Strona główna

Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, zwanym dalej,,zamawiającym ”, a, nip zwanym dalej, „Przyjmującym zamówienie”


Pobieranie 17.71 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.71 Kb.


Umowa o świadczenie usług medycznych w zakresie usług pielęgniarskich

zawarta w Krasnymstawie, w dniu pomiędzy:Aresztem Śledczym w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27 reprezentowanym przez: - Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, zwanym dalej ,,zamawiającym ”,

a , NIP zwanym dalej, „Przyjmującym zamówienie”, o treści następującej:


§ 1.Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie świadczeń pielęgniarskich dla osadzonych.

§ 2.1. Przyjmujący zamówienie wykonuje usługi w terminach ustalonych w grafikach miesięcznych sporządzanych w każdym miesiącu przez Zamawiającego.

2. Przyjmujący zamówienie potwierdza obecność w liście obecności odnotowując godzinę podjęcia i zakończenia czynności wykonawczych.

3. Obecność podlega kontroli Zamawiającego.
§ 3.Przyjmujący zamówienie wykonuję usługi w terminach, o których mowa w § 2, na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie oraz poza terenem na polecenie Zamawiającego.

§ 4.Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń określonych w umowie, o ile szkoda powstała z jego winny, a w szczególności za zaniedbanie lub błąd w sztuce.
§ 5. Przyjmujący zamówienie wykonując czynności objęte niniejszą umową ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

§ 6. Przyjmujący zamówcie zobowiązuje się do:

1) realizowania zadań w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. 2012 r. poz. 738);

2) obsługi pielęgniarskiej lekarza w trakcie przyjęć tymczasowo aresztowanych i skazanych osadzonych oraz w trakcie konsultacji zewnętrznych;

3) organizowania przyjęć w ambulatorium w godzinach przyjęć lekarza;

4) wykonywania zaleceń lekarskich;

5) udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nagłych;

6) natychmiastowego zawiadomienia lekarza lub pogotowia ratunkowego o każdym przypadku nagłego zachorowania wśród osadzonych, omyłkowym podaniu leku lub wykonaniu zabiegu, pogorszeniu stanu zdrowia chorego osadzonego;

7) informowania kierownika ambulatorium o wydarzeniach, które zaszły w czasie nieobecności jego nieobecności.

8) wykonywania szczepień ochronnych;

9) współdziałania przy opracowywaniu jadłospisu;

10) sprawdzania jakości posiłków;

11) zakładania dokumentacji medycznej dla nowoprzybyłych osadzonych;

12) dokonywania oględzin sanitarnych osadzonych;

13) przyjmowania i zwalniania osadzonych z izby chorych;

14) sporządzania miesięcznych wykazów chorych korzystających z diet leczniczych;

15) przygotowywania osadzonych do badań diagnostycznych, dodatkowych (np. rtg, ekg) według otrzymanych zleceń lekarskich;

16) właściwego przechowywania środków farmaceutycznych i przestrzegania by nie ulegały przeterminowaniu;

17) wydawania leków osadzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywaniu zabiegów zgodnie z zaleceniami lekarza w obecności funkcjonariusza.

18) prowadzenia właściwej gospodarki sprzętem medycznym Zamawiającego.

19) odnotowywania wykonanych czynności w dokumentacji medycznej;

20) prowadzenia księgi ambulatoryjnej doraźnej pomocy pielęgniarskiej;

21) organizowania przewidzianych przepisami prawa badań laboratoryjnych i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie;

22) stałego nadzoru nad warunkami bytowymi i sanitarno – higienicznymi osadzonych przebywających w areszcie śledczymi zgłaszaniu uwag na piśmie Zamawiającemu;

23) przekazywania do apteki (punktu aptecznego) w obowiązujących terminach sprzętu medycznego przeznaczonego do wybrakowania w razie nieobecności funkcjonariuszy służby zdrowia;

24) dbania o porządek w ambulatorium;

25) prowadzenia punktu aptecznego;

26) wykonywania przeglądu sanitarnego jednostki w razie nieobecności funkcjonariuszy służby zdrowia;

27) nadzoru nad pracą osadzonych w przypadku wykonywania przez nich pracy w pomieszczeniach ambulatorium i izby chorych w razie nieobecności funkcjonariuszy służby zdrowia;

28) udziału przy sporządzaniu obowiązujących sprawozdań i meldunków;

29) prowadzenia ewidencji materiałowej w razie nieobecności funkcjonariuszy służby zdrowia;

30) posiadania aktualnych badań okresowych dotyczących stanowiska pracy – pielęgniarki;

31) posiadania aktualnych badań sanepidu dla stanowiska pracy pielęgniarki;

32) okazywania po wezwaniu, funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Krasnymstawie przepustki stałej wraz z dowodem osobistym.

§ 7. 1.Pełną kontrolę nad organizacją udzielanych usług zdrowotnych sprawuje Zamawiający.

2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego oraz organom upoważnionym ustawowo do kontroli jednostek penitencjarnych.

3.Kontrola dotyczy w szczególności:

1)sposobu i jakości udzielanych usług;

2) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną i innymi środkami niezbędnymi do udzielania usług zdrowotnych;

3) racjonalnego i oszczędnego gospodarowania lekami i wyrobami medycznymi;

4) prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej osadzonych jak i ambulatorium w zakresie świadczonych usług.

§ 8.Umowa realizowana będzie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Umowa, może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku gdy Przyjmujący zamówienie rażąco naruszy istotne postanowienia umowy.
§ 9. 1. Strony ustalają, iż należność z tytułu udzielania świadczeń i czynności określonych umową wynoszą zł słownie ( złotych ) za 1 godzinę udzielanego świadczenia.

2. Rozliczenie należności za usługi następuje w okresie miesięcznym w oparciu o podpisane listy obecności podpisane przez Zamawiającego i Przyjmującego zamówienie.

3.Podstawą wypłaty należności jest rachunek wystawiony po wykonaniu zlecenia przez Przyjmującego zamówienie.

4. Przekazanie należności następuje w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia rachunku

do Zamawiającego.

§ 10 . Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć czynności, do których zobowiązuje niniejsza umowa osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
§ 11. Przyjmujący zamówcie oświadcza, że usługę będzie wykonywać osobiście oraz, że posiada niezbędne umiejętności i kwalifikacje do wykonywania zagadnień objętych niniejszą umową.
§ 12. Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone niniejszą umową wyczerpują całkowicie zobowiązania Zamawiającego wobec Przyjmującego zamówienie z tytułu pełnionych przez niego czynności objętych niniejszą umową.
§ 13.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 14. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
§ 15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

................................... ...................................Zamawiający Przyjmujący zamówienie
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość