Druk nr 792 Projekt Kapituły HonorowychPobieranie 52.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar52.26 Kb.
DRUK NR 792 Projekt

Kapituły Honorowych

Wyróżnień Miasta Torunia

z dnia 16.09.2009r.


Uchwała nr ..........

Rady Miasta Torunia

z dnia ....................
w sprawie nadania ks. bp dr Andrzejowi Suskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Torunia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zmianami)1 w związku z § 68 pkt 1 Statutu Gminy Miasta Toruń (uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2000 r. Nr 4 poz. 27 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się ks. bp dr Andrzejowi Suskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Kapitułę Honorowych Wyróżnień

Miasta Torunia

Waldemar Przybyszewski

Przewodniczący Kapituły


Przewodniczący

Rady Miasta Torunia

/-/Waldemar Przybyszewski

Uchwała nr 10/09

Kapituły Honorowych Wyróżnień

Miasta Torunia

z dnia 16 września 2009 roku

Na podstawie §§ 66 i 69 Statutu Gminy i zgodnie z Regulaminem Kapituły Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia - załącznik nr 3 do Statutu Gminy Miasta Toruń

Kapituła Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia

uchwala:

§ 1. Skierować projekt uchwały o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Torunia dla ks. bp dra Andrzeja Suskiego pod obrady Rady Miasta Torunia uwzględniając:  • Trwały i niepowtarzalny wkład w historię miasta:

utworzenie w 1993 roku Wyższego Seminarium Duchownego,

utworzenie Wydziału Teologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika,

doprowadzenie do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu,

utworzenie Muzeum Diecezjalnego,

dbałość o obiekty sakralne,

Rozwijanie humanistycznych treści i idei zawartych w wielowiekowym dorobku miasta:

utworzenie i wspieranie działalności Caritasu,

utworzenie Centrum Dialogu Społecznego,

utworzenie „okna życia”

Znaczenie i sława miasta:

wspieranie inicjatyw miasta,

promocja miasta w kraju i za granicą.

§ 2. Dokonać wręczenia medalu Honorowego Obywatelstwa Miasta Torunia w terminie do końca 2009 roku.

§ 3. Koszty związane z realizacją uchwały pokryć z funduszu Rady Miasta.


Przewodniczący


Kapituły Honorowych Wyróżnień

Waldemar Przybyszewski


Toruń, 16 września 2009r.Kapituła Honorowych Wyróżnień

Rady Miasta Torunia
Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 66 ust 4 Statutu Gminy Miasta Toruń przedstawiam Państwu do zaopiniowania sylwetkę kandydata na Honorowego Obywatela Miasta Torunia.

Statut Gminy Miasta Toruń w § 67 ust 1 stanowi, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób o uznanym autorytecie moralnym, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię, rozwój, znaczenie i sławę miasta lub w utrwalanie, rozwijanie i aktualizację humanistycznych treści i idei zawartych w wielowiekowym dorobku miasta. Takimi cechami wyróżnia się:

Ks. bp dr Andrzej Suski
Andrzej Biskup – urodzony 24 grudnia 1941r. w Płocku, święcenia kapłańskie – 13 czerwca 1965 r. w Płocku; konsekrowany na biskupa – 4 października 1986r, do 1992r – biskup pomocniczy diecezji płockiej, dr teologii, przewodniczący Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski, od października 2007r – członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Jego dewiza – „Nadzieja moja jedyna”

Autorytet moralny

Ksiądz Biskup Andrzej Suski, dr teologii, wybitny biblista. Aktywnie uczestniczył w Synodzie Biskupów Świata w Rzymie prezentując interpretacje Bożego słowa. Jako znawca Biblii zapraszany jest na liczne konferencje ale też przedstawia Słowo Boże w homiliach w parafiach Diecezji Toruńskiej. Jest wielkim autorytetem moralnym dla osób innych wyznań, jest otwarty na działania różnych środowisk. Przez wiele lat przewodniczył komisji do spraw misji, a następnie był wiceprzewodniczącym do spraw kontaktów z Żydami. Jego ogromny szacunek i pokora dla drugiego człowieka, osobista postawa – jako człowieka sprawia, że cieszy się zaufaniem duchowieństwa, miłością i szacunkiem mieszkańców miasta i diecezji.

Został pierwszym Biskupem Ordynariuszem utworzonej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1992r Diecezji Toruńskiej. Zwracając się w pierwszym liście pasterskim do mieszkańców Torunia podpisał się „wasz bp Andrzej”. Te słowa nigdy nie przestały być aktualne.

Potrafił całkowicie zaangażować się w pomoc Żydom przy budowie pomnika na zniszczonym w czasie II wojny cmentarzu w Chełmnie upamiętniającego pamięć spoczywających tam Żydów – mieszkańców miasta. W Toruniu angażował się w uporządkowanie i upamiętnienie cmentarza żydowskiego przy ulicy Antczaka.

Odznaczony m.in. Missio Reconciliationis (Misja Pojednania) – nadawana jest osobom zasłużonym dla dzieła pojednania, działającym na rzecz porozumienia między narodami, przedstawicielami różnych kultur i różnych środowisk.
Wkład w historię

Trwały i niepowtarzalny wkład w historię miasta:

- podniesienie kościoła św. Janów do godności najważniejszego kościoła w mieście i diecezji – Katedry.

- zaangażowanie w tworzeniu dobrych relacji miedzy kościołem – miastem – UMK. Pierwsze spotkania z przedstawicielami tych środowisk odbywały się w domu ks. bp.

-przywrócenie po 350 latach w 1995r konferencji Colloquium Charitativum, jako element Międzynarodowego Roku Tolerancji. Gospodarzem spotkań był właśnie bp Andrzej, a obchody zostały zakończone ponownym, o symbolicznym charakterze uroczystym pogrzebem ekumenicznym Anny Wazówny. Modlitwy pogrzebowe prowadzone były pod przewodnictwem bp J. Szarka i bp. Andrzeja Suskiego, a uroczystości towarzyszył wysłannik Ojca Świętego kardynał Edward Idris Cassidy.

Colloquia to cykliczne spotkania kulturalne, każda edycja wyróżnia się tematem przewodnim. ale idea jest zawsze taka sama: dialog – tolerancja –jedność

- sprowadzanie do Torunia osobistości życia społecznego i religijnego. Za sprawą bp Andrzeja w 2004r w spotkaniach Colloquium wziął udział Kardynał Camillo Ruini, jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II i drugi po papieżu – prymasie Włoch – hierarcha włoskiego Kościoła; kardynał Zenon Grocholewski prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, z którym władze miasta dzięki otwartości bp Andrzeja nawiązały stały, sympatyczny kontakt,

- utworzenie w 1993 roku Wyższego Seminarium Duchownego –kolejnej wyższej uczelni w Toruniu,

- utworzenie Wydziału Teologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika,

- umożliwienie odwiedzenia Ojca Świętego w Watykanie przez przedstawicieli mieszkańców Torunia z różnych środowisk,

- doprowadzenie do wizyty Jana Pawła II w Toruniu. Dzięki ogromnej dyplomacji bp Andrzeja, Ojciec Święty spotkał się z rektorami wyższych uczelni na terenie uniwersytetu. Zdarzenie to jest ewenementem w historii papieskich pielgrzymek,

- dbałość o katedrę i inne obiekty sakralne, współpraca z konserwatorami zabytków, troska o zachowanie historycznej wartości obiektów,

- Utworzenie Muzeum Diecezjalnego,
Rozwijanie i aktualizacja humanistycznych treści i idei zawartych w wielowiekowym dorobku miasta

- wspieranie działalności hospicjów, szczególny udział przy tworzeniu Hospicjum „Światło”

- utworzenie Caritasu – pierwszym dekretem wydanym przez bp Andrzeja było właśnie powołanie Caritasu. Dzisiaj są już 3 ośrodki na Toruń. Działalność Caritasu jest nie do przecenienia (ogromna baza żywnościowa, paczki, obiady w różnych punktach miasta świetlice środowiskowe). Dziennie wydawanych jest około 700 darmowych posiłków, miesięcznie przerabia się ok. 7 ton żywności., wydano 750 wyprawek dla dzieci szkolnych, z noclegowni samotnej matki korzysta 14 kobiet a w miesiącu sierpniu wydano 1700 paczek żywnościowych. Działalność Caritasu jest dla ks bp priorytetowa, cieszy Go, że rozwijają się szkolne koła Caritas, a dzieci i młodzież uczą się organizować pomoc potrzebującym,

- utworzenie Centrum Dialogu Społecznego w 2000 roku, które służy spotkaniom wszystkich grup społecznych dyskutujących na tematy społeczne,

- tworzenie burs szkolnych ( Brodnica, Grudziądz, a dla młodzieży studiującej Przysiek), są to ośrodki poza Toruniem, ale młodzież mieszkająca w Przysieku studiuje w Toruniu,

- utworzenie „okna życia”

Znaczenie i sława miasta
- wspieranie inicjatyw miasta, udział w uroczystościach miejskich,

- osobiste przewodnictwo mszy św. podczas obchodów Święta Miasta,

-nieustanna promocja ukochanego Torunia w życiu kościoła powszechnego,

przekazywanie w homiliach i listach pozdrowień dla Torunian od Ojca Świętego,

pokazanie światu świętości młodego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego wywodzącego się z toruńskiej parafii, doprowadzenie do beatyfikacji na toruńskim lotnisku podczas wizyty Ojca Świętego w dniu 7 czerwca 1999 roku. Beatyfikacja ks. Frelichowskiego była pierwszą i jedyną na Pomorzu. O życiu ks. Frelichowskiego wiedzą i mówią harcerze i skauci na całym świecie, przyjeżdżają czcić jego świętość do kościoła NMP odwiedzając Toruń,

Waldemar Przybyszewski

Ks. andrzej nowicki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Kalendarium życia


1941

24 grudnia - przychodzi na świat w Płocku, w ówczesnym powiecie płockim, jako syn Stanisława i Heleny zd. Więcek.
1942

11 stycznia — otrzymuje sakrament chrztu świętego w kościele parafialnym pw. Świętego Bartłomieja w Płocku; rodzice wybrali dla swojego syna imiona Andrzej Wojciech (Nr aktu chrztu 10/1942).
1948

1 września - rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej Nr 7 w Płocku.
1955

1 września — rozpoczyna naukę w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym Nr 24 im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.
1959

4 czerwca - otrzymuje świadectwo dojrzałości Państwowego Liceum Ogólnokształcącego Nr 24 im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku (Nr 905), po zdaniu egzaminu maturalnego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną pod przewodnictwem Z. Werdenowskiego,

15 czerwca - składa podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
1961

12 września - przyjmuje tonsurę z rąk biskupa Piotra Dudźca, biskupa pomocniczego Diecezji Płockiej.
1962

8 kwietnia - przyjmuje ostiariat i lektorat z rąk biskupa Jana Wosińskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Płockiej.
1963

16 czerwca - przyjmuje egzorcystiat i lektorat z rąk biskupa Jana Wosińskiego, administratora apostolskiego Diecezji Płockiej,

22 grudnia - przyjmuje subdiakonat z rąk biskupa Jana Wosińskiego, administratora apostolskiego Diecezji Płockiej.
1964

15 marca - otrzymuje święcenia diakonatu z rąk biskupa Jana Wosińskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Płockiej.
1965

17 marca — Biskup Płocki podejmuje decyzję o skierowaniu po święceniach księdza Andrzeja Suskiego na studia specjalistyczne do Rzymu; będzie to pierwszy w powojennej historii Diecezji Płockiej kapłan studiujący poza Polską,

5 maja - Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, na podstawie specjalnego mandatu Stolicy Apostolskiej, wydaje dekret (1839/65/P.) zezwalający na przyjęcie świeceń kapłańskich bez konieczności zachowania wymogu prawa kanonicznego dotyczącego wieku kandydata do przyjęcia święceń prezbiteratu,

13 czerwca – w kościele parafialnym pw. Świętego Bartłomieja w Płocku przyjmuje święcenia kapłańskie; szafarzem sakramentu prezbiteratu jest biskup Piotr Dudziec, biskup pomocniczy Diecezji Płockiej; po uroczystości święceń kapłańskich w płockiej farze udaje się wraz z kolegami neoprezbiterami na Jasną Górę; Mszę Świętą w kaplicy cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie sprawuje już po północy, tj. 14 czerwca,

wrzesień - otrzymuje skierowanie na studia specjalistyczne z teologii, które ma odbyć na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
1967

październik - składa egzamin licencjacki z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie,

październik - podejmuje studia specjalistyczne z zakresu Pisma Świętego w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.
1970

19 czerwca - uzyskuje licencjat biblijny w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.
1973

16 stycznia - broni tezę doktorską i uzyskuje tytuł doktora teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie,

24 wrzesień - Biskup Płocki zleca z początkiem roku akademickiego 1973/74 wykłady dla kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, a także dla księży w Soborowym Studium Teologiczno - Pastoralnym Diecezji Płockiej,

14 grudnia - otrzymuje od Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, misję kanoniczną do nauczania przedmiotów biblijnych na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.


1974

luty-wrzesień - praca naukowa w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie związana z przygotowaniem tezy doktorskiej: z zakresu Pisma Świętego,

19 października - nominacja na cenzora ksiąg kościelnych.
1975

12 września — nominacja na profesora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku,

12 września - nominacja na wicedyrektora Soborowego Studium Teologiczno - Pastoralnego Diecezji Płockiej na okres 3 lat.
1976

23 czerwca - Biskup Płocki wyraża zgodę na podjęcie pracy w charakterze adiunkta przy katedrze biblistyki Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

1979

10 lutego - nominacja na wicedyrektora Soborowego Studium Teologiczno - Pastoralnego Diecezji Płockiej na dalsze 3 lata.
1984

20 sierpnia - Administrator Apostolski Diecezji Płockiej zlecana 5 lat obowiązki wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Płockiej.
1985

15 czerwca - zostaje odznaczony godnością Kapelana Honorowego Ojca Świętego.
1986

14 lipca — przez Ojca Świętego Jana Pawia II zostaje ustanowiony biskupem tytularnym Pulchrriopolis i biskupem pomocniczym Administratora Apostolskiego Diecezji Płockiej (N.4972/86),

14 sierpnia - Sekretariat Prymasa Polski ogłasza nominację biskupią,

2 września - mianowany Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku,

29 września - zostaje mianowany wikariuszem generalnym; biskupowi nominatowi zostają powierzone szczególnej trosce sprawy: Wyższego Seminarium Duchownego, Niższego Seminarium Duchownego, Studium Soborowego, Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, Wydawnictwa Diecezjalnego, Biblioteki Diecezjalnej, Archiwum Diecezjalnego oraz sprawy księży studentów,

4 października – z rąk Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego i Gnieźnieńskiego, w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku przyjmuje sakrę biskupią; współkonsekratorami są: Biskup Juliusz Paetz, Biskup Łomżyński, oraz Biskup Zygmunt Kamiński, Administrator Apostolski Diecezji Płockiej; jako zawołanie biskupie obiera „Spes mea unica".
1989

28 stycznia - zostaje mianowany przez Kongregację Wychowania Katolickiego Wizytatorem Apostolskim wyznaczonych seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce.
1990

8 września - zostaje mianowany przez Kongregację Ewangelizacji Narodów Dyrektorem Krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce na trzyletnią kadencję.
1991

8 marca - zostaje mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Płockiej,

22 czerwca - Biskup Płocki przychyla się do przedłożonej prośby i przyjmuje rezygnację z funkcji Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
1992

19 marca - zostaje mianowany biskupem diecezjalnym nowopowstałej Diecezji Toruńskiej,

25 marca -- kanoniczne objęcie Diecezji Toruńskiej,

31 maju - ingres do katedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu,

19 — 20 czerwca — na 256 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Przemyślu zostaje przyjęta rezygnacja z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji ds. Dialogu z Judaizmem.
1995

17 czerwca - Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski rekomenduje Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów przyjęcie rezygnacji z funkcji Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.
1996

30 kwietnia - 2 maja - na 282 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zostaje wybrany przewodniczącym Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski.
1998

29 kwietnia zostaje odznaczony przez Rade Miejską w Lubawie tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Lubawy (uchwała nr XXXIX/288/98)
1999

1 października - jako przedstawiciel Episkopatu Polski bierze udział w Synodzie Biskupów w Rzymie
2001

1 — 2 maja - na 311 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zostaje ponownie wybrany przewodniczącym Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski.
2002

20 - 21 marca — na 316 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zostaje włączony w skład Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.


1 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420.

2 Zmiany Statutu zostały ogłoszone w Dz. Urz. z 2000r. Nr 88 poz. 729, z 2003 r. Nr 10 poz. 185 oraz z 2004 r. Nr 24 poz. 297.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy