Decyzja komisji z dnia 7 lipca 1997 r ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa zwierząt łownychPobieranie 211.54 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar211.54 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 7 lipca 1997 r.
ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa zwierząt łownych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(97/468/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów z państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa oraz żywych małżów dwuskorupowych1, ostatnio zmienioną decyzją Rady 97/34/WE2, w szczególności jej art. 2 ust. 1 i art. 7,
a także mając na uwadze, co następuje:
decyzja Komisji 94/86/WE3, ostatnio zmieniona decyzją 96/137/WE4, ustala wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz mięsa zwierząt łownych;
dla wielu z państw znajdujących się w tym wykazie, wymogi dotyczące zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych, obowiązujące przy przywozie mięsa zwierząt łownych zostały ustanowione w decyzji Komisji 97/216/WE5 i decyzji 97/220/WE6;
Komisja otrzymała wykazy zakładów od niektórych państw trzecich, z gwarancjami, że przedsiębiorstwa te spełniają odpowiednie wspólnotowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia oraz że w przypadku niezastosowania się do tych wymagań przez zakład, wywóz do Wspólnoty Europejskiej zostanie zawieszony;
Komisja nie mogła ustalić we wszystkich danych państwach trzecich, czy zakłady spełniają wymagania Wspólnoty, jak również ważności gwarancji udzielonych przez właściwe władze;
w celu zapobieżenia zakłóceniom w handlu mięsem zwierząt łownych pochodzącym z tych państw,, należy przyznać im kolejny okres, podczas którego Państwa Członkowskie będą mogły kontynuować przywóz mięsa zwierząt łownych z zatwierdzonych przez siebie zakładów, pod warunkiem, że handel takim mięsem zostanie ograniczony do rynku krajowego; podczas wymienionego kolejnego okresu, Komisja odbierze od tych państw gwarancje niezbędne do włączenia danych państw do wykazu zgodnie z procedurą ustanowioną w decyzji 95/408/WE;
w przypadku Republiki Czeskiej, wykaz przedsiębiorstw został sporządzona na mocy decyzji Komisji 97/299/WE7;
po zakończeniu tego okresu, państwa trzecie, które nie przekazały swoich wykazów zakładów zgodnie z regułami wspólnotowymi, przestaną być dopuszczone do wywozu mięsa zwierząt łownych do Wspólnoty;
Państwa Członkowskie będą odpowiedzialne za upewnienie się, że zakłady z których przywożą mięso zwierząt łownych spełniają wymagania w zakresie produkcji i wprowadzania na rynek, które są nie mniej rygorystyczne niż wymagania wspólnotowe;
tymczasowe wykazy zakładów produkujących mięso zwierząt łownych mogą być sporządzone w stosunku do niektórych państw;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
1. Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz mięsa zwierząt łownych z zakładów państw trzecich wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji.
2. W przypadku państw trzecich, innych niż wymienione w Załączniku, Państwa Członkowskie mogą zezwolić danym zakładom na przywóz mięsa zwierząt łownych do dnia 1 stycznia 1998 r.
3. Przywozy mięsa zwierząt łownych nadal podlegają przepisom weterynaryjnym Wspólnoty przyjętym w innych aktach prawnych.
Artykuł 2
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 1997 r.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 1997 r.
W imieniu Komisji
FRANZ FISCHLER
Członek Komisji

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA
LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ETABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LUETTELO LAITOKSISTA / FΦRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR
Producto: Carne de caza salvaje / Produkt: Křd af vildtlevende vildt / Erzeugnis: Wildfleisch / ?ροϊόν: Κρέας άγριων θηραμάτων / Product: Wild game meat / Produit: Viande de gibier sauvage / Prodotto: Carni di selvaggina / Product: Vlees van vrij wild / Produto: Carne de caηa selvagem / Tuote: Luonnonvaraisen rustan liha / Varuslag: Viltkött
1 = Referencia nacional / National reference / National-Code / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Rιférence nationale / Riferimento nazionale / Nationale code / Referencia nacional / Kansallinen referenssi / Nationell referens
2 = Nombre / Navn / Name / Τίτλος εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Naam / Nome / Nimi / Namn
3 = Ciudad / By / Stadt / Πόλη / Town / Ville / Citta / Stad / Cidade / Kaupunki / Stad
4 = Región / Region / Region / ?εριοχή / Region / Rιgion / Regione / Regio / Regiăo / Alue / Region
5 = Actividad / Aktivitet / Tätigkeit / ?ίδος εγκατάστασης / Activity / Activitι / Attivitŕ / Activiteit / Actividade / Toimintamuoto / Verksamhet
PH = Sala de tratamiento de la caza / vildtbehandlingsvirksomhed / Wildbearbeitungsbetrieb / κέντρο επεξεργασίας κυνηγιού / wild game processing house / atelier de traitement du gibier sauvage / centro di lavorazione della selvaggina / Wildverwerkingseenheid / estabelecimento de tratamento de caηa selvagem / luonnonvaraisen rustan käsittelytila / Viltbearbetningsanläggning
CS = Almacén frigorífico / frysehus / Kühlhaus / ?υκτική εγκατάσταση / cold store / entreposage / deposito frigorifero / Koelhuis / armazιm frigorífico / kylmävarasto / Kyl- och fryshus
6 = Menciones especiales / Sćrlige bemćrkninger / Spezielle Bemerkungen / ?ιδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spιciales / Note particolari / Bijzondere opmerkingen / Mençőes especiais / Erikoismainintoja / Anmärkningar
a = Caza mayor / vildtlevende storvildt / Großwild / µεγάλα άγρια θηράματα / large wild game / gros gibier sauvage / selvaggina grossa / Grof vrij wild / Caηa maior selvagem / luonnonvarainen suurriista / Storvilt
b = Lepóridos / leporidae / Leporiden / ?αγόμορφα / leporidae / Léporidés / leporidi / Haasachtigen (leporidae) / Leporídeos / Leporidae-suvun eläimet / Hardjur
c = Aves de caza silvestres / vildtlevende fjervildt / Federwild / άγρια πτερωτά θηράματα / wild game birds / oiseaux sauvages de chasse / selvaggina da penna selvatica / Vrij vederwild / Aves de caça selvagem / luonnonvaraiset riistalinnut / Vildfĺgel
T = Prueba para la detección de triquinas / undersřgelse for trikiner / Untersuchung auf Trichinen / eξέταση παρουσίας τρίχινων / examination for trichinae / examen pour le dépistage des trichines / esame per l'individuazione di trichine / Onderzoek op de aanwezigheid van trichinen / exame para a detecçăo de triquinas / trikiinien tutkiminen / trikinkontroll
País: ARGENTINA / Land: ARGENTINA / Land: ARGENTINIEN / Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ / Country: ARGENTINA / Pays: ARGENTINE / Paese: ARGENTINA / Land: ARGENTINIΛ / País: ARGENTINA/ Maa: ARGENTIINA / Land: ARGENTINA


1

2

3

4

5

6286

Frigorífico URIBE SRL

COMODORORIVADAVIA

CHUBUT

PH

b

1326

Est. Frigorífico Azul SA

AZUL

BUENOS AIRES

PH

b

1417

Est. Frigorífico Azul SA

I. ALVEAR

LA PAMPA

PH

b

1425

Infriba SA

BATÁN

BUENOS AIRES

PH

a b

1426

Est. Tapalque SA

TAPALQUE

BUENOS AIRES

PH

b

1462

Frigo-Oeste SA

CARLOS TEJEDOR

BUENOS AIRES

PH

b

1

2

3

4

5

6

1550

Orlando Tosoni SA

LINCOLN

BUENOS AIRES

PH

b

1629

Guinea Hermanos

PEHUAJO

BUENOS AIRES

PH

b

1762

Vizental y Cia SA

GENERAL PICO

LA PAMPA

PH

b

1780

Rigón SRL

RUFINO

SANTA FE

PH

b

1782

Rigón SRL

RIO CUARTO

CÓRDOBA

PH

b

1785

Frigorífico San Cayetano SA

SAN CAYETANO

BUENOS AIRES

PH

b

1788

Ind. Alimentaria Cnel. Vidal SA

CORONEL VIDAL

BUENOS AIRES

PH

b

1879

Troncomar SA

AYACUCHO

BUENOS AIRES

PH

b

2066

Planta Patagonia Sur de Frigorífico Faimali SA

RlO GALLEGOS

SANTA CRUZ

PH

b

2598

Fco. Esquel SA

ESQUEL

CHUBUT

PH

b

3048

UN-AR SA

ASCENSIÓN

BUENOS AIRES

PH

b

3502

Ciervos Pampeanos SA

SANTA ROSA

LA PAMPA

PH

a


País: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIEN / Land: AUSTRALIEN / ?ώρα: ΑΥΣΤΡΑΑΙΑ / Country: AUSTRALIA / Pays: AUSTRALIE / Paese: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIΛ / Paνs: AUSTRΑLIA / Maa: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIEN


1

2

3

4

5

6141

Keith Thomas Burke & Jane Zemlicka

WALGETT

NEW SOUTH WALES

PH-CS

a T

588

Aussie Game Meats Pty Ltd

ROMA

QUEENSLAND

PH-CS

a T

1552

Victor Walter Bates, William John Bates & Clifford Ernest Dee

EAGLE FARM

QUEENSLAND

PH-CS

a b T

1 560

Southern Game Meat Pty Ltd

CHULLORA

NEW SOUTH WALES

PH-CS

a b T

2158

Wild Game Resources Pty Ltd

HAMILTON

QUEENSLAND

PH-CS

a b T

3372

Wild Game Resources Pty Ltd

LONGREACH

QUEENSLAND

PH-CS

a b T


País: BULGARIA / Land: BULGARIEN / Land: BULGARIEN / Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / Country: BULGARIA / Pays: BULGARIE / Paese: BULGARIA / Land: BULGARIJE / País: BULGARIA / Maa: BULGARIA / Land: BULGARIEN


1

2

3

4

5

680

Sokol Ltd

HAŠKOVO

HAŠKOVO

CS

a b T

81

Sokol Ltd

SAMAKOV

SOGIA

PH-CS

a b T

82

Proslav

PLOVDIV

PLOVDIV

CS

a b T

83

Loznitsa

LOZNITSA

RAZGRAD

CS

a b T


País: CHILE / Land: CHILE / Land: CHILE / Χώρα: ΧΙΛΗ / Country: CHILE / Pays: CHILI / Paese: CILE / Land: CHILI / País: CHILE / Maa: CHILE / Land: CHILE


1

2

3

4

5

65

Comercial Mañihuales Ltda

COYHAIQUE

XI REGIÓN

PH-CS

b

8

Comercial Mac Lean Y Cia Ltda

PUERTO NATALES

XII REGIÓN

PH-CS

b


País: HUNGRÍA / Land: UNGARN / Land: UNGARN / Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ / Country: HUNGARY / Pays: HONGRIE / Paese: UNGHERIA / Land: HONGARIJE / País: HUNGRIA / Maa: UNKARI / Land: UNGERN


1

2

3

4

5

6

50

Mavad RT

VECSES

PEST MEGYE

PH

a b c

68

Oreglaki Vadfeldolgozo Kft

ÖREGLAK

SOMOGYE MEGYE

PH

a

70

Vadex Mezõfôldi Rt. Vadfeldolgozo Uzem

SOPONYA

FEJER MEGYE

PH

a b c

91

FIWI-HUT Kft

TATA.

KOMÁROM MEGYE

PH

a b c

161

Keletvad Termeltetõ és Keresk. Kft

UJFEHERTO

SZABOLCS SZ. MEGYE

PH

a b c

163

Vadhutõház Kft

ZALAEGERSZEG

ZALA MEGYE

PH

a


País: LITUANIA / Land: LITAUEN / Land: LITAUEN / ?ώρα: ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ / Country: LITHUANIA / Pays: LITUANIE / Paese: LITUANIA / Land: LITOUWEN / País: LITUÂNIA / Maa: LIETTUA / Land: LITAUEN


1

2

3

4

5

6

62-27

JSC “Vikiit”

MOLAINIAI

PANEVEZYS

PH-CS

a T


País: POLONIA / Land: POLEN / Land: POLEN / Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ / Country: POLAND / Pays: POLOGNE / Paese: POLONIA / Land: POLEN / País: POLÓNIA / Maa: PUOLA / Land: POLEN


1

2

3

4

5

6

4

PHUP “Konrad Baza Las”

KIELCE

KIELCE

PH

a T

151

Las-An

POZNAŃ

POZNAŃ

PH

a T

194w

Zakład Przetwórstwa Dziczyzny “Kanwil”

DĘBICA

TARNÓW

PH

a T

200

Przetwórnia Dziczyzny “Las”

OLSZTYN

OLSZTYN

PH

a T

225

Zakład Przetwórstwa Mięsa Dziczyzny “Agno”

BRODNICA

TORUŃ

PH

a T

239

Zakład Przetwórstwa Dziczyzny “Las-Skwierzyna-Gorzów”

SKWIERZYNA

GORZÓW

PH

a T

249w

Las Kalisz Sp. z.o.o.

TOMNICE

KALISZ

PH

a T

251

Animex Forest Production

BIAŁYSTOK

BIAŁYSTOK

PH

a T

253

Animex Wild Animal Meat Production

BIAŁOGARD

KOSZALIN

PH

a T

254

Wild-Las-Bochnia

BOCHNIA

TARNÓW

PH

a T

259

Opolas

OPOLE

OPOLE

PH

a T

261

Las-Olsztyn

LUBLIN

LUBLIN

PH

a T

263

Wild Sp. z.o.o.

E£K

SUWA£KI

PH

a T

264

PPUH “Alces”

TŁOKINIA KOSCIELNA

KALISZ

PH

a T

273

Towarzystwo Produkcyjno - Handlowe “Las”

WIESZOWA

KATOWICE

PH

a T

274

Przedsiębiorstwo Handlowe “Wild”

PRZECHLEWO

SŁUPSK

PH

a T

279

Baza Eksportowa Dziczyzny “Las”

ZARSZYN k/SANOKA

KROSNO

PH

a T

1

2

3

4

5

6

280

Las - Pol

GRUSZCZYN

POZNAŃ

PH

a T

281

Zakład Przetwórstwa Dziczyzny “Gregor”

LUBLIN

LUBLIN

PH

a T

284

Baza Eksportu Dziczyzny “Biurkom-Flampol”

SZELIGOWO

KOSZALIN

PH

a T

391

LNP Lingenfelser

ZBĄSZYNEK

GORZÓW

PH

a T

600

Agro-Bor Szczecin

GRYFINO

SZCZECIN

PH

a T

788

Hubertus Sp. z.o.o.

DOBRZYCA K/PIŁY

PI£A

PH

a T

950

Hunter wild

WA£BRZYCH

WA£BRZYCH

PH

a T


País: RUMANIA / Land: RUMÆNIEN / Land: RUMÄNIEN / Χώρα: ΡΟΥΜΑΝΙΑ / Country: ROMANIA / Pays: ROUMANIE / Paese: ROMANIA / Land: ROEMENIË / País: ROMÉNIA / Maa: ROMANIA / Land: RUMÄNIEN


1

2

3

4

5

6

1

S.C. Carne SA Frigorifer

ARAD

ARAD

PH-CS

a b c T

23

S.C. Scandia SA Frigorifer

SIBIU

SIBIU

PH-CS

a b c T

26

S.C. Carbac SA Frigorifer

BACÃU

SIBIU

PH-CS

a b c T

42

S.C. Facos SA Frigorifer

SUCEAVA

SUCEAVA

PH-CS

a b c T

73

S.C. Cominea SA Frigorifer

ORADEA

BIHOR

PH-CS

a b c T


País: ESLOVENIA / Land: SLOVENIEN / Land: SLOWENIEN / Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ / Country: SLOVENIA / Pays: SLOVÉNIE / Paese: SLOVENIA / Land: SLOVENIË / País: ESLOVENIA / Maa: SLOVENIA / Land: SLOVENIEN


1

2

3

4

5

6

222

Pomurksa mesna industrija

LENDAVA

MURSKA SOBOTA

PH-CS

a b c T

226

Mercator

LJUBLJANA

LJUBLJANA

PH-CS

a b c T


País: ESLOVAQUIA / Land: SLOVAKIET / Land: SLOWAKEI / Χώρα: ΣΛΟΒΑΚΙΑ / Country: SLOVAKIA / Pays: SLOVAQUIE / Paese: SLOVACCHIA / Land: SLOWAKIJE / País: ESLOVAQUIA / Maa: SLOVAKIA / Land: SLOVAKIEN


1

2

3

4

5

6

105

Tverex s.r.o.

LUZIANKY

NITRA

PH-CS

a c T

107

Zverex s.r.o. Sala

SALA

SALA

PH-CS

a c T

205

Stredoslovenska Statne Iesy

MICHALOVA

BØEZNO

CS

a T

303

Podtatranska hydina a.s

KEŽMAROK

KEŽMAROK

PH-CS

a TPaís: SUDÁFRICA / Land: SYDAFRIKA / Land: SÜDAFRIKA / ?ώρο: ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ / Country: SOUTH AFRICA / Pays: AFRIQUE DU SUD / Paese: SUDAFRICA / Land: ZUID-AFRIKA / Paνs: ÁFRICA DO SUL / Maa: ETELÄ-AFRIKKA / Land: SYDAFRIKA


1

2

3

4

5

6

96

SA Venison (Pty) Ltd

DE AAR
PH

a1

1 Únicamente carne deshuesada — excluidos los despojos / kun udbenet kød — eksklusive slagteaffald / nur entbeintes Fleisch — keine Schlachtnebenerzeugnisse / μόνο κρέας χωρίς κόκκαλα — παραπροϊόντα σφαγίων αποκλείονται / deboned meat only — offals excluded / viande désossée seulement — abats exclus / solamente carni disossate — frattaglie escluse / Uitsluitend uitgebeend vlees — geen slachtafval / unicamente carne desossada — com exclusão das miudezas / vain luuttomaksi leikattua lihaa — ilman sivutuotteita / endast benfritt kött — ej inbegripet slaktbiprodukter
1 Dz.U. nr L 243 z 11.10.1995, str. 17.

2 Dz.U. nr L 13 z 16.01.1997, str. 33.

3 Dz.U. nr L 44 z 17.02.1994, str. 33.

4 Dz.U. nr L 31 z 9.02.1996, str. 31.

5 Dz.U. nr L 88 z 3.04.1997, str. 25.

6 Dz.U. nr L 88 z 3.04.1997, str. 70.

7 Dz.U. nr L 124 z 16.05.1997, str. 50.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Dyrektywa 94/60/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 20 grudnia 1994 r zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych
ccvista -> Dyrektywa komisji 2002/72/we z dnia 6 sierpnia 2002 r w sprawie materiałów I wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
ccvista -> Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy I Rozwoju
ccvista -> Decyzja wspólnego komitetu eog
ccvista -> Pierwsza dyrektywa rady
ccvista -> Druga dyrektywa rady
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 775/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego I Rady dotyczącego wywozu I przywozu niebezpiecznych chemikaliów
ccvista -> Dyrektywa rady
ccvista -> Decyzja komisji
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy