Druk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus) Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Prawo w ochr I inż. środow. Kod przedmiotu: iso4 Rodzaj przedmiotuPobieranie 43.69 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar43.69 Kb.
Druk DNiSS nr PK_10
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Prawo w ochr. i inż. środow.

Kod przedmiotu: ISO4

Rodzaj przedmiotu ogólny; obowiązkowy

Wydział: Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Kierunek: Inżynieria Środowiska

Specjalność (specjalizacja): wszystkie specjalności

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: zaoczne

Rok: IV Semestr: VIII

Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 18, ćwiczenia audytoryjne – 9

Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: polski

Liczba punktów ECTS: 1

Osoby prowadzące (imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail)

wykład: Andrzej Harat, dr inż., aharat@ath.bielsko.pl

inne formy zajęć: Andrzej Harat, dr inż., aharat@ath.bielsko.pl


  1. Założenia i cele przedmiotu

Realizacja przedmiotu ma na celu przedstawienie podstawowych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ich praktycznym zastosowaniem.

  1. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi

Nie dotyczy

3. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS

Forma aktywności

Liczba godzin

Godziny kontaktowe: uczestnictwo w zajęciach (wykłady + ćwiczenia)

27

Praca własna studenta: zaznajomienie się z treścią aktów prawnych

8

Praca własna studenta: przygotowanie referatu na wskazany temat

10

Praca własna studenta: przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

15

Suma godzin

60

Liczba punktów ECTS dla modułu (przedmiotu)

1


4. Wskaźniki sumaryczne

a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

• udział w wykładach + kolokwium zaliczeniowe = 27 h (0,9 ECTS)

b) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach o charakterze praktycznym (ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych itp.)• udział w ćwiczeniach audytoryjnych = 9 h (0,3 ECTS)

5. Zakładane efekty kształcenia

Numer

(Symbol)

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku

P_W01

Wymienia i charakteryzuje źródła prawa ochrony środowiska z podziałem na tzw. źródła prawa wewnętrznego i międzynarodowego.

IS1A_W16

P_W02

Podaje najistotniejsze elementy proceduralne (z zakresu kpa, kpk i kpc) odnoszące się do postępowań w sprawach środowiskowych

IS1A_W16

P_W03

Charakteryzuje organy i instytucje ochrony środowiska (z zakresu administracji rządowej i samorządowej) i ich kompetencje

IS1A_W16

P_U01

Sporządza wniosek dotyczący pozwolenia na korzystanie ze środowiska

IS1A_U06 IS1A_U01 IS1A_U13

P_U02

Sporządza pozew o odszkodowanie na szkodę środowiskową

IS1A_U06 IS1A_U01

P_K01

Ma świadomość ważności przestrzegania przepisów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska.

IS1A_K02


6. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia


Numer

(Symbol)

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie do form zajęć

Sposób oceny

WIEDZA

P_W01

Wymienia i charakteryzuje źródła prawa ochrony środowiska z podziałem na tzw. źródła prawa wewnętrznego i międzynarodowego.

Wykład

Kolokwium

P_W02

Podaje najistotniejsze elementy proceduralne (z zakresu kpa, kpk i kpc) odnoszące się do postępowań w sprawach środowiskowych

Wykład

Kolokwium

P_W03

Charakteryzuje organy i instytucje ochrony środowiska (z zakresu administracji rządowej i samorządowej) i ich kompetencje

Wykład

Kolokwium

UMIEJĘTNOŚCI

P_U01

Sporządza wniosek dotyczący pozwolenia na korzystanie ze środowiska

Ćwiczenia audytoryjne

Kolokwium

P_U02

Sporządza pozew o odszkodowanie na szkodę środowiskową

Ćwiczenia audytoryjne

Kolokwium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P_K01

Ma świadomość ważności przestrzegania przepisów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska.

Ćwiczenia audytoryjne

Konwersacja


7. Opis sposobu weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych dla przedmiotu efektów kształcenia (należy opisać sposób weryfikacji każdego efektu kształcenia oddzielnie)


  1. wymienia i charakteryzuje źródła prawa ochrony środowiska z podziałem na tzw. źródła prawa wewnętrznego i międzynarodowego – kolokwium zaliczeniowe, charakterystyka wskazanego źródła prawa z zakresu prawa polskiego lub wspólnotowego,

  2. podaje najistotniejsze elementy proceduralne (z zakresu kpa, kpk i kpc) odnoszące się do postępowań w sprawach środowiskowych – kolokwium zaliczeniowe, opis wybranej instytucji proceduralnej,

  3. charakteryzuje organy i instytucje ochrony środowiska (z zakresu administracji rządowej i samorządowej) i ich kompetencje – kolokwium zaliczeniowe, opis kompetencji wskazanego organu ochrony środowiska,

  4. sporządza wniosek dotyczący pozwolenia na korzystanie ze środowiska – kolokwium zaliczeniowe, wskazanie elementów składanego przez wnioskodawcę dokumentu,

  5. sporządza pozew o odszkodowanie na szkodę środowiskową – kolokwium zaliczeniowe, wskazanie elementów pozwu oraz typowej jego struktury,

  6. ma świadomość ważności przestrzegania przepisów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska – wykłady, konwersacja podczas zajęć.


8. Opis zasad zaliczania przedmiotu i sposobu ustalania oceny końcowej z przedmiotu
Podstawą po zaliczenia przedmiotu jest kolokwium zaliczeniowe. Obejmuje ono 5 pytań w celu weryfikacji każdego ze wskazanych efektów kształcenia. Za każde z pytań uzyskać można od 0 do 2 pkt. Zaliczenie wymaga uzyskania 50% całkowitej ilości punktów.
9. Opis form zajęć

a) Wykłady

 Treści programowe (tematyka zajęć):Rys historyczny prawnych regulacji w dziedzinie ochrony środowiska, źródła prawa ochrony środowiska, podstawowe zasady prawa ochrony środowiska i ich znaczenie. Prawo-międzynarodowa problematyka ochrony środowiska. Problematyka ocen oddziaływania na środowisko – postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć i jej rola w procesie inwestycyjnym, postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko. Ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – omówienie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego na szczeblu gminnym. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska – odpowiedzialność cywilna – przesłanki, zasady, pojęcie szkody i jej rodzaje, odpowiedzialność karna – omówienie przepisów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń odnoszących się do problematyki środowiskowej, charakterystyka zasad tzw. odpowiedzialności administracyjnej. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska – omówienie rodzajów korzystania ze środowiska (powszechnego, zwykłego i szczególnego), wydawanie pozwoleń, wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia, pozwolenia sektorowe i zintegrowane, Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Organy i instytucje ochrony środowiska – organy administracji do spraw ochrony środowiska, instytucje ochrony środowiska – Państwowa Rada Ochrony Środowiska, komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Inspekcja Ochrony Środowiska. Ochrona kopalin – omówienie regulacji ustawy prawo geologiczne i górnicze, charakterystyka działalności koncesjonowanej, problematyka odpowiedzialności za szkody górnicze, organy administracji geologicznej i państwowa służba geologiczna. Ochrona powierzchni ziemi – pojęcie powierzchni ziemi i władającego powierzchnią ziemi, regulacje ustawy prawo ochrony środowiska odnoszące się do tej problematyki, ochrona gruntów rolnych i leśnych, zapobieganie degradacji gruntów, prawne aspekty rekultywacji gruntów. Ochrona wód – podziały wód, prawo własności wód i cele ich ochrony, organy administracji wodnej, korzystanie z wód, strefy i obszary ochronne, planowanie w gospodarowaniu wodami, pozwolenie wodnoprawne i kataster wodny. Prawna ochrona roślin i zwierząt – powszechna ochrona roślin, parki gminne, gospodarka leśna, służba leśna, rolnictwo ekologiczne, wybrane problemy prawnej ochrony zwierząt – ochrona humanitarna, użytkowa, weterynaryjna, doświadczenia na zwierzętach. Organizmy genetycznie zmodyfikowane. Ogólne omówienie ustawy ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem form ochrony przyrody, problematyka organy administracji w zakresie ochrony przyrody, ochrona przyrody a prawo własności, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Problematyka prawa emisyjnego – ochrona powietrza, ochrona warstwy ozonowej, substancje i preparaty chemiczne, obszary ograniczonego użytkowania, prawna problematyka ochrony przed polami elektromagnetycznymi, hałasem i promieniowaniem jonizującym, niektóre problemy ochrony środowiska w budownictwie. Prawne problemy gospodarki odpadami – odpady i ich rodzaje, zasady gospodarowania odpadami, obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, składowanie i magazynowanie odpadów, problematyka odpadów niebezpiecznych, gminne plany gospodarki odpadami, zadania gminy i obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, zadanie gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Omówienie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie jako przykładu implementacji do systemu prawnego RP dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE w tym zakresie.
 Metody dydaktyczne i sposób organizacji zajęć:

Prezentacja komputerowa tekstowo-graficzna

 Forma i kryteria zaliczenia (w przypadku egzaminu – wymagania egzaminacyjne):

Kolokwium pisemne typu pytanie–odpowiedź. Zaliczenie wymaga uzyskania co najmniej 50% maksymalnej ilości punktów.

 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie):
Literatura podstawowa:

Akty prawne (ustawy, rozporządzenia, dyrektywy);

Lipiński A. (2010): Prawne podstawy ochrony środowiska, Wyd. Wolters Kluwer Warszawa.

Stelmasiak J. (2010): Prawo ochrony środowiska. Wyd. Lexis Nexis, Warszawa.

B. Rakoczy, B. Wierzbowski (2010): Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe. Wyd. Lexis Nexis Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

B. Rakoczy, M. Pchałek (2010): Wybrane problemy prawa ochrony środowiska. Wyd. Wolters Kluwer Warszawa

K. Gruszecki (2011): Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wyd. Wolters Kluwer Warszawa.

Pchałek M., Behnke M. (2009): Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE. Wyd. CH Beck Warszawa.


b) Opis pozostałych form zajęć (zgodnie z programem studiów) według schematu podanego dla wykładów
Ćwiczenia audytoryjne
 Treści programowe (tematyka zajęć):

Źródła prawa europejskiego: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Problemy harmonizacji i dostosowania prawa polskiego do prawa Wspólnot Europejskich w zakresie ochrony środowiska – sporządzenie przez studentów prezentacji ppt dotyczącej wybranego zagadnienia. Postępowania w sprawach środowiskowych – elementarne wiadomości o postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym – sporządzenie przykładowego pozwu.

 Metody dydaktyczne i sposób organizacji zajęć:

Prezentacja komputerowa tekstowo-graficzna

 Forma i kryteria zaliczenia (w przypadku egzaminu – wymagania egzaminacyjne):

Przedstawienie referatu na wskazany temat – ocenie podlega zarówno treść pracy jak i sposób jej przedstawienia.


: mirror 01 -> sylabusy -> 2015 -> IS NI
IS NI -> Nazwa modułu kształcenia/PrzedMiotu: Technologia I organizacja robót instalacyjnych Kod przedmiotu: isiik5 Rodzaj przedmiotu
sylabusy -> Sylabu s nazwa przedmiotu
sylabusy -> Nazwa przedmiotu: ochrona I rekultywacja zbiorników wodnych kod przedmiotu
sylabusy -> Opis modułu kształcenia nazwa przedmiotu: biologia kod przedmiotu
sylabusy -> Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ath nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r
sylabusy -> Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność
sylabusy -> Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność
IS NI -> Druk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus)
IS NI -> Druk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus) Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Chemia ogólna I analityczna Kod przedmiotu: isp1 Rodzaj przedmiotu
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy