Strona główna

Decyzja komisji z dnia 3 kwietnia 2001 r zmieniająca dyrektywę Rady 93/53/ewg wprowadzającą minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb, w odniesieniu do wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób ryb


Pobieranie 23.19 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.19 Kb.


DECYZJA KOMISJI
z dnia 3 kwietnia 2001 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 93/53/EWG wprowadzającą minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb, w odniesieniu do wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób ryb
(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 1012)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2001/288/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzającą minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb1, ostatnio zmienioną dyrektywą 2000/27/WE2, w szczególności jej art. 18 akapit drugi,
a także mając na uwadze, co następuje:


  1. Art. 12 ust. 1 dyrektywy 93/53/EWG ustanawia, że Państwa Członkowskie zapewnią, aby w każdym Państwie Członkowskim zostało wyznaczone krajowe laboratorium referencyjne dysponujące urządzeniami i wyspecjalizowanym personelem, który może zawsze określić, w szczególności, gdy dana choroba pojawia się po raz pierwszy, typ, podtyp oraz odmiany odpowiedniego czynnika chorobotwórczego, oraz potwierdzić wyniki uzyskane przez regionalne laboratoria diagnostyczne.
  1. Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób ryb został zamieszczony w załączniku A do dyrektywy 93/53/EWG.
  1. Wykaz ten należy zaktualizować.
  1. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Załącznik A do dyrektywy 93/53/EWG zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 3 kwietnia 2001 r.W imieniu Komisji

David BYRNE


Członek KomisjiZAŁĄCZNIK
ZAŁĄCZNIK A

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE W ZAKRESIE CHORÓB RYB

Belgia: CODA - Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

CERVA - Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques

Groeselenberg 99

B-1180 Brussel/Bruxelles.
Dania: Statens Veterinære Serumlaboratorium

Fødevareministeriet

Hangøvej 2

DK-8200 Århus N.


Niemcy: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere

Boddenblick 5a

D-17498 Insel Riems.
Grecja: Laboratory of Fish Pathology and Bio-Pathology of Aquatic Organisms

Centre of Athens Veterinary Institutes, Institute of Infectious and Parasitic Diseases

25 Neapoleos ST.

GR-153 10 Ag. Paraskevi Attiki.


Hiszpania: Laboratorio Central de Veterinaria de Algete

Madrid.
Francja: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie des poissons (LERPP)

Technopôle Brest Iroise — BP 70

F-29280 Plouzane.
Irlandia: Fisheries Research Centre Abbotstown

Castleknock

Dublin 15

Ireland.
Włochy: Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Via Romea 14/A

I-35020 Legnaro, Padova


Luksemburg: CODA - Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

CERVA - Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques

Groeselenberg 99

B-1180 Brussel / Bruxelles.


Niderlandy: Fish Diseases Laboratory

ID-Lelystad

Institute for Animal Science and Health

Edelhertweg 15

PO Box 65

8200 AB Lelystad

Nederland.
Austria: Institut für Hydrobiologie, Fisch- und Bienenkunde

Veterinärmedizinische Universität Wien

Veterinärplatz 1

A-1210 Wien.


Portugalia: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária

Estrada de Benfica 701

P-1 500 Lisboa.
Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (EELA)

PL 368


FIN-00231 Helsinki.
Szwecja: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

S-751 89 Uppsala.


Zjednoczone Królestwo: CEFAS Weymouth Laboratory

Barrack Road

Weymouth DT4 8UB

United Kingdom.


The Marine Laboratory

PO box 101

Victoria Road

Aberdeen AB9 8DBUnited Kingdom.”


1 Dz.U. L 175 z 19.07.1993, str. 23.

2 Dz.U. L 114 z 13.05.2000, str. 28.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość