Strona główna

Dokumenty nieksiąŻkowe definicje


Pobieranie 66.64 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar66.64 Kb.

DOKUMENTY NIEKSIĄŻKOWE - definicje

„Do zbiorów nieksiążkowych, oprócz dokumentów audiowizualnych, takich jak przezrocza, mikroformy, filmy nieme i dźwiękowe, nagrania na płytach gramofonowych i kompaktowych, taśmach magnetofonowych, kasetach magnetofonowych i magnetowidowych, zalicza się także dokumenty nie wymagające urządzeń odczytujących, jak zbiory ilustracyjne, fotografie i kserokopie” [Grygowski, Dariusz: Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece, s. 48]


Dokumenty nieksiążkowe, których odczytanie wymaga urządzeń technicznych:
Dokument dźwiękowy (audialny) - dokument zawierający nagranie lub dyspozycję programową dźwięku, odtwarzane za pomocą urządzeń właściwych dla danej postaci dokumentu.
Dokument oglądowy (wizualny) - dokument zawierający utrwalony zapis obrazu, odtwarzany za pomocą urządzeń właściwych dla danej postaci dokumentu, np. film niemy, przeźrocze.
Dokument oglądowo-słuchowy (audiowizualny) - dokument zawierający utrwalony zapis obrazów i dźwięków, odtwarzany za pomocą urządzeń właściwych dla danej postaci dokumentu, np. film dźwiękowy, kaseta wideo.
Dokument elektroniczny - dokument istniejący w postaci elektronicznej, dostępny za pomocą techniki komputerowej.
Dokumenty nieksiążkowe, których odczytanie nie wymaga urządzeń technicznych:
Dokument graficzny - dokument, którego treść jest wyrażona za pomocą znaków graficznych.
Dokument ikonograficzny - dokument graficzny, którego treść jest przedstawiona w postaci obrazu.
Dokument kartograficzny - dokument graficzny, którego treść stanowi obraz Ziemi lub jej części bądź innych ciał niebieskich, przedstawiony w skali na płaszczyźnie lub kuli.
Druk muzyczny - dokument graficzny, którego treść jest wyrażona za pomocą zapisu muzycznego, np. nutowego.
Dokument normalizacyjny - dokument piśmienniczy o charakterze techniczno-prawnym, określający wymagania jakościowe lub ilościowe stawiane określonym wyrobom, bądź sposoby postępowania, znakowania lub porozumiewania się.

Dokument techniczno-handlowy - dokument piśmienniczy zawierający informacje o producencie i jego wyrobach lub usługach jako obiektach obrotu towarowego, taki, jak: cennik, dokumentacja techniczno-ruchowa, informator o producentach, karta katalogowa wyrobu, katalog części zamiennych, katalog wyrobów, prospekt wyrobu.Dokumenty nieksiążkowe są często inną postacią, czasem kopią, dokumentów drukowanych, dlatego należy przedstawić związane z tym zagadnieniem definicje:
Dokument pierwotny (prymarny) – publikacja przedstawiająca informacje o wynikach badań naukowych lub o faktach z zakresu życia praktycznego w formie oryginalnej, nieskróconej, zgodnej z ustaleniami autora.Dokument wtórny - dokument będący reprodukcją dokumentu oryginalnego, także utrwaloną na innym nośniku materialnym.

(PN-N-01227:1992 Bibliotekarstwo i bibliografia. Typologia dokumentów - terminologia.)Dokument pochodny – materiał informacyjny opracowany na podstawie dokumentów pierwotnych, jak bibliografie, tematyczne zestawienia dokumentacyjne, przeglądy piśmiennictwa itp.Zbiory specjalne - zespoły obiektów wydzielone z ogólnych zbiorów bibliotecznych ze względu na ich odrębne cechy formalne, osobno opracowywane, magazynowane i udostępniane.
Zalicza się do nich: rękopisy, stare druki, ryciny, fotografie, płyty analogowe i cyfrowe, taśmy i kasety magnetofonowe, filmy, wideokasety, mikroformy (mikrofilmy, mikrofisze, mikrokarty), nuty, mapy, atlasy, dyskietki, dyski optyczne (np. CD-ROM-y), literaturę przemysłowo-handlową (katalogi przemysłowo-handlowe, cenniki), normy, opisy patentowe.
Koncepcja wyodrębniania niektórych zespołów zbiorów pojawiła się powszechnie w XIX wieku, dotyczyła wówczas inkunabułów, rękopisów, kartografii. Z początkiem XX wieku wydzielono zbiory fotografii, stały się one zaczątkiem dokumentacji ikonograficznej. Zbiory dokumentów o charakterze techniczno-handlowym i zbiory audiowizualne zaczęto organizować po II wojnie światowej. Najstarszy zbiór o charakterze audiowizualnym to Archiwum Żywego Słowa w paryskiej Sorbonie.
Zbiory kartograficzne - to kolekcje lub zespoły map i planów zarówno luźnych jak i zgrupowanych w atlasy, w ich skład wchodzą również globusy Ziemi i Nieba, widoki Ziemi i Kosmosu, modele fragmentów powierzchni Ziemi, plany perspektywiczne, widoki panoramiczne, rysunki architektoniczne.
Zbiory muzyczne - obejmują dzieła teoretyczne i książki o muzyce, nuty, plakaty programy stanowiące dokumenty życia muzycznego oraz nagrania dźwiękowe: płyty, kasety.
Zbiory mikrofilmowe - wyodrębnia się je ze względu na odrębne zasady przechowywania, opracowania i udostępniania, a niekiedy i gromadzenia. Obejmują one głównie kopie mikrograficzne różnego typu dokumentów (są to dokumenty wtórne), zbiory te łączy przede wszystkim forma fizyczna dokumentu. Powstały przeważnie jako wynik akcji zabezpieczania zbiorów cennych bądź czasopism, czasem w takiej formie pozyskuje się dokumenty niedostępne w formie oryginalnej na rynku księgarskim.


Opis bibliograficzny filmu

Opis bibliograficzny filmu powinien być zgodny z postanowieniami Polskiej Normy:

PN-N-01152-12:1994 Opis bibliograficzny. Filmy.
Określenia występujące w normie:
Cykl filmowy: grupa odrębnych filmów związanych wspólnym tytułem całości i tematyką; każdy z filmów należących do cyklu posiada z reguły swój indywidualny tytuł.
Film: sekwencyjny zapis obrazów z dźwiękiem lub bez, który odtwarzany w sposób właściwy dla danej postaci filmu daje wrażenie obrazów ruchomych.
Film na taśmie światłoczułej: film zarejestrowany na błonie światłoczułej, opatrzony lub nie magnetyczną lub optyczną ścieżką dźwiękową, przeznaczony do odtwarzania za pomocą projekcji.
Film wieloczęściowy (film seryjny, serial): jeden film podzielony na części (odcinki). Poszczególne części mogą mieć indywidualne tytuły i/lub kolejną numerację.
Kaseta wizyjna: taśma magnetowidowa z zapisem obrazu, dźwiękiem lub bez, umocowana i zamknięta w obudowie.
Napisy tekstowe: wszystkie napisy w filmie z wyjątkiem napisów tytułowych i na obiektach zdjęciowych.
Napisy tytułowe: napisy zawierające tytuł (tytuły) filmu oraz wszystkie informacje dotyczące jego realizacji i pierwowzorów. Napisy tytułowe mogą występować w różnych miejscach filmu.
Płyta wizyjna: krążek z tworzywa sztucznego lub innego materiału z zapisem obrazu z dźwiękiem lub bez przeznaczony do odtwarzania za pomocą odbiornika telewizyjnego.

Producent: osoba lub ciało zbiorowe ponoszące całkowitą odpowiedzialność za realizację filmu pod względem finansowym, technicznym, organizacyjnym i artystycznym.
Rolka magnetowidowa: zwój taśmy magnetowidowej z zapisem obrazu z dźwiękiem lub bez.
Taśma magnetowidowa: taśma z tworzywa sztucznego o znormalizowanych wymiarach pokryta emulsją magnetyczną będącą nośnikiem obrazów z dźwiękiem lub bez.
Zapis magnetowidowy: film zarejestrowany na nośniku magnetycznym, przeznaczony do odtwarzania za pomocą odbiornika telewizyjnego.
Jednostki opisu filmu:


 1. film jednoczęściowy,

 2. film wieloczęściowy: całość, jedna lub kilka części (odcinków),

 3. niesamoistna część filmu jednoczęściowego, nowela filmowa, fragment filmu.
Numer strefy i jej nazwa

Znak

umowny


Elementy opisu

1

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności


[ ]


=

:

/;

Tytuł właściwy


Określenie typu dokumentu

Tytuł równoległy

Dodatek do tytułu


Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności

Następne oznaczenie odpowiedzialności


2

Strefa wersji (wydania). –

/

Oznaczenie wersji


Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania

4

Strefa adresu wydawniczego. –

:

,(

:

,)


Miejsce wydania/dystrybucji

Nazwa wydawcy/dystrybutora

Data wydania/dystrybucji

Miejsce produkcji/sporządzenia kopii


Nazwa producenta/sporządzającego kopię

Data produkcji/sporządzenia kopii5

Strefa opisu fizycznego. –

:

;+

Określenie postaci filmu i (czas odtwarzania)

Inne cechy fizyczne

Wymiary


Oznaczenie dokumentu towarzyszącego

6

Strefa serii i filmu wieloczęściowego. – (

=

:)Tytuł właściwy cyklu


Równoległy tytuł cyklu

Dodatek do tytułu cyklu7

Strefa uwag. -

Uwagi


8

Strefa sposobu uzyskania filmu. -

Sposób uzyskania filmu i/lub cena

W zależności od przeznaczenia opisu można stosować pierwszy lub drugi stopień szczegółowości. Pierwszy stopień szczegółowości obejmuje elementy niezbędne do identyfikacji filmu, czyli elementy obowiązkowe; w powyższej tabeli zostały wydrukowane pogrubioną czcionką. W katalogach bibliotecznych na ogół opisy sporządza się według drugiego stopnia szczegółowości, obejmuje on elementy obowiązkowe i zalecane, wydrukowane pochyloną czcionką. Trzeci stopień szczegółowości stosuje się, np. w bibliografii narodowej.


Podstawę opisu powinien stanowić opisywany film, a dane do opisu należy czerpać z następujących źródeł w poniższej kolejności:

 1. z napisów tytułowych,

 2. z innych napisów tekstowych,

 3. z informacji dźwiękowej,

 4. z etykiety na opakowaniu,

 5. z materiałów tekstowych związanych z filmem,

 6. z innych źródeł spoza filmu.

W normie podano szereg zasad wypełniania poszczególnych stref; w tym opracowaniu przedstawia się najważniejsze z nich wraz z przykładami.


Strefa 1

Tytuł właściwy przejmuje się w formie występującej w napisach tytułowych filmu lub innym wybranym źródle danych. Jeżeli napisy tytułowe lub inne wybrane źródło danych, zawierają dwa lub więcej tytułów wyrażonych w jednym języku i alfabecie, jako tytuł właściwy należy przejąć tytuł pierwszy. Jeżeli jednak dalszy tytuł jest wyróżniony w jakikolwiek sposób jako najważniejszy, należy tytuł wyróżniony przejmować jako właściwy.

Spośród tytułów wyrażonych w dwóch lub więcej językach i/lub alfabetach jako tytuł właściwy należy przejmować tytuł w języku i/lub alfabecie całego filmu. Jeżeli tego kryterium nie da się zastosować (ponieważ w filmie brak tekstów mówionych lub napisów) przejmuje się tytuł wyróżniony typograficznie jako najważniejszy lub – w przypadku braku takiego wyróżnienia – tytuł pierwszy. Pozostałe tytuły traktuje się jako równoległe.


Określenie typu dokumentu [Film] można podawać bezpośrednio po tytule właściwym jeżeli opis filmu przeznaczony jest do zbioru informacji zawierającego opisy różnych typów dokumentów, np.:

Picasso [Film] : twórca i niszczyciel


Tytuł równoległy należy przejmować w formie podanej w napisach tytułowych opisywanego filmu lub innym wybranym źródle danych, z wyjątkiem zachowania wielkich liter i przystankowania. W opisach pierwszego stopnia szczegółowości podaje się obowiązkowo jako tytuł równoległy – tytuł w języku polskim, jeżeli występuje w napisach tytułowych, tekstowych lub dźwięku. W opisach drugiego stopnia szczegółowości należy podawać:

 • tytuł oryginału, jeżeli występuje poza napisami tytułowymi, a jako właściwy został podany tytuł w innym języku;

 • wszystkie tytuły w językach producentów filmu powstałego w wyniku koprodukcji międzynarodowej, o ile tytuły te występują w wybranym źródle danych.

Tytuły równoległe występujące poza źródłem uznanym za podstawowe umieszcza się w strefie uwag.
W oznaczeniu odpowiedzialności na pierwszym miejscu podaje się nazwę osoby lub ciała zbiorowego odpowiedzialnych za intelektualną i artystyczną zawartość filmu, tzn. 1)reżysera, 2)scenarzysty, 3)producenta, 4)realizatora lub redaktora filmu.

W strefie uwag podaje się nazwy pozostałych osób lub ciał zbiorowych występujących w napisach tytułowych w zależności od rodzaju filmu i przeznaczenia opisu, np. nazwy kompozytorów, montażystów, scenografów, operatorów itd. W strefie uwag wymienia się również obsadę filmu.

Nazwy osób i ciał zbiorowych wraz z określeniem ich udziału w realizacji filmu należy przejmować w formie w jakiej występują w opisywanym filmie. Określenia funkcji należy skracać według PN-85/N-01158. Nazwy osób lub ciał zbiorowych spełniających zróżnicowane funkcje należy podawać w odrębnych oznaczeniach odpowiedzialności. W jednym oznaczeniu odpowiedzialności wymienia się najwyżej trzy nazwy, jeżeli jest ich więcej przejmuje się nazwę pierwszą, zaznaczając pominięcie pozostałych skrótem „[et al.]”

Alicja w krainie czarów [Film] = Alice adventures in wonderland / reż. William Sterling.

Rok spokojnego słońca [Film] / reż. i scen. Krzysztof Zanussi

Wejście smoka [Film] / reż. Robert Clouse ; scen. Michael Allin.

Wojna i pokój [Film] = Vojna i mir / reż. Sergiej Bondarczuk ; scen. Sergiej Bondarczuk, Wasilij Sołowiow.

Polska Kronika Filmowa [Film] : chwila wspomnień

The lesser child [Film] / UNICEF ; producer/dir. Raphael Tuju.
Filmy jednoczęściowe składające się z kilku utworów (nowel filmowych) pod wspólnym tytułem opisuje się pod tym tytułem traktując go jako właściwy. Tytuły poszczególnych utworów podaje się w strefie uwag.

Eroica [Film] / reż. Andrzej Munkw strefie uwag: Zawiera: Scherzo alla Polacca ; Ostinato-Lugubre

Strefa 2

Jako oznaczenie wersji podaje się określenia: języka (wersja oryginalna i obcojęzyczna), czasu projekcji (wersja pełna i skrócona), potrzeb handlowych i eksportowych (wersja krajowa i eksportowa), sposobu rozpowszechniania (wersja kinowa i telewizyjna) oraz numeru kolejnego danej wersji.

. – 2 wersja polska

. – Wersja skrócona

. – Wersja eksportowa

. – Wersja telewizyjna

Strefa 4

Strefa ta zawiera informacje dotyczące opublikowania, dystrybucji i sporządzenia kopii filmu. Informacje te przejmuje się z opisywanego filmu, dane pochodzące spoza filmu ujmuje się w nawiasy kwadratowe.

Na pierwszym miejscu podaje się nazwę miejscowości będącej siedzibą wydawcy. Jeżeli w filmie brak nazwy miejsca wydania, przyjmuje się jedno z poniższych rozwiązań, zachowując następującą kolejność: • przejmuje się nazwę miejsca dystrybucji,

 • podaje się w nawiasach kwadratowych nazwę miejsca wydania, ustaloną na podstawie źródeł spoza opisywanego filmu,

 • podaje się w nawiasach kwadratowych nazwę przypuszczalnego miejsca wydania uzupełnioną znakiem zapytania,

 • w przypadku filmów wydanych za granicą przejmuje się nazwę państwa lub innego obszaru, albo podaje się w nawiasach kwadratowych nazwę ustaloną lub przypuszczalną,

 • przejmuje się nazwę miejsca sporządzenia kopii, zaznaczając jednocześnie brak nazwy miejsca wydania skrótem „[S.l.]”.

Nazwę miejsca wydania podaje się w mianowniku. Nazwę niepełną, błędną, mało znaną lub obecnie nieużywaną można uzupełnić nazwą stanu, kraju, nazwą poprawną, nazwą obecną itp. Jeżeli uzupełnienia pochodzą spoza filmu, należy je ująć w nawiasy kwadratowe; jeżeli występują w opisywanym filmie, należy je ująć nawiasami okrągłymi.

W przypadku występowania dwóch miejsc wydania odnoszących się do tego samego wydawcy, do opisu przejmuje się nazwy obu miejsc rozdzielając je średnikiem. Jeżeli w filmie wymieniono więcej niż dwa miejsca wydania, należy przejąć nazwę wyróżnioną typograficznie jako najważniejszą, a jeśli brak wyróżnienia podać nazwę pierwszą. Pominięcie pozostałych miejsc produkcji zaznacza się skrótem „[etc.]”.

W opisie filmów rozpowszechnianych w Polsce, jako miejsce dystrybucji wymienia się miasto. W przypadku dystrybutora zagranicznego wymienia się kraj i ewentualnie miasto.

Nazwę wydawcy przejmuje się z napisów tytułowych lub innego źródła danych w pełnym brzmieniu. Jeżeli w filmie brak nazwy wydawcy to należy przejąć do opisu, zachowując następującą kolejność: nazwę dystrybutora, nazwę sporządzającego kopię, jeśli spełnia on również funkcję wydawcy. Jeśli tych informacji brak, podaje się skrót „[s.n.]”.

Jeżeli w filmie brak roku wydania, podaje się z odpowiednim wyjaśnieniem jedną z dat wybraną w następującej kolejności:


 • rok dystrybycji,

 • rok copyright,

 • rok produkcji ustalony przez opisującego,

 • rok przybliżony lub przypuszczalny.

. – Warszawa : Centrala Wynajmu Filmów, 1971

. – Gdynia : Video Rondo, 1991

. – Hollywood : Warner Bros ; Hong-Kong : Concord Productions, 1992.

. – Moskwa : Mosfilm, 1965-1967

. – Kraków : [s.n., ca 1996]

Miejsce produkcji/sporządzenia kopii podaje się jeżeli nie jest znane miejsce wydania ani dystrybucji. Nazwę producenta/sporządzającego kopię podaje się jeżeli wydawca ani dystrybutor nie jest znany, np. w przypadku filmów archiwalnych.

Datę sporządzenia kopii podaje się, jeżeli jest odmienna od daty wydania.

Strefa 5

W tej strefie podaje się określenie postaci filmu poprzedzone liczbą jednostek fizycznych, z których składa się opisywany film, stosując odpowiednie skróty:

 1. rolka filmu światł. = rolka filmu na taśmie światłoczułej,

 2. rolka magwid. = rolka magnetowidowa,

 3. kas. wiz. = kaseta wizyjna (wideo-kaseta),

 4. płyt. wiz. = płyta wizyjna (wideo-płyta).

 5. dysk optyczny = dysk optyczny w standardzie DVD-Video

W przypadku opisywania postaci filmu o znanej nazwie handlowej, należy nazwę tą podać w nawiasach kwadratowych, jeżeli nazwa ta łączy się ze specjalnym sposobem odtwarzania.

Następnie należy podać czas odtwarzania filmu w minutach. Jeżeli ten czas jest krótszy niż 5 min, to należy go podać w minutach i sekundach.

. – 12 rolek filmu światł. (115 min)

. – 1 rolka filmu światł. (4 min 30 s)

. – 1 zwój magwid. [Quadruplex] (ok. 75 min)

. – 2 zwoje magwid. [Ampex] 7003 (150 min)

. – 1 dysk optyczny (90 min)


Inne cechy fizyczne opisywanego filmu podaje się w formie skróconej, oddzielając poszczególne elementy przecinkami i zachowując następującą kolejność:

 1. format klatki filmowej i wymagania specjalne dotyczące projekcji, np. panorama, kaszeta, anamorfoza, projekcja z kilku projektorów, projekcja na kilka ekranów itp.,

 2. charakterystyka dźwiękowa: film niemy (niemy), film dźwiękowy (dźw.),

 3. kolor filmu: film czarno-biały (cz.-b) film kolorowy (kolor.),

 4. szybkość projekcji: klatki na sekundę (kl/sek),

 5. szybkość obrotowa płyty: obroty na minutę (obr/min).

. – 10 rolek filmu światł. (92 min) : panorama, dźw., cz.-b., 24 kl/sek

. – 2 kas. wiz. (40 min) : dźw., kolor. i cz.-b., 25 kl/sek

. – 1 dysk optyczny (90 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Wymiary podaje się zależnie od postaci filmu:


 1. dla filmu na taśmie światłoczułej – szerokość filmu w mm; w przypadku taśmy 8 mm należy podać, czy jest to standard czy super,

 2. zwój magnetowidowy i kaseta wizyjna – szerokość taśmy magnetycznej w mm,

 3. płyta wizyjna – średnica płyty w cm.

Oznaczenie dokumentu towarzyszącego

+ lista dialogowa w języku polskim

+ dźwięk międzynarodowy : 2 zwoje dźw. (20 min, 22 min)

Strefa 6

W tej strefie podaje się tytuł serii, cyklu lub tytuł wspólny filmu wieloczęściowego. podaje się w formie występującej w napisach tytułowych opisywanego filmu lub innym wybranym źródle danych.

. – (Filmy Hanna-Barbera)

. – (Dookoła Świata)

. – (Ballada o Januszku ; odc. 8)Strefa 7

W strefie uwag podaje się dodatkowe informacje uznane za ważne, jeżeli przepisy nie pozwalają włączyć ich do innych stref opisu lub dopuszczają przeniesienie do strefy uwag.

. – Piosenki w jęz. francuskim

. – Wg noweli Josepha Conrada

. – Tyt. właściwy z etykiety na pudełku

. – Konsultacja: Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce

. – System barwny SECAM

. – Kopia wzorcowa

. – Zdjęcia Krzysztof Ptak ; muzyka Zygmunt Konieczny ; kostiumy Ewa Helman.

. – W roli głównej Bruce Lee.

. – Dla dzieci.

. – VHS.

. – DVD-Video.

. – System barwny SEAM
OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU JEDNOCZĘŚCIOWEGO

Tytuł właściwy [określenie typu dokumentu] = tytuł równoległy : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; następne oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wersji. - Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania (Miejsce produkcji). - Określenie postaci filmu i (czas odtwarzania) : inne cechy fizyczne ; wymiary + oznaczenie dokumentu towarzyszącego. - (Tytuł serii i filmu wieloczęściowego). - Uwagi

Baba Jaga [Film] / reż. Jan Wątor ; scen. Władysław Nehrebecki. - Warszawa : Centrala Wynajmu Filmów, 1971 (Bielsko-Biała). - 1 rolka filmu światł. (8 min.) : kolor. ; 35 mm. - (Bajki Bolka i Lolka). - Film rysunkowy. - Zdjęcia Mieczysław Poznański. - 268 m

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU WIELOCZĘŚCIOWEGO NA JEDNYM POZIOMIE

Tytuł właściwy = tytuł równoległy : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; następne oznaczenie odpowiedzialności. Oznaczenie części: tytuł części / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dot. części. Oznaczenie następnej części ... . - Oznaczenie wersji. - Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania (Miejsce produkcji). - Określenie postaci filmu i (czas odtwarzania) : inne cechy fizyczne ; wymiary + oznaczenie dokumentu towarzyszącego. - (Tytuł serii i filmu wieloczęściowego). - Uwagi

Polska miedź nad Odrą [Film] / realiz. Jerzy Kaden. Cz. 1: Wielka gra. Cz. 2: Oferta. - Warszawa : WDF, 1978. - 7 rolek filmu światł. (33, 21 min) : dźw., kolor ; 35 mm. - Film wyprodukowany na zlecenie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lublinie. - 1613 m

OPIS FILMU W FORMACIE MARC 21

001 numer kontrolny

007 forma fizyczna dokumentu

008 dane kontrolne

035 \a Numer systemowy

040 \a Instytucja sporządzająca opis \c instytucja sporządzająca

rekord \d instytucja modyfikująca rekord

111 \a hasło główne rekordu bibliograficznego (nazwa konferencji)

130 \a hasło główne rekordu bibliograficznego (tytuł ujednolicony)

245 0 0/9 \a Tytuł właściwy \h [Film] = \b tytuł równoległy : dodatek

do tytułu. \n numer części, \p tytuł części / \c oznaczenie

odpowiedzialności.

250 \a Oznaczenie wersji / \b oznaczenie odpowiedzialności

dotyczące wersji. 1. \a Miejsce wydania/dystrybucji : \b Nazwa wydawcy/dystrybutora, \c rok wydania/dystrybucji \e (Miejsce produkcji).

 1. \a Postać filmu (czas odtwarzania) : \b oznaczenie innych cech fizycznych [np.: panorama, dźw., kolor., 25 kl./sek] ; \c wymiary [np. szerokość taśmy w mm, średnica płyty w cm] + \e dokument towarzyszący.

440 0/9 \a Tytuł cyklu w formie do wyszukiwania ; \v numeracja w

obrębie cyklu

490 1/0 \a Tytuł cyklu w formie nie do wyszukiwania [np. tytuł = tytuł

równoległy : dodatek do tytułu / oznaczenie odpowiedzialności

dot. cyklu ; \v numeracja

5XX \a Strefa uwag [np. 500 - uwaga ogólna; 505 - uwaga o zawartości, np. jeżeli film zawiera kilka nowel pod wspólnym tytułem; 508 uwaga o twórcach, producentach; 511 – uwaga o obsadzie; 538 – wymagania systemowe warunkujące odtworzenie filmu].

246 1/3 @/8 \a Wariant tytułu [np. tytuł oryginału, tytuł równoległy].

700 1/0 \a Hasło osobowe [np. nazwa reżysera, realizatora, redaktora

filmu ; nazwa aktora]

711 2 \a Nazwa imprezy

730 0 \a Tytuł ujednolicony

8XX \a Tytuł cyklu, tytuł filmu wieloczęściowego w formie dowyszukiwania ;\v numeracja

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość