Strona główna

Chełm Śląski: dobre miejsce do zamieszkania Strategia Rozwoju Gminy chełm śląski Na lata 2004-2020 Spis treści


Pobieranie 478.56 Kb.
Strona11/11
Data19.06.2016
Rozmiar478.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.3. Analiza celów Strategii Rozwoju Gminy Chełm Śląski

Ustalona misja i wizja rozwoju Chełmu Śląskiego, wyniki przeprowadzonej analizy SWOT/TOWS oraz opisany wcześniej układ problemowy zostały przełożone na układ celów Strategii Rozwoju Gminy Chełm Śląski.Układ ten składa się z czterech poziomów:

 1. cel generalny

 2. priorytety

 3. cele szczegółowe

 4. działania.


CEL GENERALNY:

Zrównoważony rozwój Gminy poprzez zapewnienie podstaw przyciągających nowych mieszkańców i zapewnienie obecnym mieszkańcom godnych warunków bytu dzięki dbałości o stan środowiska, inwestowaniu w infrastrukturę techniczną, wspieraniu drobnej przedsiębiorczości oraz rozwojowi kultury, sportu i rekreacji.

Priorytety

Cele szczegółowe

Działania

PRIORYTET 1:
rozwój gospodarczy Gminy


rozwój przedsiębiorczości (firmy MŚP zasadniczym filarem gospodarki Gminy)

 1. wspieranie działalności inwestycyjnej

 2. wzmocnienie zdolności absorbcji środków UE

 3. wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych społeczności lokalnej

 4. utworzenie punktu informacji i doradztwa dla MŚP

gospodarstwa rolne w Chełmie Śląskim są źródłem utrzymania dla części mieszkańców

 1. wspomaganie zmian strukturalnych w rolnictwie
rozwój budownictwa mieszkaniowego

 1. uzbrojenie terenów budowlanych

 2. informacja o gruntach

Chełm Śląski ośrodkiem rekreacji

 1. sfinansowania koniecznych inwestycji w tereny rekreacyjne (w tym wokół zbiornika „Dziećkowice”),

PRIOTYTET 2:
podniesienie atrakcyjności gminy


poprawa warunków bytu mieszkańców


 1. rozbudowa infrastruktury technicznej

 2. rozbudowa infrastruktury społecznej

 3. poprawa oferty kulturalnej Gminy

 4. podniesienie wartości terenów gminy

poprawa stanu środowiska


 1. zagospodarowanie terenów zielonych

 2. zwiększenie zalesienia Gminy

 3. walka z niską emisją.

4.4. ProgramyStrategia Rozwoju Gminy Chełm Śląski będzie realizowana zgodnie z następującą zasadą:
Działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych zapisywane są w programach aplikacyjnych. Programy te uchwalane są przez Radę Gminy i przyjmują formę dokumentów aktywnych (aktualizowanych co określony czas), wieloletnich (perspektywa optymalna: 4 lata). Dokumenty każdego Programu zawierają zestaw zadań w formie kart projektów.
Programy aplikacyjne są zbiorem zadań realizacyjnych, które mają określony cel, wyraźnie opisane pożądane wyniki (najczęściej w sposób ilościowy) oraz termin realizacji. Osiągnięcie zakładanych wyników w danych ramach czasowych uwarunkowane jest zaangażowaniem określonych sił oraz środków.
Każdy program zostanie opracowany według następujących wymogów:


 • jest zestawem szczegółowo opisanych konkretnych działań,

 • poszczególne działania programu odwołują się do celów założonych w Strategii Rozwoju Gminy – są dalszym uszczegółowieniem celów strategicznych,

 • wskazuje konieczne dla podjęcia tych działań środki (w tym w pierwszej kolejności środki finansowe ze wskazaniem ich źródeł),

 • określa czas trwania (realizacji) projektu oraz jego zasięg,

 • wskazuje instytucje odpowiedzialne za jego realizację,

 • proponuje zestaw wskaźników pozwalających ocenić postępy realizacji projektu.

Wszystkie cele strategiczne są realizowane poprzez odpowiednie programy, ale jeden program może łączyć zadania dla realizacji kilku celów.


Zgodnie z wynikami prac analitycznych oraz przyjętymi założeniami strategicznymi, eksperci sugerują aby w pierwszej kolejności przystąpić do opracowania i realizacji następujących Programów (programy zostały podane w powiązaniu z celami strategicznymi):


Program aplikacyjny

W programie znajdą się zadania zmierzające do osiągnięcia celu strategicznego


Program Aktywizacji Gospodarczej Gminy Chełm Śląski


 1. rozwój przedsiębiorczości (firmy MŚP zasadniczym filarem gospodarki Gminy)

 2. gospodarstwa rolne w Chełmie Śląskim są źródłem utrzymania dla części mieszkańców

 3. rozwój budownictwa mieszkaniowego

 4. Chełm Śląski ośrodkiem rekreacji

Program Rozwoju Mieszkalnictwa

(uwzględniający przede wszystkim rozbudowę infrastruktury technicznej)

 1. rozwój budownictwa mieszkaniowego

 2. poprawa warunków bytu mieszkańców
Szczególne miejsce w tym zestawieniu powinien zająć Program Promocji Gminy Chełm Śląski. Bezpośrednio powiązany z realizacją celów strategicznych Strategii Rozwoju winien zostać ukierunkowany na otoczenie gminy oraz do wewnątrz – na mieszkańców Chełmu Śląskiego, i podporządkowany wspieraniu realizacji wszystkich założonych celów Strategii.
5. Zasady monitoringu


Zasada ciągłości procesu planowania działań wymusza ustanowienie mechanizmu, który pozwoli na bieżącą ocenę postępu prac wdrożeniowych oraz okresową weryfikację realizowanego planu. Założenia dotyczące monitorowania i weryfikacji planu muszą być ustalone w toku jego opracowywania i stać się jego integralnym składnikiem.
5.1. Cele monitoringu.Monitoring jest to stała i ciągła obserwacja ilościowych oraz jakościowych zmian wybranych wielkości, mająca na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności systemu (planu), a także jego kontrolę i zmianę (tam, gdzie jest to konieczne). Monitoring służy badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dochodzenia do wyznaczonych celów, a także poziomu ich osiągania.
Właściwe zaprojektowanie monitoringu stanowi podstawę do jego podjęcia i daje gwarancję uzyskania rzetelnych informacji zwrotnych we właściwym czasie.
Celowe jest prowadzenie monitoringu realizacji Strategii w dwóch horyzontach:

 • długofalowym, obserwować będziemy postęp (dynamikę) realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy Chełm Śląski oraz zachodzące zmiany strukturalne.

 • bieżącym, monitorować będziemy obraz postępu w realizacji poszczególnych przedsięwzięć.


5.2. Organizacja monitoringu.A/ Wójt Gminy

Podstawową jednostką odpowiedzialną za realizację Strategii Rozwoju Gminy Chełm Śląski jest Wójt Gminy.

W tym kontekście do jego zadań będzie należało:


 1. Zarządzanie realizacją Strategii;

 2. Przygotowywanie Programów Operacyjnych i planowanych budżetów oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Gminy;

 3. Koordynacja i kontrola prawidłowości realizacji Programów Operacyjnych i wchodzących w ich zakres projektów;

 4. Zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy na realizację Strategii oraz środkami pozyskanymi na ten cel ze źródeł zewnętrznych (w tym ze źródeł pomocowych);

 5. Co najmniej raz w ciągu roku (do 31 grudnia) przedstawianie Radzie Gminy raportu z realizacji Strategii; raport ten musi zawierać prezentację podstawowych wskaźników charakteryzujących postęp w realizacji założonych celów strategicznych;

 6. Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej związanej z Programem.


B/ Stanowisko ds. realizacji Strategii Rozwoju Gminy.

W realizację Strategii Rozwoju włączone zostaną wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu Gminy. Modelowym rozwiązaniem byłoby jednak powołanie w strukturze Urzędu Gminy stanowiska pracy ds. realizacji Strategii Rozwoju Gminy.

Do głównych zadań takiego stanowiska należeć będzie:


 • koordynacja monitoringu,

 • zbieranie niektórych danych i informacji,

 • organizacja przeprowadzania badań terenowych (np. ankiet),

 • gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji,

 • analiza danych i informacji,

 • przygotowywanie raportów,

 • ocena wyników oraz przygotowanie wstępnych rekomendacji zmian;

 • współpraca z ekspertami.

Oprócz tych zasadniczych zadań jednostka ta odpowiadałaby również za przygotowanie szczegółowej metodologii procesu monitorowania oraz jego ewentualnych modyfikacji.4.3. Narzędzia monitoringu

Pierwszym zadaniem komórki Urzędu Gminy odpowiedzialnej za prowadzenie monitoringu realizacji Strategii Rozwoju będzie: • określenie szczegółowego zestawu wskaźników dla poszczególnych celów strategicznych; zestaw ten obrazować powinien dynamikę oraz strukturę zjawisk objętych poszczególnymi celami;

 • zbudowanie na tej podstawie wskaźnika(ów) syntetycznego(ych) obrazującego poziom osiągania celów strategicznych;

 • prowadzenie stałej obserwacji kształtowania się zaprojektowanych wskaźników w określonych przedziałach czasowych, wynikających z ich specyfiki.

Dane analizowane na bieżąco pozwolą na rozpoznanie trudności i ewentualnych opóźnień w realizacji konkretnych przedsięwzięć oraz na ocenę zaangażowania poszczególnych ogniw odpowiedzialnych za ich wykonanie. Pomocne w tym zakresie będzie następujące proste narzędzie.


Arkusz oceny okresowej wykonania przedsięwzięć Strategii Rozwoju:

Strategia Rozwoju Gminy Chełm Śląski

Program ...............................................................................

Symbol przedsięwzięcia:


Nazwa zadania realizacyjnego:
Data oceny:

Podmiot odpowiedzialny za realizację:

Osoba do kontaktu:


Podmioty współpracujące


Zakres rzeczowy:

 1. Zadanie I:

 2. Zadanie II:

 3. ............. :

Mierniki realizacji zadań:

 1. ......

 2. ......

 3. .......

Cel:

Planowany okres realizacji:

Rozpoczęcie:

Zakończenie:

Zadanie I:

Zadanie II:

...................

Zadanie „N”:

Planowany całkowity koszt realizacji:
Źródła finansowania zadań:

Środki własne budżetu Gminy:

Stan zaawansowania realizacji (ocena ogólna np. wyrażona w %):

Szacunek efektów zgodnie z przyjętymi miernikami:

1............................................

2............................................

3............................................

4............................................Dane zebrane przy pomocy tego typu narzędzi, choć będą niewątpliwie miały przede wszystkim charakter informacyjny, pozwolą jednak na ilościowe śledzenie zaawansowania prac w zakresie poszczególnych zadań co umożliwi podjęcie interwencji (udzielenie pomocy) w przypadku braku postępów bądź wystąpienia trudności w trakcie realizacji zadań.


Przedstawione powyżej założenia monitoringu realizacji Strategii Rozwoju kładą nacisk na oceny ilościowe. Dla pełnego monitoringu konieczne jest uzupełnienie ich o prowadzenie obserwacji zmian jakościowych.
Dla takich obserwacji najlepszą metodą będzie zastosowanie badań ankietowych różnych grup społecznych. Celowym jest więc opracowanie formularza ankiety, która pozwoli na: sprawdzanie postrzegania przez środowiska opiniotwórcze i reprezentatywne grupy mieszkańców zarówno wdrażanej Strategii, jak i zmian zachodzących w Gminie oraz ciągłe badanie ich postaw i preferencji. Badania takie planuje się przeprowadzać raz do roku.
Całościowy zakres działań monitorujących przedstawia zamieszczona tabela.
Prowadzenie monitoringu - zestaw działań


Lp.

Krok

Zadania do wykonania

Rezultaty (wyniki)

Odpowiedzialni za realizację

1

Zbieranie danych
i informacji


 1. zbieranie danych liczbowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych – rozumiane jako ciągły proces

 2. terminowe przekazywanie zebranego materiału do referatu analiz i monitoringu

 1. rzetelny materiał empiryczny stanowiący podstawę dla analiz i ocen

 1. etatowi, pracownicy urzędu gminy i jednostek podległych

2

Analiza danych
i informacji


 1. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych oraz ich archiwizacja – zgodnie z przyjętymi zasadami i kryteriami

 1. materiał służący przygotowaniu raportów

 2. powstanie ciągłego, wartościowego zasobu informacji

 1. stanowisko pracy ds. realizacji Strategii

3

Przygotowywanie raportów

 1. zestawienie otrzymanych informacji (wskaźników) w czytelne raporty (przygotowane dla poszczególnych odbiorców), zawierające ich interpretację

 1. raporty przekazywane poszczególnym grupom odbiorców

 2. materiały (zestawienia) do wykorzystania w procesie informowania społeczności lokalnej

 1. stanowisko pracy ds. realizacji Strategii

4

Ocena wyników (porównanie z normami)

 1. analiza porównawcza osiągniętych rezultatów z założeniami 1. prezentacja rezultatów na forum Rady
 1. przekazanie informacji pozostałym odbiorcom, w tym również mieszkańcom

 1. określenie stopnia wykonania przyjętych założeń oraz tempa ich osiągania

 2. zapoznanie organów wykonawczych i stanowiących oraz konsultacyjnych z bieżącą sytuacją w zakresie monitorowanych obszarów

 3. upowszechnienie informacji o sytuacji w zakresie monitorowanych obszarów

 1. Wójt Gminy


 1. Wójt Gminy
 1. stanowisko pracy ds. realizacji Strategii

oraz Radni Gminy

W przypadku uzyskania oceny:

 1. Pozytywnej – proces jest kontynuowany od kroku 1

 2. Negatywnej – należy przejść do kroku 5

5

Identyfikacja odchyleń

 1. ocena rozbieżności pomiędzy założeniami a osiągniętymi rezultatami

 1. przygotowanie materiału wyjściowego dla dalszych działań

 1. Wójt Gminy

6

Analiza przyczyn odchyleń

 1. poszukiwanie i określenie przyczyn zaistniałej sytuacji

 1. identyfikacja obszarów i zjawisk wymagających podjęcia działań interwencyjnych

 1. Wójt Gminy,

 2. stanowisko pracy ds. realizacji Strategii

7

Planowanie korekty

 1. określenie sposobu i instrumentów interwencji
 1. określenie i akceptacja działań naprawczych

 1. Wójt Gminy we współpracy z odpowiednimi wydziałami urzędu


 1. prezentacja rezultatów na forum Rady i Wójt gminy
 1. Wójt Gminy 1. podjęcie decyzji
 1. Rada/Wójt Gminy

8

Wdrożenie korekty

 1. Przeprowadzenie zaplanowanych działań naprawczych

 1. eliminacja bądź marginalizacja odchyleń

 1. Zarząd Gminy

Kontynuacja monitoringu od kroku 1


Złącznik 1 :
UCHWAŁA Nr XX/ 112 /2004

RADY Gminy Chełm Śląski

z dnia 23 lipca 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. Ustaw nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

UCHWALA:

§ 1
Strategię Rozwoju Gminy Chełm Śląski oraz Plan Rozwoju Lokalnego, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1 A. Klasik, Zarządzanie rozwojem lokalnym, w: red. Florian Kuźnik, Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych (materiały konferencyjne), s.16.

2 G. Gęsicka, Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Katowice 1996, s.12.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość