Strona główna

Diagnoza potrzeb biznesowych


Pobieranie 45.38 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar45.38 Kb.
Załącznik nr 1 do umowy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH

w ramach Projektu Doradca Małopolskiego PrzedsiębiorcyNazwa przedsiębiorstwa


Szkoła Tańca "WirDance" Janusz SZCZEPANIAK

Adres przedsiębiorstwaul. Piątkowska 59, 33-300 Nowy Sącz

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania ze strony klienta

Janusz SZCZEPANIAK

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania ze strony klienta

Numer telefonu:

694629076

Adres e-mail:

jszczepaniak@wirdance.pl

Adres strony internetowej

www.wirdance.plData diagnozy

13.09.2012

Imię i nazwisko konsultanta


Magdalena Nowak

Szacowany czas trwania usługi na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb

15Wielkość/status przedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwo


Czy poinformowano klienta o etapach usługi, tj. diagnozie i doradztwie, o czasie trwania usługi tj. średnio 15 godzin, warunkach finansowania usługi, oraz o udzieleniu przedsiębiorcy w ramach usługi doradczej pomocy de minimis.

TAK

X


NIE


Etap I- Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa


MODUŁ I Aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Forma prawna (osoba fizyczna, spółka z o.o., spółka jawna, S.A., inna – jaka ?)

Indywidualna działalność gospodarcza

PKD działalności

85.52.Z

Analiza dokumentów przedsiębiorstwa pod kątem:

 • dokumentacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej (wpis do EDG lub KRS, umowy, pozwolenia, licencje, patenty, dokumentów rejestracyjnych ZUS, US, REGON, PKD),

 • okresu prowadzenia działalności gospodarczej, analiza ewentualnych zmian w dokumentach rejestrowych (EDG lub KRS),

 • terminowości składania odpowiednich deklaracji do ZUS i US,

 • informacji nt. ewentualnych zaległości w zakresie składania niezbędnej dokumentacji i odprowadzaniu składek, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Firma działa na podstawie wpisu do CEIDG z dnia 7 listopada 2007 roku. Firma na otwarcie pozyskała środku z Urzędu Pracy. Od początku swej działalności prowadzi szkołę tańca i nie dokonywała żadnych zmian w dokumentach rejestrowych. Nie ma problemów z formalną stroną prowadzenia działalności gospodarczej. Nie zdiagnozowano potrzeb tym zakresie.MODUŁ II Marketing przedsiębiorstwa


Analiza przedsiębiorstwa pod kątem:


 • otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa,

 • polityki marketingowej przedsiębiorstwa, w tym strategii marketingowej, marketingu mix: celów biznesowych działalności przedsiębiorstwa, tworzenia opisów produktów i usług, grup klientów, dostawców i rynków zbytu, sposobów dystrybucji i promocji, cen i warunków płatności,

 • analizy SWOT, oceny wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy lub planowane przedsięwzięcie, w tym możliwości i skutki realizacji przedsięwzięcia, oceny koniunktury, sezonowości na prowadzenie działalności gospodarczej,

 • stopnia wykorzystywania technologii informatycznych, w tym Internetu w działalności gospodarczej,

 • budowania relacji z klientami podwykonawcami, dostawcami, mediami, interesariuszami przedsięwzięcia,

 • stopnia śledzenia zmian zachodzących na rynku i dostosowywania oferty firmy do tych zmian.

Firma prowadzi zajęcia nauki tańca. W chwili obecnej posiadają dwa lokale, które wynajmują. Jedna sala na ul. Kościuszki w centrum, natomiast druga przy ul. Węgierskiej, nowoczesna, pełno wymiarowa. Szkoła posiada bardzo szeroką ofertę i ze względu na rodzaj tańca, a także jeśli chodzi o grupy odbiorców. W swojej ofercie prowadzą również zajęcia takie jak Fitness, Yoga. Pełna oferta na stronie www.wirdance.pl.

Jeśli chodzi o konkurencję w Nowym Sączu to zapewne stanowi ją szkoła AdeeM, która posiada również szeroki wachlarz usług.

Głównych klientów szkoły stanowią grupy zorganizowane, czyli zajęcia w szkołach (szkoła Katolicka oraz szkoła w Chełmcu) oraz w przedszkolach(6). Natomiast klientów indywidualnych niestety jest coraz mniej.

Szkoła posiada własną stronę internetową na bieżąco aktualizowaną, konto na facebooku. Firma ma ulotki, plakaty, wizytówki, oraz gadżety. Ulotki są systematycznie roznoszone, plakaty rozwieszane w momencie kiedy są organizowane darmowe zajęcia, czy dodatkowe kursy wakacyjne. Kilka banerów jest porozwieszanych na terenie miasta. Klient co jakiś czas przeprowadza sondaż wśród uczestników zajęć z jakiego źródła dowiedzieli się o szkole. Szkoła uczestniczy w licznych imprezach, ich logo pojawia się na każdej większej imprezie. Klient wprowadza różnego rodzaje akcje: spotkania w szkołach, udział w festynach, imprezach lokalnych. Klient potrzebuje usługi doradczej z zakresu nowych możliwości pozyskiwania klientów, w szczególności indywidualnych.

MODUŁ III Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem


Analiza przedsiębiorstwa pod kątem:


 • wielkości firmy, struktury, udziału właścicielskiego, organów nadzorujących,

 • rodzaju prowadzonej działalności, branży, obszaru geograficznego,

 • wielkości zatrudnienia, doboru personelu, podziału odpowiedzialności, zarządzanie czasem oraz planowania i organizacji pracy,

 • systemu zarządzania przedsiębiorstwem, stosowanych metod zarządzania, systemów wspomagających zarządzanie, systemów finansowo-księgowych,

 • systemów zarządzania: ISO, HACCP, bhp, środowiskowy.

Formą prawną firmy jest indywidualna działalność gospodarcza. W chwili obecnej właściciel nie zatrudnia nikogo na umowę o pracę. Jedyną formą zatrudnienia jest umowa o dzieło. Ma kilkunastu instruktorów tańca z którym ma podpisane umowy. Klient nie posiada wdrożonych żadnych systemów wspomagających zarządzanie. Nie planuje zatrudniać żadnych pracowników. Nie zdiagnozowano potrzeb w tym zakresie.


MODUŁ IV Finanse przedsiębiorstwa


Analiza przedsiębiorstwa pod kątem:


 • kosztów, przychodów i źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa,

 • systemu opodatkowania prowadzenia działalności gospodarczej,

 • narzędzi zarządzania finansami (prognozowania przepływów pieniężnych, planowania przepływów i kosztów, controllingu, metod utrzymania płynności finansowej),

 • zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa (utrzymywania bezpiecznego poziomu należności, zobowiązań, zapasów i gotówki),

 • krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania (porównanie źródeł pod kątem korzyści ekonomicznych), w tym: kredytów kupieckich, factoringu, pożyczek i kredytów z sektora poza bankowego, kredytów bankowych długoterminowych, leasingu, obligacji, środków pieniężnych od inwestorów kapitałowych, podstawowe dokumenty wymagane przez instytucje finansowe, analizy umów pożyczkowych i kredytowych,

Firma rozlicza się na zasadach ogólnych, firma zewnętrzna zajmuje się prowadzeniem księgowości. Firma ponosi duże koszty w związku z wynajmem sal. Dlatego też przedsiębiorca planuję uruchomić dodatkowa usługę jak wynajem sal. Firma posiada płynność. W związku z wysokimi kosztami opłat, przedsiębiorca myśli zakupie własnej Sali. Chciałby uzyskać informacje dotyczące możliwości dofinansowania na zakup inwestycyjny (Fundusze Pożyczkowe). Oraz dofinansowanie na zorganizowanie warsztatów, kursów w ramach środków UE.MODUŁ V Działalność firmy na rynkach zagranicznych

Analiza przedsiębiorstwa pod kątem:


 • Wymagania rynku docelowego wobec firmy planującej rozpoczęcie/rozwój eksportu

 • Formy ograniczenia ryzyka związanego z działalnością eksportową

 • Narzędzi pozyskiwania klienta zagranicznego

 • Strategii wejścia na rynek zagraniczny

Firma nie świadczy usług poza terenem RP i w najbliższym czasie nie planuje rozszerzać swojej oferty. Nie zdiagnozowano potrzeb w tym zakresie.MODUŁ VI Prawo

Analiza dokumentów przedsiębiorstwa pod kątem:

 • obowiązków dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.

Analiza przedsiębiorstwa pod kątem zagadnień z :

 • prawa i postępowania cywilnego,

 • prawa gospodarczego w tym prawa finansowego i handlowego,

 • prawa ochrony środowiska,

 • prawa i postępowania administracyjnego,

Szkoła Tańca posiada na stronie regulamin korzystania z usług. Klient potrzebuje konsultacji prawnej dotyczącego tegoż regulaminu. Dodatkowo pojawiają się problemy z nieopłacaniem składek przez członków. Klient chciałby skonsultować opracowane przez siebie deklaracje udziału, aby na przyszłość mógł zabezpieczyć się przez takimi sytuacjami.Etap II- Rekomendowane działania


Rekomendowane działania planowane do realizacji w ramach usługi doradztwa

wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb i problemów przedsiębiorcy w ramach poszczególnych Modułów (obszarów tematycznych)


MODUŁ I

Aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Nie zdiagnozowano potrzeb w tym zakresie.


MODUŁ II

Marketing przedsiębiorstwa

Analiza marketingowa firmy oraz nowe formy pozyskiwania klientów.


MODUŁ III

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

Nie zdiagnozowano potrzeb w tym zakresie.

MODUŁ IV

Finanse przedsiębiorstwa

Przedstawienie zewnętrznych źródeł dofinansowania na cele inwestycyjne oraz organizację szkoleń, kursów.


MODUŁ V

Działalność firmy na rynkach zagranicznych

Nie zdiagnozowano potrzeb w tym zakresie.

MODUŁ VI

Prawo

Konsultacja prawna dotycząca regulaminu Szkoły Tańca.


MODUŁ VII

Innowacyjność

podniesienia konkurencyjności poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.

Podniesienie konkurencyjności nastąpi poprzez wdrożenie 2 innowacji o charakterze marketingowym oraz organizacyjnym. Innowacja marketingowa zostanie osiągnięta poprzez zastosowanie nowych metod pozyskiwania klientów, natomiast organizacyjna poprzez wprowadzenie nowych zasad działania przedsiębiorstwa.

Nowy Sącz, 13.09.12miejscowość i data

Magdalena Nowakpodpis doradcy

.................................................................podpis osoby reprezentującej klienta

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość