Strona główna

Chemia nieorganiczna


Pobieranie 27.68 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.68 Kb.
Temat: Chemia nieorganiczna. 14.04.2013

Chemia nieorganiczna, dział chemii zajmujący się właściwościami pierwiastków i związków chemicznych (poza większością związków węgla) oraz reakcjami chemicznymi, w których biorą udział. 1. Tlenki

Nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego. Powstają w wyniku reakcji pierwiastków z tlenem (utlenianie, spalanie) oraz rozkładu związków zawierających tlen. Najbardziej rozpowszechnionymi tlenkami są: woda (H2O), krzemionka, czyli główny składnik piasku kwarcowego (SiO2), dwutlenek węgla (CO2).

Tlen w tlenkach jest zawsze dwuwartościowy O2II

Np. 2 H2 + O2 → 2 H2O

Aby zapisać równanie reakcji chemicznej należy skorzystać z prawa Lavoisiera (prawa zachowania masy), czyli ustalić współczynniki stechiometryczne.


 1. Wodorotlenki

Związki chemiczne powstałe z połączenia metalu z grupą wodorotlenową (hydroksylową) -OH.

Mn (OH)n

Np.

- wodorotlenek sodu: NaIOH- wodorotlenek magnezu: MgII(OH)2

Dysocjacja elektrolityczna – reakcja chemiczna polegająca na rozkładzie związku pod wpływem wody i prądu elektrycznego na jony: kationy (+) i aniony (-). Grupa –OH jest zawsze jednowartościowa.

Mn (OH)n → Mn+ + n OH- M-metal

Np. Ca(OH)2 → Ca2+ + 2 OHTworzenie wodorotlenków:

tlenek metalu + woda → wodorotlenek

metal + woda → wodorotlenek + wodór


 1. Kwasy

W najprostszym podejściu kwasy są to związki chemiczne zawierające łatwo dysocjujące atomy wodoru. W roztworach wodnych dysocjują one na kation wodorowy i anion reszty kwasowej. Związki chemiczne o właściwościach przeciwnych do kwasowych to zasady.

HIn Rn

Wartościowość reszty kwasowej (R) zależy od liczby wodorów (H) w cząsteczce kwasu.

Tworzenie kwasów: tlenek niemetalu + woda → kwas

Przykłady kwasów:

- kwas siarkowy (VI): H2SO4

- kwas siarkowy (IV): H2SO3

- kwas węglowy (IV): H2CO3

- kwas fosforowy (V): H3PO4

- kwas azotowy (V): HNO3

- kwas siarkowodorowy: H2S

- kwas solny (chlorowodór): HCl

- kwas bromowy: HBrDysocjacja kwasów:

HIn Rn → n H+ + Rn- 1. Sole

Związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych.

Sole dzielimy na tlenowe (końcówka w nazwie –an), beztlenowe (końcówka w nazwie –ek).

Metody powstawania soli:

KWAS + WODOROTLENEK → SÓL + WODA (r. zobojętniania)

KWAS + METAL → SÓL + WODÓR

TLENEK METALU + KWAS → SÓL + WODA

TLENEK NIEMETALU + WODOROTLENEK → SÓL + WODA

METAL + NIEMETAL → SÓL BEZTLENOWA

TLENEK METALU + TLENEK NIEMETALU → SÓL TLENOWA

SÓL 1 + SÓL 2 → SÓL 3 ↓ + SÓL 4 (r. strącania) 1. Rodzaje reakcji chemicznych:

 1. Syntezy: składnik (substrat) + składnik (substrat) → produkt A + B → AB

 2. Rozkładu (analizy): produkt → składnik + składnik AB → A + B

 3. Wymiany: A + BC → AC + B (wymiana pojedyncza)

AB + CD → AD + CB (wymiana podwójna)

Reakcja hydrolizy – jest to charakterystyczna reakcja, gdzie w wyniku działania wody i prądu w reakcji zobojętniania powstają kationy i aniony oraz produkt uboczny: woda. Dzieli się na 3 etapy: cząsteczkowy, jonowy, jonowy skrócony.Karta pracy – chemia nieorganiczna

 1. Za pomocą reakcji chemicznej stwórz następujące tlenki:

 1. Tlenek sodu: …………………………………………………………………………………

 2. Tlenek żelaza (III): ……………………………………………………………………………

 3. Tlenek miedzi (II): ……………………………………………………………………………..

 1. Za pomocą reakcji chemicznej stwórz następujące związki:

 1. Kwas siarkowy (VI): …………………………………………………………………………...

 2. Kwas azotowy (V): ……………………………………………………………………………..

 3. Kwas fosforowy (V): …………………………………………………………………………..

 4. Wodorotlenek magnezu: ……………………………………………………………………….

 5. Wodorotlenek żelaza (III): …………………………………………………………………….

 1. Korzystając z reakcji zobojętniania stwórz następujące sole:

 1. Siarczan (VI) sodu: ……………………………………………………………………………

 2. Chlorek potasu: ………………………………………………………………………………..

 1. Korzystając z poznanych metod tworzenia soli stwórz następującą sól: (4 metody)

 1. Węglan (IV)wapnia: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


 1. Chlorek sodu: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


 1. Wykonaj reakcję hydrolizy:

 1. kwas siarkowy (IV) + wodorotlenek litu → siarczan (VI) litu + woda

…………………………………………………………………………… zapis cząsteczkowy

…………………………………………………………………………… zapis jonowy

…………………………………………………………………………… zapis jonowy skrócony


 1. Wykonaj reakcję dysocjacji elektrolitycznej:

 1. H3PO4 → ……………………. b) Ca(OH)2 → ……………………..

 1. Wykonaj reakcję strącania:

 1. siarczan (VI) srebra + chlorek sodu → siarczan (VI) sodu + chlorek srebra ↓

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

 1. Narysuj wzory strukturalne następujących związków:

 1. Kwas azotowy (V) 1. Kwas siarkowodorowy 1. Wodorotlenek glinu 1. Tlenek azotu (V)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość