Strona główna

Deklaracja dotycząca Europejskich Partnerów Społecznych odnośnie bhp w Sektorze Fryzjerskim


Pobieranie 10.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.55 Kb.
Deklaracja dotycząca Europejskich Partnerów Społecznych odnośnie BHP w Sektorze Fryzjerskim 1. Europejscy Partnerzy Socjalni w Sektorze Fryzjerskim, a mianowicie Coiffure EU oraz UNI Europa Hair & Beauty, przekonani o kluczowym znaczeniu ochrony zdrowia wszystkich pracowników salonów fryzjerskich wynegocjowali ramowe porozumienie dotyczące aspektów zdrowotnych w warunkach pracy.
 1. Zamiarem partnerów socjalnych jest wspólny wkład w zakresie ochrony od ryzyko zawodowego w sektorze fryzjerstwa. 1. Partnerzy Socjalni niniejszem przyjmują następującą Deklarację jako uzupełnienia ich Porozumienia Ramowego w sprawie ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracy w sektorze fryzjerskim.
 1. Poza tym, Partnerzy ponownie potwierdzają poprzednio podpisane porozumienie’Jak postępować – kod postępowania – wytyczne dla fryzjerów europejskich’, przyjęte w 2001 r (Aneks 1).
 1. Strony zgadzają się, że Umowa na temat BHP, a w szczególności w części dotyczącej stosowania i obchodzenia się z produktami kosmetycznymi i ich chemicznymi składnikami’ [aneks 2], zawarta w 2007 przez europejskich partnerów społecznych w sektorze fryzjerskim, podaje szereg zobowiązań, które każde państwo musi wypełnić.
 1. Strony nawiązują ponadto do ‘Deklaracji Drezdeńskiej – wspólne zalecenia dla europejskiego sektora fryzjerstwa dotyczące ochrony skóry, przyjęte we wrześniu 2010 (Aneks 3).
 1. Strony zwracają się do przemysłu kosmetycznego oraz producentów innych substancji stosowanych w tym sektorze o przyspieszenie prac badawczych nad stosowaniem substancji , które są mniej szkodliwe dla skóry oraz dla dróg oddechowych.
 1. Strony wzywają Komisję Europejską, aby przy dopuszczaniu do użytku substancji - w oparciu o przepisy dotyczące kosmetyków - uwzględniła zagrożenia zawodowe związane z profesjonalnym stosowaniem produktów kosmetycznych
 1. Strony usilnie apelują, aby personel fryzjerski poddawany był regularnym szkoleniom na temat bezpiecznego i właściwego posługiwania się produktami. Producenci proszeni są o wzięcie na siebie odpowiedzialności poprzez zapewnienie wymaganych informacji na temat stosowania oraz na temat ryzyko, jakie niesie stosowanie ich wyrobów.
 1. Strony opracują zasady techniczne dotyczące profesjonalnego obchodzenia się z produktami kosmetycznymi oraz podejmą kroki, aby zasady te zostały zatwierdzone oraz objęte przedmiotem szkoleń fryzjerów,
 1. Strony apelują do dostawców produktów dla sektora fryzjerskiego, aby uważniej przyglądnęli się zasadom ergonomii przy opracowaniu produktu oraz ustanowili europejskie normy w porozumieniu z sektorem fryzjerskim.
 1. Strony apelują do przemysłu, aby zintensyfikować działania badawcze w kierunku ergonomii przy projektowaniu, w funkcjonowaniu oraz w rozmieszczeniu instalacji do mycia włosów tak, aby pracodawca oraz pracownicy wykonywali swa pracę jak najbardziej ergonomicznie, biorąc pod uwagę komfort oraz ergonomię klienta zakładu fryzjerskiego.
 1. Strony postarają się o dalsze uzupełnienie warunków porozumienia uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauki.
 1. Strony podejmą kroki w celu zapewnienia, że zasady zawarte w porozumieniu znajdą się w modułach szkoleniowych na poziomach szkolenia A, B oraz C, zgodnie z Porozumieniem w sprawie wdrożenia europejskich certyfikatów fryzjerskich, z 18 VI 2009.

Sporządzono w Brukseli, 26 kwietnia 2012

Za Coiffure EU Za UNI Europa Hair and Beauty


Horst Hofmann Poul Monggaard

Prezes Prezes

Aneks 1: ‘Jak postępować – kodeks postępowania, 2001Aneks 2: Umowa w sprawie BHP, 2007

Annex 3: Delaroche Dresden’s, 2010


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość