Strona główna

Druk nr 792 Projekt Kapituły Honorowych


Pobieranie 52.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar52.26 Kb.
DRUK NR 792 Projekt

Kapituły Honorowych

Wyróżnień Miasta Torunia

z dnia 16.09.2009r.


Uchwała nr ..........

Rady Miasta Torunia

z dnia ....................
w sprawie nadania ks. bp dr Andrzejowi Suskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Torunia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zmianami)1 w związku z § 68 pkt 1 Statutu Gminy Miasta Toruń (uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2000 r. Nr 4 poz. 27 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się ks. bp dr Andrzejowi Suskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Kapitułę Honorowych Wyróżnień

Miasta Torunia

Waldemar Przybyszewski

Przewodniczący Kapituły


Przewodniczący

Rady Miasta Torunia

/-/Waldemar Przybyszewski

Uchwała nr 10/09

Kapituły Honorowych Wyróżnień

Miasta Torunia

z dnia 16 września 2009 roku

Na podstawie §§ 66 i 69 Statutu Gminy i zgodnie z Regulaminem Kapituły Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia - załącznik nr 3 do Statutu Gminy Miasta Toruń

Kapituła Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia

uchwala:

§ 1. Skierować projekt uchwały o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Torunia dla ks. bp dra Andrzeja Suskiego pod obrady Rady Miasta Torunia uwzględniając:  • Trwały i niepowtarzalny wkład w historię miasta:

utworzenie w 1993 roku Wyższego Seminarium Duchownego,

utworzenie Wydziału Teologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika,

doprowadzenie do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu,

utworzenie Muzeum Diecezjalnego,

dbałość o obiekty sakralne,

Rozwijanie humanistycznych treści i idei zawartych w wielowiekowym dorobku miasta:

utworzenie i wspieranie działalności Caritasu,

utworzenie Centrum Dialogu Społecznego,

utworzenie „okna życia”

Znaczenie i sława miasta:

wspieranie inicjatyw miasta,

promocja miasta w kraju i za granicą.

§ 2. Dokonać wręczenia medalu Honorowego Obywatelstwa Miasta Torunia w terminie do końca 2009 roku.

§ 3. Koszty związane z realizacją uchwały pokryć z funduszu Rady Miasta.


Przewodniczący


Kapituły Honorowych Wyróżnień

Waldemar Przybyszewski


Toruń, 16 września 2009r.Kapituła Honorowych Wyróżnień

Rady Miasta Torunia
Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 66 ust 4 Statutu Gminy Miasta Toruń przedstawiam Państwu do zaopiniowania sylwetkę kandydata na Honorowego Obywatela Miasta Torunia.

Statut Gminy Miasta Toruń w § 67 ust 1 stanowi, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób o uznanym autorytecie moralnym, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię, rozwój, znaczenie i sławę miasta lub w utrwalanie, rozwijanie i aktualizację humanistycznych treści i idei zawartych w wielowiekowym dorobku miasta. Takimi cechami wyróżnia się:

Ks. bp dr Andrzej Suski
Andrzej Biskup – urodzony 24 grudnia 1941r. w Płocku, święcenia kapłańskie – 13 czerwca 1965 r. w Płocku; konsekrowany na biskupa – 4 października 1986r, do 1992r – biskup pomocniczy diecezji płockiej, dr teologii, przewodniczący Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski, od października 2007r – członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Jego dewiza – „Nadzieja moja jedyna”

Autorytet moralny

Ksiądz Biskup Andrzej Suski, dr teologii, wybitny biblista. Aktywnie uczestniczył w Synodzie Biskupów Świata w Rzymie prezentując interpretacje Bożego słowa. Jako znawca Biblii zapraszany jest na liczne konferencje ale też przedstawia Słowo Boże w homiliach w parafiach Diecezji Toruńskiej. Jest wielkim autorytetem moralnym dla osób innych wyznań, jest otwarty na działania różnych środowisk. Przez wiele lat przewodniczył komisji do spraw misji, a następnie był wiceprzewodniczącym do spraw kontaktów z Żydami. Jego ogromny szacunek i pokora dla drugiego człowieka, osobista postawa – jako człowieka sprawia, że cieszy się zaufaniem duchowieństwa, miłością i szacunkiem mieszkańców miasta i diecezji.

Został pierwszym Biskupem Ordynariuszem utworzonej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1992r Diecezji Toruńskiej. Zwracając się w pierwszym liście pasterskim do mieszkańców Torunia podpisał się „wasz bp Andrzej”. Te słowa nigdy nie przestały być aktualne.

Potrafił całkowicie zaangażować się w pomoc Żydom przy budowie pomnika na zniszczonym w czasie II wojny cmentarzu w Chełmnie upamiętniającego pamięć spoczywających tam Żydów – mieszkańców miasta. W Toruniu angażował się w uporządkowanie i upamiętnienie cmentarza żydowskiego przy ulicy Antczaka.

Odznaczony m.in. Missio Reconciliationis (Misja Pojednania) – nadawana jest osobom zasłużonym dla dzieła pojednania, działającym na rzecz porozumienia między narodami, przedstawicielami różnych kultur i różnych środowisk.
Wkład w historię

Trwały i niepowtarzalny wkład w historię miasta:

- podniesienie kościoła św. Janów do godności najważniejszego kościoła w mieście i diecezji – Katedry.

- zaangażowanie w tworzeniu dobrych relacji miedzy kościołem – miastem – UMK. Pierwsze spotkania z przedstawicielami tych środowisk odbywały się w domu ks. bp.

-przywrócenie po 350 latach w 1995r konferencji Colloquium Charitativum, jako element Międzynarodowego Roku Tolerancji. Gospodarzem spotkań był właśnie bp Andrzej, a obchody zostały zakończone ponownym, o symbolicznym charakterze uroczystym pogrzebem ekumenicznym Anny Wazówny. Modlitwy pogrzebowe prowadzone były pod przewodnictwem bp J. Szarka i bp. Andrzeja Suskiego, a uroczystości towarzyszył wysłannik Ojca Świętego kardynał Edward Idris Cassidy.

Colloquia to cykliczne spotkania kulturalne, każda edycja wyróżnia się tematem przewodnim. ale idea jest zawsze taka sama: dialog – tolerancja –jedność

- sprowadzanie do Torunia osobistości życia społecznego i religijnego. Za sprawą bp Andrzeja w 2004r w spotkaniach Colloquium wziął udział Kardynał Camillo Ruini, jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II i drugi po papieżu – prymasie Włoch – hierarcha włoskiego Kościoła; kardynał Zenon Grocholewski prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, z którym władze miasta dzięki otwartości bp Andrzeja nawiązały stały, sympatyczny kontakt,

- utworzenie w 1993 roku Wyższego Seminarium Duchownego –kolejnej wyższej uczelni w Toruniu,

- utworzenie Wydziału Teologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika,

- umożliwienie odwiedzenia Ojca Świętego w Watykanie przez przedstawicieli mieszkańców Torunia z różnych środowisk,

- doprowadzenie do wizyty Jana Pawła II w Toruniu. Dzięki ogromnej dyplomacji bp Andrzeja, Ojciec Święty spotkał się z rektorami wyższych uczelni na terenie uniwersytetu. Zdarzenie to jest ewenementem w historii papieskich pielgrzymek,

- dbałość o katedrę i inne obiekty sakralne, współpraca z konserwatorami zabytków, troska o zachowanie historycznej wartości obiektów,

- Utworzenie Muzeum Diecezjalnego,
Rozwijanie i aktualizacja humanistycznych treści i idei zawartych w wielowiekowym dorobku miasta

- wspieranie działalności hospicjów, szczególny udział przy tworzeniu Hospicjum „Światło”

- utworzenie Caritasu – pierwszym dekretem wydanym przez bp Andrzeja było właśnie powołanie Caritasu. Dzisiaj są już 3 ośrodki na Toruń. Działalność Caritasu jest nie do przecenienia (ogromna baza żywnościowa, paczki, obiady w różnych punktach miasta świetlice środowiskowe). Dziennie wydawanych jest około 700 darmowych posiłków, miesięcznie przerabia się ok. 7 ton żywności., wydano 750 wyprawek dla dzieci szkolnych, z noclegowni samotnej matki korzysta 14 kobiet a w miesiącu sierpniu wydano 1700 paczek żywnościowych. Działalność Caritasu jest dla ks bp priorytetowa, cieszy Go, że rozwijają się szkolne koła Caritas, a dzieci i młodzież uczą się organizować pomoc potrzebującym,

- utworzenie Centrum Dialogu Społecznego w 2000 roku, które służy spotkaniom wszystkich grup społecznych dyskutujących na tematy społeczne,

- tworzenie burs szkolnych ( Brodnica, Grudziądz, a dla młodzieży studiującej Przysiek), są to ośrodki poza Toruniem, ale młodzież mieszkająca w Przysieku studiuje w Toruniu,

- utworzenie „okna życia”

Znaczenie i sława miasta
- wspieranie inicjatyw miasta, udział w uroczystościach miejskich,

- osobiste przewodnictwo mszy św. podczas obchodów Święta Miasta,

-nieustanna promocja ukochanego Torunia w życiu kościoła powszechnego,

przekazywanie w homiliach i listach pozdrowień dla Torunian od Ojca Świętego,

pokazanie światu świętości młodego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego wywodzącego się z toruńskiej parafii, doprowadzenie do beatyfikacji na toruńskim lotnisku podczas wizyty Ojca Świętego w dniu 7 czerwca 1999 roku. Beatyfikacja ks. Frelichowskiego była pierwszą i jedyną na Pomorzu. O życiu ks. Frelichowskiego wiedzą i mówią harcerze i skauci na całym świecie, przyjeżdżają czcić jego świętość do kościoła NMP odwiedzając Toruń,

Waldemar Przybyszewski

Ks. andrzej nowicki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Kalendarium życia


1941

24 grudnia - przychodzi na świat w Płocku, w ówczesnym powiecie płockim, jako syn Stanisława i Heleny zd. Więcek.
1942

11 stycznia — otrzymuje sakrament chrztu świętego w kościele parafialnym pw. Świętego Bartłomieja w Płocku; rodzice wybrali dla swojego syna imiona Andrzej Wojciech (Nr aktu chrztu 10/1942).
1948

1 września - rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej Nr 7 w Płocku.
1955

1 września — rozpoczyna naukę w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym Nr 24 im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.
1959

4 czerwca - otrzymuje świadectwo dojrzałości Państwowego Liceum Ogólnokształcącego Nr 24 im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku (Nr 905), po zdaniu egzaminu maturalnego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną pod przewodnictwem Z. Werdenowskiego,

15 czerwca - składa podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
1961

12 września - przyjmuje tonsurę z rąk biskupa Piotra Dudźca, biskupa pomocniczego Diecezji Płockiej.
1962

8 kwietnia - przyjmuje ostiariat i lektorat z rąk biskupa Jana Wosińskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Płockiej.
1963

16 czerwca - przyjmuje egzorcystiat i lektorat z rąk biskupa Jana Wosińskiego, administratora apostolskiego Diecezji Płockiej,

22 grudnia - przyjmuje subdiakonat z rąk biskupa Jana Wosińskiego, administratora apostolskiego Diecezji Płockiej.
1964

15 marca - otrzymuje święcenia diakonatu z rąk biskupa Jana Wosińskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Płockiej.
1965

17 marca — Biskup Płocki podejmuje decyzję o skierowaniu po święceniach księdza Andrzeja Suskiego na studia specjalistyczne do Rzymu; będzie to pierwszy w powojennej historii Diecezji Płockiej kapłan studiujący poza Polską,

5 maja - Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, na podstawie specjalnego mandatu Stolicy Apostolskiej, wydaje dekret (1839/65/P.) zezwalający na przyjęcie świeceń kapłańskich bez konieczności zachowania wymogu prawa kanonicznego dotyczącego wieku kandydata do przyjęcia święceń prezbiteratu,

13 czerwca – w kościele parafialnym pw. Świętego Bartłomieja w Płocku przyjmuje święcenia kapłańskie; szafarzem sakramentu prezbiteratu jest biskup Piotr Dudziec, biskup pomocniczy Diecezji Płockiej; po uroczystości święceń kapłańskich w płockiej farze udaje się wraz z kolegami neoprezbiterami na Jasną Górę; Mszę Świętą w kaplicy cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie sprawuje już po północy, tj. 14 czerwca,

wrzesień - otrzymuje skierowanie na studia specjalistyczne z teologii, które ma odbyć na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
1967

październik - składa egzamin licencjacki z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie,

październik - podejmuje studia specjalistyczne z zakresu Pisma Świętego w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.
1970

19 czerwca - uzyskuje licencjat biblijny w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.
1973

16 stycznia - broni tezę doktorską i uzyskuje tytuł doktora teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie,

24 wrzesień - Biskup Płocki zleca z początkiem roku akademickiego 1973/74 wykłady dla kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, a także dla księży w Soborowym Studium Teologiczno - Pastoralnym Diecezji Płockiej,

14 grudnia - otrzymuje od Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, misję kanoniczną do nauczania przedmiotów biblijnych na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.


1974

luty-wrzesień - praca naukowa w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie związana z przygotowaniem tezy doktorskiej: z zakresu Pisma Świętego,

19 października - nominacja na cenzora ksiąg kościelnych.
1975

12 września — nominacja na profesora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku,

12 września - nominacja na wicedyrektora Soborowego Studium Teologiczno - Pastoralnego Diecezji Płockiej na okres 3 lat.
1976

23 czerwca - Biskup Płocki wyraża zgodę na podjęcie pracy w charakterze adiunkta przy katedrze biblistyki Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

1979

10 lutego - nominacja na wicedyrektora Soborowego Studium Teologiczno - Pastoralnego Diecezji Płockiej na dalsze 3 lata.
1984

20 sierpnia - Administrator Apostolski Diecezji Płockiej zlecana 5 lat obowiązki wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Płockiej.
1985

15 czerwca - zostaje odznaczony godnością Kapelana Honorowego Ojca Świętego.
1986

14 lipca — przez Ojca Świętego Jana Pawia II zostaje ustanowiony biskupem tytularnym Pulchrriopolis i biskupem pomocniczym Administratora Apostolskiego Diecezji Płockiej (N.4972/86),

14 sierpnia - Sekretariat Prymasa Polski ogłasza nominację biskupią,

2 września - mianowany Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku,

29 września - zostaje mianowany wikariuszem generalnym; biskupowi nominatowi zostają powierzone szczególnej trosce sprawy: Wyższego Seminarium Duchownego, Niższego Seminarium Duchownego, Studium Soborowego, Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, Wydawnictwa Diecezjalnego, Biblioteki Diecezjalnej, Archiwum Diecezjalnego oraz sprawy księży studentów,

4 października – z rąk Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego i Gnieźnieńskiego, w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku przyjmuje sakrę biskupią; współkonsekratorami są: Biskup Juliusz Paetz, Biskup Łomżyński, oraz Biskup Zygmunt Kamiński, Administrator Apostolski Diecezji Płockiej; jako zawołanie biskupie obiera „Spes mea unica".
1989

28 stycznia - zostaje mianowany przez Kongregację Wychowania Katolickiego Wizytatorem Apostolskim wyznaczonych seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce.
1990

8 września - zostaje mianowany przez Kongregację Ewangelizacji Narodów Dyrektorem Krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce na trzyletnią kadencję.
1991

8 marca - zostaje mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Płockiej,

22 czerwca - Biskup Płocki przychyla się do przedłożonej prośby i przyjmuje rezygnację z funkcji Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
1992

19 marca - zostaje mianowany biskupem diecezjalnym nowopowstałej Diecezji Toruńskiej,

25 marca -- kanoniczne objęcie Diecezji Toruńskiej,

31 maju - ingres do katedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu,

19 — 20 czerwca — na 256 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Przemyślu zostaje przyjęta rezygnacja z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji ds. Dialogu z Judaizmem.
1995

17 czerwca - Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski rekomenduje Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów przyjęcie rezygnacji z funkcji Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.
1996

30 kwietnia - 2 maja - na 282 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zostaje wybrany przewodniczącym Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski.
1998

29 kwietnia zostaje odznaczony przez Rade Miejską w Lubawie tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Lubawy (uchwała nr XXXIX/288/98)
1999

1 października - jako przedstawiciel Episkopatu Polski bierze udział w Synodzie Biskupów w Rzymie
2001

1 — 2 maja - na 311 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zostaje ponownie wybrany przewodniczącym Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski.
2002

20 - 21 marca — na 316 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zostaje włączony w skład Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.


1 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420.

2 Zmiany Statutu zostały ogłoszone w Dz. Urz. z 2000r. Nr 88 poz. 729, z 2003 r. Nr 10 poz. 185 oraz z 2004 r. Nr 24 poz. 297.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość