Strona główna

Do Kapituły Funduszu Stypendialnego im. Profesora Andrzeja Oklejaka


Pobieranie 12.25 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.25 Kb.
Załącznik nr 2

do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 31/2012 z dnia 8 października 2012 r.


- WZÓR -
Data złożenia wniosku ____-____-____

(wypełnia Dziekanat)


Do Kapituły

Funduszu Stypendialnego im. Profesora Andrzeja Oklejaka

__________________________________________ _________

imię i nazwisko rok studiów

__________________________________________

kierunek, poziom kształcenia

__________________________________________

forma studiów

__________________________________________

adres stałego zamieszkania

___________________________________

numer albumu

__________________________________________nr telefonu
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO

Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. PROFESORA ANDRZEJA OKLEJAKA

Wnoszę o przyznanie mi na rok akademicki ……………….. …………. stypendium naukowego z Funduszu Stypendialnego im. Profesora Andrzeja Oklejaka na rok akademicki ………………………………………….


UZASADNIENIE

............................………………………………Data i podpis wnioskodawcy

Do wniosku załączam:

............................………………………………

Data i podpis wnioskodawcy


Adnotacje dziekanatu


  1. Student zaliczył …….. rok studiów prawniczych w terminie, o którym mowa w § 21 ust. 2 zdanie 1 „Regulaminu studiów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” – TAK / NIE1.

  2. Uzyskana średnia ocen za rok studiów2 wynosi …………………………………

  3. Zachodzą / nie zachodzą¹ przeszkody formalne do ubiegania się stypendium:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Dodatkowe uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...............................……………………………Pieczątka i podpis pracownika dziekanatu

1 Niepotrzebne skreślić.

2 Średnia z egzaminów i zaliczeń kończących przedmiot obliczona analogicznie jak przy stypendium rektora dla najlepszych studentów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość