Strona główna

Chronologia władców polski


Pobieranie 87.01 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar87.01 Kb.
CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI


Władca

Lata

panowaniaDynastia

Koronowany/

niekoronowanyWażne wydarzenia historyczne za jego panowania

Mieszko I

ok. 960-992

Piastów


niekoronowany

966 r. – chrzest Polski.

972 r. – wygrana bitwa pod Cedynią z Hodonem.

991 r. – Dagome iudex.


Bolesław Chrobry

992-1025

Piastów

koronowany

1000 r. – zjazd gnieźnieński.

1003-1018 – wojna z Niemcami zakończona w 1018 r. pokojem w Budziszynie dzięki któremu zostały do Polski przyłączone Milsko i Łużyce.

1018 r. – wojna z Rusią dzięki której przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie

1025 r. – koronacja królewskaMieszko II

1025-1034

Piastów

koronowany
kryzys

państwa1025 r. – koronacja królewska

utrata Milska i Łużyc na rzecz Niemiec

utrata Grodów Czerwieńskich na rzecz Rusi

utrata Moraw na rzecz Czech

konflikt z bratem Bezprymem i wygnanie z kraju


Kazimierz

Odnowiciel1034-1058

Piastów

niekoronowany
odbudowa

Polski


Zajął zachodnie i południowe ziemie Polski,

odzyskał Mazowsze,

odebrał Śląsk,

przyłączył Pomorze Gdańskie,

przeniósł ośrodek zarządzania Państwem do Krakowa


Bolesław II Śmiały/Szczodry

1058-1079

Piastów

koronowany

Wzmocnił Polskę na arenie europejskiej,

1076 r. koronował się na króla,

1079 r. popadł w konflikt z św. Stanisławem

1079 r. wygnanie z kraju.Władysław Herman

1079-1102

Piastów

niekoronowany

Rządy palatyna Sieciecha,

konflikt synów Władysława (Zbigniewa i Bolesława) z Sieciechem, po którym zostaje on wygnany z kraju,

wydzielenie dzielnic Zbigniewowi i Bolesławowi


Bolesław III Krzywousty

1102-1138

Piastów

niekoronowany

Konflikt z bratem Zbigniewem i wygnanie go z kraju,

Wygrana wojna obronna z Niemcami,

Powrót do Polski Zbigniewa, jego oślepienie i śmierć,

Przyłączenie do Polski Pomorza Gdańskiego i Zachodniego oraz ziemi nad Notecią,

Pierwsza kronika Galla Anonima,

1138 r. podział kraju na dzielnice między swoich synów, początek rozbicia dzielnicowego.ROZBICIE DZIELNICOWE

Przemysł II

1295-1296

Piastów

koronowany

1295 r. – koronacja królewska,

Zamordowanie przez Niemców 1296 r.Wacław II

1300-1305

Przemyślidów

koronowany

1300 r. – koronacja królewska,

Wprowadził urząd starosty.Władysław Łokietek

1306-1333

Piastów

koronowany

1308-1309 r. utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Zakonu Krzyżackiego,

Wybuch buntu wójta Alberta w Krakowie następnie opanowanego przez Władysława,

1320 r. koronacja królewska w Krakowie,

1331 r. zwycięska bitwa pod Płowcami z Krzyżakami i utrata na ich rzecz Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.Kazimierz III

Wielki


1333-1370

Piastów

koronowany

1343 r. - zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu,

Zrzeczenie się przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego pretensji do tronu polskiego w zamian za dużą sumę pieniędzy,

Odzyskanie część Mazowsza, a pozostała część tej dzielnicy stała się lennem Polski,

Podbój Rusi Halickiej,

Zawarcie unii z Węgrami poprzez małżeństwo swojej siostry Elżbiety z królem Węgier Karolem Robertem,

Wprowadzenie urzędów centralnych,

Zbudowanie i odnowienie licznych zamków, otoczenie murami wielu miast,

Zobowiązanie szlachty do służby rycerskiej,

Uporządkowanie prawa,

1364 r. - założenie Akademii Krakowskiej,

Przyspieszenie rozwoju gospodarczego,

Rozwinięcie handlu,

Założenie wielu miast,

Wydanie własnej monety – grosza,

Mimo, że nie miał syna uregulowanie kwestii następstwa tronu.


Ludwik węgierski/

Andegaweński1370-1382

Andegawenów

koronowany

1374 r. – wydanie przywileju koszyckiego zmniejszającego podatek płacony przez szlachtę do dwóch groszy z łana chłopskiego w zamian za poparcie szlachty dla jednej ze swoich córek.

Jadwiga Andegaweńska

1384-1399

Andegawenów

koronowana

1385 r. – zawarcie w Krewie unii personalnej z Litwą,

Chrystianizacja Litwy,

Silniejsze złączenie Rusi Halickiej z Polską,

Odnowa Uniwersytetu KrakowskiegoWładysław II Jagiełło

1386-1434

Jagiellonów

koronowany

1385 r. – zawarcie w Krewie unii personalnej z Litwą,

Chrystianizacja Litwy,

Silniejsze złączenie Rusi Halickiej z Polską,

Odnowa Uniwersytetu Krakowskiego,

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1409-1411 r.,

Bitwa pod Grunwaldem 15 lipiec 1410 r.,

Pierwszy pokój toruński 1411 r.,

Unia z Litwą w Horodle 1413 r.,

Przywilej czerwiński 1422 r.,

Przywilej warecki 1423 r.,

Przywilej jedlińsko-krakowski 1430 r., 1433 r.


Władysław III Warneńczyk

1434-1444

Jagiellonów

koronowany

Władzę w Polsce w jego imieniu sprawował Zbigniew Oleśnicki,

Unia personalna z Węgrami,

Bitwa pod Warną i śmierć 1444 r.


Kazimierz IV Jagiellończyk

1447-1492

Jagiellonów

koronowany

Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim 1454 – 1466

Drugi pokój toruński 1466 r.,

Przywilej cerekwicko-nieszawski 1454 r.


Jan Olbracht

1492-1501

Jagiellonów

koronowany

Obrady pierwszego sejmu walnego 1493 r.,

Przywilej piotrkowski 1496 r.Aleksander

Jagiellończyk
1501-1506

Jagiellonów

koronowany

Wydanie konstytucji Nihil novi – 1505 r.

Zygmunt I Stary

1506-1548

Jagiellonów

koronowany

Hołd pruski – 1525 r.,

Inkorporacja do Polski Mazowsza,

Koronacja na następcę syna Zygmunta - 1529 r.


Zygmunt II August

1548-1572

Jagiellonów

koronowany

Unia realna Polski i Litwy w Lublinie dająca początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów – 1569 r.,

Wojna o Inflanty zakończona wcieleniem tej ziemi do Rzeczypospolitej,

Powołanie floty kaperskiej i Komisji Morskiej,

Śmierć Zygmunta II Augusta kończąca panowanie dynastii Jagiellonów w Polsce 1572 r.Henryk Walezy

1573-1574

Król elekcyjny

dynastia


Walezjuszów

koronowany

Pierwsza wolna elekcja – 1573 r.,

Zaakceptowanie konfederacji warszawskiej - 1573 r.,

Wprowadzenie artykułów henrykowskich i pactów conventów - 1573 r.,

Ucieczka z Rzeczpospolitej do Francji – 1574 r.Stefan Batory

1576-1586

Król elekcyjny


koronowany

Sprawy wewnętrzne powierzył Janowi Zamoyskiemu, który wyrósł na drugą osobę w kraju po królu,

Prowadził wojnę z Moskwą o Inflanty, zakończoną pokojem w Jamie Zapolski – 1582 r. dzięki któremu ziemie te pozostały przy RzeczypospolitejZygmunt III Waza

1587-1632

Król elekcyjny

dynastia


Wazów

koronowany

Przeniósł stolicę państwa do Warszawy,

Unia brzeska – 1596 wydzielająca z kościoła prawosławnego kościół unicki podległy papieżowi,

Wojna ze Szwecją o Inflanty,

Bitwa ze Szwecją pod Kircholmem – 1605 r.,

Rokosz Zebrzydowskiego - 1606-1609

Bitwa pod Guzowem – 1607

Dymitriady,

Bitwa z połączonymi siłami Szwecji i Moskwy pod Kłuszynem – 1610 r.,

Rozejm z Moskwą w Dywilnie – 1618 r.,

Wojna z Turcją,

Bitwa z Turcją pod Cecorą - 1620 r.,

Bitwa z Turcją pod Chocimiem – 1621 r.,

Wojna ze Szwecją o Ujście Wisły

Rozejm ze Szwecją w Starym Targu – 1629 r.Władysław IV Waza

1632-1648

Król elekcyjny

dynastia


Wazów

koronowany

Pokój z Moskwą w Polanowie – 1634 r.,

Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi – 1635 r.,

Wybuch powstania Chmielnickiego – 1648 r.


Jan II Kazimierz Waza

1648-1668

Król elekcyjny

dynastia


Wazów

koronowany

Bitwy z Kozakami pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami – 1648 r.,

Oblężenie Zbaraża i ugoda z Kozakami w Zborowie – 1649 r.,

Bitwa z Kozakami pod Beresteczkiem i ugoda w Białej Cerkwi – 1651 r.,

Bitwa z Kozakami pod Batohem – 1652 r.,

Władysław Siciński jako pierwszy stosuje podczas obrad polskiego sejmu liberum veto – 1652 r.,

Układ Chmielnickiego z Moskwą w Perejasławiu – 1654 r.,

Potop szwedzki - 1655-1660

Śluby lwowskie we Lwowie – 1656 r.,

Traktaty welawsko – bydgoskie – 1657 r.,

Ugoda z Kozakami w Hadziaczu – 1658 r.,

Pokój ze Szwecją w Oliwie – 1660 r.,

Rozejm z Moskwą w Andruszowie -1667 r.,

Rokosz Lubomirskiego - 1665-1666

Abdykacja – 1668 r.Michał Korybut Wiśniowiecki

1669-1673

Król elekcyjny

ród


Wiśniowieckich

koronowany

Wojna z Turcją,

Obrona Kamieńca Podolskiego przed Turcją i pokój w Buczaczu - 1672 r.,

Bitwa z Turcją pod Chocimiem – 1673 r.


Jan III Sobieski

1674-1696

Król elekcyjny

ród


Sobieskich

koronowany

Odsiecz wiedeńska – 1683 r.,

Pokój Grzymułtowskiego z Rosją – 1686 r.August II Mocny

1697-1706

1709-1733Król elekcyjny

dynastia


Wettinów

koronowany

Pokój z Turcją w Karłowicach – 1699 r.,

Chaos w Rzeczypospolitej spowodowany wojną północną w której Polska nie brała udziału, a toczyła się ona na jej terenie,

Zrzeczenie się korony - 1706 r.,

Odzyskanie korony Rzeczypospolitej dzięki poparciu Rosji – 1709 r.,

Sejm niemy – 1717 r.,

Traktat trzech czarnych orłów – 1732 r.
Stanisław Leszczyński

1704-1709

1733-1736Król elekcyjny

ród


Leszczyńskich

koronowany

Wojna domowa z Augustem III – 1734-1736

Abdykacja i wyjazd do Francji – 1736 r.August III Sas

1733-1763

Król elekcyjny

dynastia


Wettinów

koronowany

Wojna domowa ze Stanisławem Leszczyńskim – 1734-1736,

Założenie Collegium Nobilium – 1740 r.,

Rozkład instytucji państwowych.


Stanisław August Poniatowski

1764-1795

Król elekcyjny

ród


Poniatowskich

koronowany

Ostatnia wolna elekcja – 1764 r.,

Założenie Szkoły Rycerskiej – 1765 r.,

Konfederacja barska – 1768-1772,

I rozbiór Polski – 1772 r.,

Powołanie Komisji Edukacji Narodowej – 1773 r.,

Obrady sejmu wielkiego – 1788-1792,

Uchwalenie konstytucji 3 maja – 3.V.1791 r.,

Konfederacja targowicka – 1792 r.,

Wojna z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja,

Bitwa pod Zieleńcami i uchwalenie orderu Virtuti Militari – 1792 r.,

II rozbiór Polski – 1793 r.,

Wybuch insurekcji kościuszkowskiej - 24.III.1794 r.,

Bitwa pod Racławicami - IV.1794 r.,

Wydanie uniwersału połanieckiego - 07.05.1794 r.,

Bitwa pod Maciejowicami - X.1794 r.,

Upadek Warszawy i powstania kościuszkowskiego - XI.1794 r.,III rozbiór Polski – 1795 r.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość