Dr Adam Zienkiewicz Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa adiunkt Kierownik Studiów Podyplomowych „Mediacja i inne Alternatywne Formy Rozwiązywania Sporów”Pobieranie 57.83 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar57.83 Kb.
dr Adam Zienkiewicz

Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa

adiunktKierownik Studiów Podyplomowych

Mediacja i inne Alternatywne Formy Rozwiązywania Sporów”

http://www.uwm.edu.pl/mediacje/

mail: adam.zienkiewicz@uwm.edu.pl


I. Informacje podstawowe


 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Gdańskiego. Temat pracy magisterskiej „Umiejętność przekonywania w pracy prawnika”, seminarium z teorii i filozofii prawa. Promotor prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, Katedra Teorii i Filozofii Prawa.

 • Studia politologiczne w Instytucie Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych, Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Temat pracy magisterskiej: „Prawo a moralność. Wybrane zagadnienia filozofii prawa”, seminarium z historii filozofii. Promotor prof. zw. dr hab. Stefan Opara, Katedra Filozofii Współczesnej.

 • Doktor nauk prawnych, specjalność: teoria państwa i prawa. Rozprawa doktorska z zakresu teorii i filozofii prawa, na temat: „Mediacja w sprawach cywilnych – studium teoretycznoprawne” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Korybskiego, Katedra Teorii i Filozofii Prawa. Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska – Bonca oraz prof. dr hab. Leszek Leszczyński. Obrona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

 • Aplikacja radcowska, uzyskanie tytułu i uprawnień zawodowych radcy prawnego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

 • Mediator certyfikowany

 • Mediator rekomendowany Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy OIRP w Olsztynie.

 • Członek IVR - Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej.

 • Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.II. Nagrody i wyróżnienia


 • wyróżnienie za rozprawę doktorską w IV edycji Konkursu im. prof. Zygmunta Ziembińskiego, organizowanego przez WPIA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na najlepsze prace autorów polskich, opublikowane lub przygotowane w kraju lub za granicą w latach 2006-2007, z zakresu: teorii prawa, prawniczych zastosowań logiki, socjologii prawa, metodologicznych
  zagadnień prawoznawstwa, etycznych problemów prawoznawstwa.


 • nagroda indywidualna Rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.

 • uzyskanie statusu najlepszego wykładowcy na studiach podyplomowych „Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów”, Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 2011;

 • nagroda Rektora WSP w Olsztynie za krzewienie kultury studenckiej i reprezentowanie lokalnego środowiska akademickiego na ogólnopolskich festiwal kultury studenckiej.

 • brązowy medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP.


III. Główne obszary badawcze

 • Teoria i praktyka mediacji oraz innych Alternatywnych Form Opanowywania Sporów (negocjacje, arbitraż, formy hybrydalne, Multi-Steps ADR, Online Dispute Resolution)

 • Konfliktowa i decyzyjna analiza prawa

 • Teorie wykładni oraz stosowania prawa

 • Koncepcje wymiaru i wymierzania sprawiedliwości, nowatorskie koncepcje sądu

 • Psychologia prawa

 • Metodyka pracy prawnika, wymowa prawnicza (specyfika wybranych dyskursów obecnych w ramach różnych ról zawodowych prawnika)

 • Sztuczna inteligencja i prawo (Artificial Intelligence and Law)


IV. Prowadzone aktualnie przedmioty

 • Teoria i filozofia prawa

 • Prawoznawstwo

 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji

 • Mediacje sądowe i pozasądowe

 • Psychologia prawa

 • Przedmioty specjalistyczne z zakresu Alternative Dispute Resolution na studiach podyplomowych „Mediacja i inne Alternatywne Formy Rozwiązywania Sporów”


V. Publikacje

A) Książki


 • A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa 2007

Recenzenci: prof. dr hab. J.Jabłońska-Bonca, prof. dr hab. L.Leszczyński.

Recenzja książki po jej wydaniu: prof. dr hab. A.Sulikowski, Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja, Nr 2/2008.


 • A. Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Wolters-Kluwers, Warszawa 2009

Recenzent: prof. dr hab. A.Korybski
 • A. Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wolters-Kluwers, Warszawa 2014.


B) Rozdziały w książkach
Publikacje krajowe

 • A.Zienkiewicz, Mediacja instytucjonalna w postępowaniu procesowym w sprawach gospodarczych w Polsce – między inspiracją europejską a wewnętrzną koniecznością [w:] Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej, red. L. Leszczyński, Lublin 2004, s. 257-276.

 • A.Zienkiewicz, Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów a integracja Europy [w:] Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy, red B. Sitek, G. Dammacco, J.Szczerbowski, A.Kowalska, Olsztyn 2004, s.485-492 [współautor M.Lasota].

 • A.Zienkiewicz, Europejska Wspólnota Interpretacyjna [w:] Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy, red B. Sitek, G. Dammacco, J.Szczerbowski, A.Kowalska, Olsztyn 2004, s.493-498 [współautor M.Lasota].

 • A.Zienkiewicz, Mediacja w cywilnym postępowaniu procesowym w Polsce - na tle procesów integracji Europy, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji Europy, red. S. Wronkowska, Kraków 2005, s.385-398.

 • A.Zienkiewicz, Wymierzanie sprawiedliwości a mediacja, [w:] Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficzno prawnej, pod red. B.Wojciechowskiego, M.Goleckiego, Toruń 2008, s.263-274. [współautor A.Kalisz]

 • A.Zienkiewicz, Mediacja w kontinuum form wymiaru sprawiedliwości, [w:] Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, pod red. J.Olszewskiego, Rzeszów 2009, s.427-435.

 • A.Zienkiewicz, Dyskrecjonalność sędziowska a zatwierdzanie ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych, [w:] Dyskrecjonalność w prawie, pod red. W.Staśkiewicz, T.Stawecki, Warszawa 2010, s.452-458. [współautor A.Kalisz]

 • A.Zienkiewicz, Koncepcja sądu otwartego – wzmocnienie pluralizmu form wymiaru sprawiedliwości [w:] Mediacja – nowa droga rozwiązywania sporów, pod red. A.Rękas, Warszawa 2011, s.29-47.

 • A.Zienkiewicz, Obawy stron przed rozwiązywaniem sporów poprzez mediację, monografia zbiorowa pokonferencyjna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Centrum ARS WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Socjologii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, pt. „Mediacja sprawiedliwość w nowej perspektywie", 16-17.11.2012 r. Kraków (przyjęty do druku)

 • A.Zienkiewicz, Refeksyjna porada prawna, Zjazd Młodych Teoretyków Prawa, 12-14 września Warszawa 2013 (przyjęty do druku).

 • A.Zienkiewicz, Holistyczna metoda diagnozy sporów prawnych – od prawa do psychoterapii [w:] Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym, monografia pokonferencyjna, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, organizator Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (przyjęte do druku).

 • A.Zienkiewicz, Specyfika dyskursu integracyjnego, [w:] J.Bralczyk, G.Holoubek, Cz.Jaworski, Z.Krzemiński, G.Matyszkiewicz, J.Naumann, K. Piesiewicz, M.Radwan-Röhrenschef, A.Rościszewski, J.Stuhr, A.Tomaszek, J. Wasilewski, E.Wende, T. de Virion, Z.Zapasiewicz, K.Zeidler, A.Zienkiewicz, Wymowa prawnicza, Wydanie czwarte, Warszawa 2014 (przyjęty do druku).

Publikacje zagraniczne • A.Zienkiewicz, медіація як фопма здійснення правосуддя, [b] Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу / Інститут законодавства Верховної Ради України, Мюнхенський Інститут східноєвропейського права, київ 2011, c.13-34.

 • A.Zienkiewicz, Mediation als eine Form der Justiz [w:] Mediation als Verfahren konsensualer Streitbeilegung. Die deutsche, polnische und ukrainische Perspektive, pod red. Tina de Vries, Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, s.3-22.

 • A.Zienkiewicz, Factor-based Parent Plan Support System, [w:] ICAIL '13: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law, pod red. E. Francesconi, B. Verheij, New York, USA 2013, s.171-175 (ISBN: 978-1-4503-2080-1) [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz]

 • A.Zienkiewicz, Parent Plan Support System – Context, Functions and Knowledge Base [w:] Business Information Systems Workshops, BIS 2013 International Workshops, Poznań, June 19-20, 2013, Revised Papers, pod red. W. Abramowicz, Springer Berlin Heidelberg, 2013, s. 160-171 [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz]

 • A.Zienkiewicz, A comparison of the current legal regulations concerning mediation in civil matters in Poland and the Russian Federation, monografia zbiorowa pokonferencyjna, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa i V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-praktyczna „Czytania Kutafińskie”, „Konstytucjonalizm i system prawny Rosji. Wyniki i perspektywy”, zorganizowana w dniach 26.11.2013 r. - 30.11.2013 r. w Moskwie w ramach III moskiewskiego tygodnia prawniczego wspólnie przez Wydział Prawa Uniwersytetu Moskiewskiego imienia MV Łomonosowa, Państwowy Uniwersytet Prawniczy im. O.Kutafina w Moskwie (MSLA), Russian Academy of Law oraz Stowarzyszenie Prawników Rosji z udziałem władz ustawodawczych, wykonawczych i sądowych (przyjęte do druku).

 • A.Zienkiewicz, Factors and Dimensions in Parent Plan Support System, monografia pokonferencyjna, Konferencja IRIS 2014 „Internationales Rechtsinformatik Symposion”, organizatorzy der Universität Wien, der Universität Salzburg, 20-22.02.2014 r. [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz] (przyjęty do druku).


C) Artykuły

 • A.Zienkiewicz, Mediator w sprawach cywilnych, Miesięcznik Notariatu Rzeczpospolitej Polskiej „Rejent” 2005, nr 5, s.137-152.

 • A.Zienkiewicz, Alternatywne rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów prawnych, „Studia Prawnoustrojowe” 2005, nr 5 , s. 33-50.

 • A.Zienkiewicz, Reframing – uniwersalna technika mediacyjna, Edukacja Prawnicza Nr 04 (97) kwiecień 2008, s.39-40.

 • A.Zienkiewicz, Różnorodny paradygmat mediacji – odpowiedź na wielocelowość dyskursu mediacyjnego, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja” Nr 2 (2)/2008, s.61-77.

 • A.Zienkiewicz, Wielojęzyczność a interpretacja europejskiego prawa wspólnotowego, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9, s.405-411. (współautor M. Lasota)

 • A.Zienkiewicz, Dyrektywy interpretacyjne umów międzynarodowych, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9, s.423-432 (współautor M.Lasota)

 • A.Zienkiewicz, Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora – uchwalone przez Społeczną Radę ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 18, s.185-200.

 • A.Zienkiewicz, Komunikacja w mediacji z udziałem osób z uszkodzeniem słuchu, „Arbitraż i mediacje” Nr 1 (17)/2012, Warszawa 2012, s.47-64. [współautor T.Czajczyc]

 • A.Zienkiewicz, Prawnik w mediacji, „Arbitraż i mediacje” Nr 2 /2013, Warszawa 2013, s.35-55 [współautor A.Kalisz]

 • A.Zienkiewicz, Mediacja jako forma wymiaru sprawiedliwości, „Arbitraż i mediacje” Nr 4 /2013, Warszawa 2013, s.101-115.


D) Sprawozdania

 • A.Zienkiewicz, Mediacja jako sposób konsensualnego rozwiązywania sporów. Perspektywa niemiecka, polska i ukraińska, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Instytut Prawa Wschodniego Monachium e.V., Centrum Naukowe Europa Wschodnia i Południowa, Ratyzbona, 25-26 czerwiec 2010 r., „Państwo i Prawo” czerwiec 2011, zeszyt 6 (784), s.124-125.

 • A.Zienkiewicz, „Mediacja - sprawiedliwość w nowej perspektywie", Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Centrum ARS WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Socjologii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa UJ , Kraków 16-17.11.2012 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 18, s.223-224.

 • A.Zienkiewicz, Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa, Sprawozdanie z XX Jubileuszowego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Łódź 6-9 września 2012 r., „Studia Prawnoustrojowe” [współautor A.Korzeniewska–Lasota], (przyjęte do druku).


VI. Czynny udział w konferencjach (seminariach, kolokwiach)

 • Konferencja IVR – Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – sekcja polska, „Teoretycznoprawne aspekty integracji europejskiej”, Kazimierz Dolny 15 –16 wrzesień 2003 r. (organizator: Wydział Prawa i Administracji UMCS Lublin). A.Zienkiewicz, Mediacja instytucjonalna w postępowaniu procesowym w sprawach gospodarczych w Polsce – między inspiracją europejską a wewnętrzną koniecznością.

 • Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, „Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy”, Olsztyn 29-30 maja 2003 r. (organizator: Wydział Prawa i Administracji UWM Olsztyn).

A.Zienkiewicz, Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów a integracja Europy. [współautor M.Lasota].

A.Zienkiewicz, Europejska Wspólnota Interpretacyjna. [współautor M.Lasota]. • XVI Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, „Polska kultura prawna a proces integracji Europy”, Gniezno 26-29 wrzesień 2004 r. (organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). A.Zienkiewicz, Mediacja w cywilnym postępowaniu procesowym w Polsce - na tle procesów integracji Europy.

 • III Konferencja Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Sulejów 17-20 maja 2007 r. (organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi). A.Zienkiewicz, Wymierzanie sprawiedliwości a mediacja, [współautor A.Kalisz].

 • Konferencja „Mediacja – wyzwanie czy zagrożenia dla wymiaru sprawiedliwości”, zorganizowana przez Pomorskie Centrum Mediacji i Pomocy Prawnej oraz Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji Wydziału Prawa i Administracji UG w dniu 18 stycznia 2008 r. A.Zienkiewicz, Mediacja – uzupełniająca forma wymiaru sprawiedliwości.

 • XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, zatytułowany: „Dyskrecjonalność prawa”, wrzesień 2008 r. (organizator: Wydział Prawa i Administracji UW). A.Zienkiewicz, Dyskrecjonalność sędziowska a zatwierdzanie ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych [współautor A.Kalisz].

 • Udział w seminarium „Mediacje i negocjacje prawnicze”, Warszawa 2008, organizatorzy Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, Ośrodek Badawczy Adwokatury, Fundacja Adwokatury Polskiej oraz „Edukacja Prawnicza” (C.H.Beck). A.Zienkiewicz, Wielocelowość mediacji.

 • Udział w seminarium „Mediacje i negocjacje prawnicze”, Warszawa 2009, organizatorzy Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, Ośrodek Badawczy Adwokatury, Fundacja Adwokatury Polskiej oraz „Edukacja Prawnicza” (C.H.Beck). A.Zienkiewicz, Realizacja celów mediacji.

 • Konferencja Niemiecko-Polsko-Ukraińskiej, zorganizowana przez Instytut Prawa Wschodniego Monachium e.V., Centrum Naukowe Europa Wschodnia i Południowa, zatytułowana: „Mediacja jako sposób konsensualnego załatwiania sporów, Ratyzbona, Niemcy, czerwiec 2010. A.Zienkiewicz, Mediacja jako forma wymiaru sprawiedliwości.

 • Międzynarodowe kolokwium hiszpańsko-włosko-polskie, na temat: „Niezawisłość sędziów europejskiej kulturze prawnej, UWM WPiA, październik 2010. A.Zienkiewicz, Niezależność mediatorów w postępowaniu mediacyjnym.

 • Ogólnopolska Konferencja, zorganizowana przez Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka we Współpracy ze Społeczną Radą do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, pt. „Mediacja - nowa droga rozwiązywania konfliktów”, związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce, Warszawa, październik 2010. A.Zienkiewicz, Koncepcja sądu otwartego – wzmocnienie pluralizmu form wymiaru sprawiedliwości.

 • Udział w seminarium „Mediacje i negocjacje prawnicze”, Warszawa 2010, organizatorzy Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, Ośrodek Badawczy Adwokatury, Fundacja Adwokatury Polskiej oraz „Edukacja Prawnicza” (C.H.Beck). A.Zienkiewicz, Wielocelowość mediacji a dobór strategii i technik mediacyjnych.

 • Ogólnopolska Konferencja, zorganizowana przez Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka we Współpracy ze Społeczną Radą do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, pt. „Mediacja w Polsce – stan i perspektywy”, związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce, Warszawa, 19 październik 2011.Udział w panelu eksperckim, referat na temat: A.Zienkiewicz, Mediacja, sąd, sprawiedliwość.

 • Konferencja zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Olsztynie i OIRP w Olsztynie, pt. „Współpraca mediatora z sądem – praktyka i oczekiwania”, 26.10.2011 r. A.Zienkiewicz, Informowanie o istocie mediacji przez Sąd – prezentacja projektu informacyjnej ulotki mediacyjnej.

 • Konferencja zorganizowana przez Gdańskie Centrum Mediacji przy Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych w Gdańsku, pt. „Mediacja – umiejętność komunikacji i dialogu w konflikcie.”, WPiA Uniwersytet Gdański, 25.10.2012 r. A.Zienkiewicz, Potencjał mediacji – czy można osiągnąć sukces w mediacji bez zawarcia porozumienia?

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Centrum ARS WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Socjologii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa UJ , pt. „Mediacja sprawiedliwość w nowej perspektywie", 16-17.11.2012 r. Kraków. A.Zienkiewicz, Specyfika mediacji w sprawach cywilnych.

 • Udział w seminarium „Wymowa prawnicza”, Gdańsk, organizatorzy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Gdańsku, „Edukacja Prawnicza” (C.H. Beck), Fundacja Adwokatury Polskiej, Legalis, 09.04.2013. A.Zienkiewicz, Specyfika dyskursu mediacyjnego i negocjacyjnego.

 • XIV International Conference on Artificial Intelligence and Law, 10-14 czerwca 2013, Rzym, Włochy. M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz, A.Zienkiewicz, Factor-based Parent Plan Support System.

 • 16th International Conference on Business Information Systems (BIS 2013), 19-21 czerwca 2013 Poznań. M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz, A.Zienkiewicz, Parent Plan Support System – Context, Functions and Knowledge Base.

 • VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Refleksyjność w prawie”, 12-14 września 2013, Warszawa. A.Zienkiewicz, Refeksyjna porada prawna.

 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa i V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-praktyczna „Czytania Kutafińskie”, „Konstytucjonalizm i system prawny Rosji. Wyniki i perspektywy”, zorganizowana w dniach 26.11.2013 r. - 30.11.2013 r. w Moskwie w ramach III moskiewskiego tygodnia prawniczego wspólnie przez Wydział Prawa Uniwersytetu Moskiewskiego imienia MV Łomonosowa, Państwowy Uniwersytet Prawniczy im. O.Kutafina w Moskwie (MSLA), Russian Academy of Law oraz Stowarzyszenia Prawników Rosji z udziałem władz ustawodawczych, wykonawczych i sądowych. A.Zienkiewicz, A comparison of the current legal regulations concerning mediation in civil matters in Poland and the Russian Federation.


VII. Organizacja i prowadzenie konferencji/seminariów/kolokwiów naukowych

Prowadzenie obrad

 • XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?", organizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa WPiA Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 19-22 września 2010 r. w Jastrzębiej Górze. Moderowanie – sesja III, „Narodowa”, panel 1, 21.09.2010 r.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. Modele sądowej kontroli konstytucyjności prawa, 14.10.2011 r., UWM Olsztyn. Prowadzenie II części obrad - Temat: Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w Polsce.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Centrum ARS WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Socjologii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ , pt. "Mediacja sprawiedliwość w nowej perspektywie", 16-17.11.2012 r. Kraków. Moderowanie panelu „Mediacja cywilna”.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Państwowość konstytucyjna w XIX i XX wieku”, Olsztyn, 30 IV 2013. Prowadzenie II części obrad.


Organizacja

 • Sympozjum z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, współorganizator OIRP w Olsztynie, UWM WPiA Olsztyn, październik 2009.

 • Międzynarodowe kolokwium hiszpańsko-włosko-polskie, na temat: „Niezawisłość sędziów europejskiej kulturze prawnej”, UWM WPiA, październik 2010.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Modele sądowej kontroli konstytucyjności prawa”, 14.10.2011 r., UWM Olsztyn.

 • Konferencja zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Olsztynie i OIRP w Olsztynie, pt. „Współpraca mediatora z sądem – praktyka i oczekiwania”, 26.10.2011 r.

 • Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Centrum ARS WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Socjologii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ , pt. "Mediacja sprawiedliwość w nowej perspektywie", 16-17.11.2012 r. Kraków.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Państwowość konstytucyjna w XIX i XX wieku”, Olsztyn, 30.04.2013 r.


VIII. Dodatkowa działalność edukacyjna, organizacyjna i popularyzatorska

 • Kierownik, autor programu nauczania i wykładowca Studiów Podyplomowych – „Mediacja i inne alternatywne formy rozwiązywania sporów” WPiA UWM w Olsztynie od 2009 r.

 • Wykładowca Studiów Podyplomowych – „Mediacja sądowa i pozasądowa” WPiA Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 2007 r.

 • Wykładowca Studiów Podyplomowych – „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów” – WPiA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie od 2011 r.

 • Wykładowca Studiów Podyplomowych: „Mediacja sądowa i pozasądowa”, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu od 2013 r.

 • Współinicjator Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Mediatorów Dyplomowanych „PACTUM”, składającego się z absolwentów studiów podyplomowych mediacji WPiA UWM Olsztyn.

 • Opracowanie i aplikowanie do praktyki autorskiego modelu optymalizacyjnego dyskursu mediacyjnego, the multiple paradigm of mediation, fazowego mechanizmu opanowywania sporów oraz procedury identyfikacji i wyboru odpowiedniej formy opanowania sporu z wykorzystaniem instytucji Dispute Resolution Adviser.


IX. Działalność ekspercka i konkursowa

 • Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych

 • Ekspertyza naukowa dotycząca projektu ustawy o mediacji ze skierowania organów procesowych, 2010 r., zamawiający KRRP, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji.

 • Ankieta ekspercka w raporcie „Poland – Country profile on the use of ADR on B2B disputes” 2012 r., przygotowanym dla UE;

 • Trzykrotny udział w ogólnopolskim zespole eksperckim seminarium „Mediacje i negocjacje prawnicze”, Warszawa 2008, 2009, 2010 r., organizatorzy Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, Ośrodek Badawczy Adwokatury, Fundacja Adwokatury Polskiej oraz „Edukacja Prawnicza” (C.H.Beck).

 • Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego – Wymowy Sądowej – organizowanej przez Stowarzyszenie ELSA Polska – szczebel regionalny, lata 2009, 2011.

 • Udziału w zespole eksperckim seminarium „Wymowa prawnicza”, Gdańsk 2013, organizatorzy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Gdańsku, „Edukacja Prawnicza” (C.H. Beck), Fundacja Adwokatury Polskiej, Legalis.


X. Granty

 • Współwykonawca grantu „Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym - teoria i praktyka”, instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, kierownik prof. dr hab. K.Płeszka (nr wniosku N N110 13074).


XI. Współpraca w kraju i zagranicą (wybrane podmioty)

 • Współpraca z Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • Współpraca z Ośrodkiem Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie

 • Współpraca z członkami Społecznej Rady ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

 • Współpraca z Institut für Ostrecht München, Regensburg

 • Współpraca z Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych


JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTYWANIE W/W DANYCH SPRZECZNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA ORAZ DOBRYMI OBYCZAJAMI ZABRONIONE.
: uploads -> files -> dokumenty
dokumenty -> Nazwa Konkursu Wiedzy Edycja Termin
dokumenty -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
dokumenty -> Wykaz dorobku naukowego
dokumenty -> Lista osób zapisanych na seminarium I rok Administracja drugiego stopnia specjalność Kryminalistyka – st stacjonarne
dokumenty -> Polska jako tekst. Polska jako spektakl
dokumenty -> Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, katedra Dr Krystyna Bronowska Katedra Procesu Karnego Wykaz dorobku naukowego
dokumenty -> Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przywileje w podatkach samorządowych, „Finanse Komunalne”
dokumenty -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
dokumenty -> Dr Justyna Krzywkowska, Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wykaz dorobku naukowego
dokumenty -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy