Strona główna

Chełm Śląski: dobre miejsce do zamieszkania Strategia Rozwoju Gminy chełm śląski Na lata 2004-2020 Spis treści


Pobieranie 478.56 Kb.
Strona9/11
Data19.06.2016
Rozmiar478.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.2. Macierz SWOT/TOWS

Do badania zależności między czynnikami wykorzystuje się macierze SWOT i TOWS, w których można dokonać analizy dla każdej kombinacji czynników wewnętrznych z zewnętrznymi:
macierz SWOT
Czynniki zewnętrzneSzanse

zagrożenia

czynniki

silne stronywewnętrzne

słabe strony


macierz TOWS
Czynniki wewnętrzneSilne strony

słabe strony

czynniki

szansezewnętrzne

zagrożenia


Macierz SWOT służy do badania wpływu czynników wewnętrznych na czynniki zewnętrzne, co można sprowadzić do próby odpowiedzenia na pytania:

- czy siły pozwalają wykorzystać rodzące się sposobności?

- czy słabości nie pozwalają wykorzystać sposobności?

- czy siły dają odpór zagrożeniom?

- czy słabości wzmocnią niekorzystne oddziaływanie zagrożeń?


Z kolei macierz TOWS odpowiada podejściu „z zewnątrz do wewnątrz”, gdzie wskazuje się odpowiedzi na pytania:

- czy zagrożenia osłabiają siły?

- czy sposobności potęgują siły?

- czy zagrożenia spotęgują słabości?

- czy sposobności pozwalają przezwyciężyć słabości?

2.3. Ocena pozycji konkurencyjnej Gminy Chełm Śląski

Po wypełnieniu poszczególnych macierzy zgodnie z przypisanymi czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi (zestawionymi powyżej) wyniki zebrano w tabeli i zostały wyliczone współczynniki przypisane poszczególnym częściom macierzy. Współczynniki stanowią średnią wag synergii pomiędzy czynnikami. Wyniki przedstawiają się następująco:macierz SWOT

Szanse

Zagrożenia

silne strony

0,98

0,95

słabe strony

0,64

0,62
macierz TOWS

Silne strony

słabe strony

szanse

0,41

0,44

zagrożenia

0,4

0,51

Uzyskane wyniki posłużą w określeniu wyborów strategii rozwoju.


Kompletna macierz możliwych wyborów strategicznych przedstawia się następująco:

Silne strony

Słabe strony

Szanse

Strategia dynamiczna

(maxi - maxi)

Strategia konkurencji

(mini - maxi)
Wykorzystanie okazji przy pomocy silnych stron

Przezwyciężanie słabości w celu wykorzystania okazji

Zagrożenia

Strategia konserwatywna

(maxi - mini)

Strategia defensywna

(mini - mini)
Wykorzystanie mocnych stron, aby poradzić sobie z zagrożeniami lub żeby ich unikać

Redukcja lub likwidacja

Dla Chełmu Śląskiego macierz wyborów strategicznych przyjmuje kształt:Silne strony

Słabe strony

Szanse

1,39

1,39

Zagrożenia

1,04

1,13

W
ykres obrazuje porównanie wartości poszczególnych ćwiartek macierzy wyborów strategicznych (w odniesieniu do rodzajów postulowanych strategii):

Najwięcej punktów przyznano strategii dynamicznej i strategii konkurencji (1,39). Strategia rozwoju Chełmu Śląskiego winna więc mieć charakter mieszany, polegający głównie z jednej strony na wykorzystywaniu szans w celu przezwyciężania słabości (strategia konkurencji) a jednocześnie na wykorzystywaniu tych samych możliwości w oparciu o posiadane silne strony (strategia dynamiczna).

2.3.1. Strategia dynamiczna (maxi – maxi).

Strategia dynamiczna polega na wykorzystywaniu pojawiających się okazji przy pomocy posiadanych mocnych stron. Stąd też, przy tym typie strategii, najbardziej istotna jest analiza szans wzmacniających mocne strony potencjału gminy oraz tych mocnych stron, które najbardziej umożliwiają wykorzystanie szans pojawiających się w otoczeniu.

strategia dynamiczna


Szanse

Mocne strony

 1. Fundusze strukturalne UE

 2. Bliskość aglomeracji śląskiej

 3. Rozwój Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 4. Rozwój gospodarczy kraju

 5. Obserwowane tendencje do dezurbanizacji

 6. Tendencje do aktywnego spędzania wolnego czasu przez społeczeństwo
 1. Zbiornik Dziećkowice

 2. Bliskość ważnych szlaków komunikacyjnych-DK1, A4

 3. Wyjątkowo dobry dojazd

 4. Dobra infrastruktura społeczno-edukacyjna

 5. Dobra kondycja finansowa gminy

 6. Dobrze położone tereny budowlane

 7. Tereny rekreacyjne

 8. Walory ekologiczne i środowiskowe

Z punktu widzenia strategii dynamicznej, najważniejsze zależności występują pomiędzy czterema zidentyfikowanymi „szansami” (nr 2, 3, 5 i 6 - w powyższej tabeli zostały one wytłuszczone) a mocnymi stronami Gminy.

Istotą strategii dynamicznej w odniesieniu do Chełmu Śląskiego powinny więc być działania zmierzające do:


 • pozyskania nowych stałych mieszkańców Gminy

 • uczynienia z Chełmu Śląskiego, znaczącego dla gospodarki Gminy, ośrodka rekreacji weekendowej mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Druga, ważna sugestia jaka się pojawia w tym kontekście to konieczność wzmocnienia zdolności absorbcyjnych Gminy dla wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dostępność funduszy (po stronie szans) oraz dobra kondycja finansowa Gminy (jako jej mocna strona), powinny zostać zdyskontowane dla sfinansowania koniecznych inwestycji:

 • w tereny rekreacyjne (w tym wokół zbiornika „Dziećkowice”),

 • w uzbrojenie terenów budowlanych.


2.2.2. Strategia konkurencyjna (mini – maxi).

Strategia konkurencyjna polega na przezwyciężaniu słabości w celu wykorzystania okazji. W tej strategii najważniejsze znaczenie mają związki pomiędzy tymi dwoma zestawami zmiennych – słabymi stronami potencjału gminy oraz szansami, jakie pojawiają się w jej otoczeniu.

strategia konkurencyjna


Szanse

Słabe strony

 1. Fundusze strukturalne UE

 2. Bliskość aglomeracji śląskiej

 3. Rozwój Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 4. Rozwój gospodarczy kraju

 5. Obserwowane tendencje do dezurbanizacji

 6. Tendencje do aktywnego spędzania wolnego czasu przez społeczeństwo

 • Słaba infrastruktura techniczna

 • Szkody górnicze

 • Uboga oferta kulturalna

 • Niska emisja

 • Brak czystej i zdrowej wody

 • Mała ilość gminnych gruntów

 • Brak ciągłych dostaw energii elektrycznej

 • Niezagospodarowane tereny zielone

Najważniejszy wniosek z tego zestawienia to ponownie (podobnie jak to miało miejsce w kontekście strategii dynamicznej): konieczność wzmocnienia zdolności absorbcyjnych Gminy dla wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przy czym, w tym przypadku fundusze strukturalne miałyby pomóc w przełamywaniu słabych stron Gminy i powinny zostać przeznaczone na: • poprawę infrastruktury technicznej Gminy (wodociągi, kanalizacja, drogi),

 • zagospodarowanie terenów zielonych

 • walkę z niską emisją.

Drugi, ważny w tym kontekście element szans to bliskość aglomeracji śląskiej co przy odpowiedniej promocji i przy pewnych zabiegach organizacyjnych może poważnie poprawić ofertę kulturalną Gminy.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość