Chronologia władców polskiPobieranie 87.01 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar87.01 Kb.
CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI


Władca

Lata

panowaniaDynastia

Koronowany/

niekoronowanyWażne wydarzenia historyczne za jego panowania

Mieszko I

ok. 960-992

Piastów


niekoronowany

966 r. – chrzest Polski.

972 r. – wygrana bitwa pod Cedynią z Hodonem.

991 r. – Dagome iudex.


Bolesław Chrobry

992-1025

Piastów

koronowany

1000 r. – zjazd gnieźnieński.

1003-1018 – wojna z Niemcami zakończona w 1018 r. pokojem w Budziszynie dzięki któremu zostały do Polski przyłączone Milsko i Łużyce.

1018 r. – wojna z Rusią dzięki której przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie

1025 r. – koronacja królewskaMieszko II

1025-1034

Piastów

koronowany
kryzys

państwa1025 r. – koronacja królewska

utrata Milska i Łużyc na rzecz Niemiec

utrata Grodów Czerwieńskich na rzecz Rusi

utrata Moraw na rzecz Czech

konflikt z bratem Bezprymem i wygnanie z kraju


Kazimierz

Odnowiciel1034-1058

Piastów

niekoronowany
odbudowa

Polski


Zajął zachodnie i południowe ziemie Polski,

odzyskał Mazowsze,

odebrał Śląsk,

przyłączył Pomorze Gdańskie,

przeniósł ośrodek zarządzania Państwem do Krakowa


Bolesław II Śmiały/Szczodry

1058-1079

Piastów

koronowany

Wzmocnił Polskę na arenie europejskiej,

1076 r. koronował się na króla,

1079 r. popadł w konflikt z św. Stanisławem

1079 r. wygnanie z kraju.Władysław Herman

1079-1102

Piastów

niekoronowany

Rządy palatyna Sieciecha,

konflikt synów Władysława (Zbigniewa i Bolesława) z Sieciechem, po którym zostaje on wygnany z kraju,

wydzielenie dzielnic Zbigniewowi i Bolesławowi


Bolesław III Krzywousty

1102-1138

Piastów

niekoronowany

Konflikt z bratem Zbigniewem i wygnanie go z kraju,

Wygrana wojna obronna z Niemcami,

Powrót do Polski Zbigniewa, jego oślepienie i śmierć,

Przyłączenie do Polski Pomorza Gdańskiego i Zachodniego oraz ziemi nad Notecią,

Pierwsza kronika Galla Anonima,

1138 r. podział kraju na dzielnice między swoich synów, początek rozbicia dzielnicowego.ROZBICIE DZIELNICOWE

Przemysł II

1295-1296

Piastów

koronowany

1295 r. – koronacja królewska,

Zamordowanie przez Niemców 1296 r.Wacław II

1300-1305

Przemyślidów

koronowany

1300 r. – koronacja królewska,

Wprowadził urząd starosty.Władysław Łokietek

1306-1333

Piastów

koronowany

1308-1309 r. utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Zakonu Krzyżackiego,

Wybuch buntu wójta Alberta w Krakowie następnie opanowanego przez Władysława,

1320 r. koronacja królewska w Krakowie,

1331 r. zwycięska bitwa pod Płowcami z Krzyżakami i utrata na ich rzecz Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.Kazimierz III

Wielki


1333-1370

Piastów

koronowany

1343 r. - zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu,

Zrzeczenie się przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego pretensji do tronu polskiego w zamian za dużą sumę pieniędzy,

Odzyskanie część Mazowsza, a pozostała część tej dzielnicy stała się lennem Polski,

Podbój Rusi Halickiej,

Zawarcie unii z Węgrami poprzez małżeństwo swojej siostry Elżbiety z królem Węgier Karolem Robertem,

Wprowadzenie urzędów centralnych,

Zbudowanie i odnowienie licznych zamków, otoczenie murami wielu miast,

Zobowiązanie szlachty do służby rycerskiej,

Uporządkowanie prawa,

1364 r. - założenie Akademii Krakowskiej,

Przyspieszenie rozwoju gospodarczego,

Rozwinięcie handlu,

Założenie wielu miast,

Wydanie własnej monety – grosza,

Mimo, że nie miał syna uregulowanie kwestii następstwa tronu.


Ludwik węgierski/

Andegaweński1370-1382

Andegawenów

koronowany

1374 r. – wydanie przywileju koszyckiego zmniejszającego podatek płacony przez szlachtę do dwóch groszy z łana chłopskiego w zamian za poparcie szlachty dla jednej ze swoich córek.

Jadwiga Andegaweńska

1384-1399

Andegawenów

koronowana

1385 r. – zawarcie w Krewie unii personalnej z Litwą,

Chrystianizacja Litwy,

Silniejsze złączenie Rusi Halickiej z Polską,

Odnowa Uniwersytetu KrakowskiegoWładysław II Jagiełło

1386-1434

Jagiellonów

koronowany

1385 r. – zawarcie w Krewie unii personalnej z Litwą,

Chrystianizacja Litwy,

Silniejsze złączenie Rusi Halickiej z Polską,

Odnowa Uniwersytetu Krakowskiego,

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1409-1411 r.,

Bitwa pod Grunwaldem 15 lipiec 1410 r.,

Pierwszy pokój toruński 1411 r.,

Unia z Litwą w Horodle 1413 r.,

Przywilej czerwiński 1422 r.,

Przywilej warecki 1423 r.,

Przywilej jedlińsko-krakowski 1430 r., 1433 r.


Władysław III Warneńczyk

1434-1444

Jagiellonów

koronowany

Władzę w Polsce w jego imieniu sprawował Zbigniew Oleśnicki,

Unia personalna z Węgrami,

Bitwa pod Warną i śmierć 1444 r.


Kazimierz IV Jagiellończyk

1447-1492

Jagiellonów

koronowany

Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim 1454 – 1466

Drugi pokój toruński 1466 r.,

Przywilej cerekwicko-nieszawski 1454 r.


Jan Olbracht

1492-1501

Jagiellonów

koronowany

Obrady pierwszego sejmu walnego 1493 r.,

Przywilej piotrkowski 1496 r.Aleksander

Jagiellończyk
1501-1506

Jagiellonów

koronowany

Wydanie konstytucji Nihil novi – 1505 r.

Zygmunt I Stary

1506-1548

Jagiellonów

koronowany

Hołd pruski – 1525 r.,

Inkorporacja do Polski Mazowsza,

Koronacja na następcę syna Zygmunta - 1529 r.


Zygmunt II August

1548-1572

Jagiellonów

koronowany

Unia realna Polski i Litwy w Lublinie dająca początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów – 1569 r.,

Wojna o Inflanty zakończona wcieleniem tej ziemi do Rzeczypospolitej,

Powołanie floty kaperskiej i Komisji Morskiej,

Śmierć Zygmunta II Augusta kończąca panowanie dynastii Jagiellonów w Polsce 1572 r.Henryk Walezy

1573-1574

Król elekcyjny

dynastia


Walezjuszów

koronowany

Pierwsza wolna elekcja – 1573 r.,

Zaakceptowanie konfederacji warszawskiej - 1573 r.,

Wprowadzenie artykułów henrykowskich i pactów conventów - 1573 r.,

Ucieczka z Rzeczpospolitej do Francji – 1574 r.Stefan Batory

1576-1586

Król elekcyjny


koronowany

Sprawy wewnętrzne powierzył Janowi Zamoyskiemu, który wyrósł na drugą osobę w kraju po królu,

Prowadził wojnę z Moskwą o Inflanty, zakończoną pokojem w Jamie Zapolski – 1582 r. dzięki któremu ziemie te pozostały przy RzeczypospolitejZygmunt III Waza

1587-1632

Król elekcyjny

dynastia


Wazów

koronowany

Przeniósł stolicę państwa do Warszawy,

Unia brzeska – 1596 wydzielająca z kościoła prawosławnego kościół unicki podległy papieżowi,

Wojna ze Szwecją o Inflanty,

Bitwa ze Szwecją pod Kircholmem – 1605 r.,

Rokosz Zebrzydowskiego - 1606-1609

Bitwa pod Guzowem – 1607

Dymitriady,

Bitwa z połączonymi siłami Szwecji i Moskwy pod Kłuszynem – 1610 r.,

Rozejm z Moskwą w Dywilnie – 1618 r.,

Wojna z Turcją,

Bitwa z Turcją pod Cecorą - 1620 r.,

Bitwa z Turcją pod Chocimiem – 1621 r.,

Wojna ze Szwecją o Ujście Wisły

Rozejm ze Szwecją w Starym Targu – 1629 r.Władysław IV Waza

1632-1648

Król elekcyjny

dynastia


Wazów

koronowany

Pokój z Moskwą w Polanowie – 1634 r.,

Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi – 1635 r.,

Wybuch powstania Chmielnickiego – 1648 r.


Jan II Kazimierz Waza

1648-1668

Król elekcyjny

dynastia


Wazów

koronowany

Bitwy z Kozakami pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami – 1648 r.,

Oblężenie Zbaraża i ugoda z Kozakami w Zborowie – 1649 r.,

Bitwa z Kozakami pod Beresteczkiem i ugoda w Białej Cerkwi – 1651 r.,

Bitwa z Kozakami pod Batohem – 1652 r.,

Władysław Siciński jako pierwszy stosuje podczas obrad polskiego sejmu liberum veto – 1652 r.,

Układ Chmielnickiego z Moskwą w Perejasławiu – 1654 r.,

Potop szwedzki - 1655-1660

Śluby lwowskie we Lwowie – 1656 r.,

Traktaty welawsko – bydgoskie – 1657 r.,

Ugoda z Kozakami w Hadziaczu – 1658 r.,

Pokój ze Szwecją w Oliwie – 1660 r.,

Rozejm z Moskwą w Andruszowie -1667 r.,

Rokosz Lubomirskiego - 1665-1666

Abdykacja – 1668 r.Michał Korybut Wiśniowiecki

1669-1673

Król elekcyjny

ród


Wiśniowieckich

koronowany

Wojna z Turcją,

Obrona Kamieńca Podolskiego przed Turcją i pokój w Buczaczu - 1672 r.,

Bitwa z Turcją pod Chocimiem – 1673 r.


Jan III Sobieski

1674-1696

Król elekcyjny

ród


Sobieskich

koronowany

Odsiecz wiedeńska – 1683 r.,

Pokój Grzymułtowskiego z Rosją – 1686 r.August II Mocny

1697-1706

1709-1733Król elekcyjny

dynastia


Wettinów

koronowany

Pokój z Turcją w Karłowicach – 1699 r.,

Chaos w Rzeczypospolitej spowodowany wojną północną w której Polska nie brała udziału, a toczyła się ona na jej terenie,

Zrzeczenie się korony - 1706 r.,

Odzyskanie korony Rzeczypospolitej dzięki poparciu Rosji – 1709 r.,

Sejm niemy – 1717 r.,

Traktat trzech czarnych orłów – 1732 r.
Stanisław Leszczyński

1704-1709

1733-1736Król elekcyjny

ród


Leszczyńskich

koronowany

Wojna domowa z Augustem III – 1734-1736

Abdykacja i wyjazd do Francji – 1736 r.August III Sas

1733-1763

Król elekcyjny

dynastia


Wettinów

koronowany

Wojna domowa ze Stanisławem Leszczyńskim – 1734-1736,

Założenie Collegium Nobilium – 1740 r.,

Rozkład instytucji państwowych.


Stanisław August Poniatowski

1764-1795

Król elekcyjny

ród


Poniatowskich

koronowany

Ostatnia wolna elekcja – 1764 r.,

Założenie Szkoły Rycerskiej – 1765 r.,

Konfederacja barska – 1768-1772,

I rozbiór Polski – 1772 r.,

Powołanie Komisji Edukacji Narodowej – 1773 r.,

Obrady sejmu wielkiego – 1788-1792,

Uchwalenie konstytucji 3 maja – 3.V.1791 r.,

Konfederacja targowicka – 1792 r.,

Wojna z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja,

Bitwa pod Zieleńcami i uchwalenie orderu Virtuti Militari – 1792 r.,

II rozbiór Polski – 1793 r.,

Wybuch insurekcji kościuszkowskiej - 24.III.1794 r.,

Bitwa pod Racławicami - IV.1794 r.,

Wydanie uniwersału połanieckiego - 07.05.1794 r.,

Bitwa pod Maciejowicami - X.1794 r.,

Upadek Warszawy i powstania kościuszkowskiego - XI.1794 r.,III rozbiór Polski – 1795 r.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy