Strona główna

Dr Justyna Krzywkowska, Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wykaz dorobku naukowego


Pobieranie 45.19 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar45.19 Kb.
Dr Justyna Krzywkowska, Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego
Wykaz dorobku naukowego (chronologicznie)


 1. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
 1. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez European Reference Index for the Humanities
 1. Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych
  w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Krzywkowska J., Małżeństwo związkiem na całe życie, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 16, Wydawnictwo UWM Olsztyn, s. 87-98. ISSN 1644-0412.

 • Krzywkowska J., Przeszkoda niemocy płciowej w świetle wykładni kan. 1084 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Studia Prawnoustrojowe”, przekazano do druku w UWM w I 2011 r., ss. 16.

 • Krzywkowska J., Działania na rzecz rodziny w województwie warmińsko-mazurskim. Kwestie wybrane, „Studia Prawnoustrojowe”, przekazano do druku w XI 2011 r., ss. 13.
 1. Autorstwo (współautorstwo) monografii
 1. Redaktor naczelny wieloautorskich monografii
  (podręczników akademickich)


 • Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim
  i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi
  , red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2008, ss. 520. ISBN 978-83-7299-560-5.

 • Współpraca sądów ze stronami procesowymi adwokatami, red. R. Sztychmiler,
  J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, ss. 324. ISBN 978-83-62383-02-3.

 • Małżeństwo na całe życie?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, ss. 428. ISBN 978-83-62383-06-1.

 • Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, tom 1, Olsztyn 2012, ss. 668. ISBN 978-83-62383-14-6.

 • Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, tom 2, Olsztyn 2012, ss. 582. ISBN 978-83-62383-15-3. 1. Autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii

 • Krzywkowska J., Legal Protection of the Unborn Child, w: Selected Problems of the European Protection of Human Rights, ed. Jakub Czepek, Olsztyn 2011, s. 39-70. ISBN 978-83-62383-10-8.

 • Krzywkowska J., Selected Legal Problems of Domestic Violence, w: Modern Challenges of Human Rights Protection. Selected Problems, ed. Sebastian Ożóg, Olsztyn 2011, s. 33-58. ISBN 978-83-62383-11-5.

 • Krzywkowska J., Krzywkowska M., Obrońca węzła małżeńskiego gwarantem ważności i trwałości małżeństwa, w: Małżeństwo na całe życie?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 275-299. ISBN 978-83-62383-06-1.

 • Krzywkowska J., Pozycja prawna osób świeckich w Kościele według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., przekazano do druku w UWM w III 2012 r., s. 12.

 • Krzywkowska J., Anoreksja jako przyczyna niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, przekazano do druku w UWM w III 2012 r., ss. 12.

 • Krzywkowska J., Adwokat kościelny, dawniej i dziś, przekazano do druku w UWM
  w VII 2012 r., ss. 14.

 • Krzywkowska J., Bitowt A., Kognicja sądów powszechnych (świeckich) w zakresie kanonicznych procesów małżeńskich z udziałem niekatolików, w: Bezstronność światopoglądowa władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, ss. 20, w druku.

 • Krzywkowska J., Bitowt A., Rola kościołów i innych związków wyznaniowych
  w umacnianiu rodziny na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
  , przekazano do druku w Krakowie w X 2012 r., ss. 13.
 1. Inne publikacje

 • Krzywkowska J., Współpraca rodziny i Kościoła w wychowaniu dziecka, „Doskonalenie Otwarte” 7 (2002/2003), s. 38-42.

 • Krzywkowska J., Chrześcijanin dobrym dziennikarzem, w: Media – wartości – prawo, red. R. Sztychmiler, Olsztyn, 2008, s. 83-85. ISBN 978-83-7299-548-3.

 • Krzywkowska J., Troska Kościoła o Polaków poza granicami kraju,
  w: Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej. Wybrane zagadnienia, red. S.L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, Wydawnictwo ROPS, Opole 2009, s. 141-144. ISBN 978-83-916650-3-9.

 • Krzywkowska J., Zawieranie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie kanonicznym, w: Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach, kulturach, red. R. Sztychmiler, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, s. 105-108. ISBN 978-83-7299-632-9.

 • Bitowt A., Krzywkowska J., Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na WPiA UWM, 22.04.2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, nr 2, s. 273-276. ISBN 978-83-928722-1-4.

 • Krzywkowska J., Łączenie funkcji adwokata z funkcją pełnomocnika w procesie
  o nieważność małżeństwa
  , w: Współpraca sądów ze stronami procesowymi adwokatami, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 135-142. ISBN 978-83-62383-02-3.

 • Krzywkowska J., Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na WPiA UWM, 11.05.2011 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2011, nr 14, s. 373-381. ISSN 2081-8882.

 • Krzywkowska J., Biskup Antoni Stankiewicz, dziekan Roty Rzymskiej, w: Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku, red. P. Majer. M. Seroka, K.M. Wojciechowski, s. 275-281. ISBN 978-83-62383-19-1.

 • Krzywkowska J., Majątek kościelny (ss. 5); Zakaz dyskryminacji religijnej (ss. 6); Uzewnętrznianie przekonań religijnych (ss. 5), w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, przekazano do druku prof. A. Mezglewskiemu w grudniu 2011 r.

 • Krzywkowska J., Poradnictwo kanoniczne, „Człowiek – Rodzina – Prawo” nr 5 (2012), s. 18. ISSN 2299-0283.

 • Krzywkowska J., Consulenza canonica, „Człowiek – Rodzina – Prawo” nr 5 (2012), s. 19. ISSN 2299-0283.

 • Krzywkowska J., Jak usprawnić dochodzenie swoich uprawnień na drodze sądowej?, „Człowiek – Rodzina – Prawo” nr 7 (2012), s. 16. ISSN 2299-0283.

 • Krzywkowska J., Come perfezionare il riconoscimento dei propri diritti sulla via giudiziaria?, „Człowiek – Rodzina – Prawo” nr 8 (2012), s. 17. ISSN 2299-0283.

 • Krzywkowska J., Skarga powodowa warunkiem formalnym rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, „Człowiek – Rodzina – Prawo” nr 8 (2012), s. 14. ISSN 2299-0283.

 • Krzywkowska J., Il libello come la condizione formale per iniziare il processo della dichiarazione di nullità del matrimonio, „Człowiek – Rodzina – Prawo” nr 8 (2012), s. 15. ISSN 2299-0283.

 • Krzywkowska J., Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego „Problemy z sądową ochroną praw człowieka” (Olsztyn, 7-8 maja 2012), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 5 (2013), ss. 6, przekazano do druku IX 2012.

 1. Udział w konferencjach naukowych z zaznaczeniem: funkcji organizatora, współorganizatora, formy uczestnictwa (bierna, czynna – tytuł zgłoszonego referatu)


Organizator i współorganizator konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Media a wartości, WPiA UWM Olsztyn,
  9 maja 2007 r. – komitet organizacyjny.

 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Małżeństwo w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym, UWM Olsztyn, 9-10 maja 2008 r. koordynator.

 • I Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach, kulturach, WPiA UWM Olsztyn, 22 kwietnia 2009 r. – komitet organizacyjny.

 • I Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami, WPiA UWM Olsztyn, 21-22 kwietnia 2010 r. koordynator.

 • II Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. Małżeństwo na całe życie?, WPiA UWM Olsztyn, 11 maja 2011 r. – komitet organizacyjny.

 • II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Problemy
  z sądową ochroną praw czowieka
  , WPiA UWM Olsztyn, 7-8 maja 2012 r.
  – koordynator.

 • III Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. Jak przygotować do małżeństwa?, WPiA UWM Olsztyn, 9-10 maja 2013 r. – komitet organizacyjny.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Rodzina w prawie, WPiA UWM Olsztyn,
  9 maja 2013 r. – komitet organizacyjny.


Uczestnik konferencji – uczestnictwo czynne (referaty)

 • Chrześcijanin dobrym dziennikarzem – referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Media a wartości”, zorganizowanej przez Wydział Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 9 maja 2007 r. 

 • Godność pracy ludzkiej – referat wygłoszony podczas IX. Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka pt. „Prawa człowieka, wartości duchowe i gospodarka światowa”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 29-30 maja 2009 r. 

 • Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie kanonicznym – referat wygłoszony podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. „Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach, kulturach”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 22 kwietnia 2009 r. 

 • Łączenie funkcji adwokata z funkcją pełnomocnika w procesie o nieważność małżeństwa – referat wygłoszony podczas I Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądu ze stronami, adwokatami
  i pełnomocnikami”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 21-22 kwietnia 2010 r. 

 • Małżeństwo związkiem na całe życie – referat na Międzynarodowej Konferencji Prawa Porównawczego pt. „Prawo porównawcze we wschodniej i centralnej Europie”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 17-18 marca 2011 r.

 • Obrońca węzła małżeńskiego gwarantem ważności i trwałości małżeństwa – referat wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. „Małżeństwo na całe życie?”, zorganizowanej na Wydziale Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 11 maja 2011 r.

 • Powrót do tradycji chrześcijańskiej gwarancją nienaruszalności godności człowieka – referat na 11th International Conference on Human Rights, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 3-4 czerwca 2011 r.

 • Dziekan Roty Rzymskiej Bp Antoni Stankiewicz – referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Biografistyki Polonijnej nt. „Polscy Prawnicy
  w Świecie”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 9-11września 2011 r.

 • Pozycja prawna osób świeckich w Kościele według Kodeksu Prawa Kanonicznego
  z 1983 r.
  – referat wygłoszony na I Ogólnowydziałowym Seminarium Naukowym „Podmiotowość w prawie”, WPiA UWM, Olsztyn, 3 lutego 2012.

 • Kognicja sądów powszechnych (świeckich) w zakresie kanonicznych procesów małżeńskich z udziałem niekatolików (współautor) – referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. Standardy świeckości władzy wykonawczej
  i sądowniczej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego w Sromowcach Niżnych w dniach 7-9 marca 2012 r.

 • Selected community and local government initiatives to keep tangible and intangible cultural heritage in the Warmia-Mazury (współautor) – referat wygłoszony na 2nd International Conference on Comparative Law Private Interest and Public Interest in European Legal Tradition, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 23-24 marca 2012 r.

 • Contracting a marriage in the Polish law – referat na Międzynarodową Konferencję pt. „The Milestones of law in the area of the Central Europe 2012”, zorganizowaną przez Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, 29-31 marca 2012 r.

 • Adwokat w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa – referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „pt. Adwokat kościelny – czyli kto?”, zorganizowanej przez KUL, Lublin 18 kwietnia 2012 r.

 • Wymóg pewności moralnej u sędziego orzekającego w sprawach o nieważność małżeństwa (współautor) – referat wygłoszony podczas II Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Problemy z sądową ochroną praw człowieka, WPiA UWM Olsztyn, 7-8 maja 2012 r.

 • Funkcjonowanie administracji kościelnej – referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Prawo do dobrej administracji – a jakość administracji publicznej”, zorganizowanej w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, 12 maja 2012 r.

 • Rola kościołów i związków wyznaniowych w umacnianiu rodziny na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (współautor) – referat wygłoszony podczas IX Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, UJ Kraków 17-20 maja 2012 r.

 • Adwokat kościelny, dawniej i dziś – referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Romanistycznej zorganizowanej przez WPiA UWM oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Castillón, Kętrzyn 27-29 maja 2012 r.

 • Małżeński obowiązek ochrony życia – referat wygłoszony na IX Międzynarodowej Konferencji pt. Prawo a życie zorganizowanej przez Wydział Prawa UwB, Białystok 15-16 listopada 2012 r.

 • Kodeks praw dziecka – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Idee Janusza Korczaka we współczesnej teorii i praktyce pedagogicznej, zorganizowanej przez Wydział Socjologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Olsztyn 23 listopada 2012 r.Uczestnik konferencji – uczestnictwo bierne

 • Ogólnopolska Konferencja naukowa pt. Jan Paweł II prawodawca i sługa prawa Bożego, WPiA UWM, 4-5 listopada 2005 r.

 • Ogólnopolska konferencja pt. Wpływ Jana Pawła II na orzecznictwo sądów kościelnych w sprawach małżeńskich, WPK UKSW, Warszawa, 26 kwietnia 2006 r.

 • Konferencja Ogólnopolska pt. Każde dziecko ma prawo do..., WPiA UWM, Olsztyn, 7-8 grudnia 2006 r.

 • Wykłady otwarte prof. Jean-Paul Durand, Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Instytutu Katolickiego w Paryżu, A propos du mariage homosexuel: droit, éthique, théologie (Problem małżeństw homoseksualnych: prawo, etyka, teologia) oraz Eglise catholique et Etat en France. Quelques échos 2005-2007 (Relacje Kościoła katolickiego i państwa we Francji), UKSW, Warszawa, 14 marca 2007 r.

 • Wykłady w ramach sesji Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej: 1) ks. dr Jan Cymbała, Niezdolność do wyrażenia prawdziwej zgody małżeńskiej na przykładzie depresji, 2) dr med. Apolonia Szarkowicz – Młyńska, Opinia biegłego dotycząca objawów schizofrenicznych, Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn, 18 kwietnia 2007 r.

 • Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Godność człowieka i rodziny, Wydział Teologii UWM (organizator), Olsztyn 29 maja 2007 r.

 • VII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka pt. Człowiek między prawem a ekonomią, WPiA UWM, Olsztyn, 1-2 czerwca 2007 r.

 • Proces małżeński w świetle „Dignitas connubii” – pierwsze doświadczenia, III Ogólnopolskie Forum Sądowe, Gródek nad Dunajcem, 11-12 czerwca 2007 r.

 • Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone z IV zjazdem Katedr
  i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, pt. X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny, UwB, Białystok 26-27 września 2007 r.

 • Ogólnopolska konferencja pt. Znaczenie przemówień papieskich do Roty Rzymskiej dla doktryny kanonistycznej i orzecznictwa kościelnego w sprawach małżeńskich, UKSW, Warszawa, 17 października 2007 r.

 • Konferencja naukowa z okazji 50-lecia kwartalnika „Prawo Kanoniczne” 1958-2007, UKSW, Warszawa, 12 grudnia 2007 r.

 • Wykład otwarty ks. prof. UJ dra hab. Franciszka Longchamp de Bérier, Wobec dekodyfikacji: tradycja romanistyczna i prawo kanoniczne, WPiA UWM, Olsztyn, 28 luty 2008 r.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Sekty – prawne i społeczne aspekty zjawiska,

WPiA UWM, Olsztyn, 9 kwietnia 2008 r.

 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Małżeństwo w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym, UWM, Olsztyn, 9-10 maja 2008 r.

 • VIII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka pt. Prawo do wiedzy i informacji w społeczeństwie wielokulturowym, WPiA UWM, Olsztyn, 30-31 czerwca 2008 r.

 • Konferencja naukowa pt. Synodalność – Metropolia – Metropolita. W XXV rocznicę zakończenia synodu prowincji krakowskiej, Instytut Prawa Kanonicznego PAT, Kraków, 20 listopada 2008 r.

 • Konferencja naukowa z okazji 25-lecia wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, UKSW, Warszawa, 11 grudnia 2008 r.

 • II Dni Kanonistów pt. Kościół i Europa – wspólna droga, KUL, Lublin, 4-5 marca 2009 r.

 • Warsztaty: 1) Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz
  2) Dokumenty potrzebne do stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa, KUL, Lublin, 5 marca 2009 r.

 • Lokalne Seminarium Naukowe pt. Prawne i moralne aspekty zjawiska eutanazji, WPiA UWM, Olsztyn, 6 maja 2009 r.

 • Konferencja pt. Rola instytucji otoczenia biznesu w promocji i rozwoju innowacji
  i
  przedsiębiorczości, UWM, Olsztyn, 6 maja 2009 r.

 • Konferencja naukowa pt. Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym
  i w prawie polskim
  , WPK UKSW, Warszawa, 14 maja 2009 r.

 • IX Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka pt. Prawa człowieka, wartości duchowe i gospodarka światowa, WPiA UWM, Olsztyn, 29-30 maja 2009 r.

 • Ogólnopolskie Forum Sądowe pt. Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła, Gródek nad Dunajcem, 15-16 czerwca 2009 r.

 • Międzynarodowa konferencja naukowa połączona ze zjazdem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, Częstochowa, 8-9 września 2009 r.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Ile jest warte twoje życie? Prawne i społeczno-kryminologiczne aspekty zjawiska porwań dla okupu, WPiA UWM, Olsztyn, 25-26 lutego 2010 r.

 • Otwarte spotkanie seminaryjne z wystąpieniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego dr Bohdanem Zdziennickim pt. Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na orzecznictwo sądów polskich, WPiA UWM, Olsztyn, 18 marca 2010 r.

 • Konferencja naukowa pt. Problemy proceduralne w kanonicznym procesie
  o stwierdzenie nieważności małżeństwa
  , WPK UKSW, Warszawa, 19 maja 2010 r.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Kanonicznego połączona ze zjazdem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 6-8 września 2010 r.

 • Konferencja naukowa pt. Zdolność/niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanonistyczna, WPK UKSW, Warszawa, 20-21 października 2010 r.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Swoboda działalności przedsiębiorców
  w praktyce obrotu gospodarczego
  , WPiA UWM, Olsztyn, 4-5 listopada 2010 r.

 • Szkolenie zorganizowane przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM pt. „Szkoła komercjalizacji badań naukowych UWM w Olsztynie”, Kaliszki, 18-20 listopada 2010 r. (I zjazd) i 19-11 grudnia 2010 r. (II zjazd)

 • Studenckie Seminarium Naukowe pt. Po co przyszłemu prawnikowi ekonomia? Czyli co to jest EAP?, WPiA UWM, Olsztyn, 14 grudnia 2010 r.

 • Konferencja pt. Międzynarodowa mobilność – poszerz granice wiedzy, UWM, Olsztyn, 16 grudnia 2010 r.

 • Konferencja Naukowa pt. Pokrzywdzony między „młotem a kowadłem”, czyli od pierwotnej do wtórnej wiktymizacji, WPiA UWM, Olsztyn, 21 lutego 2011 r.

 • Rodzina najważniejsza! – Postaw na Rodzinę – XIII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, Olsztyn, 20 października 2011 r.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Prawa człowieka i obywatela w świetle funkcji Rzeczników stojących na ich straży, WPiA UWm, Olsztyn 9 grudnia 2011 r.

 • Metody kształcenia dorosłych – udział w wykładzie otwartym dra R. Sokulskiego, WSIiE Olsztyn, 16 grudnia 2011 r.

 • Konferencja naukowa Fides et Bellum. Pamięci Biskupa, Profesora, Generała Tadeusza Płoskiego, WPiA UWM, Olsztyn, 19 kwietnia 2010 r.

 • I Ogólnopolska Studencka Konferencja Nauk Penitencjarnych (Bez)celowość współczesnych kar i środków karnych, Olsztyn, 10-11 maja 2012 r.

 • Warsztaty Międzynarodowa wymiana pracowników z krajami trzecimi – projekty IRSES, zorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Olsztyn, 18 października 2012 r.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pt. Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Gdańsk, 10-11 września 2012 r.

 • Konferencja w ramach Projektu „Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny”, Olsztyn, 23 listopada 2012 r.
 1. Kształcenie kadr naukowych (chronologicznie)
 1. Podnoszenie kwalifikacji

 • Kurs dokształcający w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akadem. na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM – 2009 r., 49 godz.

 • Stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego – nadany w 2010 r. przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praca doktorska pt. Adwokat w sprawach o nieważność małżeństwa. Rozwiązania ustawodawcze i ich zastosowanie w sądach kościelnych w Polsce (1983-2007).

 • Kurs języka niemieckiego na poziomie B2 w Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut przy UWM w Olsztynie – 2010 r.

 • Udział w: Sommerschule „Auf den Spuren Herders – zwischen Mohrungen und Kaliningrad” (sierpień – wrzesień 2011).

 • Uczestnictwo w 199-godz. kursie „Innowacje z Warmii i Mazur” zorganizowanym przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media” (2012 r.)

 • Udział w Projekcie „Kobieta Matką Wynalazków”, organizator: Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA, Olsztyn, październik – listopad 2012 r.
 1. Inne formy aktywności

 • Członek Komisji ds. Rodziny Pierwszego Synodu Archidiecezji Warmińskiej
  (2006-2012).

 • Koordynator wydziałowego konkursu wiedzy prawa kanonicznego (od 2007 r.).

 • Opiekun pomocniczy Studenckiego Koła Naukowego Prawników Kanonistów
  (od 2007).

 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (od 2008 r.).

 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 2009 r.).

 • Pisarz w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kardynała Stanisława Hozjusza.

 • W 2011 r. współautor wniosku nr 100188 „Dostęp do dóbr kultury w okresie przemian strukturalnych na przełomie XX i XXI wieku w Niemczech i w Polsce” złożonego do Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Mój temat badawczy to: Sozial- und Selbstverwaltungsinitiativen zur Bewahrung von materiellen und immateriellen Kulturgütern in der Region von Ermland und Masuren. Die deutsch-polnische Zusammenarbeit.

 • Prace w komisji oceniającej w I i II Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego na UKSW w Warszawie (2011, 2012).

 • Uczestnictwo w pracach Komisji Konkursowej Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”, sekcja nauk prawnych (2011 – przewodnicząca, 2012 – członek).

 • Recenzent w obronach prac magisterskich i licencjackich na WPiA UWM (2011, 2012).

 • Opiekun roczników – III ALZ i III SBPZ.

 • Sekretarz Katedry Prawa Kanoniczego i Wyznaniowego WPiA UWM. 1. Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda indywidualna Rektora UWM II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2011 r.).

 • Dwukrotnie nominowana do wydziałowego konkursu „Laury Cezara” w kategorii Najsympatyczniejszy wykładowca (2010, 2012).
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość