Strona główna

Data sporządzenia pisma: Warszawa, 11. 09. 2015r


Pobieranie 19.97 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.97 Kb.


Data sporządzenia pisma:

Warszawa, 11.09.2015r.


CPPC-WZP.212.19.13.2015/TA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla Beneficjentów 7 Osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” – nr postępowania ZP/17/2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla Beneficjentów 7 Osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” – nr postępowania ZP/17/2015, dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie I części zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu kryteriami oceny ofert dla wszystkich części zamówienia były:

- kryterium P1 „Cena” o wadze wynoszącej 80% (maksymalnie 80 punktów),

- kryterium P2 „Doświadczenie Wykonawcy” o wadze wynoszącej 20% (maksymalnie 20 punktów).


Ofertę najkorzystniejszą w I części przedmiotowego postępowania, która otrzymała łącznie 95,00 pkt w ramach kryteriów oceny ofert, złożyła firma INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 38/303, 30-126 Kraków. Oferta ta opiewała na kwotę 469 200,00 PLN brutto.
Oferty niepodlegające odrzuceniu oraz przyznana im punktacja:


L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium P1

Liczba punktów w kryterium P2

Łączna liczba punktów

1.

OMEC Sp. z o.o., ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa

70,21

10,00

80,21

2.

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 38/303, 30-126 Kraków

80,00

15,00

95,00

3.

Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

71,86

20,00

91,86

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem,

Dokument podpisany bezpiecznym

podpisem elektronicznym1

Eliza Pogorzelska

Zastępca Dyrektora CPPC

Rozdzielnik:

1.OMEC Sp. z o.o., ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa, e-mail: warszawa@omec.pl,

2.PM Sp. z o.o., ul. Gustawa Ehrenberga 15, 31-309 Kraków, e-mail: biuro@grupapm.pl,

3.INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 38/303, 30-126 Kraków, e-mail: biuro@inprogress.pl

4.Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, e-mail: warszawa@altkom.pl,
1 weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, tel.: +48 22 315 22 00, 315 22 01, faks: +48 22 315 22 02www.cppc.gov.pl, e-mail: cppc@cppc.gov.pl, NIP: 526-27-35-917©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość