Chwała na wysokości BoguPobieranie 11.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.33 Kb.
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

SPOWIEDŹ


TY: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus....

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen.

TY: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

KAPŁAN: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

TY: Amen. Jestem uczniem (uczennicą) klasy drugiej. Obraziłem (obraziłam) Pana Boga następującymi grzechami.

WYMIENIASZ SWOJE GRZECHY.

Więcej grzechów już nie pamiętam, serdecznie za nie żałuję, obiecuję poprawę i proszę cię, ojcze, o rozgrzeszenie.

PRZY KOLEJNYCH SPOWIEDZIACH:

Jestem uczniem klasy ......

U spowiedzi ostatni raz byłem....Odprawiłem zadaną pokutę, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:

KAPŁAN: Udziela nauki, nadaje pokutę. Podczas kiedy rozpoczyna modlitwę rozgrzeszającą cię, TY mówisz szeptem trzy razy: „Boże bądź miłościw mnie grzesznemu”. Kapłan kończy:

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY. W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚW.

TY: Amen.

KAPŁAN: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

TY: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

KAPŁAN: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.

TY: Bóg zapłać.


DLA CHĘTNYCH - NA SZÓSTKĘWYZNANIE WIARY

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.


POD TWOJĄ OBRONĘ


Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj. Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Amen

MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wieczna niech im świeci na wieki wieków. Amen.MODLITWA PRZED JEDZENIEM

Pobłogosław, Panie, nas, pobłogosław ten posiłek i tych, którzy go przygotowali, i naucz nas dzielić się z innymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.MODLITWA PO JEDZENIU

Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci chwalimy Ciebie, Boże.


Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy