych. Wszystkie zadania w grze terenowej posiadają walor team-buildingowy,
a więc są to zadania realizowane przez całą drużynę (zespół) bądź przez poszczególnych jej członków budujących wynik grupowy.

W III części szkolenia nastąpi podsumowanie gry terenowej poprzez omówienie poszczególnych zadań pod kątem sposobów motywacji przy osiąganiu konkretnego celu, współpracy w grupach oraz wzajemnej komunikacji. Szkolenie zakończy wieczór integracyjny „Himalaya party”.Adresaci: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi posiadający
co najmniej roczny staż pracy na UEP, wiążący przyszłość zawodową z Naszą Uczelnią: osoby kreatywne, „młode duchem”, lubiące wyzwania w pracy zawodowej, odważne
w pokonywaniu własnych słabości oraz mające potrzebę nieustannego samorozwoju.
Mocna strona szkolenia: otwarta rekrutacja, gwarantująca równe szanse w jego uczestnictwie wszystkim grupom pracowników UEP niebędących nauczycielami akademickimi.

Beneficjentami projektu są przyszli i obecni pracownicy UEP, którzy dzięki pozytywnie zmotywowanej kadrze w kompetentny, lojalny i zaangażowany sposób tworzą markę Uczelni


jako atrakcyjnego pracodawcy.

Rekrutacja: wypełnienie załączonej karty kwalifikacyjnej i dostarczenie jej najpóźniej
do dnia 18 września 2014 roku do Działu Spraw Pracowniczych (bud. B, I piętro, pok. 109). Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia i określony jego budżet liczba uczestników jest ograniczona (5 grup po 9 osób), stąd decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej jednostki organizacyjnej mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby (w przypadku większej liczby chętnych kierownik danej jednostki typuje osoby do uczestnictwa w szkoleniu, natomiast pozostałe osoby wpisane zostaną na listę rezerwową). Potwierdzenie uczestnictwa
w projekcie szkoleniowym zostanie wysłane e-mailem do osób zakwalifikowanych
w terminie do dnia 23 września 2014 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w szkoleniu (najpóźniej na 3 dni przed zamierzonym terminem realizacji szkolenia)
wolne miejsce przyznane zostanie pierwszej osobie z listy rezerwowej.

Wszelkich informacji na temat szkolenia i procesu rekrutacji udzielają pracownice
Działu Spraw Pracowniczych:

Jolanta Szydłowska, jolanta.szydlowska@ue.poznan.pl tel. 61-856-95-47Izabela Grabowska, izabela.grabowska@ue.poznan.pl tel. 61-856-93-47
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość