Strona główna

Do Przedsiębiorstwa Wodociągów I Kanalizacji Sp z o o. w Mińsku Mazowieckim wniosek


Pobieranie 68.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar68.85 Kb.
Mińsk Mazowiecki

Imię i Nazwisko /Nazwa! Inwestora

Adres zamieszkania /siedziby/Inwestora

kod pocztowyDo
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji


Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

WNIOSEK

O przyłączenie do miejskiej sieci …............................................................................ budynku / nieruchomości/ ….................................zlokalizowanego/ej w Mińsku Mazowieckim przy ul. …............................................na działce o numerze ewidencyjnym

Informacja dodatkowe:

l. Rodzaj i parametry instalacji odbiorczych wg PN-92/B-01706 Tab. 1.
Lp.

Rodzaj

urządzenia

Parametr urz.

ø szt.

Zapotrzebowanie wody na 1 szt.

Razem zapotrzebowanie

I. Nieruchomość niezabudowana – studnia wodomierzowa

1.

zawór czerpalny

ø 20 - … szt.

0.3 l/s
2.

Razem

-II. Budynek część mieszkalna

1.

zawór czerpalny

ø 20 - … szt.

0.3 l/s
2.

natrysk

ø 15 - … szt.

0.2 l/s
3.

płuczka wc zbiorn.

ø 15 - … szt.

0.13 l/s
4.

pralka aut.

ø 15 - … szt.

0.25 l/s
5.

bat. dla zlewozm.

ø 15 - … szt.

0.14 l/s
6.

bat. dla umywalki

ø 15 - … szt.

0.14 l/s
7.

bat. dla wanny

ø 15 - … szt.

0.3 l/s
8.

9.

10.

11.

12.

Razem


Lp.

Rodzaj

urządzenia

Parametr urządzenia

Zapotrzebowanie wody

Parametry ścieków

III. Budynek – część usługowo – przemysłowo – handlowa *
.................................................................................................................................................................................

podać charakter działalności

1.

2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


RazemRAZEM I+II+III


2. Przewidywana liczba osób korzystających z urządzeń sanitarnych:

- ogółem

- w części mieszkalnej budynku/ obiektu/

- w części usługowej budynku /obiektu/

3. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody/zrzutu ścieków* .podpis Inwestora - Wnioskodawcy
Oświadczenie:

Niniejszym informuję że nie*/ posiadam tytuł/u prawny/ego

właściciel. współwłaściciel. użytkownik wieczysty. współużytkownik wieczysty. posiadacz samoistny. inny
do korzystanie z nieruchomości do której ubiegam się o podłączenie do urządzeń

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieków i oświadczam, że podane przeze mnie


dane są zgodne z prawdą co poświadczam własnoręcznym podpisem

Imię i nazwisko oraz podpis Oświadczającego

Załączniki:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500* - niepotrzebne skreślić


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość