Strona główna

Chełm Śląski: dobre miejsce do zamieszkania Strategia Rozwoju Gminy chełm śląski Na lata 2004-2020 Spis treści


Pobieranie 478.56 Kb.
Strona2/11
Data19.06.2016
Rozmiar478.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1. Charakterystyka Gminy Chełm Śląski
1.1. Historia gminy

Nazwa gminy wywodzi się od nieużywanego dziś znaczenia wyrazu "chełm" - wzgórze, wzniesienie. Pierwszy dokument dotyczący Chełmu Śląskiego, dawniej Wielkiego nosi datę 10 lutego 1368 roku. Czytamy w nim, że książę Raciborza i Opawy Jan I podarował swemu poddanemu gospodarstwo w wielkiej wsi Chełm, około 150 ha. Spadkobiercą Jana I został jego syn Jan II, który w 1391 roku za zniszczenia dokonane w kasztelaniach biskupich Sławków i Lipowiec, podarował biskupom krakowskim Chełm łącznie z Imielinem i Kosztowami. W ten sposób biskupi krakowscy, stali się właścicielami Chełmu przez kilka wieków (do 1795). Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski, wykupił w 1442 roku, od Wacława księcia cieszyńskiego, księstwo siewierskie, do którego włączył Chełm wraz z Imielinem i Kosztowami. W tych latach parafia Chełm była jedyną na Śląsku, którą stanowiła własność biskupów krakowskich.

W 1551 roku stanęła w Chełmie pierwsza kaplica drewniana. W 1660 roku wybudowano kościół murowany, który na przestrzeni wieków był systematycznie rozbudowywany. Był to początek samodzielnej parafii Chełm Wielki. W 1716 roku przyłączono do niej Kopciowice, następnie w 1761 roku Czarnuchowice i Zabrzeg, a w 1801 roku Imielin i Kosztowy.

Od polowy XVII wieku Chełm Śląski był często sceną działań wojennych i przemieszczeń wojsk. W czasie rozbiorów Chełm Śląski zmieniał kilka razy przynależność państwową. Ostatecznie w 1817 roku został włączony do Prus. W wieku XIX nastąpił gospodarczy rozwój Chełmu. Powstało na jego terenie 5 kopalń węgla kamiennego - pierwsza w 1843r. W 1863 Chełm uzyskał połączenie kolejowe z Mysłowicami i Oświęcimiem. Zaczął kwitnąć handel, istniał młyn, wypalano cegle i wapno. W tym okresie Chełm przekształcił się z drewnianego w murowany. Budownictwo czerpało piasek z doliny Przemszy a kamień ze wzgórz wapiennych. W 1889r. powstała agencja pocztowa, a w 1899r. nasycalnia podkładów i słupów.

W 1922r. Chełm stał się częścią państwa polskiego. Po 1945r nastąpił dalszy rozwój Chełmu. W 1951 roku rozpoczęła produkcje Fabryka Wentylatorów. Jedenaście lat później przekazano do eksploatacji całkowicie nowy zakład tej fabryki.

W 1945r. utworzono zbiorową gminę Chełm Wielki obejmująca miejscowości: Chełm, Goławiec, Górki i Kopciowice. W wyniku reform administracyjnych gmina Chełm Śląski w 1973r. została włączona w obszar miasta i gminy Imielin, w 1975r. do miasta Tychy, a w 1977r. do Mysłowic.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dniem 31 grudnia 1994r. utworzono samodzielną gminę Chełm Śląski. W jej skład wchodzą miejscowości: Chełm Śląski, Kopciowice i Mały Chełm. W związku z reformą administracyjną kraju z dniem 1 stycznia 1999 roku gmina Chełm Śląski wraz z miastami: Bieruń, Imielin, Lędziny oraz gminą Bojszowy weszła w skład utworzonego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku Powiatu Tyskiego. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazwy powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu, z dniem 1 stycznia 2002r. zmieniono nazwę Powiatu Tyskiego z siedzibą władz w Tychach na Powiat Bieruńsko-Lędzinski z siedzibą władz w Bieruniu.

Od początku istnienia gminy powstało szereg inwestycji związanych z poprawą infrastruktury gminy i warunków mieszkaniowych: • Budowa Urzędu Gminy

 • Budowa Przedszkola Nr 1

 • Budowa Remizy Straży Pożarnej (OSP)

 • Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym

 • Oraz szereg inwestycji w zakresie infrastruktury gminnej (drogi, chodniki itp.)

Dla upamiętnienia przełomu II-ego i III-ego tysiąclecia mieszkańcy gminy wybudowali na Smutnej Górze votum wdzięczności: "Bramę Przejścia" przedstawiającą herb gminy w postaci Trójkąta Opatrzności osadzonego na promienistych podporach.


1.2. Administracja

Struktura Urzędu Gminy Chełm Śląski oraz zakres obowiązków poszczególnych referatów przedstawia się następująco.Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych (15 osób):

Sprawy organizacyjne:

1. Sprawy administracyjno-gospodarcze:

 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej rejestracji,

 • wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji,

 • obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez wójta,

 • prowadzenie ogólnego rejestru skarg i wniosków, nadzór nad ich terminowym załatwieniem, .

 • obsługiwanie łącznicy telefonicznej i telefaksu, ,

 • udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek

 • organizacyjnych urzędu,

 • prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień zawieranych przez gminę,

 • prowadzenie centralnego rejestru rachunków i faktur wpływających do urzędu,

 • prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych dla potrzeb

 • urzędu oraz tablic urzędowych i informacyjnych,

 • prenumerata prasy, czasopism, zaopatrywanie urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe oraz prowadzenie podręcznej biblioteki urzędu,

 • ochrona mienia i sprawy socjalne,

 • rejestr pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem,

 • zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, środki czystości -prowadzenie magazynu w tym zakresie,

 • zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie,sprawy związane z bieżącymi remontami oraz konserwacją pomieszczeń i inwentarza biurowego,

 • gospodarka drukami i formularzami,

 • ewidencja środków nietrwałych w urzędzie,

 • nadzór nad utrzymaniem porządku, czystości w pomieszczeniach budynku, dekorowanie budynku,

 • nadzór nad prawidłową eksploatacją samochodu służbowego,

 • nadzór nad pracą pracowników obsługi urzędu,

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z wyborami, referendami i spisami,

 • prowadzenie archiwum urzędu.

2. Sprawy pracownicze

 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 • przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

 • kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i kursami pracowników urzędu,

 • ewidencja czasu pracy pracowników

 • prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy,

 • planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników obsługi.

3. Informatyka

 • przygotowanie umów z jednostkami autorskimi na zakup systemów,

 • nadzór nad wdrażaniem systemów i ich prawidłową eksploatacją,

 • zabezpieczenie systemu i materiałów eksploatacyjnych,

 • organizowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego,

 • nadzór nad funkcjonowaniem programów komputerowych w urzędzie,

 • prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem urzędu w sprzęt komputerowy,

 • prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej,

 • prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy.

4. Ochrona przeciwpożarowa

 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem OSP w sprzęt i środki alarmowania,

 • prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczeniowej związanej z kosztami utrzymania OSP

5. BHP

 • przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących w tym zakresie przepisów,

 • przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy oraz zasad przestrzegania bhp w urzędzie,

 • stwierdzanie zagrożeń zawodowych,

 • zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,

 • przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, instrukcji dotyczących bhp,

 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

 • udział w dochodzeniach powypadkowych.


Sprawy obywatelskie

 1. zadania zlecone

  • prowadzenie rejestru stałych mieszkańców i jego aktualizacja,

  • dokonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

  • przekazywanie danych do Centralnego Banku Danych, Rządowego Centrum Informatycznego PESEL, WKD, poszczególnych urzędów miast i gmin, udzielanie informacji i adresowej,

  • prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie na pobyt stały,

  • uczestnictwa w pracach związanych z przeprowadzeniem wyborów, sporządzeniem spisów wyborców, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania,

  • sporządzanie spisów i wykazów na potrzeby różnych instytucji,

  • prowadzenie rejestrów i wydawanie zaświadczeń w zakresie ewidencji ludności,

  • wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, paszportów i prowadzenie

dokumentacji w tym zakresie.

 1. sprawy wojskowe

 • rejestracja i ewidencja przedpoborowych z terenu gminy,

 • przygotowanie dokumentacji i współudział w przeprowadzeniu poboru,

 • przyjmowanie, opiniowanie i kompletowanie podań oraz wydawanie decyzji o przedterminowe zwolnienie żołnierzy z pełnienia służby wojskowej z tytułu sprawowania opieki nad członkiem rodziny, osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub uznania za jedynego żywiciela.

 1. działalność gospodarcza

 • prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej,

 • wydawaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji,

 • wydawaniem decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

 • wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych i placówkach handlowych,

 • ustaleniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych

 1. sprawy społeczne

wydawaniem zezwoleń na organizowanie:

 • zbiórek publicznych,

 • zgromadzeń

 • imprez masowch.


Edukacja, kultura, kultura fizyczna, Zdrowie i Opieka Społeczna

 1. Oświata

  • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,

  • kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

  • analiza arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych,

  • organizacja bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

  • kontrola spełniania obowiązku nauki przez uczniów kończących gimnazjum,

  • koordynacja działań i kontrola organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonego przez wszystkich organizatorów na terenie gminy,

  • prace przygotowawcze związane z powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

  • organizowanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego,

  • prowadzenie rejestru aktów nadania stopni awansu zawodowego,

  • realizacja zadań związanych z rządowymi programami udzielania finansowego wsparcia dla uczniów,

  • opracowywanie sprawozdań ,analiz dotyczących placówek oświatowych na potrzeby własne i różnych instytucji,

  • współdziałanie z różnymi instytucjami w zakresie oświaty,

  • prowadzenie rejestru placówek oświatowych

 2. kultura i sztuka

  • organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy, .

  • współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w zakresie organizacji imprez kulturalnych, oraz z innymi organizacjami, instytucjami,

  • nadzór nad instytucjami kultury tj. Gminną Biblioteką Publiczną ,Gminną Świetlicą Środowiskową oraz współdziałanie z tymi instytucjami,

  • prowadzenie spraw w zakresie upamiętnienia i ochrony miejsc pamięci narodowej,

  • koordynowanie współpracy zagranicznej w tym organizacja wymiany kulturalnej z zagranicą,

  • współdziałanie z wydawnictwami, instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury,

  • prowadzenie ksiąg rejestrowych instytucji kultury

 3. kultura fizyczna i sport

  • upowszechnienie wszystkich form kultury fizycznej,

  • organizacja gminnych zawodów i turniejów sportowych,

  • współdziałanie z klubami i stowarzyszeniami w zakresie rozwoju kultury fizycznej,

  • realizacja zadań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych

 4. ochrona zdrowia i pomoc społeczna

  • nadzór nad działalnością statutową publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

  • kontrola prawidłowego wykorzystania przyznanej dotacji dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

  • ocena stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców na świadczenia i usługi z zakresu ochrony zdrowia oraz dostępności do tych świadczeń,

  • realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Komisją,

  • koordynacja i nadzorowanie spraw z zakresu pomocy społecznej.


Referat Finansowo-Budżetowy (11 osób) opracowanie materiałów do projektu budżetu gminy- zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu,

 • sprawdzanie projektów planów finansowych jednostek budżetowych i zadań realizowanych poza budżetem,

 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,

 • analiza i ocena realizacji budżetu oraz przedkładanie informacji i wniosków Wójtowi i Radzie Gminy,

 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń z budżetem jednostek i zadań realizowanych poza budżetem,

 • obsługa finansowo-księgowa urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z ustawą o rachunkowości,

 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz statystycznej,

 • organizacja i kontrola prawidłowości obiegu dokumentacji finansowo-księgowej,

 • przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,

 • wymiar, windykacja i pobór podatków i opłat będących dochodami budżetu gminy,

 • przedkładanie wniosków Wójtowi Gminy dotyczących odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz stosowania ulg w zakresie podatków i opłat,

 • przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie wysokości stawek podatkowych oraz stosowanie ulg i obniżek stawek tych podatków,

 • prowadzenie ewidencji należności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT oraz ich rozliczenie,

 • kontrola i nadzór nad powszechnością i prawidłowością poboru podatków,

 • prowadzenie kasy w urzędzie i nadzór nad kasą pomocniczą w GOPS w Chełmie Śląskim,

 • współpraca z organami administracji rządowej, bankami


Referat Gospodarki Gminnej (9 osób)

1. gospodarka komunalna

 • ocena potrzeb w zakresie rozwoju urządzeń komunalnych oraz ustalenie kierunków i sposobów zaspokajania potrzeb w tych dziedzinach,

 • koordynacja działań związanych z budową, modernizacją i remontami urządzeń komunalnych (drogi, place, kanalizacja,),

 • uzgadnianie przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych,

 • współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,

 • kontrola stanu dróg i ich oznakowania,

 • przygotowanie decyzji o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych,

 • przygotowanie decyzji na zjazdy z dróg gminnych,

 • prowadzenie rejestru reklam w pasie dróg gminnych i innych miejscach,

 • nadzór nad utrzymaniem czystości w gminie,

 • tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,

 • działania związane z likwidacją zjawiska bezdomnych zwierząt,

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w gminie i jego rozbudowa,

 • weryfikacja kosztorysów powykonawczych i inwestorskich,

 • prowadzenie inwestycji i remontów gminnych budynków i budowli,

 • opiniowanie Planów Ruchu KWK "Piast" i "Ziemowit",

 • koordynacja w zakresie zapobiegania i usuwania szkód górniczych w mieniu stanowiącym majątek gminy,

 • organizacja i nadzór komunikacji zbiorowej,

 • nadzór nad utrzymaniem mogił z okresu wojny i Powstań Śląskich.

 1. gospodarka mieszkaniowa

 • nadzór nad administracją mieszkań komunalnych,

 • koordynacja działań w zakresie rocznych i wieloletnich remontów substancji mieszkaniowej,

 • dotyczące najmu lokali komunalnych,

 • związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych: przyjmowanie wniosków, bieżąca kontrola i weryfikacja wniosków, przygotowanie decyzji dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych

3. budownictwo, architektura i gospodarka przestrzenna

 • sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • analiza wniosków, rejestr wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • wdrażanie procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • koordynacja prac podczas procesu projektowego związanego z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

 • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • powadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

4. gospodarka gruntami

 • przygotowanie materiałów do sprzedaży, wykupu, zamiany, dzierżawy, użyczenia lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy

 • prowadzenie rejestru mienia komunalnego,

 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń wynikających z umów za najem, dzierżawę,

 • użyczenie tego mienia,

 • przygotowanie materiałów do wykonania prawa pierwokupu przez Wójta.

 • przygotowanie opinii o zgodności wstępnego projektu podziału geodezyjnego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego,

 • przygotowanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału geodezyjnego.

5. geodezja

 • przygotowanie materiałów w sprawie zmiany nazewnictwa ulic ,nadania nazw ulic,

 • nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości (budynków),

 • prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości

6. rolnictwo i leśnictwo

 • przygotowanie materiałów do prowadzenia spisów rolnych,

 • przygotowanie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,

 • przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą,

 • przygotowywanie materiałów do zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny,

 • współdziałanie z instytucjami rolniczymi

7. ochrona środowiska

 • przygotowanie decyzji dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

 • naliczenie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,

 • opracowywanie planu wyrębu drzew przy drogach gminnych,

 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

 • opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,

 • opiniowanie wniosków dot. gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

 • przygotowanie decyzji dot. udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu odpadów stałych i ciekłych z terenu gminy,

 • prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków,

 • przeprowadzanie konkursu na najładniejszą posesję

8. promocja i strategia gminy

 • opracowanie programów gospodarczych i strategii Gminy Chełm Śląski,

 • realizacja programów wynikających z uczestnictwa gminy w związkach międzygminnych,

 • opracowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie Chełm Śląski,

 • nawiązanie i utrzymanie kontaktów z inwestorami, sprawdzanie ich wiarygodności,

 • opracowywanie i realizacja elementów kampanii promocyjnej gminy,

 • udział w targach i wystawach branżowych w celu promocji potencjału gospodarczego, naukowego i kulturalnego Gminy Chełm Śląski,

 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu w zakresie promocji gminy.

9. sprawy związane z Unią Europejską

 • pozyskiwanie informacji na temat funduszy, programów i możliwości wsparcia gminy ze strony Unii,

 • uczestnictwo w Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych,

 • nawiązywanie współpracy z organizacjami ,instytucjami zajmującymi się realizacją projektów w ramach funduszy.


Biuro Rady Gminy kompletowanie materiałów związanych z pracą Rady:

 • przygotowanie materiałów na posiedzenia i sesje oraz zapewnienie ich terminowego doręczenia,

 • zapewnienie właściwych warunków przeprowadzania sesji i posiedzeń komisji,

 • sporządzenie protokołów z sesji i komisji rady,

 • prowadzenie rejestru uchwał rady oraz innych rozstrzygnięć ( deklaracje, oświadczenia, apele, opinie),.

 • prowadzenie rejestru korespondencji, wniosków i interpelacji,

 • organizowanie szkoleń radnych,

 • współorganizowanie zebrań z mieszkańcami gminy ,sporządzanie protokołów,

 • kompletowanie korespondencji prowadzonej z różnymi instytucjami,

 • udostępnianie obywatelom dokumentów z zakresu działania rady i komisji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej


Urząd Stanu Cywilnego rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów:

 • odtwarzanie i ustalanie treści aktu stanu cywilnego,

 • kontrola i uzupełnianie aktów, prostowanie błędów, dokonywanie wzmianek i przypisków,

 • uzupełnianie i korekta danych na podstawie orzeczeń sądów,

 • wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

 • przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego,

 • organizacja obrzędowości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego oraz urodzinami osób kończących 90, 99, 100 i więcej lat.


Radca prawny udzielanie opinii i porad prawnych:

 • opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady rady gminy, zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych, których wydanie wynika z przepisów szczególnych,

 • opiniowanie projektów umów i porozumień,

 • wydawanie opinii prawnych dotyczących spraw pracowniczych,

 • wydawanie opinii w sprawie odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

 • opiniowanie spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

 • opiniowanie spraw związanych z zawarciem umowy w sprawach majątkowych,

 • opiniowanie w sprawach umorzenia wierzytelności,

 • wydawanie opinii prawnych co do zasadności zawiadomienia organu powołanego do. ścigania przestępstwo stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,

 • uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,

 • występowanie w charakterze pełnomocnika gminy w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

 • nadzór prawny nad egzekucją należności.


Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności realizacja zadań należących do zespołu reagowania kryzysowego:

 • przygotowywanie i zapewnianie działania elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,

 • organizowanie i utrzymywanie systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego,

 • ustalenie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy,

 • opracowywanie planów obrony cywilnej gminy, nadzór i opiniowanie planów obrony cywilnej instytucji oraz ich wdrażanie, .

 • tworzenie struktur obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad formacjami obrony cywilnej,

 • koordynacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

 • nadzór w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej oraz jego ewidencja,

 • prowadzenie zadań związanych z akcją kurierską.


Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

 • ochrona systemów i sieci informatycznych,

 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowe kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,

 • opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji

 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 • prowadzenie kancelarii tajnej


Gminne jednostki organizacyjne w skład gminnych jednostek organizacyjnych wchodzą następujące zespoły:
Przedszkola:

Gminne Przedszkole Nr 1 przy ul. Techników 25

Gminne Przedszkole Nr 2 przy ul. Górnośląskiej 45
Szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Górnośląskiej 45

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Kolberga 1

Gimnazjum przy ul. Śląskiej 12


Placówki Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej:

Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Kolberga 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Techników 25
Ośrodki kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Śląskiej 46

Gminna Świetlica Środowiskowa przy ul. Owocowej 2
Placówki administracji państwowej
Powiatowy Urząd Pracy – Tychy ul. Budowlanych 59

Urząd Skarbowy – Tychy Al. Niepodległości 60

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Tychy ul. De Gaulle’a 16

Komenda Powiatowa Policji – Tychy Aleja Bielska 46

Sąd Rejonowy – Mysłowice ul. Krakowska 2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość