Strona główna

Czym jest system wspomagania podejmowania decyzji?


Pobieranie 19.95 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.95 Kb.

 1. czym jest system wspomagania podejmowania decyzji?

System podejmowania decyzji jest system, którego zadaniem jest dostarczanie użytkownikowi informacji umożliwiających zananalizowanie sytuacji i podjęcia decyzji.

Charakter systemów podejmowania decyzji

- długotrwały

- krótkotrwały


 przetwarzanie operacyjne i przetwarzanie analityczne

A. PRZETWARZANIE OPERACYJNE: SYSTEMY SŁUŻĄCE DO CODZIENNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

B. PRZETWARZANIE ANALITYCZNE: SŁUŻĄCE DO ANALIZY PROBLEMU LUB SYTUACJI

- analiza wzorców

- analiza trendów

 BAZA OPERACYJNA I BAZA ANALITYCZNA

A. baza operacyjna: Zwykła (znormalizowana) baza danych, której zawartość jest ,, migawką” rzeczywistości

B. baza analityczna: Historyczna baza danych, której zawartość dotyczy różnych punktów czasu

 hurtownia danych

Jest to analityczna baza danych wykorzystywana jako podstawa systemu wspomagającego podejmowania decyzji (strategicznych decyzji)

 targowisko danych

Jest to tematyczna hurtownia danych: hurtownia, która jest zorientowana na konkretna aplikację.

 hurtownia danych- baza operacyjna

- hurtownie danych przechowują dane archiwalne i umożliwiają użytkownikom podejmowanie ważnych decyzji biznesowych. Bazy operacyjne przechowują tylko dane do codziennej działalności.

- hurtownie danych są aktualizowane okresowo we wcześniej określony sposób; baza operacyjna jest aktualizowana w czasie rzeczywistym

- poziomy usług hurtowni danych nie są sztywne jak bazy operacyjnych.

7. Funkcje hurtowni danych

A. Wykrywanie oszustw i przeciwdziałanie oszustom zanim pojawią się straty

B. Systemy ukierunkowanego marketingu umożliwiaja firmie zrozumienie zachowania się klienta i zapotrzebowania na produkt, tak aby kampanie marketingowe mogły pyć skierowane do tych, którzy odpowiedzą na nie pozytywnie

C. Analiza rentowności pokazuje którzy klienci są dochodowi a którzy nie; pozwala to na opracowanie programów oddziaływanie na klientów

D. Aplikacje zatrzymywania klientów pomagają zidentyfikować i zatrzymać klientów dochodowych, co jest tańsze od pozyskiwania nowych klientów

E. Zarządzanie zapasami umożliwia producentom i handlowcom posiadanie właściwych produktów we właściwym miejscu i czasie co zapobiega nadmiernym stratom wynikającym z braku lub nadmiaru produktów

F. Analiza ryzyka kredytowego umożliwia firmom uniknięcie złych długów przez wychwycenie wśród klientów o mieszanej historii kredytowej tych, którym udzielenie kredytu jest najmniej ryzykowne

G. Długoterminowa ocena wartości klienta pozwala przewidzieć, którzy klienci będą w przyszłości dochodowi a którzy nie

H. Ustalanie konkurencyjnych cen umożliwia stworzenie nowych metod kalkulacji przez rozpoznanie popytu na produkt, konkurencyjności na rynku i marż zysku.
 cykl życia wspomagania podejmowania decyzji


 1. planowanie:

- zdefiniowanie zakresu projektu

- stworzenie planu projektu

- określenie niezbędnych środków technicznych

- zdefiniowanie uczestników i ich zakresu odpowiedzialności

- zdefiniowanie


 1. zbieranie wymagań na dane oraz modelowanie

 2. fizyczny projekt i rozwój bazy danych

- zaprojektowanie bazy danych łącznie z tabelami faktów, tabelami zależności i tabelami opisów

- denormalizacja danych

- wyróżnienie kluczy

- stworzenie strategii indeksowania

- stworzenie właściwych obiektów w bazie danych


 1. pozyskiwanie, integracja i odwzorowywanie danych:

- zdefiniowanie systemów źródłowych

 1. Zapełnianie hurtowni danych

- Opracowanie programów lub wykorzystanie istniejących …?

 1. Automatyzowanie procesu zarządzania danymi

 2. Tworzenie początkowego zbioru raportów

 3. Kontrola poprawności i testowanie danych

 4. Szkolenia

 5. Uruchomienie hurtowni

 1. planowanie:
 1. zbieranie wymagań oraz dane na modelowanie

Czym jest hurtownia danych?


Hurtownia danych (wg Billa Imona 1992) to baza danych charakteryzująca się następującymi cechami:

 1. Zorientowanie na temat

Zbierane dane będą dotyczyć pewnego tematu (np. sprzedaży) a nie działań (np. obsługiwanie sprzedaży). Operacyjne bazy danych skupiają się na procesach.

 1. Nielotność

Dane, raz umieszczone w hurtowni, zazwyczaj są niezmienne. Każdy użytkownik ma pewność, że na to samo pytanie będzie miał ten sam wynik, niezależnie, jak często jest wykonywane.

Operacyjne bazy ulegają ciągłym zmianom, na to samo pytanie można uzyskać różne odpowiedzi. 1. Zintegrowanie

Dane są jednolite, np. format danych.

 1. Zmienność w czasie

Zgromadzone są dane zmieniające się w czasie. Prawie wszystkie zapytania kierowane do hurtowni danych wymagają prześledzenia jakiegoś odcinka czasu. Dzięki temu można przewidzieć przyszłość. Bazy operacyjne nie oferują tej możliwości.

Główne składniki hurtowni danych

- źródła danych

- ekstrakcja danych

- hurtownia danych

- nawigator po agregacjach

- narzędzia (aplikacje ) klienta

1. źródła danych

- baza operacyjna

- może być więcej niż jedna baza operacyjna

- icgh struktury są róźne

- formaty tych samych danych są różne

- dane dotyczące

2. ekstrakcja danych

- ustalenie tematu danych np. sprzedaż

- wydobycie danych na temat: • Ustalenie, które dane dotyczą danego tematu. Nie jest to łatwy problem, ponieważ różne bazy operacyjne na dany temat przechowują dane w różnych tabelach

 • Można zdefiniować wzorzec, np. dane o sprzedaży muszą zawierać: kod klienta, kod produktu, data zamówienia

- wymiary


 1. integracja danych

ustalenie reguł osiągnięcia jednolitych i spójnych danych w hurtowni

 1. integracja syntaktyczna

zapewnia możliwości przywrócenia integralności domeny, gdy zostanie ona utracona, bardzo często jest tak, że te same atrybuty qw jednej bazie operacyjnej mają inny format niż w innej bazie operacyjnej.

Przykłady:

– numery kont bankowych w jednej bazie mają typ string, a drugiej typ int

– płeć: male/female;m/f

integracja semantyczna

niejednolitość formatów jest zjawiskiem bardzo powszechnym szczególnie gdy dane pobierane są z baz operacyjnych w których

rodzaje konfliktów:

- konflikty encji: kiedy encje (np. relacje) opisujące tę samą część świata rzeczywistego mają różne nazwy

Integracja semantyczna

Zapewnia możliwość przywrócenia integralności domeny, gdy zostanie ona utracona 1. konflikt znaczenia atrybutów :

bardzo często jest tak, że te same atrybuty

 1. konflikt zakresów atrybutów:

wartość jednego atrybutu w jedenj bazie niesą dopuszczalne dla tego atrybutu w innej bazie.

 1. konflikt semantyki danych:

tego rodzaju konflikt powstaje, jeśli na temat tego samego zjawiska w różnych bazach operacyjnych są przechowywane

Schemat gwiazdy kostki wielowymiarowej


Opis encji

  1. Sprzedaż (Id_klienta, Id_produkt, Id_czasuZamówienia, Id_regionu, Ilość, CenaPozycji)

  2. Klient (Id_klienta, NazwaKlienta, Adres)

  3. Produkt (Id_produktu, Nazwa, Rodzaj, CenaNetto, VAT)

  4. Region (Id_Regionu, OpisRegionu)

  5. Czas (Id_czasu, Dagta, NrOkresu, NrKwartału, Rok)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość