Strona główna

Ścieżki specjalizacyjne 2011/12


Pobieranie 98.25 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar98.25 Kb.

Studia uzupełniające II-ego stopnia (magisterskie), ISUWŚcieżki specjalizacyjne 2011/121.

Socjologia płci (gender studies ). Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn.


prowadząca prof. dr hab. Renata Siemieńska - Żochowska
Zmiany zachodzące w ostatnich kilkunastu latach w Polsce przyniosły pewne przeobrażenia w rolach pełnionych przez kobiety i mężczyzn oraz stworzyły społeczną potrzebę przekonstruowania pojęć kobiecości i męskości na takie, które bardziej będą przystawały do obiektywnie zmieniającej się rzeczywistości, a równocześnie otworzyły drogę dalszym zmianom, sankcjonującym indywidualne decyzje co do planów życiowych, godzenia ról w sferze prywatnej i publicznej. W efekcie istniejące koncepcje ról nie zawsze są spójne ze sobą. W ramach zajęć pragniemy pokazać nie tylko relacje między nimi, lecz także zakres ich spójności z bardziej podstawowymi systemami wartości wychodząc z założenia, że w dłuższej perspektywie czasu to one właśnie będą stanowić w pewnym stopniu układ odniesienia dla zmian relacji między kobietami i mężczyznami. W ich kontekście omówimy też istniejące obecnie kulturowe koncepcje płci, a także role odgrywane w rzeczywistości.

Wśród pytań, na które staramy się odpowiedzieć na plan pierwszy wysuwa się to, w jakim stopniu różne bądź podobne są postawy, systemy wartości i zachowania współczesnych kobiet i mężczyzn w Polsce w wybranych sferach życia, w jakim stopniu zmiany są paralelne wśród kobiet i mężczyzn, oraz w jakim stopniu pewne cechy tracą swoją „płciowość” stając się w świadomości jednostek po prostu cechami ludzi, otwierając nowe możliwości przed kobietami i mężczyznami podejmowania działań uprzednio zdefiniowanych jako ekskluzywnie męskie lub kobiece.

Rozróżnienia na płeć biologiczną i gender, (często tłumaczone na polski jako „płeć kulturowa” bądź „rodzaj”) ma pomóc w określeniu tego, w jakim stopniu role kobiet i mężczyzn zależą od biologicznych różnic między nimi, w jakim natomiast są uwarunkowane kontekstem społecznym i kulturowym. Badacze na ogół zgadzają się co do tego, że „płeć biologiczna wyznacza rolę, jaką odgrywamy w reprodukcji, ale definicja płci kulturowej (męskość-kobiecość) wpisana w istotny dla każdego kontekst społeczno-kulturowy określa pozostałe aspekty naszego życia - od imienia, po zawód, wybory, preferencje i aspiracje. (...) Przekonanie o tym, co jest męskie, a co kobiece, nie opiera się na rzeczywistości biologicznej, ale na wszechobecnym i złożonym systemie przekonań, według którego ‘chłopcy i dziewczynki’ ulepieni są z zupełnie innej gliny.” (Cross, Markus 2002: 49). Ponieważ dotychczasowe badania pokazują, że czynnikami najbardziej różnicującymi wybory dróg życiowych oraz postawy i wartości są wiek i wykształcenie, to w takim właśnie podziale będziemy pokazywać zachodzące zmiany, każdorazowo analizując ich związek z płcią.

W trakcie zajęć sytuacja w Polsce będzie omawiana w perspektywie badań międzykulturowych pozwalających odpowiedzieć na pytania czy i w jakim stopniu teorie, rzeczywiste zachowania i poglądy polskiego społeczeństwa są podobne do obserwowanych w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich, a także jakie rozwiązania ułatwiające godzenie ról w sferze zycia prywatneg i publicznego istnieją w różnych krajach.


Podstawowe problemy, które będą omawiane w ramach specjalizacji:

 1. Koncepcje „płci”

 2. Czy kobiety i mężczyźni różnią się w wyborze podstawowych wartości w życiu?

 3. Kształtowanie się koncepcji płci kulturowej w procesie edukacji

 4. Płynność , stałość i niespójność ról kobiecych i męskich w sferze życia prywatnego i publicznego i ich konsekwencje

 5. Pozycja homoseksualistów w społeczeństwie – porównania międzykulturowe

 6. Oczekiwania wobec pracy

 7. Zmiany opinii na temat obecności kobiet w życiu publicznym

 8. Ruchy kobiece , feministyczne, gejów i lesbijek – w perspektywie historycznej i ich znaczenia współcześnie.


Zajęcia na I roku studiów:
PŁEĆ A ZMIENIAJĄCA SIĘ GRANICA MIĘDZY SFERĄ PRYWATNĄ I PUBLICZNĄ W PSYCHOLOGICZNEJ, KULTUROWEJ, SOCJOLOGICZNEJ I POLITOLOGICZNEJ PERSPEKTYWIE. TEORIE A RZECZYWISTOŚĆ (perspektywa międzynarodowych porównań)

Proseminarium - 60 godzin

prof. dr hab. Renata Siemieńska, współprowadząca mgr Anna Domaradzka
Płeć kulturowa i biologiczna jako czynniki różnicujące postawy i zachowania kobiet i mężczyzn, zmieniające się role w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym. Niespójności i ich konsekwencje.

Budowanie tożsamości płciowej. Kryzys tradycyjnych koncepcji męskości i kobiecości i jego źródła. Tożsamość homoseksualna (geje, lesbijki).

Problemy władzy- podporządkowania- partnerstwa. w teoriach feministycznych i innych. „Szklany sufit” – „lepka podłoga”; rola czynników instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych. Wielowymiarowość dyskryminacji. Partnerstwo kobiet i mężczyzn w ustawodawstwie i praktyce krajów Unii Europejskiej i poza nią, w kontekście dokonujących się zmian demograficznych (niski wskaźnik urodzeń, starzenie się społeczeństw). Main streaming jako zasada polityki i jej efekty. Partnerstwo i podporządkowanie kobiet i mężczyzn w rodzinie. Polityka pracodawców. Rola partii politycznych i związków zawodowych, organizacji pozarządowych, lobbyingu krajowego i międzynarodowego, członkostwa w UE. Płeć a style sprawowania władzy.

Empiryczne analizy w/w problemów.

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI W POLITYCE

konwersatorium - 30 godzin

Prof. dr hab. R. Siemieńska
Zmieniający się dostęp kobiet do życia publicznego w różnych krajach ze szczególnym uwzględnieniem Polski – perspektywa historyczna

Zmiany koncepcyjne i rzeczywiste, rozwiązania ideologiczne i instytucjonalne. Nacjonalizacja kobiet i zmiany w XX wieku. Sytuacja kobiet w Stanach Zjednoczonych w latach 1920-tych. W jaki sposób w faszystowskich Włoszech czasu Mussoliniego rządzono kobietami. Nazistowskie koncepcje roli kobiet w Niemczech i ich implementacja. Rola kobiet w sowieckim modelu po rewolucji 1917 roku. Zmiany polityki i oczekiwań. Sterowana emancypacja kobiet.

Feminizm a nowe ruchy społeczne (przykłady)

Zmienność koncepcji roli kobiet i mężczyzn w Polsce: emancypantka- matka-Polka – bizneswoman a zmiany ustrojów politycznych i ekonomicznych i ich uwarunkowania makrostrukturalne. .

Mechanizmy wpływające na udział kobiet i mężczyzn w krajach demokratycznych (np. rola wyborów, systemów kwotowych, dyskryminacji pozytywnej). Niespójności między zachowaniami a systemami wartości – porównania międzykulturowe. Bariery kulturowe przeciwdziałające uczestnictwu kobiet w życiu publicznym i ich determinanty na różnych poziomach życia prywatnego i publicznego.

Szklany sufit i lepka podłoga, a mechanizmy je kreujące, argumenty za i przeciw.

Prywatne korzenie publicznych działań.

O postawach i uczestnictwie politycznym kobiet w Polsce i na świecie (ze szczególnym uwzględnieniem UE). Zwiększanie uczestnictwa politycznego kobiet: nominacja do ciał ustawodawczych a systemy wyborcze. Kobiety w elitach politycznych i ekonomicznych. Płeć a władza, zarządzanie i etyka. Kobiety wśród kandydatów i wybranych w wyborach samorządowych i parlamentarnych a cechy elektoratów w wyborach do samorządów lokalnych i krajowych

PŁEĆ I WIEK JAKO CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE KOMUNIKACJĘ MARKETINGOWĄ

wykład - 30 h

Dr B. Frątczak-Rudnicka

Omawiane będą cztery wybrane grupy docelowe współczesnego marketingu: kobiety, dzieci i młodzież oraz ludzie starsi. Każda z tych grup stanowi innego rodzaju wyzwanie dla marketerów, każda z nich adresowana jest w specyficzny sposób w komunikacji marketingowej. W przypadku dzieci i młodzieży – dodatkowo dochodzą tu problemy związane z koniecznością dostosowania metod badań konsumenckich oraz ograniczeń prawnych (na wielu rynkach) w komunikacji kierowanej do dzieci.


Zajęcia na II roku studiów:


PŁEĆ A ZMIENIAJĄCA SIĘ GRANICA MIĘDZY SFERĄ PRYWATNĄ I PUBLICZNĄ W PSYCHOLOGICZNEJ, KULTUROWEJ, SOCJOLOGICZNEJ I POLITOLOGICZNEJ PERSPEKTYWIE. TEORIE A RZECZYWISTOŚĆ (perspektywa międzynarodowych porównań)

Seminarium magisterskie (60 h): prof. dr hab. R. Siemieńska


Kontynuacja problematyki podjętej na I roku studiów, rozszerzenie szczególnie o problemy rynku pracy, edukacji z perspektywy „genderowej”, udziału kobiet i mężczyzn w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY W ERZE GLOBALIZACJI – Problemy centrów i peryferii

Prof. dr hab. R. Siemieńska, we współpracy dr A. Domaradzka -Widła

Konwersatorium 30 h


Kobiety i mężczyźni na rynku pracy w społeczeństwach wiedzy. Specyfika kształcenia wyższego kobiet i mężczyzn (m. in. o źródłach niedoboru kobiet na kierunkach technicznych i w naukach ścisłych). Kobiety i mężczyźni jako uczestnicy kształcenia ustawicznego (podnoszenia i zmiany kwalifikacji).

Zawody sfeminizowane i zmaskulinizowane. Awans zawodowy i jego bariery, Samozatrudnienie – nowe możliwości kariery czy marginalizacja. Płeć a style zarządzania.

W/w problemy są analizowane w perspektywie teoretycznej, legislacyjnej i rzeczywistości w Polsce i innych krajach. Bariery i ograniczenia karier kobiet, Praca kobiet w sektorze prywatnym. Gender index – ocena polityki firm w stosunku do kobiet, mężczyzn i obowiązków rodzinnych. Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy. Płeć a style sprawowania władzy w przedsiębiorstwach. Kultury, taktyki i strategie zorientowane płciowo. Kobiety i zarządzanie: cztery perspektywy teoretyczne. Rola ruchów feministycznych w przełamywaniu barier. Dyskryminacja: kto jest odpowiedzialny? Wielowymiarowość dyskryminacji. Bezrobocie wśród kobiet i mężczyzn.

Praca i rodzina w systemach wartości – aspiracje zawodowe – uznawane modele rodziny i oczekiwania wobec pracy. Warunki instytucjonalne i pozainstytucjonalne godzenia w/w ról. Zróżnicowane społecznie sposoby opieki nad dziećmi, ludzi starymi w kontekście zachodzących zmian demograficznych. Wpływ migracji na rozwiązywanie w/w problemów. Indywidualni i systemowi inicjatorzy zmian w sferze publicznej i prywatnej. Dobre praktyki (telepraca, elastyczny czas pracy itd.)


HISTORIA SEKSUALNOŚCI: WALKA O UZNANIE NOWYCH TOŻSAMOŚCI SEKSUALNYCH I PRZEMIANY ŚWIADOMOŚCI SEKSUALNEJ WE WSPÓŁCZESNOŚCI.

Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński

Konwersatorium - 30 h
Część I.


 1. Wprowadzenie – właściwy przedmiot rozważań: czym jest ludzka seksualność?

 2. „Historia seksualności” jako szczególny przedmiot badania – koncepcja M. Foucaulta.

 3. Krótki zarys historii homoseksualności i losu osób homoseksualnych:

  1. świat starożytności greckiej i rzymskiej a świat starożytności żydowskiej;

  2. specyfika kategoryzowania „homoseksualności” i doświadczenia Rzymu;

  3. chrześcijaństwo i stosunek do homoseksualności – dynamika i przemiany postaw w Średniowieczu – badania Johna Boswella;

  4. wiadomości o innych kulturach (historia homoseksualności w Chinach; Bret Hinsch, Passions of the Cut Sleeve. The MAle Homosexual Tradition in China);

  5. epoka klasyczna i dwuznaczność związków – Eva Sedgwick –Kosofsky

  6. epoka nowoczesna – grzech oraz choroba – wynalazek „homoseksualizmu” i kategoryzacje opozycyjne seksualności; K.M. Werbeny

  7. KATEGORYZACJE:A. grzech i „nienaturalność” – anty- naturze;

B. koncepcja „INWERSJI” – „odwrócenie” popędów; ew. „kobieca dusza” w męskim ciele i odwrotnie: ”męska dusza” w kobiecym;

C. naukowa koncepcja „trzeciej płci” – „pośrednia płeć” między męską i żeńską;D. naukowa koncepcja mieszanki cech obu płci – mityczna teoria ANDROGYNA – znaczenie także w literaturze, sztuce.

  1. epoka wiktoriańska i jej skutki: stygmatyzacyjne stereotypy (proces Wilde – 1895r. – symbol epoki; „the love that dare not speak its name” ); sytuacja lesbijek w wiktoriańskim społeczeństwie; 1928 – powieść Radclyffe Hall, The Well of Loneliness - jej znaczenie; walka o wydanie – cenzura.

  2. Freud i psychoanaliza;

  3. epoka nowoczesna powiktoriańska – zróżnicowanie w Europie (Niemcy a Wielka Brytania); Francja i dyskusje na ten temat homoseksualności (koncepcja Montherlanta; brak prawnego zakazu);

  4. rozwój badań nad seksualnością w Niemczech przedhitlerowskich;

  5. osoby homoseksualne jako „element zbędny” w hitlerowskich Niemczech;

  6. przemiana powojenna i narodziny ruchu gejowskiego – znaczenie kontrkultury dla przemiany obyczajowej i stereotypów;

  7. ruchy wyzwolenia gejów – nowy projekt społeczeństwa?

Część II.

 1. Historia ruchu wyzwolenia gejów i lesbijek – przede wszystkim ruch amerykański.

 2. Ruchy w Europie iw Stanach :

  1. NIEMCY – Der Eigene (The Community of the Special) – 1896r; dr Magnus Hirschfeld i jego działalność;

  2. Wielka Brytania – purytanizm i represja; BLOOMSBURY CIRCLE – krąg towarzysko-artystyczny (Keyness – ekonomista, Virginia Woolf, Duncan Grant, L. Strachey, Forster) – znaczenie tego kręgu intelektualno-artystycznego.

  3. Ameryka na przełomie wieków; Nowy Jork, San Francisco, New Orlean.

  4. Ruchliwość społeczna i emancypacja kobiet w latach 20

  5. Szczególna kategoryzacja homoseksualnych mężczyzn: „eufeminate” persons – transwestytyzm jako forma homoseksualności;

 1. Kształtowanie się tożsamości gejowskiej – znaczenie badań naukowych i wysiłku intelektualnego: WIEK XIX: 1. Richard von Kraft – Ebing – 1876 – nienormalny pociąg – skutek kompensacyjnych pożądań przedstawicieli tej samej płci – ale nie karać! 2. Havelock Ellis – Sexual Inversion 1897 – pociąg homo. nienaturalny, zwłaszcza atak na lesbijki, ale tolerancja i nie karać. Książka była ZAKAZANA! 3. Edward CARPENTER – sam homos. – idea pozytywnej tożsamości gejowskiej – „homogenic love” – koncepcja pośredniego typu miłości oraz homoseksualiści awangardą ruchu zmiany społecznej = zmiana relacji „pieniężnych” na związki uczuciowe (zbieżność pewna z Freudem). 4. Alfred Kinsey i jego Sexual Behavior in the Human Male, 1948; Sexual Behavior in Human Female,1953. Rewolucyjne znaczenie tego dzieła – dzieł, reakcja na raport o kobiecej seksualności. 5. Howard Becker, Outsiders, 1963 – zmarginalizowani mają także godność i własną tożsamość oraz kulturę. 5. Evelyn Hooker i jej dowody braku oznak choroby i maladjustment osób homoseksualnych

f. doświadczenie II wojny i przemiana obyczajowo-społeczne a z tym związana;

g. lata powojenne i zarysowane na nowo mocne wzory ról seksualnych (ogromny wzrost zawieranych małżeństw i skok dzietności); 1. doświadczenia ze wschodniego i zachodniego wybrzeża: Los Angeles i San Francisco kolebką nowych zjawisk

i. narodziny ruchu homofilnego: Mattchachine Society i pismo ONE, Inc.;

 1. komunizm i definicja osób homoseksualnych jako kulturalnej mniejszości; przykład społeczności żydowskiej; nieśmiałe ruchy murzyńskie;

 1. Dzieje Mattchachine Society, ONE i powstanie Sisters of Bilitis; „zimna wojna” i prześladowania osób homoseksualnych; opór i jego zanik;

 2. Lata 50. i początek 60. – słabość ruchu z jego koncepcją oddziaływania i przekazywania informacji grupom profesjonalnych elit;

 3. Przemiany w ruchu na początku lat 60; narodziny ruchu wyzwolenia obywatelskiego i powiązanie ruchu gejowskiego z tymi ideami;

 4. rozwój kontrkultury i bunt w czerwcu 1969 roku w Stonewall Inn – jego skutki dla stereotypizacji społecznej oraz dla uruchomienia na wielką skalę uczestnictwa w ruchu społecznego wyzwolenia gejów;

 5. dalsze dzieje ruchu gejowskiego – przemiana słów; konflikty między gejami i lesbijkami; nowa rola „otwartego”, „zdeklarowanego geja” jako działacza społecznego; tożsamości „gejowska” i „lesbijska”;

 6. doświadczenie HIV i AIDS – zaskakujące konsekwencje epidemii; zmiana nastawienia społecznego: solidarność i pamięć o zmarłych;

 1. Polityka i tożsamość gejowska na przełomie XX i XXI wieku.

 2. Zagadnienie stosunku chrześcijaństwa do gejów i lesbijek oraz kultury gejowskiej:

  1. przełomowe dzieło Soboru Watykańskiego II dla tradycji katolickiej i kultury europejskiej;

  2. rozwój badań biblijnych, nowe przekłady i skumulowanie nowego odczytania tekstów Pisma Świętego – badania nad stosunkiem do homoseksualności (Boswell; McNeil);

  3. przemiana w latach 80. – JPII i kard. Ratzinger: list do biskupów w sprawie duszpasterstwa osób homoseksualnych – przedziwna teoria Kościoła;

  4. nasilenie niechęci – przeredagowania w Katechizmie Kościoła Katolickiego;

  5. inne wyznania chrześcijańskie – przykład kongregacji w Rochester, ale też wyraźny podział w różnych kościołach protestanckich;

  6. sytuacja aktualna w Polsce – krótka prezentacja „Czy mowa nienawiści w polskim katolicyzmie?”.

.
PŁEĆ A EDUKACJA

Dr hab. Ewa Nasalska, dr hab. Marta Zahorska

Konwersatorium - 30 h


Rola socjalizacji w rodzinie, szkole . Rola mediów. Czynniki prowadzące do selekcji typów edukacji i karier życiowych . Kobiety i mężczyźni tym karier akademickich.

(System edukacyjny :mechanizm promocji czy mechanizm selekcji społecznej)

Szkoła jako czynnik wyrównujący i róznicujący szanse dziewcząt i chłopców z różnych środowisk społecznych. Osiagnięcia szkolne w poszczególnych dziedzinach i ich determinanty :społeczne, instytucjonalne :rola przedszkola, udział w odmiennych zajęciach dodatkowych, kapitał kulturowy rodziny, szkoły publiczne i niepubliczne, regionalne uwarunkowania. Socjologiczne badania nad rolą mass mediów i podręczników szkolnych w kształtowaniu kulturowej tożsamości płci. Analiza treści podręczników szkolnych. Metody analiza przekazów telewizyjnych, prasowych i ich wyniki. Rola Internetu

Zróżnicowane aspiracje. Wybór ścieżek edukacyjnych i ich konsekwencje w życiu dorosłym: uczelnie państwowe i niepaństwowe. Programy promujące np. Sokrates-Erazmus.


MIĘDZY PAŃSTWEM A JEDNOSTKĄ (ROLA KOBIET W III I IV SEKTORZE W POLSCE W PERSPEKTYWIE MIĘDZYNARODOWEJ)

Dr A. Domaradzka-Widła

Konwersatorium - 30 h


Tworzenie się sformalizowanych i niesformalizowanych sieci społecznych w zmieniających się społeczeństwach – problemy teoretyczne. Rola grup kobiecych w perspektywie historycznej (od XIX wieku) w społecznościach lokalnych i ponadlokalnych. Grupy , organizacje, ruchy kobiece – ich cele. Grupy i organizacje gejowskie. Podobieństwa i odmienności ruchów kobiecych w porównaniu z innymi. Tradycje specyficzne dla różnych społeczeństw. Organizacje kobiece i feministyczne. Rola organizacji kobiecych po II wojnie światowej do zmiany systemu politycznego w Polsce w 1989 roku. Organizacje kobiece i ich funkcje po 1990 roku. Rola organizacji kobiecych w dobie procesów globalizacyjnych kulturowych, ekonomicznych.

Kobiece organizacje pozarządowe w Polsce i na świecie.

Spontaniczne inicjatywy aktywności społecznej kobiet i mężczyzn jako reakcja na samotność , potrzebę bycia potrzebnym, rozwiązania problemów sąsiedzkich, lokalnych na wsi i w mieście (przykłady: uniwersytety III wieku, inicjatywy sąsiedzkie,)

2.

Socjologia stosowana


prowadzący prof. dr hab. Kazimierz Frieske

Podstawowym celem ścieżki jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności koniecznych w różnego rodzaju analizach problemów społecznych, oraz przygotowanie do świadomego uczestniczenia w wyborach odpowiednich strategii przeciwdziałania problemom.

Zajęcia ścieżki umożliwią słuchaczom m.in.:


 • przyswojenie podstawowych wątków dyskusji dotyczących konceptualizacji zjawisk uznawanych za problemy społeczne,

 • zapoznanie się z możliwościami wykorzystania wiedzy gromadzonej w naukach społecznych dla przeprowadzania celowych zmian społecznych,

 • zapoznanie się z rozmaitymi strategiami interwencji społecznych, jakie podejmowane są dla rozwiązywania problemów życia zbiorowego,

 • zorientowanie się w historycznie zmiennych uwarunkowaniach podejmowania interwencji.

W szczególności chcemy pokazać, że rozmaite interpretacje problemów społecznych, przeplatają się z ideologiami, które mają wpływ na wybór strategii działania oraz ich ostateczny rezultat. Nasza oferta programowa zmierza w kierunku pokazania uczestnikom ścieżki, że to, co uznajemy w tradycji socjologicznej za problemy społeczne ma swój instytucjonalny i ideologiczny kontekst, a wszelkie próby „racjonalizacji” strategii rozwiązywania problemów życia zbiorowego nieustannie ograniczane są znaczeniem tego kontekstu.

Zajęcie ścieżki prowadzone są przez pracowników Zakładu Problemów Społecznych i Planowania Społecznego IS UW, którzy mają doświadczenia nie tylko akademickie, ale i praktyczne – zdobyte np. w trakcie ekspertyz i badań diagnostycznych na poziomie lokalnym. Sugerowany zakres przyszłych prac magisterskich obejmuje szeroko rozumiane problemy społeczne, oraz działania zmierzające do ich ograniczenia czy rozwiązania.


Zajęcia na I roku:

 1. Socjologia stosowana - przegląd problematyki


prof. dr hab. Kazimierz Frieske

proseminarium 60 godzin
Kurs koncentruje się na przedstawieniu podstawowych wątków dyskusji dotyczących możliwości wykorzystania wiedzy gromadzonej w naukach społecznych dla realizacji celowych zmian społecznych. Obok wskazania na główne tradycje socjologicznego aktywizmu, zadaniem kursu jest ukazanie najważniejszych – metodologicznych i instytucjonalnych – ograniczeń realizacji typowych programów ‘socjologii stosowanej’. Kurs ma także służyć kształceniu podstawowych umiejętności związanych ze strukturalizacją programów celowej zmiany społecznej, uczyć dostrzegania założeń wbudowanych w rozmaite diagnozy społeczne, doceniania problematyki rozmaitych – pozytywnych i negatywnych – efektów zewnętrznych realizacji tych programów.

 • Socjologiczny aktywizm: tradycje interwencji w życie zbiorowe; dziedzictwo oświecenia – ‘fizyka obyczajów’; aktywizm wczesnej socjologii amerykańskiej; brytyjskie survey’e socjalne; niemiecka koncepcja polityki społecznej; polska tradycja IGS-u;

 • Idea planowanej zmiany społecznej: prawo jako instrument inżynierii społecznej Pounda; krytyka Poppera; koncepcja ‘active society’ Etzioniego;

 • Programy ‘socjologii stosowanej’: ‘action research’ Lewina; koncepcja socjotechniki Podgóreckiego; idee ‘socjologii klinicznej’;

 • Strategie interwencji: dystrybucja kar i nagród; interwencje bezpośrednie i pośrednie – Wakar i koncepcja ‘zarządzania parametrycznego’; dziedzictwo Oświecenia: ‘korekcjonalizm’ i jego kryzys; idee ‘społecznej profilaktyki’ i złudzenia myślenia przyczynowo-skutkowego;

 • Instytucjonalizacja systemów interwencji społecznych: nowe profesje kontroli społecznej;

 • Normatywna i opisowa charakterystyka konstruowania programów interwencji społecznych: kłopoty założenia o ‘racjonalnym decydencie’; programy zmiany społecznej i kontekst ich realizacji – inkrementalizm;

 • Planowa zmiana społeczna i demokracja: Mannheim i kłopoty z ‘merytokracją’;

 • Ulotny sens ‘wykorzystania’: w jaki sposób wiedza dyfunduje w systemie społecznym: od badań nad dyfuzją innowacji do badań nad ‘knowledge use’


 1. Socjologia prawa i przestępczości


dr Anna Kiersztyn

wykład 30 godzin
Zajęcia skoncentrowane będą wokół kwestii społecznych funkcji prawa - rozumianego jako jedna z instytucji służących stabilizacji i reprodukcji porządku społecznego. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia z dziedziny współczesnej socjologii prawa – jak w świetle poszczególnych koncepcji i badań empirycznych przedstawia się miejsce prawa w społeczeństwie i jego wpływ na nasze życie zbiorowe. Ważny wątek stanowić będą także kontrowersje, jakie budzić mogą rozmaite postulaty wpływania na zachowania ludzkie za pomocą prawnej regulacji. Zagadnienie to zostanie poddane analizie na przykładzie aktualnych, szeroko debatowanych kwestii związanych z praktycznym funkcjonowaniem prawa i polityką kryminalną w Polsce (świadomość prawna i prestiż prawa, problematyka korupcji, nierówności w dostępie do legalnych środków rozstrzygania sporów, przestępczość korporacji, instytucja świadka koronnego i inne).

Do kwestii, będących przedmiotem zajęć, należą: zależności pomiędzy prawem a innymi systemami normatywnymi (moralność, obyczaj) i ich konsekwencje dla funkcjonowania prawa (jego skuteczności jako mechanizmu kontroli społecznej), udział prawa i jego instytucji w podtrzymywaniu i stabilizacji ładu społecznego oraz jego znaczenie jako czynnika zmiany społecznej, wpływ czynników pozaprawnych na stosowanie prawa oraz dylematy związane z koncepcją współczesnego państwa prawnego. Szczegółowe zagadnienia obejmą: • Kulturowe zakorzenienie prawa: spory wśród prawoznawców. Pozytywizm, koncepcje “żywego prawa” i “prawa intuicyjnego” (Petrażycki).

 • Relacje między prawem oficjalnym a innymi systemami norm (obyczaj, moralność) oraz zasadą wzajemności. Związki między prawem formalnym a różnymi formami tzw. “kapitału społecznego” (analiza na przykładzie zjawiska korupcji). Pojęcie kultury prawnej – typologie kultur prawnych (badania międzynarodowe). Badania socjalizacji prawnej.

 • Integracyjna funkcja prawa: T. Parsons. Pojęcie autonomii prawa i problemy z nią związane (N. Luhmann).

 • Społeczna percepcja prawa w badaniach opinii publicznej, poczucie akceptacji i respektu wobec prawa, postulowane funkcje prawa, postawy wobec prawa, rygoryzm i tolerancja, legalizm i nonkonformizm na zachowania.

 • Paradoksy państwa prawnego. Weberowski model „formalnie racjonalnego” prawa. Kryzys legitymizacji państwa prawnego i jego uwarunkowania. Zagadnienie instrumentalizacji prawa (Teubner, Cotterrell). Zagadnienie alienacji prawa w systemie normatywnym. Próby „demokratyzacji” prawa: społeczne komisje pojednawcze, sądy pracownicze i “community justice”. Koncepcje responsywnego, refleksywnego prawa.

 • Prawo jako narzędzie zmiany społecznej: możliwości i ograniczenia. Co może, a czego nie może ustawodawca? Badania oddziaływania różnych uregulowań prawnych na zachowanie ludzi. Próby określenia warunków “efektywnej legislacji”. Czynniki sprzyjące przestrzeganiu prawa w świetle badań empirycznych.

 • Prawo w działaniu. Funkcjonalizm prawniczy w USA jako reakcja na pozytywizm prawniczy (Pound, Llewellyn). Badania „prawa w działaniu”: amerykańscy przysięgli i polscy ławnicy. Wpływ czynników pozaprawnych na stosowanie prawa. Hipoteza trójstopniowego działania prawa A. Podgóreckiego i jej konsekwencje. Zagadnienie wykładni prawa. Socjologiczne analizy funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości. Sądy a polityka. Socjologia zawodów prawniczych.

 • Prawo jako narzędzie władzy. Marksiści o prawie. Represja, kontrola, konflikt grup interesu. Prawo i ideologia – symboliczna funkcja prawa (Arnold). Prawo i “moralne paniki”. Koncepcje M. Foucault

 • Prawo i nierówności społeczne. Analiza dostępu do wymiaru sprawiedliwości w Polsce (na tle innych krajów): czas trwania postępowań, dostęp do usług prawniczych, koszty sądowe. Prawo a struktura społeczna – nierówności w dostępie do prawomocnych środków rozstrzygania sporów: przejawy, uwarunkowania. Prawo a procesy społecznej marginalizacji. Pozaprawne czynniki rozstrzygania sporów – funkcjonalność zorganizowanej przestępczości. Problem „corporate crime”. Kontrowersje wokół prawnokarnej kontroli korporacji w kontekście nierówności wobec prawa.

 • “ Naukowe” podejście do stanowienia prawa – ratunek czy iluzja? Koncepcja naukowej polityki prawa Petrażyckiego, jej kontynuacje (Podgórecki) i krytyka (Lindblom, Cohen). Społeczne i ekonomiczne koszty zwiększania zakresu oddziaływania prawa na społeczeństwo.


 1. Socjologia dewiacji


dr Paweł Poławski

wykład 30 godzin
Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w podstawową problematykę socjologii dewiacji i zapoznanie z funkcjonowaniem najbardziej kluczowych instytucji kontroli społecznej. Odwołując się do klasycznych i współczesnych tekstów socjologicznych, omówione zostaną najważniejsze koncepcje wyjaśniające dewiację, obecne w socjologii. Spróbujemy odpowiedzieć na takie m.in. pytania jak: czym jest dewiacja i kiedy staje się przestępstwem? Czy dewiacje i przestępczość są normalne czy patologiczne? Co stanowi o odmienności dewiantów? Jaką rolę dla zachowań dewiacyjnych pełnią potrzeby, chęć zysku, poczucie honoru, posłuszeństwo lub sprzeciw wobec władzy i odrzucenie autorytetów? Czy warunki życia i środowisko społeczne wiążą się z łamaniem reguł? Dlaczego różnie reagujemy na różne zachowania (dewiacyjne) i dlaczego różne zachowania obciążone są rozmaitymi sankcjami? W jaki sposób formalne instytucje kontroli społecznej (policja, system sprawiedliwości, więziennictwo czy opieka społeczna), polityka, religia i nauka kształtują nasze wyobrażenia o tym, co normalne/dewiacyjne i w jaki sposób? W jaki sposób funkcjonujące w zbiorowej świadomości i promowane przez rozmaitych moral entrepreneurs wizje tego, co normalne, kształtują politykę państwa w zakresie zachowań dewiacyjnych i politykę karną? W drugiej części kursu skoncentrujemy się na przestępczości w Polsce. Wreszcie, omówiony zostanie system penitencjarny w Polsce, rozmaite polityki i ideologie karania, a także związek polityki karnej z procesami struktury społecznej, formami władzy, gospodarką i rynkiem pracy, kulturą i moralnością.

Na zakończenie kursu student powinien: • Znać podstawowe socjologiczne koncepcje zachowań dewiacyjnych

 • Potrafić zidentyfikować podstawowe założenia dotyczące ładu społecznego, do których koncepcje i teorie dewiacji się odwołują

 • Umieć zastosować te koncepcje do objaśnienia zjawisk, które są zinstytucjonalizowane jako dewiacje we współczesnym społeczeństwie

 • Rozumieć charakter związku zmiany społecznej i zmieniających się koncepcji zachowań dewiacyjnych, mieć świadomość relatywnej natury dewiacji i związków między władzą, zmiana społeczną i kolektywnymi definicjami zachowań dewiacyjnych

 • Umieć porównać rozmaite instytucje kontroli społecznej i ich wpływ na zachowania jednostek

 • Znać najważniejsze uwarunkowania i dylematy dotyczące polityki karnej i funkcjonowania instytucji kontroli społecznej

Na II roku oferujemy następujące kursy:   

- seminarium magisterskie "Polityki społeczne" (prof. dr hab. Kazimierz Frieske, 60 godz.)
- seminarium "Projektowanie zmiany społecznej" (prof. dr hab. Kazimierz Frieske, 30 godz.)
- seminarium "Dynamika państwa opiekuńczego" (dr Dariusz Zalewski, 30 godz.)
- konwersatorium "Problemy społeczne i ich rozwiązywanie" (dr Dariusz Zalewski, 30 godz.)
- konwersatorium "Naturalna historia decyzji publicznych" (dr Paweł Poławski, 30 godz.)


3.
Etniczność, globalizacja, konflikt, terroryzm – problemy zróżnicowania kulturowego świata (prowadzący – prof. zw. dr hab. Ewa Nowicka i dr Marek Tabin)
Ścieżka „Etniczność, globalizacja, konflikt, terroryzm - problemy zróżnicowania kulturowego świata” poświęcona jest przemianom współczesnych kultur i społeczeństw. W globalizującym się świecie, zróżnicowania kulturowe nie ulegają zmniejszeniu, choć zmienia się ich charakter. Ich zrozumienie staje się coraz pilniej potrzebne w wielu dziedzinach życia: w sferze polityki, gospodarki i edukacji. Uczestnicy ścieżki będą zgłębiać praktyczne zagadnienia oraz teorie związane ze zjawiskami kontaktu kulturowego, przemianami więzi etnicznej, migracjami oraz nowymi zjawiskami w sferze kultury symbolicznej i materialnej na progu XXI wieku. Analizować będą przyczyny i konsekwencje kulturowych sprzeczności i konfliktów w różnych rejonach świata. Celem ścieżki jest przedstawienie najnowszych trendów w antropologii i socjologii, które mają na celu wyjaśnienie zmiany kulturowej, zarówno w skali globalnej jak i lokalnej.
Na I roku:
Proseminarium magisterskie - prof. E. Nowicka, dr Małgorzata Głowacka – Grajper, dr Michał Kowalski, dr Marek Tabin

„Konflikty, wojny, kryzysy - elementy socjologii konfliktu” - dr R. Włoch

wykład 30 godzin
„Antropologia grup etnicznych i kontaktów międzykulturowych” - dr Małgorzata Głowacka - Grajper

wykład 30 godzin

Kultury ulegają ciągłym przemianom, ale zróżnicowanie kulturowe świata wcale nie ulega zmniejszeniu. Zauważane jest zjawisko wszechogarniającej globalizacji ekonomicznej, społecznej i kulturowej; powstaje globalna wioska. Nie zmienia to faktu, że różnorodność, odmienność kulturowa jest przedmiotem uwagi naukowców i polityków; prowadzi do antagonizmów, a nawet konfliktów między jednostkami i zbiorowościami. Różnice cywilizacyjne dzielą świat kulturowy na Wschód i Zachód, na Europę i Azję oraz na świat islamu, na tych, którzy do niedawna byli kolonizatorami i tych, którzy byli skolonizowani. W skali globalnej, regionalnej i lokalnej dostrzegamy różnorodność kulturową, która traktowana jest: albo jako wartość, co się przejawia w podtrzymywaniu lokalnej tradycji, a nawet w jej kulcie, albo jako źródło niechęci, odrzucenia, wrogości.

Na wykładzie omówione zostaną następujące zagadnienia: • Problem „odrodzenia etnicznego” i „ginięcia narodów” – przemiany, którym podlegają państwa narodowe, głównie europejskie oraz tzw. etnonacjonalizm grup regionalnych i mniejszościowych;

 • Wykorzystywanie tradycji narodowych i symboliki z kultur etnicznych do prowadzenia walki politycznej, kształtowania nastrojów społecznych, budowania jedności obywatelskiej lub, wręcz przeciwnie, wyznaczania podziałów w społeczeństwie;

 • Zagadnienia eksportu kulturowego – przepływania wzorców na płaszczyźnie globalnej, ekspansji zachodniej kultury masowej, inspiracje z kultur nie-zachodnich i ich przetwarzanie

W związku z nasilaniem się na całym świecie nacjonalizmów, odradzaniem etniczności, mobilizacją etniczną, wzrostem emocji narodowych, ideologicznymi powrotami do tradycji omówione zostaną przykłady tych zjawisk:

 • Odrodzenia wśród rdzennych narodów syberyjskich (Buriatów, Jakutów, Koriaków);

 • Narodowych i etnicznych konfliktów na Bałkanach;

 • Silnego regionalizmu opartego na specyfice kulturowej w Polsce na Podhalu, na Śląsku, także spór o status Kaszubów jako grupy etnicznej, narodu, regionu.

Analiza społeczeństwa polskiego uwzględni obecność kulturowych mniejszości, zarówno tych od stuleci obecnych jak np. Romowie, Tatarzy, Ukraińcy, Łemkowie, jak i nowych grup mniejszościowych – zbiorowości imigranckich (Wietnamczycy). Będą nas interesowały procesy ich integracji, tendencje do izolacji od społeczeństwa większościowego, a także polityka państwa wobec grup kulturowo odmiennych (np. problemy dziecka mniejszościowego i cudzoziemskiego w polskiej szkole). Poruszone też będą problemy polskiej mniejszości na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Czechach.

Do naszych analiz posłużą następujące kategorie pojęciowe: • Naród i etniczność

 • Opozycja „swojskość-obcość”

 • Marginalizacja, wykluczenie

 • Akulturacja, asymilacja i integracja

 • Stereotypy narodowościowe i etniczne

 • Tożsamość i identyfikacja.

Na II roku:


Seminarium magisterskie, - dr M. Tabin i prof. E. Nowicka.

Na seminarium magisterskim omawiane będą szczegółowe tematy, które studenci wybiorą do samodzielnego opracowania. Będą one dotyczyły następujących kwestii: • Współczesne teorie kultury, zmiany kulturowej;

 • Sposoby badania kultury i docierania do kulturowej odmienności, granic poznania obcej kultury;

 • Etyczne problemy badań antropologicznych: wybór tematu badania jako dylemat etyczny, stosunek badanych do badacza, do tematu badania, do kultury badacza jako ważne determinanty wyniku badania;

 • Tradycyjne i nowe techniki badawcze, Internet jako nowe pole badania;

 • Reklama jako czynnik kształtujący i odzwierciedlający kulturę współczesną;

 • Współczesne zjawiska kulturowe związane z problematyką tożsamości np.

- sytuacja mniejszości etnicznych, rasowych, religijnych, seksualnych

- tożsamość dzieci rodzin transnacjonalnych

- sytuacja dziecka cudzoziemskiego w systemie edukacyjnym (przedszkole, szkoła, studia)

- poszukiwanie tożsamości w grupach „z wyboru”; konwersja religijna (z chrześcijaństwa na religie niechrześcijańskie jak np. islam, buddyzm, hinduizm, z innych na chrześcijaństwo)

- wstępowanie do grup zainteresowań o silnej tożsamości (ruchy przyjaciół Indian, ruchy przyjaciół Afryki)


 • Uczestnictwo różnego typu miast w procesach globalnych: społecznych, ekonomicznych, technologicznych i kulturowych. Na przykładach z Polski i ze świata dyskutowane będą funkcje, jakie pełnią dziś miasta w tworzeniu tożsamości jednostek i różnego rodzaju grup społecznych;

 • Przemiany kulturowe świata z perspektywy jednostek – problemy tożsamościowe migrantów, członków grup regionalnych – od tożsamości turystycznej do poszukiwania ojczyzny prywatnej

 • Odmienność fizyczna (rasowa) i odmienność kulturowa jako wyznaczniki swojskości i obcości: stosunek do odmiennych fizycznie zbiorowości.

„Mobilność międzynarodowa i integracja imigrantów” - dr A. Grzymała-Kazłowska.


„Problemy polityki wielokulturowości” - prowadzą wspólnie dr R.Włoch i dr A. Grzymała-Kazłowska.

„Antropologia współczesności” - dr Michał Kowalski

Pojęcia, którymi opisywane są przemiany kultury współczesnej odwołują się do paradoksów. „Globalna wioska”, „kultura masowa”, „wieloznaczna tożsamość” – to jedne z najczęściej przywoływanych kategorii charakteryzujących kondycję współczesnych społeczeństw, zwłaszcza tych o dużym stopniu urbanizacji.

Te i inne przemiany współczesnego świata zmuszają do refleksji nad miejscem antropologii społeczno-kulturowej pośród innych nauk o człowieku. Specyfika w podejściu do przedmiotu badań oraz jego bezustanna ewolucja sprawiają, że konieczne staje się ponowne przemyślenie roli, jaką w procesie rozumienia rzeczywistości odgrywają antropologia i sam antropolog. Przyjrzymy się więc najnowszym trendom teoretycznym oraz relacjom zachodzącym między antropologią a innymi dziedzinami wiedzy.

Analizować będziemy przyczyny i konsekwencje kulturowych sprzeczności, charakterystycznych dla współczesnego świata. W miastach żyje już ponad połowa ludzi na świecie, dlatego jedną z prężnie rozwijających się subdyscyplin antropologii jest antropologia miasta. Na wykładzie zostaną omówione podstawowe koncepcje miejsca i przestrzeni. Przedmiotem zainteresowania będą też społeczno-kulturowe przemiany największych aglomeracji świata pod wpływem procesów globalizacji: migracji i handlu międzynarodowego.

Celem proponowanego wykładu jest przedstawienie najnowszych trendów antropologii kulturowej podejmującej próby wyjaśnienia przemian współczesnego świata. W ramach proponowanego wykładu będziemy poszukiwać odpowiedzi na (te i inne) pytania:

 

          Czy człowiek może stworzyć swoją tożsamość, czy też tożsamość jest przypisana do każdego z nas?          Czy mężczyźni kiedykolwiek będą wiedzieć co myślą kobiety? (I vice versa?)

          Jak procesy globalizacyjne wpływają na życie społeczne i funkcje współczesnego miasta?

          Czy możliwe jest istnienie jakichkolwiek mniejszości skoro wszyscy jesteśmy równi?

          Czy przestrzeń się „kurczy” a czas się „skraca”?

          Czy można być wierzącym ateistą i niepraktykującym katolikiem?

          Czy można wiedzieć co myślą „Inni”?


„Swoi i obcy – stereotypy, konflikty i tożsamość z perspektywy antropologicznej - prowadzą wspólnie dr Małgorzata Głowacka – Grajper i dr Michał Kowalski.

Codzienne wiadomości ze wszystkich regionów świata pokazują obrazy wojen i przemocy, opisywanych jako przykłady terroryzmu, fundamentalizmu, nacjonalizmu czy też innych „-izmów”, które – jak może się zdawać – stały się stałym łatwym i „medialnym” wyjaśnieniem przyczyn współczesnych konfliktów. Analizowane będą konkretne wybrane przypadki, a także wymiary i procesy dotyczące konfliktów międzynarodowych, międzyetnicznych i międzycywilizacyjnych. Będziemy się również zastanawiać nad rolą antropologii i antropologów w zrozumieniu, a być może też w rozwiązywaniu tych konfliktów zarówno na poziomie polityki międzynarodowej jak i w perspektywie mikrospołecznej – przy spotkaniu z tzw. „obcym”. Przykładowe tematy i zagadnienia poruszane na zajęciach:

        Religia a fundamentalizm

        Wzory kultury a wojna cywilizacji

        Wojny i religie

        Antysemityzm i antyjudaizm

        Orientalizm i okcydentalizm

        Igrzyska w Pekinie – rywalizacja sportowa, międzykulturowa czy międzycywilizacyjna

        Stary imperializm – polityka kolonialna Zachodu

        Tradycja a nowoczesność – jako „stare” przyczyny „nowoczesnych” konfliktów

        Oblicza współczesnego imperializmu – rywalizacja międzynarodowa (Rosja – USA).
4.
Zastosowania statystyki w socjologii

prowadzący prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
Ścieżka specjalizacyjna "Zastosowania statystyki w socjologii" ma przygotować przyszłych socjologów do efektywnego wykorzystywania metod statystycznych do analizy, opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych. Zakłada się, że kandydaci będą posiadali przynajmniej podstawowe przygotowanie w zakresie statystyki. Zajęcia prowadzić będą przede wszystkim pracownicy Zakładu Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, którzy posiadają doświadczenie i liczne publikacje nie tylko w zakresie statystyki, ale także w innych dziedzinach wymagających stosowania metod formalnych: teorii gier, teorii decyzji, w szczególności podejmowania decyzji społecznych i politycznych (teoria wyboru społecznego), teorii racjonalnego wyboru itp. Tematy prac magisterskich będą mogły być bardzo różnorodne, przy założeniu, że będą wykorzystywać metody statystyczne lub modele formalne. Zagadnienia z dziedziny teorii decyzji, którymi zajmują się nasi magistranci to na przykład różnego rodzaju analizy systemów wyborczych, mechanizmów ujawniających się w czasie podejmowania zbiorowych decyzji przez różne zgromadzenia zarówno polityczne (parlamenty, zgromadzenia elektorów, Rada Unii Europejskiej, rady miejskie itp.) jak i niepolityczne (zgromadzenie akcjonariuszy, Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego itp.). Wśród tematów prac magisterskich związanych ze statystyką pojawiają się m.in. analizy problemów towarzyszących doborowi prób losowych w badaniach sondażowych, realizacji spisów powszechnych, analizy sieci społecznych, problemy wielozmiennowych modeli statystycznych itp. Istnieje stałe, niezaspokojone zapotrzebowanie na absolwentów o takich kwalifikacjach nie tylko w ośrodkach badań społecznych i rynkowych, ale także w wielu instytucjach zajmujących się prowadzeniem analiz społecznych.
W roku akademickim 2010/11 w ramach tej ścieżki planujemy:

·         proseminarium magisterskie "Wprowadzenie do zastosowań statystyki w socjologii",

·         laboratorium "Analiza statystyczna badań społecznych z wykorzystaniem SPSS" oraz

·         wykład "Podejmowanie decyzji w instytucjach demokratycznych – modele formalne". 1. Wprowadzenie do zastosowań statystyki w socjologii


prof. dr hab. Grzegorz Lissowski

proseminarium magisterskie 60 godzin – semestr zimowy i letni
Celem proseminarium będzie przedstawienie różnych metod analizy statystycznej, przede wszystkim wielowymiarowej, i jej zastosowań w socjologii w taki sposób, aby umożliwić wybór tematu pracy magisterskiej. Każde spotkanie będzie poświęcone jednej metodzie i będzie składało się z dwóch części: opisu metody i przykładu jej zastosowania w socjologii. Zakłada się, że prezentacje będą przygotowywane przez dwuosobowe zespoły uczestników na podstawie literatury (niekiedy w j. angielskim). Stopień zaawansowania będzie zależał od wcześniejszych doświadczeń uczestników w zakresie statystyki.

 1. Analiza statystyczna badań społecznych z wykorzystaniem SPSS


dr Mikołaj Jasiński, dr Marta Kuc

laboratorium 30 godzin, semestr zimowy
Praktyczne zajęcia poświęcone statystycznej analizie danych z badań społecznych. Rozkłady łączne i warunkowe, parametry rozkładów brzegowych i warunkowych jednej zmiennej, analiza regresji i korelacji, weryfikacja hipotez statystycznych. Zajęcia zorientowane będą na praktyczną interpretację uzyskiwanych wyników przy jednoczesnej dbałości o ścisłe zachowanie wymogów metodologiczno-statystycznych.

 1. Podejmowanie decyzji w instytucjach demokratycznych – modele formalne


dr Mikołaj Jasiński, dr Jacek Haman

wykład 30 godzin, semestr letni
Dokonanie przeglądu metod analizy procesów decyzyjnych w zgromadzeniach politycznych. Przedstawienie podstaw teorii wyboru społecznego oraz modeli analitycznych na tej teorii bazujących. Zapoznanie uczestników z praktycznymi zastosowaniami modeli formalnych do opisu oraz przewidywania zachowań politycznych (przykłady m.in. z Sejmu RP II, III, IV i V kadencji, parlamentów Portugalii i Finlandii oraz instytucji UE).

Zakres i tematyka i zajęć prowadzonych na roku II zostaną ustalone w zależności od zainteresowań i zaawansowania słuchaczy5.
Stosunki pracy i zasoby ludzkie

prowadząca – dr hab. prof. UW Wiesława Kozek


Moduł „Zasoby ludzkie i stosunki pracy” jest oferowany przez Zakład Socjologii Pracy i Organizacji studentom uzupełniających studiów magisterskich, Moduł daje studentom możliwość kompleksowego poznania pola teorii , badań naukowych , ich zastosowań i ekspertyz na obszarze pracy ludzkiej w warunkach transformującego się rynku pracy i globalizującej się polskiej gospodarki.

Studenci będą mogli pisać prace magisterskie na obszarze zarządzania zasobami ludzkimi lub zarządzania stosunkami pracy. Stwarza to możliwość kontynuowania lub rozpoczęcia pracy na stanowiskach specjalistów w działach zarządzania zasobami ludzkimi lub w zespołach pełnomocników zarządu ds. kontaktów ze związkami zawodowymi.Oferowane zajęcia mają charakter podstawowych: wykłady, konwersatoria i ćwiczenia z socjologii i antropologii ekonomicznej, socjologii organizacji, socjologii pracy, socjologii rynku pracy oraz z problematyki zbiorowych stosunków pracy. Zajęcia uzupełniające są zgłaszane w związku z aktualnymi zainteresowaniami pracowników Zakładu. Dodatkowo w projekcie uczestniczą wykładowcy posiadający praktykę w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze prywatnym (koncern międzynarodowy) oraz w sektorze publicznym (bank).
Na II roku:

Seminarium magisterskie 60 godzin ; Socjologiczne interwencje w ZZL, prof. UW dr hab. Izabella Bukraba – Rylska

Socjologia organizacji , 30 godzin konwersatorium , mgr Julia Kubisa

Prawo pracy - mgr Barbara Godlewska – 30 godzin, konwersatorium

Teorie i praktyki zbiorowych stosunków pracy – 30 godzin, wykład , dr Piotr Ostrowski

Etyka w pracy w zarządzaniu potencjałem ludzkim organizacji – konwersatorium , mgr Julia Kubisa©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość