Strona główna

Co to jest informatyka?


Pobieranie 69.71 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar69.71 Kb.

 • Co to jest informatyka?

Informatyka jest to nauka o racjonalnym przetwarzaniu, szczególnie przez maszynę automatyczną, informacji traktowanej jako nośnik wiadomości i podstawa komunikowania się w dziedzinach technicznych, ekonomicznych i społecznych. Określa się ją także jako analizę i badanie za pomocą komputerów procesów i struktur obliczeniowych. Posiada wiele działów np.: teorie sztucznej inteligencji, architekturę komputerów, systemy informacyjne, teorie języków formalnych teorię obliczalności oraz złożoności, cybernetykę, inżynierię oprogramowania, inżynierię bazy danych czy sieci komputerowe.

 • Co to są procesy informacyjne?

System informacyjny - system zaopatrywania i zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Można rozpatrywać w układach: funkcjonalnym, informacyjnym, technicznym, przestrzennym. To system, w którym jakiekolwiek procesy informacyjne są realizowane przy pomocy komputera Procesy informacyjne - działania, które realizujemy w odniesieniu do informacji. (wyszukiwanie, sortowanie, dzielenie, usuwanie, gromadzenie).

 • Wymień standardowe procesy informacyjne?

 1. przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy,

 2. w konkretnym miejscu i czasie,

 3. podlega określonym uwarunkowaniom: charakterystyka nadawcy/odbiorcy, treść i forma komunikatu, związany z nią kanał przekazu oraz wszelkie zakłócenia.

 • Co to są technologie informatyczne?

Technologia - coś, czego trzeba się nauczyć by realizować działania informatyczne.

Procesy informatyczne - procesy informacyjne, które realizujemy technologiami informatycznymi. • Co to jest informacja?

Informacja to sensowny opis otoczenia człowieka, a więc ludzi, rzeczy (przedmiotów, roślin, zwierząt) oraz zdarzeń, faktów. Przedstawia obiektywną wiedzę i stanowi podstawę do komunikowania się z innymi ludźmi. Przetwarzaniem informacji zajmuje się informatyka. Zdolność do rozumienia informacji oraz jej przetwarzania wymaga kilku uzgodnień:

 1. uzgodnienia medium (fizycznego nośnika informacji),

 2. ustalenia konwencji komunikacyjnej (protokółu komunikacyjnego) tj. ustalenie zbioru zasad określających jak rozumieć opisy będące informacją,

 3. ustalenie algorytmów przetwarzania informacji.

 • Co to jest wiedza?

Wiedza, baza wiedzy, suma informacji (faktów, heurystyk) wydobytych - o otoczeniu człowieka, którymi człowiek może się posłużyć, suma nabytych umiejętności.

 • Informacja a wiedza, relacja pomiędzy informacją a wiedza?

Wiedza – sens informacji, jej sensowny opis w naszym otoczeniu (czegoś, czegokolwiek). Wiedza jest to posiadanie konkretnych umiejętności, potrzebnych do wykonania określonego zadania.

Informacja jest to jakikolwiek sensowny zapis otoczenia człowieka, a więc ludzi, rzeczy oraz zdarzeń faktów. • Zarządzanie wiedzą, zarządzanie informacją?

Zarządzanie wiedzą (po angielsku Knowledge management, KM) to między innymi zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania formalnej oraz cichej wiedzy uczestników organizacji (np. pracowników firmy).

"Zarządzanie Wiedzą troszczy się o kluczowe zagadnienia adaptacji, przetrwania i kompetencji organizacji w świetle ciągłych zmian środowiska... W istocie, zawiera te procesy organizacyjne, które potrzebują współdziałania danych i przetwarzania informacji, co dają technologie informatyczne, oraz kreatywności i innowacyjności, czym cechują się ludzie."


Zarządzanie wiedzą składa się z sześciu kluczowych procesów: "lokalizowania, pozyskiwania, rozwijania, dzielenia się wiedzą i jej rozpowszechniania, wykorzystywania oraz zachowywania wiedzy" • Co oznacza zarządzanie treścią?

Zarządzanie treścią jest to czynność, którą podejmuje student tuż przed sesją porządkując kserówki z całego roku i za chuja nie wie co do czego!

 • Myślenie, uczenie, inteligencja?

 1. uczenie – modyfikacja zachowania się jednostki w wyniku jej dotychczasowych doświadczeń,

 2. myślenie – rozwiązywanie problemów – przetwarzanie informacji i chęć poznania relacji między zjawiskami lub ich reprezentacjami poznawczymi,

 3. inteligencja – sprawność w zakresie myślenia, rozwiązywanie problemów, poszukiwanie trafnych rozwiązań, sprawność działania w trudnych i nowych sytuacjach.

 • Proces myślenia, procesy myślenia?

Myślenie lub rozumowanie to złożony ciągły proces zachodzący w mózgu, polegający na asocjacjach i wnioskowaniu i operujący elementami ludzkiej pamięci jak symbole/pojęcia/frazy lub obrazy i dźwięki. Myślenie może być też realizowanie sztucznie np. u robota. Ludzkie myślenie jest realizowane przez procesy psychiczne/kognitywne opierające się na systemie pojęć o różnym stopniu konkretności łączone w mniej lub bardziej świadomy sposób. W komputerowej symulacji myślenia w celu rozwiązania danego zadania tworzy się program operacji oraz w trakcie wykonywania konfrontuje się go z oczekiwanym wynikiem.
Myślenie to ciąg pojęć. Pojęcia te wchodzą ze sobą w złożone relacje (powiązania). Myślenie umożliwia wyodrębnianie różnych cech danego pojęcia, zauważanie podobieństw pomiędzy różnymi pojęciami, abstrahowanie od cech różniących pojęcia, uogólnianie i uszczególowianie, czego efektem jest też tworzenie nowych pojęć.

 • Klasyfikacja informacji?

Klasyfikacja to porządkowanie kserówek z całego roku pod kątem tego co jest przydatne, wręcz niezbędne do egzaminu, co mniej, a co może posłużyć za papier toaletowy! • Co to jest dana?

Dana jest to reprezentacja binarna informacji w pamięci komputera. Jest w formie napisu w postaci liczb 0 i 1, informacja przeniesiona do pamięci komputera w postaci binarnej zapisana w słowie o długości „n" bitów.

 • Klasyfikacja danych?

 1. dane napisowe (dane tekstowe - kodowanie ASCII, dane liczbowe – system pozycyjny, dane typu data/czas, inne dane napisowe),

 2. dane graficzne (mapy bitowe – typ rastrowy, dane wektorowe),

 3. dane typu audio (techniki cyfrowe zapisu dźwięku),

 4. dane typu video (techniki cyfrowe rejestracji obrazów „video”).

 • Istota pozycyjnego systemu odwzorowania liczby, L=?

System pozycyjny - sposób zapisywania liczb, polegających na używaniu cyfr c(1),c(2),….c(n) z niewielkiego zbioru, które, zapisywane obok siebie w postaci: l=c(p-1), c(p-2)…c(0)c(-1)c(-2)…c(-q) interpretuje się jako sumę iloczynów liczb reprezentowanych przez poszczególne cyfry i potęg liczby naturalnej n, nazywanej podstawą systemu o wykładnikach równych numerowi pozycji cyfry w ciągu (np. system binarny).
L= S[Ea(ij)N]

N-podstawa systemu pozycyjnego(N=10, dziesiętny)

a-wspólczynnik wagowy i-tej pozycji

i-wskażnik pozycji

j-rodzaj współczynnika wagowego


 • Istota notacji stałopozycyjnej, Lfix=?

Lfix = S*{a.b} [S - znak liczby; a - część całkowita liczby; . (kropka) znak graficzny oddzielający część całkowitą liczby od ułamkowej; b - część ułamkowa liczby]

Zasady jakie stosujemy w notacji stałopozycyjnej: 1. pomijamy w zapisie podstawę, domyślnie jest ona równa N=10,

 2. położenie cyfry w stosunku do kropki (na stałej pozycji - fixed point) oznacza jej pozycję,

 3. pomijamy zbędne zera przed pierwszą znacząca cyfrą i za ostatnią znaczącą cyfrą,

 4. pomijamy znak plus, jeśli liczba jest dodatnia,

 5. pomijamy w zapisie kropkę, jeśli jest to liczba całkowita.
 • Istota notacji zmiennopozycyjnej, Lfl=? Zapisać w tej notacji liczbę 144(7)?

Notacja zmiennopozycyjna wynika ze wzoru:

Lfl=S*{m*NScC}


S - znak liczby

m - mantysa, która zawsze jest ułamkiem

N - podstawa systemu

Sc - znak cechy C - cecha, która jest zawsze liczbą całkowitą


Zamiana liczby 144(7) na system 10.

144(7)= 4*70 + 4*71 + 1*72 = 4+28+49 = 81

144(7) = 81(10) = Lfl = 0,81E2


 • Co to jest alfabet?

Alfabet to skończony i uporządkowany zbiór znaków (symboli) służących do tworzenia napisów. Te znaki to litery małe i duże, cyfry, znaki specjalne i niekiedy inne znaki, uporządkowane alfabetycznie – leksykograficznie.

 • Co to jest język?

Język to podstawowa konwencja komunikowania się człowieka, oparta na prezentowaniu i rozumieniu informacji. Składa się z trzech elementów:

 1. alfabet,

 2. słownik,

 3. gramatyka [J= ].

Słownik - stanowi zbiór elementarnych konstrukcji językowych nazywanych wyrazami, przy czym każdemu z nich przypisany jest sens znaczeniowy (semantyczny).


Gramatyka - to zbiór dwu kategorii reguł. Pierwsza określa zasady budowy podstawowych konstrukcji

językowych, jaką są zdania (ten zbiór reguł nazywamy SYNTATYKĄ). Druga określa reguły, którym przypisujemy zdaniu sens powodujący, że jest ono w pełni nośne informacyjnie (ten aspekt gramatyki to SEMANTYKA). • Na czym polega przetwarzanie danych numerycznych?

Przetwarzanie danych numerycznych sprowadza się do dwóch czynności:

 1. operacji arytmetycznych (operatory arytmetyczne: + - * /),

 2. operacji logicznych( operatory logiczne <,>,<=,>=,<>,=.

 • Efektywność odwzorowania danych numerycznych?

Własności operacji arytmetycznych na danych logicznych:

 1. liczby są reprezentowane w systemie pozycyjnym, a więc są wielomianami,

 2. liczby typu INTEGER są reprezentowane dokładnie, ich arytmetyka jest dokładna, zagrożenia przy przetwarzaniu to dzielenie oraz nadmiar i niedomiar,

 3. liczby typu REAL są reprezentowane na ogół niedokładnie, ich arytmetyka jest przybliżona.

 • Ile liczb można przechować w pamięci o pojemności 1GB?

1liczba = 32b (bity) = 4B (bajty).

1GB = 1.000.000.000B/4 = 25.000.000 liczb. • Na czym polega przetwarzanie danych tekstowych?

Operacje wykonywane na napisach. Istotą transformacji binarnej informacji w formie napisów jest kodowanie za pomocą odpowiedniego kodu binarnego. Kod binarny to tabela dwukolumnowa, w której pierwszą stanowi zbiór kodowanych znaków (alfabet), a drugą kody binarne (ciąg zer i jednostek) przyporządkowane znakom. Każdy znak zapamiętywanej informacji wpisany jest do klatki, wielkości najmu. Przetwarzanie danych tekstowych sprowadza się do operacji logicznych (<, >, =, <, >, fi) oraz do operacji łączenia tekstu. Operacje logiczne to badanie prawdziwości jednej z sześciu relacji pomiędzy tekstami. Podstawa prawdziwości tych relacji tkwi w porządku leksykograficznym znaków tworzących tekst. Możemy porównać napisy i badać, który jest starszy/młodszy leksykograficznie.

 • Efektywność odwzorowania danych tekstowych?

Odwzorowanie danych tekstowych polega na zamianie każdego znaku alfabetu na odpowiedni kod binarny. Pojedyncza litera alfabetu jest reprezentowana przez 8-mio bitowy ciąg zer i/lub jedynek A = 01000001 .

 • Ile znaków można przechować w pamięci o pojemności 1GB?

W 1 MB można zapisać ponad milion znaków. 1 strona tekstu zawiera formatu A4 zawiera ok. 3500 znaków(czcionka 12, 54 linie po 65 znaków każda). W 1 MB pamięci mieści się ponad 300 stron tekstu (1 tom). W 1 GB jest wiec ok. 1000 tomów, wiec ok. 1 050 000 000 znaków.

 • Co to jest kalendarz?

Kalendarz – umowna, przyjęta w danej społeczności bądź kulturze rachuba czasu. Dzieli ona czas na powtarzające się cyklicznie okresy, związane najczęściej z cyklami przyrody.

 1. słoneczny - obrót Ziemi dookoła Słońca - rok

 2. obrót Ziemi dookoła osi - doba

 3. księżycowy - obrót Księżyca dookoła Ziemi – miesiąc

Kalendarz słoneczny: gregoriański, juliański
 • Dane typu DATA i ich format?

Dane typu DATA podawane są w formacie dziesięcioznakowym: dd-mm-yyyy (10 znaków).

W dwustuletnim kalendarzu komputerowym wszystkie doby są ponumerowany (od 1 do 73050). • Dane typu CZAS i ich format?

Dane typu CZAS odnoszą się do jednostki czasu, godziny. Podstawą wyznaczenia tego okresu jest doba (czas obrotu Ziemi dookoła własnej osi), którą tworzy dzień i noc, każde podzielone na 12 (tuzin!) godzin. (Uwaga! Doba nie została podzielona na 24 okresy lecz ma 2*12 godzin). Godzina została podzielona na 60 minut, a każda minuta na 60 sekund.
Dane typu CZAS podawane są w formacie: hh:mm:ss (8 znaków).
Posługując się danymi typu CZAS, przy przetwarzaniu tych danych, należy pamiętać, że przyjęcie doby jako okresu o wartości liczbowej równej 1 oznacza, że godzina jest liczbą równą 1/24=0.041667.

 • Jaką wartość w Excel’u ma informacja: 10-01-1901 12:00 (10 stycznia 1901 roku , godz. 1200)?

10-01-1901 – liczba: 375 (ilość dób od 01-01-1900)

12:00 - jako liczba: (12 + 00/60)*1/24 = ½

---

375,5
 • Jaka wartość w Excel’u ma informacja; 25-01-1901 06:00?

25-01-1901 – liczba 390 (ilość dób od 01-01-1900)

6:00 - jako liczba: (6 + 00/60)*1/24 = ¼

---

390,25


 • Co to jest grafika komputerowa?

Grafika komputerowa – dział zajmujący się wykorzystaniem do generowania obrazów oraz wizualizacją rzeczywistych danych. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice, kulturze oraz rozrywce.
a) mapy bitowe - reprezentacja binarna w pamięci komputerowej obrazu typu zdjęcie:

 1. grafika artystyczna,

 2. grafika rastrowa,

 3. grafika skanowa,

 4. grafika (map bitowych).

b) dane wektorowe - reprezentacja binarna w pamięci komputera obrazu typu schemat.

 • Co to jest i jakie cechy posiada piksel?

Piksel to najmniejsza część ekranu pobudzana do świecenia. Jego cechy to:

 1. barwa (charakterystyka barwna wypełniania piksela - 2 techniki: monochromat. i kolorowa),

 2. położenie (czyli jego współrzędne prostokątne, biegunowe, wektorowe).

 • Co to jest rozdzielczość mapy bitowej?

Rozdzielczość mapy bitowej to liczba pikseli, na które zmieniany jest obraz. W praktyce podaje się ja jako iloczyn wierszy i kolumn, w których występują piksele, 640*480, 800*600, 1024*768.

 • Efektywność odwzorowania map bitowych?

Mapa bitowa - sposób zapamiętywania obrazu przy wykorzystaniu pikseli ułożonych w rzędy i kolumny (mapy l-, 8-, 16-, 24-, 32-bitowe)
Mapa bitowa o rozdzielczości 3300x2550 px.(8,415 mln px) i głębokości barwy 8 (każdy pixel reprezentuje 24 bity a wiec 3 bajty) zajmuje w pamięci komputera ok. 25 MB (8,415 mln * 3B = 25,245 mln = 25MB).

 • Typy danych graficznych?

 1. mapy bitowe (typ rastrowy) - obraz typu zdjęcie (formaty, BMP, JPG, GIF, PNG itp.),

 2. dane wektorowe - obraz typu schemat (CDR, FLA, SVG).
 • Podstawowe cechy grafiki bitmapowej (rastrowej)?

Obraz grafiki rastrowej jest plikiem reprezentującym pionowo-poziomą siatkę odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym. Kolor każdego piksela jest definiowany osobno. Obrazki z głębią kolorów RGB często składają się z kolorowych pikseli zdefiniowanych przez trzy bajty - jeden bajt na kolor czerwony, jeden na zielony i jeden na kolor niebieski. Mniej kolorowe obrazki potrzebują mniej informacji na piksel, np. obrazek w kolorach czarnym i białym wymaga tylko jednego bitu na każdy piksel.
Bitmapę charakteryzują następujące podstawowe właściwości:

 1. wysokość i szerokość bitmapy liczona jako liczba pikseli,

 2. liczba bitów na piksel opisująca liczbę możliwych do uzyskania kolorów.

Kolorowa grafika rastrowa zwykle zawiera piksele z jednym do ośmiu bitów dla każdego z kolorów bazowych. Jakość obrazka rastrowego jest określana przez całkowitą liczbę pikseli (wielkość obrazu) oraz ilości informacji przechowywanych w każdym pikselu (głębia koloru). Na przykład obrazek zapisujący 24 bity informacji o kolorze (standard dla większości wyświetlaczy w 2004 roku) może pokazać łagodniejsze cieniowanie od obrazka zapisującego jedynie 15 bitów informacji na jeden piksel, ale też nie pokaże łagodniejszego obrazka od zapisującego 48 bitów na piksel. Podobnie, obrazek o wymiarach 640 x 480 pikseli (zawierający ok. 307 tys. pikseli) będzie wyglądał nierówno i chropowato w porównaniu do obrazka o wymiarach 1280 x 1024 (ponad 1,3 mln pikseli). Ponieważ taka ilość danych zajmuje ogromną powierzchnię, często stosuje się technikę kompresji danych celem zmniejszenia wielkości zajmowanego miejsca. Niektóre techniki zamieniają (zmniejszają, usuwają) pewne informacje, aby uzyskać mniejszy plik. Niestety nie są to bezstratne metody kompresji. Przykładami takich kompresji są kompresje JPEG, GIF, PNG. • Podstawowe cechy grafiki wektorowej?

Obraz jest zdekompresowany do odcinków, których położenie na płaszczyźnie ustalone jest przez współrzędne początku i końca odcinka. Płożenie to wyznacza odpowiednio wektory. Zaletą techniki wektorowej jest niezależność od rozdzielczości i skalowalność bez utraty jakości. (Cechy: obrazy typu schemat, skalowalność, pełna niezależność, obraz, który jest pamiętany za pomocą wektora (reguła zapamiętywania położenia, a nie barwy), animacje).

 • Wymień podstawowe obiekty (prymitywy) w grafice wektorowej?

 1. odcinki,

 2. łuki (krzywe Béziera),

 3. figury geometryczne.

Krzywe Béziera – krzywe wymyślone przez francuskiego matematyka z myślą o wykorzystaniu ich przy projektowaniu karoserii samochodów. Zaproponował on dobór równania krzywej wielomianowej trzeciego stopnia do pewnego segmentu krzywej – np. łuku. Jego kształt określają wektory styczne w punktach końcowych, których kierunek i zwrot bezpośrednio zależą od dwu punktów pośrednich (kontrolnych) usytuowanych poza krzywą. Zmieniając położenie punktów kontrolnych, zmienia się parametry wektorów stycznych i w konsekwencji wyliczane są parametry krzywej dopasowywanej do kształtu łuku. • Podstawowe modele barwy w grafice komputerowej?

 1. RBG (red, green, blue) - wszelkie wyświetlacze,

 2. CMYK (Cyan, Magneta, Yellow, blacK) - urządzenia drukujące.

Jest jeszcze wiele innych, ale najczęściej spotykanymi są te powyżej (inne to: HSB, CIALab, HLS)

 • Co to jest kompresja mapy bitowej?

Kompresja mapy bitowej to zmniejszanie jej rozmiaru w pamięci komputera. Techniki kompresji dzielimy na stratne i bezstratne.

 • Podaj podstawowe algorytmy (metody) kompresji map bitowych?

Bezstratne: RLE(run-lenght-encoding), LZW (Lempel-Ziv-Welch compression),

Stratne: JPEG • Podstawowe oprogramowanie graficzne (podstawowe typy i rodzaje programów graficznych?

Programy graficzne można podzielić na grupy ze względu na rodzaj grafiki jaki potrafią „obrobić”.

 1. programy wektorowe (np.: CorelDraw),

 2. programy rastrowe (np.: Gimp, Photoshop, PhotoPaint, PaintShop Pro),

 3. podstawowym programem graficznym rozprowadzanym z Microshitem jest MS Paint.
 • Wymień główne zastosowania grafiki komputerowej?

 1. interfejs użytkownika,

 2. wykresy i bilanse (2 i 3-wymiarowe) w nauce i technologii,

 3. kartografia,

 4. medycyna,

 5. projektowanie komputerowe (CAD),

 6. multimedia,

 7. rozrywka.

 • Co to jest technologia CAD i GIS?

Są one wykorzystywane w grafice wektorowej.

CAD (computer aided design) – w systemach komputerowego wspomagania projektowania,

GIS (geographical information system) w systemach informacji geograficznej.


 • Struktura komputera?

Strukturę komputera PC można przedstawić w dwóch aspektach:

 1. logicznym (określającym zasadę działania),

 2. technologicznym(określający sposób konstrukcji i użytkowania).


W ujęciu logicznym strukturę PC tworzą:

 1. jednostka centralna (wykonująca operacje arytmetyczne i logiczne na danych oraz zarządzająca całym systemem PC),

 2. urządzenia wejścia (do wprowadzenia danych),

 3. urządzenia wyjścia (do wyprowadzenia danych), pamięci zewnętrzne.

 • Klasyfikacja urządzeń zewnętrznych komputera?

 1. urządzenia wejścia (do wprowadzenia danych),

 2. urządzenia wyjścia (do wyprowadzenia danych),

 3. pamięci zewnętrzne.
 • Struktura jednostki centralnej (JC) komputera?

Jednostka centralna wykonuje operacje arytmetyczne i logiczne na danych oraz zarządza całym systemem PC. JC tworzą procesor z zegarem, pamięć operacyjna ROM i RAM, magistrale oraz układy wejścia, wyjścia.JC może być w jednym ze stanów:

 1. „stan zatrzymania" (zatrzymanie programu rozkazem STOP),

 2. „stan wczytywania programu" (nadzór mikroprogramu CZYTAJ PROGRAM),

 3. „stan wykonywania programu" (nadzór mikroprogramu WYKONAJ PROGRAM).

 • Co to jest procesor i jego podstawowe parametry?

Procesor - jest głównym urządzeniem jednostki centralnej, zawiera układ sterowania (US-"MIPS") i jednostkę arytmetyczno-logiczną (JAL-"MFLOP"). Jest synchronizowany przez układ logiczno-czasowy (zegar). Nowoczesne procesory posiadają również pamięć podręczną (cache) do przechowywania adresów rejestrów.

 • Struktura i parametry procesora?

Parametry:

 1. jego język wewnętrzny,

 2. prędkość działania.

Funkcje:


 1. interpretuje i wykonuje rozkazy języka wewnętrznego,

 2. wykonuje operacje arytmetyczne i logiczne.

 • Funkcje procesora?

od niego zależy z jaką szybkością system jest w stanie przetwarzać dane. Procesor czeka na informacje odczytywane z twardego dysku, a następnie ładuje je do pamięci operacyjnej.

 • Typy pamięci zewnętrznych i ich podstawowe parametry?

Pamięci zewnętrzne tworzą: napęd (urządzenie do zapisu i odczytu) oraz nośnik (dyski lub paski), są nazywane „pamięciami masowymi" lub „typu magazyn" gdyż pojemność nośników jest w zasadzie nieograniczone.
Pamięci:

 1. dyskowe – magnetyczne, których czas dostępu jest rzędu milisekund,

 2. taśmowe – magnetyczne charakteryzują się dostępem sekwencyjnym, są to pamięci skrajnie wolne (czas dostępu dziesiątki sekund) stosowane są do archiwizowania i zabezpieczania danych,

 3. CD-ROM – fotooptyczne - wykorzystywane jako nośniki danych „tylko do odczytu",

 4. magnetooptyczne – mogą być typu „czytaj-zapisz" na rynku występują w postaci dyskietek o dużej pojemności.

 • Typy pamięci wewnętrznych i ich podstawowe parametry?

Pamięć wewnętrzna - używana jako pamięć operacyjna, do przechowywania danych w trakcie pracy komputera. Wykorzystują układy jednostki centralnej, muszą być szybkie, maja ograniczona pojemność.

 1. rejestry procesora,

 2. cache,

 3. operacyjna (RAM i ROM).

Parametry: pojemność i czas dostępu (prędkość działania) • Klasyfikacja pamięci komputerowych?

 1. Pamięć wewnętrzna (pamięć operacyjna RAM, ROM, pamięć podręczna, pamięć CMOS – data i czas).

 2. Pamięć zewnętrzna (dyski elastyczne, dyski twarde, pamięci typu flash – USB).

 • Zamienić liczbę 199 z systemu o podstawie N1=10 na system o podstawie N2=2?

199/2 = 1 Szukaną liczba jest: 11000111(2)

99/2 = 1


49/2 = 1

24/2 = 0


12/2 = 0

6/2 = 0


3/2 = 1

1(reszta) 1155(6) = ???(3)
5*60 = 5 71/3 = 2 Szukana liczba to: 2122(3)

5*61 = 30 23/3 = 2

1*62 = 36 7/3 = 1

= 71 2 (reszta) 2
 • Zamienić liczbę 267 z o podstawie N1=9 na system o podstawie N2=2?

267(9) = ???(2)

7*90 = 7 223/2 = 1 Szukana liczba to: 11011111(2)

6*91 = 54 111/2 = 1

2*92 = 162 55/2 = 1

= 223 27/2 = 1

13/2 = 1


6/2 = 0

3/2 = 1


1 (reszta) 1


 • Zamienić liczbę 233 z o podstawie N1=7 na system o podstawie N2=9?

233(7) = ???(9)

3*70 = 3 122/9 = 5 Szukana liczba to: 145(9)

3*71 = 21 13/9 = 4

2*72 = 98 1 (reszta) 1= 122


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość