Dipl. Päd. Katarina KnochePobieranie 60.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar60.69 Kb.
AU-PAIR–AGENCY
ALLIANCEDipl.Päd. Katarina Knoche


Hainstraße 24 Bitte hier dein Passfoto

D-61476 Kronberg im Taunus einkleben

Tel.: (+49)6173-80 51 31 Prosz tutaj przykleić Twoje

Fax: (+49)6173-703 708 zdjęcie paszportowe

Mobile: (+49)173- 90 95 310

E-Mail: au-pair-alliance@hotmail.de


AU-PAIR-ANMELDEFORMULAR

AU-PAIR formularz meldunkowy


(Dieses Formular ist in der deutschen Sprache auszufüllen. Zutreffende Antworten bitte ankreuzen).


1. Name/Nazwisko:
2. Vorname/Imię:
3. Geburtsdatum und Ort/Data i miejscowość urodzenia:
4. Nationalität/Narodowość:
5. Geschlecht/Płeć:
6. Familienstand/Stan cywilny:
7. Religion/Konfesja:
8. Adresse/Adres:
9. Fax/Fax:
10. Telefon/Telefon:
11. Handynr./Telefon komórkowy:
12. Email-Adresse/E-mail adres:
13. Dein aktueller Beruf/Aktualny zawód:
14. Beruf deines Vaters/Zawód ojca:
15. Beruf deiner Mutter/Zawód matki:
16. Reisepassnummer/Numer paszportu:
17. Ablaufdatum deines Reisepasses/

Data ważnosci Twojego paszportu:


18. Möglicher Beginn der Au-pair-Tätigkeit?

Możliwy termin rozpoczęcia zatrudnienia jako Au-pair?

19. Wie lange möchtest du bleiben? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Monate

Jak długo chciał/-a byś zostać? miesięcy
20. Welche Familie würdest du bevorzugen? Verheiratete Alleinziehend Egal

Jaką rodzinę faworyzujesz? małżenstwo samotnie wychowująca/-cy obojętnie

21. Hast du Geschwister? Ja Nein

Masz rodzeństwo? tak nie
Wenn ja, welches Alter? Jak tak, w jakim wieku?22. Möchtest du eine Familie mit 1-3 Kindern? 4 und mehr Kindern?

Chciałabyś/chciałbyś być u rodziny z 1-3 dzieci? 4 i więcej dziećmi?
23. Auf Kinder welches Alters

würdest du gerne aufpassen? 0-2 Jahre 3-6 Jahre 7-12 Jahre +12 Jahre

Na dzieci w jakim wieku 0-2 lat 3-6 lat 7-12 lat +12 lat

chciałabyś najchetniej uważać?


24. Hast du Erfahrungen mit kleinen Kindern? Ja Nein

Masz doświadczenie z małymi dziecmi? tak nie


Bitte beschreibe deine Erfahrungen mit den Kindern

Opisz Twoje doświadczenie z dziećmi.

25. Welche Interessen hast du? Bitte beschreiben.

Jakie masz zinteresowania? Opisz je proszę.26. Welche Sprachen sprichst du?Jakimi obcymi jezykami umiesz mówić?27. Wie gut sprichst du Deutsch? sehr wenig ausreichend gut sehr gut

Jak dobrze mówisz po niemiecku? trochę wystarczająco dobrze bardzo dobrze
28. Möchtest du in Deutschland einen Deutschkurs belegen? Ja Nein

Chciałabyś/chciałbyś w Niemczech robić kurs języcka niemieckiego? tak nie


29. Hast du einen Führerschein? Ja Nein

Masz prawo jazdy? tak nie

30. Hast du schon mal andere Länder besucht? Ja Nein

Byłas już zagranicą? tak nie
Wenn Ja, welche? Jak tak, gdzie?31. Bist du vorbestraft? Ja Nein

Byłaś karana? tak nie
32. Rauchst du? Ja Nein

Palisz papierosy tak nie


33. Magst du Haustiere? Ja Nein

Lubisz zwierzęta domowe? tak nie


34. Bist du bereit, sich um Haustiere zu kümmern? Ja Nein

Jesteś gotowa opiekować się zwierzętami domowymi? tak nie


35. Bist du Vegetarier/in? Ja Nein

Jestes vegetarianka/vegetarianinem? tak nie


36. Würdest du auch vegetarier Familie akzeptieren? Ja Nein

Zaakceptowałabyś także rodzinę vegetariańską? tak nie


37. Kannst du schwimmen? Ja Nein

Umiesz pływac? tak nie


38. Bist du bereit folgende Aufgaben ausführen?

Jesteś w stanie wykonywać nastpujące prace domowe?

aufräumen/ robić porzadki Ja/tak Nein/nie

kochen/gotować Ja/tak Nein/nie

bügeln/prasować Ja/tak Nein/nie

Wäsche waschen/ prać pranie Ja/tak Nein/nie


39. Wo würdest du gerne arbeiten? auf dem Land in einer Stadt in einer Großstadt

Gdzie chciałabyś/chciałbyś pracować? na wsi w miescie w dużym miescie


40. Hast du Präferenzen bezüglich der Stadt in der du gerne arbeiten würdest? Ja Nein

Masz jakies specjalne życzenia odnośnie miasta/miejscowości

w którym/której byś chętnie pracował/-ła? tak nie

Wenn Ja, wo? Jak tak, gdzie?41. Hast du Erfahrungen mit den Hausarbeiten? Ja Nein

Masz doświadczenie w pracach domowych? tak nie

42. Bist du schon mal als Au-pair im Ausland gewesen? Ja Nein

Pracowałaś/pracowałeś już za granicą jako Au-pair? tak nie
43. Wo hast du über unsere Agentur gehört?

Gdzie się dowiedziałeś o naszej agencji?44. Würden bei dir Allergien festgestellt? Ja Nein

Zostały ztwierdzone u Ciebie jakieś alergie? tak nie

Wenn Ja, welche?Jak tak, jakie masz alergie?45. Warum hast du dich entschieden, nach Deutschland als Au-pair zu kommen? Was hat dich motiviert und welche Zukunftspläne hast du?

Dlaczego zdecydowaleś się na pobyt Au-Pair w Niemczech? Co Cię do tego zmotywowało i jakie masz plany na przyszłość?
Sonstige Bemerkungen/Wünsche an die Familie deinerseits:

Dodatkowe adnotacje,zaznaczenia /życzenia dotyczące rodziny z Twojej strony:
PERSON, MIT DER IM NOTFALL KONTAKT AUFGENOMMEN WERDEN KANN

OSOBA Z KTORĄ MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ ALBO JĄ POINFORMOWAĆ W NAGŁYM WYPADKU


Name/Nazwisko, Vorname/Imię:
Familienverhältnis/Stosunek rodzinny:
Adresse zu Hause/Adres domowy:


Telefonnummer tagsüber/Telefon:AU-PAIR-ERKLÄRUNG


AU-PAIR DEKLARACJA/OŚWIADCZENIE
Ich habe AGBs und alle Informationen der Au-pair-Agency Alliance gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich bin unter anderen darüber aufgeklärt worden, dass ein Au-pair 5-6 Stunden am Tag arbeitet und dass es seine Freizeit mit der Familie abspricht. Als Au-pair helfe ich meiner Gastfamilie mit Kinderbetreuung und leichten Hausarbeiten.

Przeczytałam Ogolne Warunki Prowadzenia i wszystkie informacje Au-pair-Agency Alliance przyjęłam do informacji. Zostałam o tym poinformowana, że Au-pair pracuje 5-6 godzin na dzien i że czas wolny od pracy ustala z rodziną. Jako Au-pair bedę pomagać rodzinie mnie goszczącej w opiece nad dziećmi i lekkich pracach domowych.


Das Au-pair steht in keinem juristischen Verhältnis zu der Au-pair-Agentur „Alliance“. Die Agentur steht während des gesamten Au-pair-Aufenthaltes als Ansprechpartner für beide Seiten –Au-pair und Gastfamilie- zur Verfügung.

Au-pair nie ma żadnego prawnego powiązania z Au-pair-Agentur „Alliance“. Agencja jest do dyspozycji jako partner dla odu stron; Au-Pair i rodziny, podczas całego pobytu Au-Pair.


Sollte trotzt aller Bemühungen keine Vermittlung zustande kommen, oder verzögert werden, können daraus keine Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden. Die Agentur übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die dem Au-pair während des Beschäftigungsverhältnisses mit der Gastfamilie entstehen. Die Agentur kann keine Haftung für Richtigkeit der Angaben in den Bewerbungsunterlagen der Gastfamilie übernehmen.

W przypadku, kiedy pomimo wszelkich starań nie zostanie znaleziona żadna rodzina lub przydzielenie do rodzina będzie musiało być opóżnione, obowiązuje wymaganie odszkodowania.

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody podczas pobytu u goszczącej rodziny.Agencja nie moze ponieść żadnej odpowiedzialności za poprawność i zgodność danych w formularzach rodziny goszczącej.
Du solltest genug Geld für den Notfall nach Deutschland mitnehmen (z.B. für die Rückreise).

Obwohl wir immer versuchen im Notfall zu helfen, ist es nicht immer möglich und die Verantwortung für deine Person liegt letztendlich bei dir.

Ty powinnabyś/powinnienenbyś wziąść ze sobą do Niemiec na wszelki wypadek wystarczającą sumę pieniędzy (na przyklad na powrotną podróż).

My próbujemy pomagać w nagłych wypadkach, ale jest to nie zawsze możliwe i odpowiedzialność za siebie ponosisz Ty sam/-a.

Ich bestätige hiermit, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen und erlaube der Au-pair-Agentur „Alliance“ die Daten an Gastfamilien sowie Kontaktpersonen weiterzugeben, soweit dies im Rahmen der Vermittlung erfolgt.

Potwierdzam, że wszystkie moje dane są zgodne z prawdą i zgadzam się na przekazanie moich danych rodzinie i osobom mającym kontakt z pośrednictwem.


____________________________

__________________________________

Ort/Datum

Unterschrift

Miejscowość/Data

Podpis

Diese Bewerbung ist vertraulich zu behandeln und nur für die Gastfamilie bestimmt. Bei Missbrauch (Weitergabe an Dritte) ist die Gastfamilie verpflichtet die volle Vermittlungsgebühr zu zahlen!!!

Die Agentur kann keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben in den Bewerbungsunterlagen das Au-pair übernehmen.

To podanie jest wiarygodne i przeznaczone tylko dla goszczącej rodziny. Przy nieporozumieniach ( przekazanie do rąk osób trzecich) rodzina jest zobowiązana do zapłaty pełną kwotę kosztów pośrednictwa. Agencja nie moze ponieść żadnej odpowiedzialności za poprawność i zgodność danych w formularzach Au-Pair.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy