Strona główna

Dr Agnieszka Ziółkowska, Dr Anna Gronkiewicz Wykaz zagadnień w prawa administracyjnego


Pobieranie 14.33 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar14.33 Kb.
Dr Agnieszka Ziółkowska, Dr Anna Gronkiewicz
Wykaz zagadnień w prawa administracyjnego
1.Pojęcie administracji.

2.Podział administracji publicznej.

3.Cechy administracji publicznej.

4.Pojęcie władztwa administracyjnego.

5.Rodzaje administracji publicznej.

6.Pojęcie prawa administracyjnego. Europeizacja prawa administracyjnego.

7.Prawo administracyjne jako prawo publiczne.

8.Cechy prawa administracyjnego.

9.Rodzaje norm prawa administracyjnego.

10.Sytuacja administracyjna.

11.Rodzaje sytuacji administracyjnych.

12.Pojęcie stosunku administracyjnego.

13.Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych.

14.Sposby powstania stosunków administracyjnoprawnych.

15.Pojęcie i rodzaje źródeł prawa. System źródeł prawa administracyjnego.

16.Pojęcie aktu normatywnego i relacje zachodzące między nimi.

17.Norma kompetencyjna a delegacja ustawowa.

18.Konsytutucja-zakres przedmiotowy, bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji.

19.Znaczenie Konstytucji dla prawa administracyjnego.

20.Proces ustawodawczy.

21.Charakter normy ustawowej: wyłączność ustawy, bezpośredniość, materia ustawowa

22.Akty normatywne z mocą ustawy.

23.Umowy międzynarodowe:

24.Relacje między prawem wspólnotowym a prawem krajowym.

25. Prawo pierwotne i prawo pochodne.

26.Rozporządzenia (charakter; podmioty upoważnione do wydawania rozporządzeń na podstawie Konstytucji i ustaw zwykłych; upoważnienie do wydawania rozporządzenia i rodzaje upoważnień;

zasady dotyczące rozporządzeń wydawanych przez organy administracji; kontrola nad rozporządzeniami, utrata mocy obowiązującej)

27.Akty prawa wewnętrznego: rodzaje, podmioty upoważnione do wydawania, znaczenie dla administracji

28.Pojęcie prawa miejscowego.

29.Cechy i klasyfikacja przepisów terenowych ( akty zawierające statuty; akty wykonawcze; przepisy porządkowe)

30.Nadzór nad stanowieniem aktów prawa miejscowego.

31.Swoiste źródła prawa.

32.Rodzaje aktów urzędowych i ich zakres przedmiotowy.

33.Zasady ogłaszania aktów normatywnych.

34.Rodzaje dzienników urzędowych i ich zakres.

35.Podział form działania administracji publicznej.

36.Podział czynności administracyjnoprawnych.

37.Pojęcie i cechy aktu administracyjnego. Klasyfikacje i rodzaje aktów administracyjnych.

38.Akty deklaratoryjne i akty konstytutywne.

39.Cechy prawidłowego aktu administracyjnego.

40.Skutki wydania aktu administracyjnego.

41.Akt normatywny a akt administracyjny.

42.Wadliwość aktu (istotna, nieistotna).

43. Nieakty.

44.Prawomocnośc formalna i materialna.

45.Klauzule dodatkowe aktu administracyjnego.

46.Utrata mocy obowiązującej aktu administracyjnego.

47.Uznanie administracyjne.

48.Umowa jako forma działa administracji i jej rodzaje.

49.Ugoda administracyjna.

50.Porozumienie administracyjne.

51.Przyrzeczenie.


Cz. II

1.Zasady prawa administracyjnego.

2.Pojęcie aparatu administracyjnego.

3.Powiązania podmiotów administracji publicznej (koncentracja, dekoncentracja, centralizacja, decentralizacja, nadzór, kontrola, kierownictwo, zwierzchnictwo i zespolenie, koordynacja, współdziałanie).

4.Pojęcie organu administrującego i jego cechy.

5.Oragan administracyjny a urząd.

6.Pojęcia: kompetencji, zadanie, właściwość i jej rodzaje.

7.Klasyfikacja organów administracji publicznej.

8.Przenoszenie właściwości.

9.Pojęcie władztwa organizacyjnego.

10.Zakład administracyjny: pojęcie, sposób powstania, funkcjonowanie, rodzaje zakładów

administracyjnych, władztwo zakładowe, wygaśnięcie prawa do korzystania ze świadczeń zakładu.

11. Fundacja: sposób powstania, podstawy prawne funkcjonowania, prawny charakter, organy nadzoru i narzędzia im przysługujące, rodzaje fundacji, organy fundacji.

12.Centralne organy administracji :Prezydent RP, RM (skład, kompetencje, organy wewnętrzne), Prezes RM (kompetencje konstytucyjne i ustawowe, funkcje Kancelarii Prezesa RM) ministrowie ( funkcje ministerstwa, organizacja wewnętrzna ministerstwa), podział centralnych organów administracji rządowej

13.Działy administracji rządowej.

14.Podział terytorialny i jego rodzaje.

15.Pojęcie i kształt samorządu terytorialnego.

16.Charakterystyka ustroju samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa).

17.Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego.

18.Rodzaje zadań samorządu terytorialnego, różnice między zadaniami własnymi a zleconymi.

19.Zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy.

20.Charakterystyka administracji rządowej.

21.Funkcje wojewody, podmioty sprawujące nadzór nad wojewodą i środki im przysługujące, kryteria nadzoru, organy pomocnicze wojewody.

22.Wojewódzka administracja zespolona, cechy administracji zespolonej.

23.Wojewódzka administracja niezespolona, cechy administracji niezespolonej.

24.Pojęcie kontroli, rodzaje kontroli, cechy kontroli.

25.Kontrola sprawowana przez NIK: stały obowiązek kontroli NIK, kontrola fakultatywna, kryteria

kontroli, organy zlecające kontrolę, przypadki występowania Prezesa NIK do TK, organizacja NIK,

kompetencje Kolegium NIK, postępowanie kontrolne: zastrzeżenia przed podpisaniem protokołu,

odmowa podpisania protokołu, zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego.

26.Pojęcie nadzoru: kryteria nadzoru, organy sprawujące nadzór, zakres nadzoru.

27.Środki nadzoru (zawieszenia organu, rozwiązanie zarządu, odwołanie wójta, rozwiązanie rady lubsejmiku, zatwierdzenie, uzgodnienia, stwierdzenie nieważności uchwały, stwierdzenie wydania uchwały z naruszeniem prawa, zarządzenie zastępcze, skarga do sadu administracyjnego).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość