Strona główna

Decyzja rady


Pobieranie 25.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.69 Kb.
DECYZJA RADY
z dnia 22 lipca 2002 r.
zmieniająca decyzję 2001/76/WE w odniesieniu do kredytów eksportowych na statki

(2002/634/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 133,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. Wspólnota jest stroną Porozumienia w sprawie wytycznych dla oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, zawartego w ramach OECD, odtąd zwanego „Porozumieniem”.
 1. Na mocy decyzji Rady 2001/76/WE z dnia 22 grudnia 2000 r. zastępującej decyzję z dnia 4 kwietnia 1978 r. w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w zakresie oficjalnie popieranych kredytów eksportowych1, we Wspólnocie stosuje się Porozumienie w sprawie wytycznych w zakresie oficjalnie popieranych kredytów eksportowych, które stanowi załącznik do tej decyzji.
 1. Uczestnicy tego Porozumienia, we współpracy z uczestnikami Grupy Roboczej OECD nr 6 do spraw budownictwa okrętowego, podjęli decyzję dokonania aktualizacji szczególnych wytycznych w zakresie kredytów eksportowych, które mają zastosowanie w tym sektorze, jak to ustalono w załączniku I do powyższego Porozumienia. W ramach OECD, Uczestnicy tego Porozumienia dokonali zatwierdzenia nowego Ustalenia sektorowego dotyczącego kredytów eksportowych dla statków.
 1. Powyższe Porozumienie stosuje się w dalszym ciągu do statków nie objętych tymże Ustaleniem sektorowym, a także w zakresie statków, które zostały nim objęte, o ile Uzgodnienie nie zawiera przepisów szczególnych.
 1. Decyzja 2001/76/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1
W załączniku do decyzji 2001/76/WE niniejszym wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„ (a) S t a t k i
Porozumienie stosuje się do statków nie objętych Ustaleniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych na statki, które zostało przyjęte przez wszystkich Uczestników Porozumienia jako załącznik do Porozumienia (załącznik I). Dla Uczestników Ustalenia sektorowego, Porozumienie stosuje się w odniesieniu do statków, które zostały objęte powyższym Ustaleniem, za wyjątkiem przypadków, gdy odpowiedni przepis występuje w Ustaleniu sektorowym, które uzupełnia Porozumienie, wówczas obowiązuje Ustalenie sektorowe .”
2. Skreśla się art. 49 lit. a, ustęp 4.
3. Załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2
Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2002 r.W imieniu Rady
P.S. MØLLER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK


„ZAŁĄCZNIK I
USTALENIE SEKTOROWE W SPRAWIE KREDYTÓW EKSPORTOWYCH NA STATKI

ROZDZIAŁ IZAKRES USTALENIA SEKTOROWEGO
 1. Uczestnictwo

Uczestnikami Ustalenia sektorowego są: Australia, Wspólnota Europejska (w skład której wchodzą następujące państwa: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania, Szwecja oraz Zjednoczone Królestwo), Japonia, Korea, Norwegia, Polska oraz Republika Słowacka.

 1. Zakres zastosowania

Niniejsze Ustalenie sektorowe, stanowiące uzupełnienie Porozumienia, określa szczególne wytyczne dla oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, związanych z umowami eksportowymi dotyczącymi:


2.1. Nowych statków morskich o tonażu 100 gt lub więcej wykorzystywanych w przewozie towarów lub osób, lub do świadczenia usług specjalistycznych (np. statki rybackie, statki-przetwórnie ryb, lodołamacze oraz pogłębiarki, które w sposób trwały, poprzez rodzaj napędu i kierowania (sterowania) wykazują wszystkie cechy charakterystyczne dla samodzielnej pływalności na pełnym morzu), holowników o mocy 365 Kw lub większej oraz niewykończonych, posiadających zdolność pływania kadłubów statków. Ustalenie sektorowe nie obejmuje okrętów wojskowych. Doki pływające i inne ruchome jednostki morskie nie zostały objęte niniejszym Ustaleniem sektorowym, jednakże gdyby pojawiły się problemy z kredytowaniem takich jednostek w eksporcie, Uczestnicy Ustalenia sektorowego (dalej nazywani "Uczestnikami"), po rozpatrzeniu uzasadnionych wniosków wniesionych przez któregokolwiek z Uczestników, mogą podjąć decyzję, żeby kredyty na takie jednostki zostały objęte Ustaleniem.

2.2. Modernizacji statku. Modernizacja statku oznacza każdą modernizację statku morskiego o tonażu większym niż 1000 gt, pod warunkiem, że modernizacja wprowadza zasadnicze zmiany do rozkładu ładowni, kadłuba lub systemu napędu.


2.3. (i) Mimo, że poduszkowce nie są włączone do Ustalenia sektorowego, Uczestnicy mają prawo do udzielania kredytów eksportowych na poduszkowce na warunkach równoważnych z warunkami, ustalonymi w Ustaleniu sektorowym. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania tej możliwości w sposób umiarkowany i do nieudzielania takich kredytów na poduszkowce, w przypadku, gdy okaże się, że nie występuje konkurencja oferowana na zasadach Ustalenia sektorowego.

(ii) Określenie „poduszkowiec” w Ustaleniu sektorowym zostało zdefiniowane w sposób następujący: jest to pojazd-amfibia o masie co najmniej 100 ton zaprojektowany w taki sposób, aby unosić się na powietrzu wyrzucanym z pojazdu, które tworzy sprężoną warstwę ograniczoną elastyczną osłoną boczną pojazdu oraz powierzchnią ziemi lub powierzchnią wody pod pojazdem, przy czym pojazd może być napędzany i kierowany przez załogę za pomocą strumieni powietrza wydmuchiwanych kanałami powietrznymi przez dmuchawy lub urządzenia o podobnym działaniu.


(iii) Przyjmuje się, że udzielenie kredytów eksportowych na warunkach równoważnych tym, jakie są określone w Ustaleniu sektorowym powinno być ograniczone do poduszkowców wykorzystywanych na szlakach morskich i trasach innych, niż nad powierzchnią ziemi, z wyłączeniem dostępu do przystani przeznaczonych dla nich, a znajdujących się w maksymalnej odległości 1 kilometra od wody.

ROZDZIAŁ II


PRZEPISY DOTYCZĄCE KREDYTÓW EKSPORTOWYCH
I POMOCY WIĄZANEJ
 1. Maksymalny okres spłaty kredytu eksportowego

Maksymalny okres spłaty kredytu eksportowego, niezależnie od klasyfikacji danego państwa, wynosi 12 lat po dacie dostawy.
 1. Płatności gotówkowe

Uczestnicy domagają się minimalnej wpłaty gotówkowej w wysokości 20% ceny umownej w dniu dostawy.
 1. Spłata kapitału

Spłata kwoty głównej kredytu eksportowego jest dokonywana w równych ratach, w regularnych odstępach czasu wynoszących normalnie 6 miesięcy i maksymalnie 12 miesięcy.
 1. Minimalne składki

Przepisy Porozumienia w odniesieniu do minimalnych składek odniesienia nie są stosowane do czasu, kiedy przepisy takie nie zostaną poddane przeglądowi przez Uczestników niniejszego Ustalenia sektorowego.
 1. Pomoc

Każdy Uczestnik pragnący udzielić pomocy musi, poza spełnieniem warunków Porozumienia, potwierdzić, że w okresie spłaty kredytu statek nie będzie eksploatowany w ramach otwartego rejestru, oraz że posiada odpowiednie zapewnienie potwierdzające, że ostateczny właściciel ma swoją siedzibę w państwie odbierającym, nie jest nie prowadzącą działalności jednostką zależną pochodzenia zagranicznego oraz, że zobowiązał się do nie sprzedawania statku bez zgody swojego rządu.

ROZDZIAŁ III
PROCEDURY 1. Powiadomienie

W celu zachowania przejrzystości, każdy Uczestnik, poza spełnieniem warunków Porozumienia oraz Systemu Sprawozdawczości Kredytowej IBRD/Unii Berneńskiej/OECD, przedstawia corocznie informację o systemie zapewniania oficjalnego wsparcia oraz o środkach wdrażania niniejszego Ustalenia sektorowego, łącznie z informacjami o wdrożonych systemach.
 1. Przegląd
  1. Ustalenie sektorowe jest poddawane w ramach Grupy Roboczej OECD ds. Przemysłu Stoczniowego corocznemu przeglądowi co roku lub na każde żądanie któregokolwiek z Uczestników, a sprawozdanie zostanie przekazane Uczestnikom Porozumienia.
  1. W celu ułatwienia zapewnienia spójności i zwartości pomiędzy Porozumieniem a niniejszym Ustaleniem sektorowym, a także mając na uwadze charakter przemysłu stoczniowego, Uczestnicy niniejszego Ustalenia sektorowego oraz Porozumienia będą w razie potrzeby wzajemnie konsultować się i koordynować działania.
  1. W przypadku podjęcia przez Uczestników Porozumienia decyzji o zmianie Porozumienia, Uczestnicy niniejszego Ustalenia sektorowego („Uczestnicy”) dokonają analizy takiej decyzji i rozważą jej znaczenie dla niniejszego Ustalenia sektorowego. W czasie oczekiwania na takie ustalenie, zmiany w Porozumieniu nie będą stosowane do niniejszego Ustalenia sektorowego. W przypadku, gdy Uczestnicy będą mogli przyjąć zmiany w Porozumieniu, wówczas przedstawią oni na piśmie swoje stanowisko Uczestnikom Porozumienia. W przypadku, gdy Uczestnicy nie będą mogli przyjąć zmian w Porozumieniu w zakresie, w jakim zmiany odnoszą się do przemysłu stoczniowego, wówczas poinformują oni Uczestników Porozumienia o swoich zastrzeżeniach i rozpoczną z nimi konsultacje w celu znalezienia rozwiązania powstałych problemów. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia między wymienionymi dwiema stronami, przeważające jest stanowisko Uczestników dotyczące stosowania zmian w przemyśle stoczniowym.
  1. Po wejściu w życie „Porozumienia Respektującego Normalne Warunki Konkurencji w Komercyjnym Przemyśle Stoczniowym i Remontowym”, niniejsze Ustalenie sektorowe przestanie obowiązywać tych Uczestników, którzy zgodnie z prawem są zobowiązani do stosowania Porozumienia w sprawie Kredytów Eksportowych na Statki z 1994 r. (C/WP6(94)6). Uczestnicy ci dążą do natychmiastowego przeglądu w celu dostosowania Porozumienia z 1994 r. do niniejszego Ustalenia sektorowego.

Uzupełnienie
ZOBOWIĄZANIA DO DZIAŁANIA W PRZYSZŁOŚCI

Jako uzupełnienie do przyszłych działań w ramach Porozumienia, Uczestnicy niniejszego Ustalenia sektorowego zgadzają się:
 1. Opracować opisowy katalog typów statków, które generalnie są uznawane za nie mające znaczenia handlowego, uwzględniając ograniczenia pomocy wiązanej ustanowione w Porozumieniu.
 1. Dokonać przeglądu przepisów Porozumienia w odniesieniu do minimalnych składek odniesienia z punktu widzenia włączenia ich do niniejszego Ustalenia Sektorowego.
 1. Przedyskutować, w zależności od rozwoju odpowiednich negocjacji międzynarodowych, włączenie innych zasad stosowanych w dziedzinie minimalnych stóp procentowych, włączając handlową stopę procentową odniesienia (CIRR) oraz płynne stopy procentowe.
 1. Przedyskutować stosowanie rocznych rat spłaty kapitału.
1 Dz.U. L 32, z 2.2.2001, str. 1.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość