Strona główna

Chemia w przyrodzie I życiu człowieka sylabus informacje ogólne


Pobieranie 55.5 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar55.5 Kb.
Chemia w przyrodzie i życiu człowieka

SYLABUS

 1. Informacje ogólne
Elementy sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii

Nazwa studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody

Profil studiów

ogólnoakademicki

Forma studiów

niestacjonarne

Kod przedmiotu

0200-PN4-CHP

Język przedmiotu

polski

Rodzaj przedmiotu

przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr

I rok / 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład – 10 godz.

laboratoria – 14 godz.Założenia i cele przedmiotu

Celem wykładów jest zapoznanie się z: a) toksycznym działaniem różnorodnych ksenobiotyków oraz czynników fizyko-chemicznych występujących w środowisku na organizmy roślinne i zwierzęce; b) budową podstawowych makrocząsteczek budulcowych człowieka i ich rolą. Ponadto celem wykładów jest zdefiniowanie zagrożeń chemicznych dla człowieka i środowiska, ich usuwanie; przedstawienie chemicznych modyfikacji organizmów.
Celem laboratoriów jest umiejętność samodzielnego poszukiwania wiedzy naukowej, jej interpretacji oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Słuchacz zdobywa umiejętność rozumienia zagrożeń i pozytywnej roli związków chemicznych w środowisku i życiu człowieka. Ponadto student zapoznaje się z chemicznymi metodami analiz jakościowych i ilościowych wybranych substancji chemicznych występujących w środowisku. Podczas ćwiczeń studenci oznaczają zawartość substancji toksycznych w materiale biologicznym oraz w próbach środowiskowych (woda, gleba), porównują otrzymane wyniki analiz ze standardami, oceniają wpływ ksenobiotyków na organizmy testowe (rośliny, bezkręgowce wodne) oraz poznają ich oddziaływanie na organizm człowieka. Ponadto wykształca się umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy z substancjami chemicznymi (znajomość bezpiecznego postępowania z chemikaliami – poznanie charakterystyk zagrożeń substancji niebezpiecznych i ich oznaczeń) oraz poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje laboratoria.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę


Efekty kształceniai

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Student przedstawia budowę chemiczną oraz opisuje rolę podstawowych składników organicznych komórek (aminokwasy, nukleotydy, kwasy nukleinowe, białka, węglowodany, lipidy, witaminy, hormony) w organizmach żywych.

SP_W02, SP_W03, SP_U03, SP_U07, SP_K01

2. Student wymienia i opisuje substancje toksyczne występujące w środowisku.

SP_W02, SP_W03, SP_U03, SP_K01

3. Student charakteryzuje zagrożenia zdrowotne i środowiskowe wynikające z zastosowania poszczególnych substancji toksycznych.

SP_W02, SP_W03, SP_U03, SP_K01, SP_K04

4. Student analizuje zawartość ksenobiotyków w materiale biologicznym i ich oddziaływanie na organizmy żywe.

SP_W02, SP_W03, SP_U03, SP_K01

5. Student na podstawie wyników doświadczeń laboratoryjnych prawidłowo interpretuje wyniki badań i weryfikuje je w odniesieniu do danych literaturowych.

SP_U03, SP_U04, SP_K04, SP_K05

6. Student postępuje zgodnie z zasadami BHP ponosząc odpowiedzialność za sprzęt, aparaturę oraz pracę własną i innych.

SP_U04, SP_U10
Punkty ECTS

4

Bilans nakładu pracy studentaii

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w wykładach: 10 godz.;

udział w zajęciach laboratoryjnych: 14 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 73 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 3 godz.Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciamiiii:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

27

1,1

o charakterze praktycznym

90

3,6
Data opracowania:

5. 11. 2012 r.

Koordynator przedmiotu:

dr hab. Andrzej Bajguz


SYLABUS

 1. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Chemia w przyrodzie i życiu człowieka

Kod przedmiotu

0200-PN4-CHP

Nazwa studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody

Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr


I rok / 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

10 godz., wykład

Prowadzący


dr hab. Andrzej Bajguz

Treści merytoryczne przedmiotu:

Tłuszcze, cukry, białka – budowa chemiczna, rola w organizmie człowieka oraz wykorzystanie praktyczne. Substancje toksyczne w środowisku (podstawowe pojęcia toksykologiczne, wchłanianie, transformacja, wydalanie, działanie łączne ksenobiotyków; azbest, metale ciężkie, związki organiczne) – zagrożenia dla człowieka i środowiska. Wchłanianie substancji chemicznych, ich metabolizm, transport, dystrybucja, akumulacja i wydalanie. Drogi wprowadzania trucizn – ich dawki i stężenia. Przyczyny zatruć. Czynniki wpływające na efekt toksyczny. Mechanizmy działania toksycznego na poziomie komórkowym. Biotransformacja i toksyczność wybranych substancji organicznych i nieorganicznych. Substancje toksyczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wpływ na organizm człowieka. Toksyny roślinne i zwierzęce. Substancje odurzające (narkotyki) – działanie toksyczne w kontakcie jednorazowym i długoterminowym. Dodatki do żywności – rodzaje i wykorzystanie w przemyśle spożywczym. Modyfikacje genetyczne organizmów a zagrożenia dla człowieka i środowiska.

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

 1. Student przedstawia budowę chemiczną oraz opisuje rolę podstawowych składników organicznych komórek (aminokwasy, nukleotydy, kwasy nukleinowe, białka, węglowodany, lipidy, witaminy, hormony) w organizmach żywych.

 2. Student wymienia i opisuje substancje toksyczne występujące w środowisku.

 3. Student charakteryzuje zagrożenia zdrowotne i środowiskowe wynikające z zastosowania poszczególnych substancji toksycznych.

Sposoby weryfikacji:

 1. Zaliczenie pisemne podsumowujący przedmiot ( pytania otwarte opisowe).

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednego wykładu).

2. Pozytywna ocena zaliczenia ćwiczeń.Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

 • Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, Warszawa 2011.

 • Hames D.B., Hooper N.M. – Krótkie wykłady. Biochemia, PWN, Warszawa 2010.

 • Kłyszejko-Stefanowicz L. (red.) – Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa 2011.

 • Manahan S.E., Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2006.


Literatura uzupełniająca:

 • Kołodziejczyk A. – Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa 2004.

 • Alloway B.J., Ayres D.C., Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

 • Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.


………………………………

podpis osoby składającej sylabus


SYLABUS

 1. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Chemia w przyrodzie i życiu człowieka

Kod przedmiotu

0200-PN4-CHP

Nazwa studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody

Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr


I rok / 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

14 godz., laboratoria

Prowadzący

dr hab. Andrzej Bajguz, mgr Monika Bralska

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Spotkanie organizacyjne. Regulamin pracowni, BHP i udzielanie pierwszej pomocy. Charakterystyka zagrożeń stosowanych substancji chemicznych.

2. Reakcje identyfikacji wybranych trucizn metalicznych (arsen, bar, chrom, cynk, kobalt, miedź, ołów, rtęć, żelazo). Oddziaływanie metali ciężkich (ołów, kadm, bar) na wzrost


i rozwój roślin. Oznaczanie zawartości barwników fotosyntetycznych i białek u roślin traktowanych metalami ciężkimi.

3. Porównanie oddziaływania pestycydów na wzrost i rozwój roślin. Analiza zawartości białek i barwników fotosyntetycznych pod wpływem pestycydów.

4. Testy toksyczności na organizmach wodnych. Test z zastosowaniem zahamowania wzrostu glonów (Chlorella vulgaris). Szybki test toksyczności z zastosowaniem Daphnia magna. Metody wyznaczania wartości LD50.

5. Toksykologia żywności. Oznaczanie zawartości szczawianów w wybranych produktach spożywczych. Wykrywanie wybranych substancji konserwujących oraz przeciwutleniaczy.Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

1. Student wymienia i opisuje substancje toksyczne występujące w środowisku.

2. Student charakteryzuje zagrożenia zdrowotne i środowiskowe wynikające z zastosowania poszczególnych substancji toksycznych.

3. Student analizuje zawartość ksenobiotyków w materiale biologicznym i ich oddziaływanie na organizmy żywe.

4. Student na podstawie uzyskanych wyników analiz laboratoryjnych student opracowuje właściwe zasady zapobiegania zagrożeniom toksykologicznym.

5. Student postępuje zgodnie z zasadami BHP ponosząc odpowiedzialność za sprzęt, aparaturę oraz pracę własną i innych.

Sposoby weryfikacji:


 1. Zaliczenie pisemne (pytania otwarte).

 2. Bieżąca ocena studentów (aktywność w dyskusji).

 3. Obserwacja ciągła studentów podczas wykonywanych eksperymentów.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu 1. Obecność na zajęciach.

 2. Pozytywna ocena z zaliczenia ćwiczeń.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

 • Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, Warszawa 2011.

 • Hames D.B., Hooper N.M. – Krótkie wykłady. Biochemia, PWN, Warszawa 2010.

 • Kłyszejko-Stefanowicz L. (red.) – Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa 2011.

 • Manahan S.E., Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2006.


Literatura uzupełniająca:

 • Kołodziejczyk A. – Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa 2004.

 • Alloway B.J., Ayres D.C., Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

 • Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.


………………………………

podpis osoby składającej sylabus
i Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne).

ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h.

iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość