Strona główna

Dachowanie


Pobieranie 24.36 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar24.36 Kb.
REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO

DACHOWANIE”§ 1


 1. Organizatorami konkursu pod nazwą ”Dachowanie” zwanego dalej “Konkursem” są:

  1. wydawca „Gazety Wyborczej”: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie – Oddział w Krakowie, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków (dalej: „Agora”),

  2. Fundacja Dom Kultury Alchemia z siedzibą w Krakowie, przy ul. Estery 5, 31-056 Kraków reprezentowaną przez Teresę Mruczek – wiceprezes Zarządu (dalej: „Alchemia”),

zwani dalej „Organizatorami”.
§ 2

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, bądź osób fizycznych zorganizowanych w zespoły, które:

  1. w momencie przystąpienia do udziału w konkursie, to jest z chwilą przesłania zgłoszenia udziału w Konkursie na adres wskazany w treści regulaminu ukończyły 18 lat i nie ukończyły 35 lat.

  2. nie nagrały i nie wydały żadnej własnej płyty, bądź nagrały i wydały nie więcej niż jedną 35 - minutową płytę z utworami muzycznymi własnego autorstwa, zwani dalej „Uczestnikami”.

Ilość osób fizycznych zorganizowanych w zespół, nie może przekroczyć 6 członków. Każdy zespół wskaże w Zgłoszeniu do Konkursu spośród członków danego zespołu jedną osobę upoważnioną do działania w imieniu pozostałych członków zespołu, zwanego dalej „Reprezentantem”. Czynności dokonane przez Reprezentanta wiążą pozostałych członków zespołu.

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatorów, a w przypadku Agora pracownicy i współpracownicy podmiotów zajmujących się kolportażem (w tym sprzedażą) “Gazety Wyborczej”, a także innych podmiotów współpracujących z Organizatorami przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób.

§ 3


 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 29 kwietnia 2006 r. do dnia 17 czerwca 2006 r.

 2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie wyłącznie listem poleconym w terminie do dnia 19 maja 2006 r. zgłoszenia udziału w Konkursie wraz z nośnikiem CD, na którym zostaną utrwalone utwory muzyczne Uczestników Konkursu w ilości od trzech do pięciu, na następujący adres:

Fundacja Dom Kultury Alchemia

ul. Estery 5, 31-056 Kraków

z dopiskiem "Dachowanie".

O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. 1. Utwory muzyczne, o których mowa powyżej, winny:

  1. być utworami, których twórcą jest Uczestnik,

  2. zawierać muzykę w ocenie jury konkursowego z gatunku muzyki alternatywnej,

  3. nie przekraczać łącznie czasu 30 minut,

  4. zostać nagrane na płycie CD w formacie spełniającym warunki techniczne umożliwiające ich odtworzenie przez jury konkursowe, to jest w formacie mp3, DVD bądź CD.

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie winno zawierać w szczególności:

  1. imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, a w przypadku zespołu imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu wraz ze wskazaniem Reprezentanta,

  2. numery PESEL Uczestnika bądź wszystkich członków zespołu Uczestnika Konkursu,

  3. adres do korespondencji Uczestnika,

  4. adres e-mail Uczestnika,

  5. numer telefonu kontaktowego

  6. w przypadku zespołu załączone pełnomocnictwo upoważniające Reprezentanta do działania w imieniu wszystkich członków zespołu we wszelkich sprawach związanych z Konkursem, podpisane przez wszystkich członków zespołu,

  7. oświadczenie następującej treści: „Zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu „Dachowanie”, dostępnego na stronie internetowej www.gazeta.pl/krakow i wyrażam zgodę na jego brzmienie”,

  8. oświadczenie, że Uczestnik nie podlega wyłączeniu z udziału w Konkursie na podstawie § 2 pkt 3 niniejszego regulaminu,

  9. podpis Uczestnika Konkursu bądź Reprezentanta.

(dalej: „Zgłoszenie”).

 1. Zgłoszenie:

  1. nie zawierające danych określonych w pkt 4 powyżej, lub

  2. nie zawierające załącznika w postaci płyty CD, lub

  3. przysłane po terminie, wskazanym w pkt 2 powyżej, lub

  4. przesłane w inny sposób niż listem poleconym,

nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji Uczestników do Konkursu.

 1. Przystąpienie do Konkursu po terminie wskazanym w pkt 2 powyżej, jak również zmiana składu zespołu Uczestnika, w tym Reprezentanta, w trakcie trwania Konkursu są niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji z Konkursu.

 2. Podstawą kwalifikacji do Konkursu będzie terminowo przesłane listem poleconym i wypełnione, stosownie do pkt 4 powyżej, Zgłoszenie do Konkursu wraz z załączoną płytą CD.

 3. Wady mechaniczne płyty CD, bądź inne wady uniemożliwiające odtworzenie zapisanych na płycie CD utworów, a także nie spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 3.4 niniejszego paragrafu powoduje dyskwalifikację Uczestnika konkursu.

 4. Uczestnik może zgłosić się do udziału w Konkursie tylko jeden raz. W przypadku stwierdzenia, że dany Uczestnik zgłosił się powtórnie, Organizatorzy wykluczają takiego Uczestnika z Konkursu.

 5. Poprzez przysłanie Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na:

10.1 publikowanie na łamach lokalnych wydań „Gazety Wyborczej", a także na portalu Gazeta.pl oraz w publikacjach związanych z Konkursem swojego imienia lub nazwiska, a w przypadku zespołów imion i nazwisk wszystkich członków podanych w Zgłoszeniu, ewentualnie informacji o wygranej nagrodzie oraz

10.2. umieszczenie w bazie danych i przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych wskazanych w Zgłoszeniu w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu. 1. Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez przesłane Zgłoszenie oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, jakie zostaną zamieszczone na przesłanej jury konkursowemu płycie CD oraz, że prawa te nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Ponadto oświadcza, iż udostępnienie jury konkursowemu płyty CD w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie nie stanowi naruszenia praw osób trzecich. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z udostępnieniem Organizatorom Utworów na podstawie niniejszego regulaminu, Uczestnik niniejszym oświadcza, iż zwalnia Organizatora z odpowiedzialności wobec tych osób, a w szczególności dokona zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z roszczeniami osób trzecich, zwłaszcza wypłaconych odszkodowań oraz poniesionych kosztów sądowych i kosztów pomocy prawnej.


§ 4

 1. Wszelkie decyzje dotyczące Konkursu, w szczególności w zakresie wyłonienia zwycięzcy w Konkursie podejmuje jury.

 2. W skład jury Konkursu wejdą: Szymon Jadczak –dziennikarz oddziału „Gazety Wyborczej” w Krakowie, Jacek Żakowski – z ramienia "Alchemii", Aleksander Wityński – z ramienia "Alchemii", Wojciech Mazolewski – leader zespołu muzycznego Pink Freud. Skład jury może ulec zmianie jedynie z ważnych przyczyn.§ 5

 1. Laureatem pierwszego drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie zostaną Uczestnicy wyłonieni przez jury w składzie wskazanym w § 4 regulaminu.

 2. Nagrodami za zwycięstwo w Konkursie są:

  1. za zajęcie pierwszego miejsca:

   1. prawo do publicznego wykonania własnych utworów podczas koncertu w ramach II Edycji „Święta Muzyki”, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2006 r. o godz. 18 na Placu Nowym na krakowskim Kazimierzu, a to zgodnie ze szczegółowym programem koncertu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu;

   2. opłacenie Uczestnikowi noclegu w z 17 czerwca 2006 r. na 18 czerwca 2006 r.;

   3. zapewnienie całodziennego wyżywienia w dniu 17 czerwca 2006 r. w wysokości nie przekraczającej 80 złotych na osobę

   4. zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów podróży na koncert, o którym mowa w lit. „i” powyżej, w wysokości nie przekraczającej 150 złotych na osobę..

Alchemia zastrzega sobie prawo pierwszeństwa do zawarcia z Uczestnikiem, który zajął pierwsze miejsce w Konkursie, umowy na publiczne występy w Alchemia, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

  1. za zajęcie drugiego miejsca:
   1. prawo do publicznego wykonania własnych utworów podczas koncertu w ramach II Edycji „Święta Muzyki”, który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2006 r. o godz. 18.00 na Placu Nowym na krakowskim Kazimierzu, a to zgodnie ze szczegółowym programem koncertu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu;

   2. opłacenie Uczestnikowi noclegu z 17 czerwca 2006 r. na 18 czerwca 2006 r.;

   3. zapewnienie całodziennego wyżywienia w dniu 17 czerwca 2006 r. w wysokości nie przekraczającej 80 złotych na osobę.

   4. zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów podróży na koncert, o którym mowa w lit. „i” powyżej, w wysokości nie przekraczającej 150 złotych na osobę.
  1. za zajęcie trzeciego miejsca:

   1. prawo do publicznego wykonania własnych utworów podczas koncertu w ramach II Edycji „Święta Muzyki”, który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2006 r. o godz. 18.00 na Placu Nowym na krakowskim Kazimierzu, a to zgodnie ze szczegółowym programem koncertu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu;

   2. opłacenie Uczestnikowi noclegu z 17 czerwca 2006 r. na 18 czerwca 2006 r.;

   3. zapewnienie całodziennego wyżywienia w restauracji w dniu 17 czerwca 2006 r. w wysokości nie przekraczającej 80 złotych na osobę.

   4. zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów podróży na koncert, o którym mowa w lit. „i” powyżej, w wysokości nie przekraczającej 150 złotych na osobę.


 1. Ostateczna lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gazeta.pl/krakow w dniu 9 czerwca 2006 r. ze wskazaniem imion i nazwisk zwycięzców. Ponadto w tym samym dniu Organizator prześle na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu każdemu ze zwycięzców wiadomość o rozstrzygnięciu Konkursu, w tym informacje o pozostałych zwycięzcach Konkursu.

 2. Warunkiem odbioru nagrody przez zwycięzców jest:

  1. Podpisanie umowy dotyczącej występu na koncercie laureatów.

  2. okazanie przez Uczestnika lub Reprezentanta do wglądu dowodu tożsamości, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów realizacji Konkursu;

  3. wyrażenie zgody na opublikowanie na portalu www.gazeta.pl/krakow, którego administratorem jest Agora S.A. Oddział w Krakowie danych osobowych Uczestnika, w tym wieku oraz informacji o otrzymanej nagrodzie.

 3. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce, bądź zamiana na inną nagrodę. Ewentualne prośby dotyczące zamiany nagrody na inną lub wypłaty równowartości nagrody w gotówce nie będą rozpatrywane.

 4. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn nagroda nie zostanie odebrana przez laureata Konkursu, przyznanie nieodebranej nagrody innemu Uczestnikowi, w szczególności Uczestnikom, którzy zajęli następne miejsce jest niedopuszczalne.

 5. Jeżeli zwycięzca Konkursu uprawniony do odbioru nagrody nie odbierze jej w terminie 5 dni od dnia od daty opublikowania zwycięzców Konkursu, prawo do nagrody wygasa.

 6. Po zakończeniu Konkursu Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu, nadesłanych płyt CD.


§ 6

 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników związanych z przebiegiem Konkursu lub co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu Zastrzeżenia winny być przesłane listem poleconym na adres: Fundacja Dom Kultury Alchemia, ul.Estery 5, 31-056 Kraków, z dopiskiem „Zastrzeżenia w sprawie Konkursu”.

 2. Po upływie powyższych terminów, zastrzeżenia nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie zastrzeżenia będą rozpatrywane w ciągu 30 dni przez Organizatorów. Uczestnik zgłaszający zastrzeżenie otrzyma odpowiedź na piśmie na adres podany w zastrzeżeniu lub, na jego wniosek, w innej formie.

 3. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Agora S.A. Oddział w Krakowie przy ul. Szewskiej 5, a także na stronie internetowej www.gazeta.pl/krakow. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w treści regulaminu dostępnego na stronie internetowej, rozstrzygające znaczenie ma wersja pisemna zdeponowana u Grzegorza Strzebońskiego, Agora S.A. w Krakowie, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków.


§ 7

Wszelkie dodatkowe pytania związane z przebiegiem i warunkami Konkursu można kierować na adres e-mail: alchemia@alchemia.com.pl lub pod numerem telefonu (012) 421-22-00.


Za Organizatorów:
Aleksander Wityński
Grzegorz Strzeboński

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość