Dr Jowita WyciskPobieranie 40.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.63 Kb.

dr Jowita Wycisk (jowita@amu.edu.pl)

dr Monika Zielona-Jenek (monikazj@amu.edu.pl)


Męskość i kobiecość w perspektywie psychologicznej i społeczno-kulturowej

Seminarium fakultatywne

Seminarium 1

temat: Zajęcia wprowadzające: przedstawienie trybu pracy i warunków zaliczenia.
Seminarium 2

temat: Perspektywa gender w psychologii. Gender jako różnica indywidualna, typ informacji, konstrukt społeczny (wykład).
Literatura uzupełniająca:

Walsh, M. R. (red.) (2003). Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 23-42. (Pytanie 1: Priorytety badawcze: czy nauka powinna nadal zajmować się problemem różnic między płciami?).

Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni. Gdańsk: GWP, s. 21-43.
Seminarium 3, 4

temat: Biologiczna determinacja płci.
Literatura:

Kucz, E.A. (2004). Biologiczne aspekty seksualności. W: M. Beisert (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka (s. 29-60). Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.

Bancroft, J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier Urban &Partner. (r. 3, str.26-32 i 46-55).
Seminarium 5

TEMAT: Rozwój tożsamości płciowej.
Literatura:

Bancroft, J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier Urban &Partner. (r. 3, str.32-35).

Zielona-Jenek, M., Chodecka, A. (2010). Jestem dziewczyną, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka. Gdańsk: GWP. (r.3.2. str. 100-122)
Seminarium 6

temat: Społeczne uczenie się męskości i kobiecości. Męskość, kobiecość i androgynia w ujęciu S. L. Bem
Literatura:

Kuczyńska, A. (1992). Płeć psychologiczna. Podstawy teoretyczne, dane empiryczne oraz narzędzie pomiaru. Przegląd Psychologiczny. XXXV, 2, 237-247.
Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni. Gdańsk: GWP, s. 183-196 i 233-239.
Seminarium 7

temat: Seksualność kobiet i mężczyzn. Uwarunkowania biologiczne i społeczno – kulturowe.
Literatura:

Bancroft, J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier Urban &Partner. (r. 4, str.137-140, r.6 str.242-243, r. 8, str. 287-289).
Seminarium 8.

temat: Wychowanie i edukacja dzieci różnej płci - prezentacja zespołowa
Literatura:

Pankowska, D. (2005). Wychowanie a role płciowe. Gdańsk: GWP. (r.3)
Seminarium 9

temat: Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypizacji płciowej.
Literatura:

Deaux, K., Kite, M. (2002). Stereotypy płci. W: B. Wojciszke (red.) Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: GWP, 354-377.
Seminarium 10

temat: Męskość i kobiecość jako konstrukty społeczne w psychologii - prezentacja zespołowa
Literatura:

Beall, A. (2002). Społeczno-konstruktywistyczne podejście do rodzaju. W: B. Wojciszke (red.) Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: GWP, 81-94.
Seminarium 11

temat: Kobiecość konstruowana medialnie - prezentacja zespołowa
Literatura:

Desperak, I. (2002). Stereotypy kobiet i ich ról społecznych i zawodowych w reklamie telewizyjnej. W: I. Kowalczyk. E. Zierkiewicz (red.). Kobiety w kulturze popularnej. Poznań: KONSOLA, s. 63-74.

Kowalczyk, I. (2002). Uwięzione w ciele - ideały ciała w pismach kobiecych. W: I. Kowalczyk. E. Zierkiewicz (red.). Kobiety w kulturze popularnej. Poznań: KONSOLA, s. 17-30.

Film: Jean Kilbourne Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach
Seminarium 12, 13

temat: Męskość konstruowana medialnie, zajęcia 13 - prezentacja zespołowa
Literatura:

Arcimowicz, K. (2003). Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp. Gdańsk: GWP.

Melosik, Z. (2008). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Film: Jackson Katz Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskościSeminarium 14

temat: Płeć a zdrowie psychiczne
Literatura:

Russo, N. F., Green, B. L. (2002). Kobiety a zdrowie psychiczne. W: B. Wojciszke (red.) Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: GWP, 303-353.

Walsh, M. R. (red.) (2003). Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 397-422. (Pytanie 15: Diagnostyka: Czy mężczyźni i kobiety traktowani są odmiennie w Podręczniku diagnostyki i statystyki zaburzeļ psychicznych APA z 1994r.).
Seminarium 15

temat: Płeć a agresja i przemoc.
Literatura:

Walsh, M. R. (red.) (2003). Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 249-280. (Pytanie 9: Przemoc domowa: Czy w relacjach z partnerami kobiety równie często jak mężczyźni odwołują się do przemocy fizycznej).

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy