Strona główna

Dom kultury „ kolorowa „


Pobieranie 41.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar41.75 Kb.
DOM KULTURY „ K O L O R O W A „

02 – 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com

KONKURS

MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ
URZĄD DZIELNICY URSUS m. st. WARSZAWY

OŚRODEK KULTURY „ARSUS” w DZIELNICY URSUS m. st. WARSZAWY

DOM KULTURY „KOLOROWA”

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DZIELNICY URSUS m. st. WARSZAWY


Miło jest nam poinformować, że Dom Kultury „Kolorowa” we współpracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus” oraz Biblioteką Publiczną im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy organizują IV edycję

KONKURSU „MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ”

W roku 2009 przypadała 70. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej a w latach następnych okrągłe rocznice wydarzeń z nią związanych.

Nasz konkurs wiedzy o II Wojnie Światowej rozpisany jest na lata 2009 -2015. Każdy rok poświęcamy innym, dominującym wydarzeniom z tego okresu.

Edycja 2012 roku nosi nazwę

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE I ARMIA KRAJOWA”

(wrzesień 1939 – lipiec 1944)
Patronat honorowy nad tą imprezą objęli:

Prezydent m. st. Warszawy – Pani Hanna Gronkiewicz –Waltz

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej – Pan Paweł Machcewicz

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy – Pan Henryk Linowski

Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy – Pan Wiesław Krzemień
Impreza ma charakter otwartego konkursu wiedzy, do którego zapraszamy młodzież i dorosłych

z województwa mazowieckiego.


Celem konkursu jest przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o tych wydarzeniach.

Nad sprawnym przebiegiem tegorocznej edycji czuwać będzie Komisja Oceniająca Konkursu, której przewodniczącym jest Pan dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert – historyk, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Komisja opracowała wykaz literatury zalecanej uczestnikom konkursu

(w załączeniu) oraz zestawy pytań.

W konkursie mogą startować dwie kategorie uczestników:I – uczniowie gimnazjów

II – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli

Eliminacje odbędą się w Ośrodku Kultury „Arsus” 02 - 495 Warszawa, ul. Traktorzystów 14.

Konkurs obejmuje dwa etapy:I etap - 2 października (wtorek) 2012 roku

kat. I - uczniowie gimnazjów - godz. 10.00

kat. II - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli - godz. 13.00

Uczestnicy zgłoszeni do I etapu po identyfikacji zgłoszeń i po zajęciu miejsc na sali otrzymają zestawy 40 pytań z trzema opcjami odpowiedzi, z której jedna będzie prawidłowa. Odpowiedzi należy zaznaczać znakiem „X”. Na wypełnienie zestawu uczestnicy konkursu będą dysponowali 60 minutami. Każda prawidłowa odpowiedź daje 1 punkt.

Do II etapu zakwalifikują się uczestnicy, którzy otrzymają 30 i więcej punktów.

II etap - 16 października (wtorek) 2012 roku.

Informacja o zakwalifikowanych do II etapu będzie dostępna na stronach internetowych www.kolorowa.arsus.pl, www.bpursus.waw.pl

W drugim etapie uczestnicy otrzymają zestawy 40 pytań z trzema opcjami odpowiedzi, z której jedna będzie prawidłowa. Nagrodzeni zostaną wszyscy, którzy w II etapie otrzymają 30 i więcej punktów.

Uroczysty wieczór laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w piątek

26 października 2012 roku w Domu Kultury „Kolorowa” o godz. 18.00

Karty zgłoszeń do konkursu należy przesłać lub dostarczyć do dnia 24 września 2012 roku

na adres:

Dom Kultury "Kolorowa", 02 - 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 - KONKURS „POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE I ARMIA KRAJOWA” tel. 22 867 63 95, fax 22 667 83 75

e-mail: dk.kolorowa@gmail.com lub online ze strony organizatora.


Szczegółowych informacji o konkursie udziela:

Dom Kultury „ Kolorowa ”, 02 – 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16,

Sekretariat II piętro, pokój 227 lub Janusz Łukaszewicz pokój 230 - tel. 22 867 63 95.
Powyższa informacja będzie dostępna również na stronach internetowych www.kolorowa.arsus.pl, www.bpursus.waw.pl
LITERATURA ZALECANA UCZESTNIKOM IV EDYCJI KONKURSU

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE I ARMIA KRAJOWA”
1.

Borodziej Włodzimierz, Chmielarz Andrzej, Friszke Andrzej, Kunert Andrzej K. : Polska Podziemna 1939 – 1945. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

2.

Bór-Komorowski Tadeusz: Armia podziemna. Wyd.8 popr. i uzup. Warszawa: Bellona: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2009.

3.

Chmielarz Andrzej, Kunert Andrzej Krzysztof, Strzałkowski Waldemar: Proces Szesnastu. Dokumenty NKWD. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1995.

4.

Górski Grzegorz: Polskie Państwo Podziemne 1939 – 1945. Toruń: Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, 1998.

5.

Górski Grzegorz: Administracja Polski Podziemnej w latach 1939 – 1945. Toruń: Fundacja Inicjatyw Lokalnych „Pomerania”, 1995.

6.

Grabowski Waldemar: Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj. Warszawa: Inst.Wydaw. Pax, 1995.

7.

Grabowski Waldemar: Polska tajna administracja cywilna 1940 – 1945. Warszawa: IPN, 2003.

8.

Komorowski Krzysztof (red. nauk.): Armia Krajowa. Dramatyczny epilog. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1994.

9.

Komorowski Krzysztof (red.): Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1999

10.

Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne: Przewodnik po Podziemiu z lat 1939 – 1945. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media, 2008.

11.

Kunert Andrzej K. (oprac.): Generał Tadeusz Bór-Komorowski w relacjach i dokumentach. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2000.

12.

Kunert Andrzej K. : Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej: 1939 – 1945. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996.

13.

Kunert Andrzej K.: Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej; 1939 – 1944. T. 1-3. Warszawa: Inst. Wydaw. Pax, 1987.

14.

Kunert Andrzej Krzysztof, Szarota Tomasz: Generał Stefan Rowecki „Grot” w relacjach i pamięci zbiorowej. Wyd. II uzup. Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2003.

15.

Ney-Krwawicz Marek: Komenda Główna Armii Krajowej 1939 – 1945. Warszawa; Inst. Wydaw. Pax, 1990.

16.

Nowak-Jeziorański Jan: Kurier z Warszawy. Wyd. 4. Kraków: Wydaw. Znak, 2005.

17.

Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939 – 1941. Warszawa: Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Oficyna Wydaw. Rytm; Moskwa: Zarząd Rejestracji i Zasobów Archiwalnych FSB Federacji Rosyjskiej, 2001.

18.

Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 3, Armia Krajowa. Wyd. 2. popr.Warszawa: Adiutor; Londyn: Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego, 1999.

19.

Strzembosz Tomasz: Rzeczpospolita podziemna: społeczeństwo polskie a państwo podziemne 1939 – 1945. Warszawa: Wydaw. Krupski i S-ka, 2000.

20.

Ślaski Jerzy: Polska Walcząca. Wyd. 3 rozsz. Warszawa: Oficyna Wydaw. Rytm, 1999.
Wszelkich informacji na temat dostępności poszczególnych tytułów dla uczestników konkursu udziela pracownik Biblioteki Publicznej w Ursusie Sylwia Zuzelska – Starszy Bibliotekarz; Tel. 22 823 46 00 lub mail: sekretariat@bpursus.waw.pl

Organizatorzy

w załączeniu: karta zgłoszenia

Warszawa, sierpień 2012 roku
KONKURS

MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ
URZĄD DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY

OŚRODEK KULTURY „ARSUS” w DZIELNICY URSUS M. ST.WARSZAWY

DOM KULTURY „KOLOROWA”

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DZIELNICY URSUS

EDYCJA 2012 ROKU

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE I ARMIA KRAJOWA

(wrzesień 1939 – lipiec 1944)
KARTA ZGŁOSZENIA

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM


Nazwa placówki zgłaszającej

(adres, telefon/fax/e-mail).........................................................................

.........................................................................

.........................................................................
Imię i nazwisko

..........................................................................

..........................................................................

Kategoria wiekowa(proszę odpowiednio zaznaczyć)I. uczniowie gimnazjów

II. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

i dorośli

OŚWIADCZENIE:

Akceptuję warunki Konkursu MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ i wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu konkursu

oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (TV, prasa, internet itp.)Podpis i pieczątka

Placówki zgłaszającej


Karty niedokładnie i nieczytelnie wypełnione nie będą uwzględnione !

D O M K U L T U R Y „ K O L O R O W A ”

02 – 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16tel. 22 867 63 95, fax 22 667 83 75

www.kolorowa.arsus.pl

e-mail: dk.kolorowa@gmail.com


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość