Strona główna

Chojnów: Utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa od dnia 01. 04. 2011 r do dnia 30. 11. 2011 r. Numer ogłoszenia: 23596 2011; data zamieszczenia: 16. 02. 2011


Pobieranie 29.39 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar29.39 Kb.
Chojnów: Utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa od dnia 01.04.2011 r.

do dnia 30.11.2011 r.
Numer ogłoszenia: 23596 - 2011; data zamieszczenia: 16.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Chojnowie , Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8187840.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: chojnow.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa od dnia 01.04.2011 r. do dnia 30.11.2011 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie od 01.04.2011 r. do 30.11.2011 r. zgodnie z wykazem prac: Wykaz prac: I. Zakres prac do wykonania na rabatach w gazonach i trawnikach: 1. Sadzenie kwiatów z materiału Wykonawcy: I sadzenie: miesiąc IV (kwiecień) 1) Na rabatach niżej wymienionych na pow. 70 % (dookoła tulipanów) wczesną wiosną (w miesiącu IV) należy posadzić bratki - 15 szt na m2 - ul. Chmielna - Piotra Skargi (Liczymy od ul. Chmielnej Nr 21 do ul. P. Skargi Nr 12 przed PKO) Rabata Nr l. średnica - 6.20 m pow. - 30.17 m2 Rabata Nr 2. średnica - 6.50 m pow. - 33.17 m2 Rabata Nr 3. średnica - 5.25 m pow. - 21.55 m2 Rabata Nr 4. średnica - 4.40 m pow. - 15.20 m2 Rabata Nr 5. średnica - 5.80 m pow. - 26.41 m2 Rabata Nr 6. średnica - 6.00 m pow. - 28.26 m2 Rabata Nr 7. średnica - 7.00 m pow. - 38.46 m2 Rabata Nr 8. średnica - 6.00 m pow. - 28.26 m2 Rabata Nr 9. średnica - 7.40 m pow. - 43.00 m2 Rabata Nr 10. średnia - 11.0 m pow. - 95.00 m2 Łącznie - 359.48 m2 - Pl. Konstytucji 3 - Maja - 59.00 m2 - ul. Parkowa - Złotoryjska - 114.00 m2 - Plac Wogezów - 23.00 m2 - Plac Zamkowy - 10.00 m2 - Plac Dworcowy - 28.00 m2 - Park Śródmiejski - 32.00 m2 - ul. Szpitalna - 30.00 m2 - ul. Przelot - 8.00 m2 Łącznie - 304 m2 II sadzenie: do 30.05.2011 r. - ul. Chmielna - P. Skargi- 359,48 m2 Przy ul. P.Skargi - Chmielnej na rabacie Nr 10 o pow. 95 m2 należy posadzić na: - pow. 40 m2 canny, - pow. 55 m2 pelargonie Na pozostałych rabatach szt. 9 należy posadzić: pelargonie czerwone, aksamitkę żółtą: - pl. Zamkowy - 10 m2 (pelargonia), - pl. Konstytucji 3 -Maja - 59 m2 (canna, pelargonia, aksamitka) - pl. Dworcowy - 28 m2 (pelargonia) - pl. Wogezów - 23 m2 (pelargonia, aksamitka) - Park Śródmiejski - 32 m2 (pelargonia, aksamitka, starzec, szałwia - łącznie 400 kwiatów) - ul. Parkowa-Złotoryjska -114 m2 należy posadzić na: - pow. 40 m2 canny, - pow. 74 m2 pelargonie - ul. Szpitalna - 30 m2 (pelargonia, aksamitka) - ul. Lubińska-Przelot - 8 m2 (pelargonia, aksamitka) 2. Sadzenie kwiatów w gazonach (materiał Wykonawcy): 1) 10 szt. donic dużych o pow. 1m2 każda, należy posadzić w każdej donicy do 30.04.2011 r. a) bratek - 25 szt. w każdej donicy (miesiąc IV) b) komarzyca - 5 szt. aksamitka żółta - 8 szt. starzec - 6 szt. pelargonia rabatowa czerwona - 3 szt. należy posadzić do 31.05.2011 r. (dot. pkt. b) c) chryzantema - 5 szt. w każdej donicy (miesiąc X/XI) 2) Parking - Rynek - donice (murek) szt. 6(2,2 + 2,2 + 2,0 +2,0 + 2,0 + 2,0 x 0,3) o pow. 3,70 m2 należy posadzić: a) bratek - 72 szt. (miesiąc IV) b) pelargonia - 12 szt. złoty deszcz - 24 szt. kacanka - 24 szt. gazania - 24 szt. łącznie w 6 donicach do 30.05.2011 r. 3) ul. Reja-Legnicka - donica murek (8,20 m x 0,30 m) o pow. 2,46 m2 należy posadzić: a) bratek - 50 szt. w miesiącu IV b) pelargonia - 8 szt. złoty deszcz - 16 szt. kacanka - 16 szt. gazania - 16 szt. do dnia 30.05.2011 r. 4) ul. Reja - 6 donic o pow. 4,8 m2 należy posadzić: a) bratek - 90 szt. łącznie, w miesiącu IV b) pelargonia czerwona rabatowa - 3 szt. aksamitka żółta - 12 szt. w każdej donicy do dnia - 30.05.2011 r. 5) Plac Dworcowy - donice 2 szt. - pow. Ogólna 2 m2 należy posadzić jak w punkcie (1) ul. Chmielna-Piotra Skargi donice duże). 3. Bieżące grabienie trawników (z gałęzi, śmieci i liści) 1) Pl. Zamkowy - 1477 m2 2) Pl. Konstytucji 3 - Maja - 1123 m2 3) Pl. Dworcowy - 348 m2 4) Pl. Wogezów - 1355,5 m2 5) ul. Zotoryjska - 761,5 m2 6) ul. Parkowa - Złotoryjska - 2132 m2 7) ul. Dąbrowskiego - Grottgera -1466,5 m2 8) ul. Dąbrowskiego (przy Kościele) - 460 m2 9) ul. Legnicka - 2672,5 m2 10) ul. Paderewskiego - 2229,5 m2 11) ul. Chmielna - Piotra Skargi - 3204 m2 12) ul. Kolejowa - 413 m2 13) ul. Reymonta -1012,5 m2 14) ul. Kopernika - 282,5 m2 15) ul. Reja - 3952 m2 16) ul. Zielona - 3746 m2 17) ul. Lubińska (Park) - 3870 m2 18) ul. Chrobrego - 687 m2 19) ul. Łokietka - 55 m2 20) ul. Wojska Polskiego - 131,5 m2 21) ul. Kilińskiego - 493 m2 22) ul. Długosza - 2200 m2 23) ul. Reymonta - Ogrodowa (boisko) - 5341 m2 24) Park Śródmiejski -17670 m2 25) ul. Kilińskiego - 15 (boisko) - 4599 m2 26) ul. Kilińskiego, Park Piastowski łącznie z torem saneczkowym -13182 m2 27) ul. Kilińskiego - Sikorskiego (obok Hydroforni) - 5900 m2 28) Teren w rejonie Morskiego OKA i ogrodu zabaw - 9328 m2 29) ul. Łokietka - Maczka - teren w rejonie ogrodu zabaw, sklepu Anna, Apteki i Kwiaciarni - 7875 m2 30) ul. Maczka od Kwiaciarni do stacji transformatorowej - 3808 m2 31) ul. Sikorskiego - Maczka (ogród zabaw) - 4620 m2 32) ul. Samorządowa - 6608 m2 33) ul. Niemcewicza - 102 m2 34) ul. Szpitalna - 459,5 m2 35) ul. Lubińska - Przelot - 454,0 m2 36) ul. Fabryczna - 321 m2 37) Pl. Bolesława Prusa - 83 m2 38) ul. Bolesławiecka - Parkowa - 1472 m2 39) Kilińskiego (rejon ul. Skłodowskiej - ul. Łokietka) - 44 m2 Razem - 115.938,45 m2 4. Grabienie trawników jesienią (z wszystkich opadłych liści). 5. Bieżące zamiatanie alejek na terenach zielonych oraz ich zimowe utrzymanie. Powierzchnia alejek zlokalizowanych w rejonie terenów zielonych: 1) Pl. Konstytucji 3 - Maja - 381,28 m2 2) Dąbrowskiego - Grottgera - 305,92 m2 3) ul. Parkowa - 271,50 m2 4) Pl. Wogezów - 494,97 m2 5) ul. Paderewskiego - 245,60 m2 6) ul. Reja - Gimnazjum Nr 2 - 114,00 m2 7) Park Piastowski - 1 876,00 m2 8) ul. Maczka - Sklep Anna - Kwiaty - Stacja transformatorowa - 505,50 m2 9) Sikorskiego - ogród zabaw - 93,40 m2 10) ul. Lubińska - 340,00 m2 11) Pl. Zamkowy - 233,94 m2 12) ul. Chmielna - P. Skargi - 218,52 m2 Razem - 5 080,63 m2 6. Zbieranie i wywożenie nieczystości z terenów zielonych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenach zielonych oraz wywóz odpadów na składowisko. 7.Czyszczenie z trawy obrzeży chodników, ulic oraz placów zlokalizowanych bezpośrednio przy terenach zielonych. 8. Wygrabianie alejek ziemnych. 9. Przekopywanie kwietników na zimę. 10. Przygotowanie gleby do sadzenia kwiatów, wymiana ziemi w gazonach. 11. Pielenie kwiatów. 12. Podlewanie krzewów oraz kwiatów na rabatach i w gazonach. - ul. Dąbrowskiego - Grottgera, - ul. Chmielna - P. Skargi, - ul. Parkowa - Złotoryjska, - pl. Zamkowy, - ul. Reja - donice - pl. Konstytucji 3 - Maja, - ul. Legnicka - Reja (murek) - pl. Dworcowy, - Rynek - parking - pl. Wogezów, - Park Śródmiejski - ul. Szpitalna - Przelot 13. Podlewanie drzew i krzewów przesadzonych w roku 2010: - ul. Bolesławiecka 3 szt. (lipa) - ul. Kusocińskiego 5 szt. (lipa) - ul. Fabryczna 2 szt. (platan) - ul. Chmielna 5 szt. (klon kulisty) - ul. Długosza 7 szt. (klon kulisty) - ul. Paderewskiego (Basen) - 2 szt. (wiśnia czerwona) - krzewy 30 m2 - ul. Samorządowa - 12 szt. lipa - ul. P.Skargi - krzewy - 10 m2 - ul. Dąbrowskiego - Grottgera - krzewy na klombie 27 m2 14. Pielenie klombów z różami. 15. Cięcie krzewów róż. 16. Przykrycie róż na zimę. 17. Odkrycie róż na wiosnę. 18. Cięcie żywopłotów ze zgrabianiem pędów. - ul. Kościuszki - 94 m b - ul. Lubińska - 228 m b - ul. Legnicka - 172 m b - pl. Konstytucji 3 - Maja - 70 m b - ul. Paderewskiego - 291 mb - ul. Złotoryjska - 27 m b - ul. Bolesłświecka - 61 m b - pl. Zamkowy - 65 m b - pl. Dworcowy - 62 m b Razem - 1070 mb 19. Bieżące odchwaszczanie żywopłotów. II. Sprzątanie Parku Piastowskiego Sprzątanie Parku Piastowskiego (Działka Nr 78/3 o powierzchni 115 385 m2), w zakresie: - zbieranie śmieci z terenu całego parku, - zbieranie posuszu oraz liści z alejek i przejść dla pieszych. III. Pozostałe prace do wykonania 1. Malowanie ławek oraz ich naprawa: - ul. Paderewskiego, - 8 szt. - pl. Dworcowy, - 11 szt. - pl. Zielony przy ul. Dąbrowskiego - Grottgera, - 13 szt. - pl. Zamkowy, - 2 szt. - pl. Wogezów, - 8 szt. - pl. Konstytucji 3 - Maja, - 6 szt. - Park Śródmiejski, - 12 szt. - Park Piastowski, - 13 szt. - ul. Łokietka, Maczka, Sikorskiego. - 4 szt. Razem: - 77 szt. 2. Malowanie koszy ulicznych na śmieci ustawianych w rejonie terenów zielonych: - ul. Paderewskiego, - 5 szt. - pl. Konstytucji 3 - Maja, - 4 szt. - pl. Zielony przy ul. Dąbrowskiego - Grottgera, - 3 szt. - pl. Zamkowy, - l szt. - Park Śródmiejski, - 12 szt. - Park Piastowski, - 7 szt. - ul. Łokietka, Maczka, Sikorskiego - 8 szt. - pl. Dworcowy - 6 szt. - ul. Kolejowa - 7 szt. - pl. Wogezów - 5 szt. Razem - 58 szt. IV. Koszenie trawników 1) Pl. Zamkowy - 1477 m2 2) Pl. Konstytucji 3 - Maja - 1123 m2 3) Pl. Dworcowy - 348 m2 4) Pl. Wogezów - 1355,5 m2 5) ul. Zotoryjska - 761,5 m2 6) ul. Parkowa - Złotoryjska - 2132 m2 7) ul. Dąbrowskiego - Grottgera -1466,5 m2 8) ul. Dąbrowskiego (przy Kościele) - 460 m2 9) ul. Legnicka - 2672,5 m2 10) ul. Paderewskiego - 2229,5 m2 11) ul. Chmielna - Piotra Skargi - 3204 m2 12) ul. Kolejowa - 413 m2 13) ul. Reymonta -1012,5 m2 14) ul. Kopernika - 282,5 m2 15) ul. Reja - 3952 m2 16) ul. Zielona - 3746 m2 17) ul. Lubińska (Park) - 3870 m2 18) ul. Chrobrego - 687 m2 19) ul. Łokietka - 55 m2 20) ul. Wojska Polskiego - 131,5 m2 21) ul. Kilińskiego - 493 m2 22) ul. Długosza - 2200 m2 23) ul. Reymonta - Ogrodowa (boisko) - 5341 m2 24) Park Śródmiejski -17670 m2 25) ul. Kilińskiego - 15 (boisko) - 4599 m2 26) ul. Kilińskiego, Park Piastowski łącznie z torem saneczkowym -13182 m2 27) ul. Kilińskiego - Sikorskiego (obok Hydroforni) - 5900 m2 28) Teren w rejonie Morskiego OKA i ogrodu zabaw - 9328 m2 29) ul. Łokietka - Maczka - teren w rejonie ogrodu zabaw, sklepu Anna, Apteki i Kwiaciarni - 7875 m2 30) ul. Maczka od Kwiaciarni do stacji transformatorowej - 3808 m2 31) ul. Sikorskiego - Maczka (ogród zabaw) - 4620 m2 32) ul. Samorządowa - 6608 m2 33) ul. Niemcewicza - 102 m2 34) ul. Szpitalna - 459,5 m2 35) ul. Lubińska - Przelot - 454,0 m2 36) ul. Fabryczna - 321 m2 37) Pl. Bolesława Prusa - 83 m2 38) ul. Bolesławiecka - Parkowa - 1472 m2 39) Kilińskiego (rejon ul. Skłodowskiej - ul. Łokietka) - 44 m2 Razem - 115.938,5 m2 Wysokość trawy nie może przekraczać - 10 cm w poz. l) do 15), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 33), 34). - 20 cm w poz. 16), 17), 26) do 32). Grabienie skoszonej trawy oraz jej wywiezienie. Zamiatanie alejek po skoszeniu trawy. Uwaga ! Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wkonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca - dołączy do oferty wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , polegających na utrzymaniu terenów zielonych (należy wykazać wykonanie co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedniot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiotców), Wykonawca zobowiązany jest załaczyć potwierdzenie - np. referencje lub inny dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane zależycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wkonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wkonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wkonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawarte są we wzorze umowy - Rozdział -B SIWZ.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: chojnow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chojnowie , Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, I-piętro pok. nr 6 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
BURMISTRZ

Jan Serkies


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość