Decyzja Wspólnego Komitetu eogPobieranie 15.17 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.17 Kb.
decyzja Wspólnego Komitetu EOG
nr 126/2001
z dnia 23 listopada 2001 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,
a także mając na uwadze, co następuje:
1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2001 z dnia 26 października 2001 r.1
2) Decyzja Komisji 2000/281/WE z dnia 31 marca 2000 r. zatwierdzająca plan przedstawiony przez Niemcy na rzecz zwalczania klasycznego pomoru świń u świń nieudomowionych w Saksonii-Anhalt2 ma być włączona do Porozumienia.
3) Decyzja Komisji 2000/428/WE z dnia 4 lipca 2000 r. ustanawiająca procedury diagnostyczne, metody pobierania próbek i kryteria oceny wyników badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia i diagnostyki różnicowej choroby pęcherzykowej świń3 ma być włączona do Porozumienia.
4) Niniejsza decyzja nie stosuje się do Islandii i Liechtensteinu,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
W załączniku I do Porozumienia część 3.2 rozdział I wprowadza się następujące zmiany:
1. Po pkt. 13 (decyzja Komisji 2000/112/WE) dodaje się punkt w brzmieniu:
„14. 32000 D 0428: decyzja Komisji 2000/428/WE z dnia 4 lipca 2000 r. ustanawiająca procedury diagnostyczne, metody pobierania próbek i kryteria oceny wyników badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia i diagnostyki różnicowej choroby pęcherzykowej świń (Dz.U. L 167 z 7.07.2000, str. 22).”


  1. Po pkt. 10 (decyzja Komisji 1999/335/WE) w pozycji „AKTY, KTÓRE PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA UWZGLĘDNAIJĄ W NALEŻYTY SPOSÓB” dodaje się punkt w brzmieniu:

„11. 32000 D 0281: decyzja Komisji 2000/281/WE z dnia 31 marca 2000 r. zatwierdzająca plan przedstawiony przez Niemcy na rzecz zwalczania klasycznego pomoru świń u świń nieudomowionych w Saksonii-Anhalt (Dz.U. L 92 z 13.04.2000, str. 27).”


Artykuł 2
Teksty decyzji Komisji 2000/281/WE i 2000/428/WE w języku norweskim, które zostaną opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2001 r., pod warunkiem, że wszystkie notyfikacje na mocy artykułu 103 ustęp 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG *.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 listopada 2001 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

E. BULL

Przewodniczący


1 Dz.U. L 322 z 6.12.2001, str. 6.

2 Dz.U. L 92 z 13.4.2000, str. 27.

3 Dz.U. L 167 z 7.7.2000, str. 22.

* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Dyrektywa 94/60/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 20 grudnia 1994 r zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych
ccvista -> Dyrektywa komisji 2002/72/we z dnia 6 sierpnia 2002 r w sprawie materiałów I wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
ccvista -> Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy I Rozwoju
ccvista -> Decyzja wspólnego komitetu eog
ccvista -> Pierwsza dyrektywa rady
ccvista -> Druga dyrektywa rady
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 775/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego I Rady dotyczącego wywozu I przywozu niebezpiecznych chemikaliów
ccvista -> Dyrektywa rady
ccvista -> Decyzja komisji
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy