Strona główna

Centrum Certyfikacji Stare Czarnowo


Pobieranie 5.94 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar5.94 Kb.
Centrum Certyfikacji Stare Czarnowo

Wniosek o wydanie certyfikatu klucza publicznego dla bezpiecznej poczty e-mail i elektoronicznej wymiany dokumentów (EDI)


Ja, niżej podpisany/a ,

(imię i nazwisko)

podpisując niniejszą deklaracją proszę Centrum Certyfikacji Stare Czarnowo (zwane dalej CA Stare Czarnowo ) o wydanie certyfikatu klucza publicznego X.509v3 w celu zagwarantowania związku pomiędzy moim kluczem publicznym a moją tożsamością.

Oświadczam, że:

• zapoznałem/am się z Polityką Certyfikacji i Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego CA

Stare Czarnowo dostępnymi pod adresem: http://ca.alfatv.pl/stareczarnowo

i akceptuję ich treść


 • jestem świadomy/a, że bezpieczeństwo oprogramowania i sprzętu używającego certyfikatów
  klucza publicznego jest ściśle powiązane z właściwym zabezpieczeniem odpowiadającego
  klucza prywatnego. Oświadczam również, że jestem jedyną osobą posiadającą dostęp do tego
  klucza prywatnego

 • akceptuję fakt, że podczas okresu używania certyfikatu, odpowiedzialność CA Stare Czarnowo jest
  zastrzeżona do zabezpieczeń określonych w Polityce Certyfikacji i Kodeksie Postępowania
  Certyfikacyjnego oraz środków zaradczych przyjętych do ochrony klucza prywatnego CA Stare Czarnowo

 • upoważniam CA Stare Czarnowo do przetwarzania i przechowywania danych zawartych w niniejszym zleceniu

 • upoważniam CA Stare Czarnowo do opublikowania wydanego certyfikatu

 • posiadam pełny i wyłączny dostęp do poniższego adresu e-mail, który ma być zawarty w certyfikacie:

(adres e-mail)

Miejscowość DataImię i nazwisko

Podpis


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość