Strona główna

Decyzja nr 327 komendanta głÓwnego policji z dnia 27 maja 2008r


Pobieranie 16.11 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.11 Kb.
DECYZJA NR 327
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 maja 2008r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji

do spraw Ochrony Praw Człowieka

Na podstawie § 5 ust. 2 zarządzenia nr 372 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 47) postanawiam, co następuje:

§1.


 1. Ustanawiam Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka, zwanego dalej „pełnomocnikiem”.

 2. Funkcję pełnomocnika powierzam nadkom. Marcinowi Wydrze, radcy Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka w Gabinecie Komendanta Głównego Policji.

§ 2. 1. Do zadań pełnomocnika należy propagowanie praw człowieka w Policji, dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w działalności Policji oraz reprezentowanie Komendanta Głównego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka.
 1. Zadania, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:

  1. monitorowanie i koordynowanie działań Policji w zakresie realizacji:

 1. zaleceń instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych powołanych do ochrony praw człowieka,

 2. zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;

  1. monitorowanie i rozpowszechnianie w Policji standardów i zaleceń międzynarodowych organizacji powołanych do ochrony praw człowieka;

  2. monitorowanie opracowywanych przez Policję sprawozdań z realizacji postanowień konwencji o ochronie praw człowieka;

  3. współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie upowszechniania i ochrony praw człowieka;

  4. koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony praw człowieka w Policji przez pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka powołanych przez komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendantów szkół policyjnych;

  5. promowanie skutecznych działań na rzecz poszanowania praw człowieka w Policji poprzez inspirowanie, monitorowanie i koordynowanie działań szkoleniowych oraz popularyzacyjnych i wydawniczych;

  6. opiniowanie programów szkolenia z zakresu ochrony praw człowieka oraz przedstawianie tematów z zakresu ochrony praw człowieka do realizacji w ramach doskonalenia zawodowego policjantów;

§ 3.
Realizując zadania, o których mowa w § 2, pełnomocnik może w szczególności:
 1. zwracać się o pomoc do kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta - rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendantów szkół policyjnych;

 2. wnioskować do kierowników i komendantów, o których mowa w pkt.1, o wyznaczenie podległych im policjantów i pracowników Policji do prac związanych z realizacją zadań pełnomocnika.

§ 4.
Pełnomocnik składa Komendantowi Głównemu Policji sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 2, raz w roku, w terminie do dnia 31 marca.

§ 5.
Obsługę administracyjno-techniczną zapewnia pełnomocnikowi Gabinet Komendanta Głównego Policji.

§ 6.
Traci moc decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w Policji.

§ 7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI


nadinsp. Andrzej Matejuk
UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2008 r. Komendant Główny Policji decyzją nr 478 powołał nadkom. Marcina Wydrę na Pełnomocnika KGP do spraw Ochrony Praw Człowieka w Policji realizującego swoje zadania w Biurze Kontroli KGP.W związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze Komendy Głównej Policji wprowadzonymi zarządzeniem nr 372 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji, wydano rozkaz organizacyjny nr 51/08 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 2008r., na podstawie którego w Biurze Kontroli KGP uległo likwidacji stanowisko służbowe zajmowane przez nadkom. Marcina Wydrę, a w Gabinecie KGP utworzono komórkę organizacyjną o nazwie Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka, w której, w dniu 12 maja 2008r., rozkazem personalnym nr 5485, Komendant Główny Policji mianował na stanowisko radcy nadkom. Marcina Wydrę wraz z dyspozycją realizacji zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka.

W związku z powyższym istnieje potrzeba wydania decyzji sankcjonującej aktualny stan faktyczny i prawny, a jednocześnie uchylenia powołanej na wstępnie decyzji.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość