Strona główna

Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp


Pobieranie 388.03 Kb.
Strona1/4
Data18.06.2016
Rozmiar388.03 Kb.
  1   2   3   4

Znak sprawy nr 73 /CWTID/2014


CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA

MARYNARKI WOJENNEJ RP


ZATWIERDZAM

KOMENDANT

CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
I DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ

……………………………………….

………04.2014 r.SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY

USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANÓW ORAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I DŹWIGNICOWYCH

Komisja przetargowa:Przewodniczący:

Dorota KOS

…………………………….

Członkowie:

Maria SOBCZAK

…………………………….
Aleksandra WASIELEWSKA

…………………………….

Sekretarz:

Małgorzata KOBIELAK

…………………………….

Oryginał SIWZ dostępny jest w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w SIWZ wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu SIWZ na stronie internetowej.

WEJHEROWO2014

SPIS TREŚCINAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGOTRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIATERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIAOPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIEDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE TAKIEJ UMOWY.INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETROWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.ZAŁĄCZNIKI

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość