Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treśCIPobieranie 1.67 Mb.
Strona1/7
Data19.06.2016
Rozmiar1.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Płock, dnia 17 lipca 2013 roku

PZOZ/DZP/382/41PN/13Do wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa produktów leczniczych i żywieniowych

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia


29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek) – dotyczy Pakietu Nr 9.
Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu


i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania
w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich – dotyczy Pakietu Nr 9.
Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 3, 4, 5 produktów leczniczych


w opakowaniach po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ poz. 6.
Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 4 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.
Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 15 produktu leczniczego w butelce zakręcanej?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 45 pozycja 5 preparatu Venolyte – płyn wieloelektrolitowy bez zawartości mleczanów oraz jonów wapniowych w opakowaniu butelka?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 56 pozycja 2 produktu leczniczego Aminoven Infant 10% 100ml?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.
Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający wymaga aby Midazolam, w pakiecie 40 poz.3, posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości produktu leczniczego do użycia wynosi 5 lat?Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego, ale dopuszcza.
Pytanie Nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie 11 poz.36, preparatu Plofed 1% emulsja do wstrzykiwań dożylnych 10 mg/ml 5 fiolek x 20 ml?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.
Pytanie Nr 10

Czy Zamawiający w pakiecie 40 poz. 2 (POTASSIUM 15% 150MG/20ML X 10 amp. op.) dopuszcza zaproponowanie leku w postaci fiolek?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.
Pytanie Nr 11

Czy w pakiecie nr 56, poz. 6 Zamawiający ma na myśli dietę kompletną do żywienia dojelitowego dla dzieci


z zaburzeniami wzrastania przeznaczoną dla dzieci do 18 miesiąca życia(do 8 kg), hiperkaloryczną (1 kcal/1 ml), bogatobiałkową 2,6 g/100 ml (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40),z dodatkiem LCP, a także GOS
i FOS, bezresztkową, o osmolarności nie wyższej niż 300 mOsm/L, opakowanie butelka szklana pojemność 100 ml- Infatrini

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli dietę kompletną do żywienia dojelitowego i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 12

Do §3 ust.3 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary nawet poniżej 30 dni.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust.1 ppkt a) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 14

Do §6 ust.1 ppkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 15

Do treści §6 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 16

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §10 ust.2 ppkt e) i ppkt f) projektu umowy)?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (powyższe dotyczy zapisu § 9 a nie §10).
Pytanie Nr 17

Czy w pakiecie nr 43 poz. 1 (Sevoflurane 250ml płyn wziewny) Zamawiający wymaga Sevoflurane do parowników będących na wyposażeniu szpitala ze szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania bez żadnych dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem?Odpowiedź: Tak. Zaoferowany Sevofluran musi pasować do parowników będących na wyposażeniu szpitala, tj. parownik DELTA - producent Pentol oraz parownik TEC – 7 producent Ohmeda.
Pytanie Nr 18

Czy w pozycji 1 pak.53 dopuszczają Państwo równoważne wskazanemu mleko początkowe dla noworodków i niemowląt Gerber 1 60ml?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mleko o pojemności 59 ml lub 60 ml w niezmienionej ilości zamówienia i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 19

Czy w pozycji pak.55 dopuszczają Państwo równoważne wskazanemu mleko początkowe dla noworodków i niemowląt NAN Pro 1 90ml?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 20

§ 1 ust.1 Umowy – czy Zamawiający zechce dokonać modyfikacji poprzez dodanie na zakończenie sformułowania „z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy poniżej przewidujących zmiany cen”?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie Nr 21

§ 1 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający zechce wykreślić niniejsze postanowienie?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie Nr 22

§ 2 ust.3 Umowy – czy Zamawiający zechce dokonać modyfikacji poprzez dodanie na zakończenie sformułowania „z zastrzeżeniem postanowień ust.5 i 6 poniżej”?Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 23

§ 2 ust.8 Umowy – czy Zamawiający zechce dokonać modyfikacji poprzez dodanie po słowach „mowa w” sformułowania „ust.6 powyżej oraz” ?Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 24

§ 4 ust.5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia części zapisu w brzmieniu: wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem”?.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 25

§ 5 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający zechce wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji do 3 dni roboczych?Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 26

§ 6 ust. 1 lit. a., b., c. i d. Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów ten sposób, by: obniżyć wartość zastrzeżonych kar umownych, odpowiednio do wartości: w lit. a. – 5% i określić podstawę naliczania jako wartość niezrealizowanej części umowy”, w lit. b. – 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie (liczonej za każdy dzień), w lit.c. - 0,2 % wartości zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości (liczonej za każdy dzień), w lit. d. – 5% i określić podstawę naliczania jako wartość niezrealizowanej części umowy”?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 27

§ 6 ust. 3 . Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów ten sposób, by (a) wpisać, że Zamawiający „jest obowiązany” wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, (b) wykreślić zdanie „z uwzględnieniem kosztów transportu”?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 28

§ 6 ust.5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość skreślenia tego postanowienia?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 29

§ 9 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający przewiduje możliwość dodania do tego postanowienia po słowach „niniejszej umowy” zdania : „z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych jej postanowieniami, w tym ust.2 lit. b. poniżej” ?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 30

§ 9 ust. 2 lit.b. Umowy – czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji zapisów poprzez: (a) dodania do tego postanowienia po słowach „bez zmian” zdania : „oraz zmian cen urzędowych” , (b) dodanie zdania „ Zmiany te nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do umowy”?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 31

§ 9 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający przewiduje możliwość dodania do tego postanowienia zdań : „Zamawiający oświadcza, iż ograniczenie zamówień nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ilości wskazanej umową”?Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis: Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy do 20%, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 36 poz. 2 leku Adenosine w postaci fiolek?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.
Pytanie Nr 33

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 44 w pozycjach 1, 2, 1 4, 6, 7, 10, 9, 11, 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek.Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.
Pytanie nr 34

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiet 44 w pozycji 15 produktów w opakowaniu typu Pure Bottle?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 35

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 w pozycji 13 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 36

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 45 w pozycjach 1, 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, jednak nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 37

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 w pozycji 8 preparatu Plasma Volume 6% HES 130/0,42 w roztworze Ringera z octanem? W przypadku udzielnia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 w pozycji 8 preparatu Plasma Volume 6% HES 130/0,42 w roztworze Ringera z octanem, jednak nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Pytanie nr 38

Czy w trosce o uzyskanie najlepszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 44 pozycji 4?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 39

Czy w trosce o uzyskanie najlepszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 46 pozycji 2 i 4?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9, w pozycji 1 „Gentamicin 130mg 10x10x0,5cm x 1„  gąbki żelatynowej z Gentamycyną o wymiarach 8 x 12 x 0,5cm będącej wyrobem medycznym? Oferowany produkt  mieści się w oczekiwanych przez  Zamawiającego parametrach, z zastrzeżeniem, że wskazany rozmiar uniemożliwia złożenie oferty naszego produktu. Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta, co ogranicza możliwość przystąpienia do postępowania pozostałym Oferentom. Podtrzymanie zapisów SIWZ może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym postępowaniu lub nawet skłonić wykonawcę do zawyżania wartości przedmiotowego produktu, co jednocześnie może narazić Zamawiającego na nieuzasadnione wydatki.Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9, w pozycji 1 „Gentamicin 130mg 10x10x0,5cm x 1„  gąbki żelatynowej z Gentamycyną o wymiarach 8 x 12 x 0,5cm.
Pytanie nr 41

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie § 6 ust 1, strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:  1. 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  2. 1% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie

  3. 1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości

  4. 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 42

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 43

dotyczy Pakietu Nr 11 – AMPUŁKI:

Poz. 24 i 25 – Czy Zamawiający wymaga wyceny Metamizole x 5 amp. odpowiednio 1020 op i 222 op?

Poz. 31 – Prosimy o sprecyzowanie dawki leku ONDANSETRON 2MG/ML X 5 amp.Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny Metamizole x 5 amp. odpowiednio 1020 op i 222 op. Dawka leku ONDANSETRON 2MG/ML X 5 amp po 2 ml (4mg/2ml). Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 44

dotyczy Pakietu 35 – LEKI PSYCHIATRYCZNE:

Poz. 9 i 10 – Czy Zamawiający wymaga wyceny CELEBROLYSIN x 5 amp. odpowiednio 3 op i 10 op?

Poz. 86 – Prosimy o sprecyzowanie wielkości opakowania leku ZUCLOPENTHIXOL DEPOT 200MG/ML


(opakowanie handlowe leku to 1 amp. lub 10 amp.)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny CELEBROLYSIN x 5 amp. odpowiednio 3 op i 10 op. Opakowanie leku ZUCLOPENTHIXOL DEPOT 200MG/ML to 10 ampułek. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 45

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale ( pakiet 6 poz. 4; pakiet 11 poz. 40; pakiet 21 poz. 1; pakiet 35 poz. 55,56,57)?Odpowiedź:
Pakiet 6 poz. 4 - zgodnie z informacją od dystrybutora z dnia 8 lipca 2013 o wycofaniu preparatu zawierającego cloxacillin 500 mg Zamawiający zmienia dawkę cloxacillin z 500 mg na 1000 mg, pozostawiając tą samą ilość. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pakiet 11 poz. 40 - zgodnie z informacją od producenta preparat Terlipressin 0,2 mg/2ml nie będzie dostępny w dawce 0,2 µg/2ml, w związku z powyższym zamawiający wprowadza zmianę na Terlipressin 1 mg/8,5ml w ilości 50 op. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pakiet 21 poz. 1 - Zamawiający podtrzymuje SIWZ.
Pakiet 35 poz. 55,56,57 - Zamawiający wydzieli poz. 55,56,57 do oddzielnego pakietu 57. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 46

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniącego się postacią, przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inną postać leku pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.
Pytanie nr 47

Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów) niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ poz. 6.
Pytanie nr 48

Czy dopuszczą Państwo możliwość przeliczenia w formularzach cenowych ogólną ilość danego leku na inne opakowania jednostkowe, zachowując oczywiście podaną ogólną ilość. Jeżeli po przeliczeniu opakowań wychodzi liczba ułamkowa to czy należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę”.Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 47.
Pytanie nr 49

Czy Zamawiający redagując zapisy pod niektórymi pakietami: „Dla produktów zawierających tę samą substancję leczniczą Zamawiający wymaga leków tego samego producenta.” miał na myśli leki jedynie w tej samej postaci farmaceutycznej, tzn. tabletki o tej samej nazwie międzynarodowej wszystkie od jednego producenta, czy może miał na myśli wszystkie postacie farmaceutyczne o tej samej nazwie chemicznej w obrębie jednego pakietu od jednego producenta czyli iniekcje, tabletki, syrop od jednego producenta? Prosimy o doprecyzowanie.Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli leki jedynie w tej samej postaci farmaceutycznej, tzn. tabletki o tej samej nazwie międzynarodowej wszystkie od jednego producenta.
Pytanie nr 50

Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form postaci leków:

Kapsułek na kapsułki miękkie

Kapsułek na kapsułki twarde

Kapsułek na tabletki

Kapsułek na tabl powl

Tabletek na kapsułki

Tabletek na tabletki powlekane

Tabletek na tabletki drażowane

Drażetek na tabletki drażowane

Tabletek na tabletki dojelitowe

Tabletek zwykłych na tabletki

Ampułki na fiolki

Fiolki na ampułkiOdpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie poszczególnych form postaci leków.
Pytanie nr 51

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 40. Producent zakończył produkcję leku Remestyp 200mg/2ml x 5 amp. Obecnie proponowany przez producenta preparat zamienny zawiera wyższą dawkę substancji czynnej o nazwie Glypressin 1mg/8,5ml roztw. do wstrzyk. 5 amp, Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na jego wycenę prosimy


o określenie ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 45.
Pytanie nr 52

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 11 poz. 44 (brak leku na rynku)?Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 44 do oddzielnego pakietu 58. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 53

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 22 poz. 1 i 2 pochodziły od jednego producenta?Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 54

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 28 poz. 13 (lek wycofany)?: bip -> dane
bip -> Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
bip -> Załącznik nr pieczęć firmowa Oferenta
bip -> Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez Gminę Susz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia kompetencji w
bip -> Zakres rzeczowy zamówienia Zestaw zabawowy duży – przykładowa aksonometria
dane -> Przetarg nieograniczony
dane -> ZamawiająCY: Gmina Miasto Płock Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka budżetowa ul. Norbertańska 2
dane -> Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Płocka w 2003 roku
dane -> Wykaz sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dane -> Zenon Sylwester Wiśniewski
dane -> Zenon Wiśniewski Radny Rady Miasta Płocka Dotyczy


  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy