Strona główna

Dialog damsko-męski na rynku pracy konferencja zorganizowana przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”


Pobieranie 24.15 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar24.15 Kb.
Dialog damsko-męski na rynku pracy

konferencja zorganizowana przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

im. Andrzeja Bączkowskiego. Warszawa, 25 marca 2013 r.

Wybór literatury polskiej i zagranicznej 2011-2012

ze zbiorów

Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Literatura polska

1. Dlaczego mężczyźni wciąż awansują częściej niż kobiety / Herminia Ibarra, Nancy M. Carter, Christine Silva // Harvard Business Review Polska. - 2011, nr 4, s. 104-111.

2. Dyskryminacja ekonomiczna kobiet na polskim rynku pracy (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2004-2010) : praca magisterska / Ilona Kaczmarek ; Baha Kalinowska-Sufinowicz ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 81 s.

3. Dyskryminacja płacowa / Ewelina Tusińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2013, nr 10, s. 41-42.

4. Elastyczny a bezpieczny rynek pracy / Danuta Walczak-Duraj // Humanizacja Pracy. - 2011, nr 1, s. 45-65.

5. Gender a elastyczność organizacji / Joanna Mróz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2012, nr 248, s. 393-401.

6. Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. - Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2011. - 382 s.

7. Kobieta na rynku pracy województwa mazowieckiego : poradnik dla kadry zarządzającej / [oprac.] Agnieszka Miętkiewicz i in. ; Centrum Badań Opinii Społecznej, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. - Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, [2011]. - 38 s.

8. Kobieta na rynku pracy województwa mazowieckiego : poradnik dla kobiet / [oprac.] Ewelina Owczarek i in. ; Centrum Badań Opinii Społecznej, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. - Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, [2011]. - 38 s.

9. Konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet dla rynku pracy / Aldona Klimkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2012, nr 245, s. 191-200.

10. Matka Polka pracująca / Anna Kurowska // Rzeczpospolita. - 2011, nr 22 : 28.01, dod. Eko+, s. E14-E15.

11. Młode kobiety z Opolszczyzny wobec pracy zawodowej / Anna Krasnodębska // Humanizacja Pracy. - 2012, nr 5, s. 27-39.

12. Model biznesowy zarządzania różnorodnością jako podstawa aktywacji potencjału zawodowego kobiet / Beata Jamka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2012, nr 248, s. 374-383.

13. Modelowanie decyzji o prokreacji i aktywności zawodowej / Anna Kurowska // Polityka Społeczna. - 2012, nr 10, s. 1-10.

14. Podwójna dyskryminacja kobiet niepełnosprawnych w miejscu pracy / Karolina Pawłowska-Cyprysiak // Bezpieczeństwo Pracy. - 2012, nr 12, s. 15-19.

15. Prawne zabezpieczenie sytuacji kobiet na polskim i wspólnotowym rynku pracy/ Julia Gorzelany-Plesińska // Służba Pracownicza. - 2011, nr 12, s. 20-22.

16. Prawo pracy dla kobiet : stan prawny na 1 marca 2011 r. / Ewa Łukasik ; oprac. Przemysław Mańko // Poradnik Gazety Prawnej. - 2011, nr 11, s. 5-37.

17. Program równowaga praca-życie w projekcie międzynarodowym (studium przypadku) / Małgorzata Grabus, Marta Rogowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2013, nr 1, s. 49-62.

18. Przemoc w miejscu pracy - na przykładzie doświadczeń kobiet zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym / Magdalena Warszewska-Makuch // Bezpieczeństwo Pracy. - 2012, nr 10, s. 16-19.

19. Psychofizyczny wymiar jakości życia pracujących i niepracujących kobiet w okresie późnej dorosłości / Urszula Marcinkowska, Małgorzata Kowalska, Jadwiga Jośko // Humanizacja Pracy. - 2011, nr 1, s. 89-100.

20 Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy / Patrycja Zwiech // Polityka Społeczna. - 2011, nr 4, s. 17-20.

21. Równa płaca zamiast goździka / Elżbieta Radziszewska // Rzeczpospolita. - 2011, nr 55 : 8.03, s. A12-A13.

22. Tata zastąpi mamę : przejmie jej obowiązki, ale zyska przywileje / Grażyna Ordak // Rzeczpospolita. - 2011 ; nr 58 : 11.03, dod. Prawo i Praktyka, s. D8-D9.

23. Warunki aktywności kobiet na rynku pracy / Ilona Dudzik-Garstka, Małgorzata Dobrowolska // Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 57-68.

24. Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet / Jadwiga Kostrzewska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2011, nr 876, s. 53-70.

25. Wpływ pracy zawodowej matki na czas spędzany z dzieckiem / Anna Nowak // Polityka Społeczna. - 2012, nr 4, s. 19-23.

26. Wpływ wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet / Anna Kurowska // Polityka Społeczna. - 2012, nr 11/12, s. 14-19.
Literatura zagraniczna

27. Gender and management on Spanish SME : an empirical analysis / Antonio Mínguez-Vera, Adina Martin // International Journal of Human Resource Management. - 2011, nr 13-15, s. 2852-2873. - Płeć i zarządzanie w hiszpańskich małych i średnich przedsiębiorstwach: analiza empiryczna.

28. Gender, competitiveness, and unethical negotiation strategies / Kevin W. Westbrook, C. Steven Arendall, Walton M. Padelford // Gender in Management. - 2011, nr 3-4, s. 289-310. - Płeć, konkurencyjność, a nieetyczne strategie negocjacyjne.

29. Gender equalising and gender neutral policies and their pitfalls : a typology of the gender dimensions of social policies / Patricia Frericks // European Journal of Social Security. - 2012, nr 1, s. 2-20. - Równowaga płci a polityka neutralności wobec płci i związane z tym pułapki: typologia wymiaru płci w ramach polityki społecznej.

30. The gender pay gap for private-sector employees in Canada and Britain / Marie Drolet, Karen Mumford // British Journal of Industrial Relations. - 2012, nr 3, s. 529-553. - Luka płacowa ze względu na płeć wśród wynagrodzeń pracowników prywatnego sektora w Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

31. Gender gaps across the earnings distribution for full-time employees in Britain : allowing for sample selection / Yekaterina Chzhen, Karen Mumford // Labour Economics. - 2011, nr 6, s. 837-844. - Luka ze względu na płeć w dystrybucji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Wielkiej Brytanii.

32. Gender, race and the New (Merit-Based) employment relationship / Emilo J. Castilla // Industrial Relations. - 2012, nr S1, s. 528-562. - Płeć, rasa i nowe stosunki w zatrudnieniu.

33. Gender sorting at the application interface / Roberto M. Fernandez, Colette Friedrich // Industrial Relations. - 2011, nr 4, s. 591-609. - Segregacja ze względu na płeć w aplikacjach.

34. Gender wage gap : a semi-parametric approach with sample selection correction / Matteo Picchio, Chiara Mussida // Labour Economics. - 2011, nr 5, s. 564-578. - Luka w poziomie wynagrodzeń ze względu na płeć: semi-parametryczne podejście z próbą korekty selekcji.

35. HRM practices and the within-firm gender wage gap / Nabanita D. Gupta, Tor Eriksson // British Journal of Industrial Relations. - 2012, nr 3, s. 554-580. - Praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi a dziura płacowa ze względu na płeć w ramach firmy.

36. In search of the glass ceiling : gender and earnings growth among U.S. college graduates in the 1990s / C. J. Weinberger // Industrial and Labor Relations Review. - 2011, vol. 64, nr 5, s. 949-980. - W poszukiwaniu „szklanego sufitu”: płeć a wzrost zarobków wśród absolwentów college’ów w latach 90. XX w.

37. Intangibles and the gender wage gap : an analysis of gender wage gap across occupations in the Finnish private sector / Rita Asplund, Sami Napari // Journal of Labor Research. - 2011, nr 4, s. 305-325. - Nieuchwytność luki płacowej ze względu na płeć: analiza dysproporcji płac w ramach poszczególnych zawodów w fińskim sektorze prywatnym.

38. Job mobility and the gender wage gap in Italy / Emilia Del Bono, Daniela Vuri // Labour Economics. - 2011, nr 1, s. 130-142. - Mobilność zawodowa a dziura płacowa ze względu na płeć we Włoszech.

39. The labor market consequences of gender differences in job search / Stefan Eriksson, Jonas Lagerström // Journal of Labor Research. - 2012, nr 3, s. 303-327. - Konsekwencje różnic płci wśród osób poszukujących zatrudnienia.

40. Maternal employment and gender role attitudes : dissonance among British men and women in the transition to parenthood / Pia Schober, Jacqueline Scott // Work, Employment and Society. - 2012, nr 3, s. 514-530. - Zatrudnienie matek a stosunek do społecznej roli płci: dysonans pomiędzy mężczyznami i kobietami w Wielkiej Brytanii w procesie stawania się rodzicami.

41. Measuring the gender gap in organizations / Ann Sörlin [et al.] // Gender in Management. - 2011, nr 3-4, s. 275-288. - Pomiary dysproporcji ze względu na płeć w firmach.

42. Part-time work and gender : worker versus job explanations / Randi Kjeldstad, Erik H. Nymoen // International Labour Review. - 2012, nr 1-2, s. 85-107. - Praca w niepełnym wymiarze godzin a płeć: pracownik kontra wymogi pracy.

43. Private sector career trajectories for women in Denmark and the USA : welfare state services versus corporate diversity programmes / Jette Steen Knudsen // European Journal of Industrial Relations. - 2011, nr 3, s. 261-275. - Kierunki kariery zawodowej kobiet w prywatnym sektorze w Danii i USA: usługi państwa opiekuńczego kontra korporacyjne programy zróżnicowania.

44. Sex differences in labor markets / David Neumark. - London : Routledge, 2012. - 416 s. - (Routledge Research in Gender and Society). - Różnice płci na rynkach pracy.

45. Social regulation of the gender pay gap in the EU / Mark Smith // European Journal of Industrial Relations. - 2012, nr 4, s. 365-380. - Regulacje społeczne a dysproporcje płacowe ze względu na płeć.

46. Tax disincentives and female employment in Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD ) countries / Peter Schwarz // Journal of European Social Policy. - 2012, nr 1, s. 17-29. - Niekorzystne rozwiązania podatkowe a zatrudnienie kobiet w państwach OECD.

47. Trends in the gender pay gap in Spain : a semiparametric analysis / Ignacio Moral-Arce [et al.] // Journal of Labor Research. - 2012, nr 2, s. 173-195. - Trendy w luce płacowej ze względu na płeć w Hiszpanii: analiza semiparametryczna.

48. Trudovye otnošenâ s ženščinami i licami s semejnymi objazannostjami / R. L. Naumova. - Moskva : Moskovskij Finansovo-Promyšlennyj Universitet "Sinergija", 2012. - 171 s. - (Pravovaja Podderžka). - Stosunek pracy z kobietami i osobami mającymi obowiązki rodzinne.

49. Unhappy working with men? Workplace gender diversity and job-related well-being in Britain / Getinet Astatike Haile // Labour Economics. - 2012, nr 3, s. 329-350. - Niezadowolenie z pracy z mężczyznami? Zróżnicowanie płci w miejscu pracy i związane z pracą dobre samopoczucie w Wielkiej Brytanii.

50. The willingness to pay for job amenities : evidence from mothers’ return to work / Christina Felfe // Industrial and Labor Relations Review. - 2012, vol. 65, nr 2, s. 427-454. - Gotowość płacenia za uprawnienia związane z pracą: dane dotyczące powrotu matek do pracy.

51. Women move differently : job separations and gender / Boris Hirsch, Claus Schnabel // Journal of Labor Research. - 2012, nr 4, s. 417-442. - Zróżnicowany ruch kobiet na rynku pracy: separacja zawodów a płeć.52. Women’s equality in the Scandinavian academy : a distant dream? / Cathrine Seierstad Geraldine Healy // Work, Employment and Society. - 2012, nr 2, s. 296-313. - Równość traktowania kobiet w świecie akademickim w Skandynawii: niespełnione marzenie?

53. Working as an independent contractor in Japan and the U.S. : is it a good option for married women with young children? / Yanfei Zhou // Japan Labor Review. - 2011, nr 1, s. 103-124. - Pracując jako niezależny kontrahent w Japonii i USA: czy jest to dobry wybór dla zamężnych kobiet z małymi dziećmi?


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość