Strona główna

Dyrektywa komisji 98/14/we z dnia 6 lutego 1998 r dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 70/156/ewg w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych I ich przyczep


Pobieranie 1.35 Mb.
Strona1/8
Data19.06.2016
Rozmiar1.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


DYREKTYWA KOMISJI 98/14/WE
z dnia 6 lutego 1998 r.
dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep1, ostatnio zmienioną dyrektywą 97/27/WE2, Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności jej art. 13 ust. 2,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/53/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep3, w szczególności jej art. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
dyrektywa 92/53/EWG wzywa Komisję, by ta, na podstawie sprawozdania, które ma być sporządzone do dnia 31 grudnia 1994 r., zaproponowała wprowadzenie zmian wymaganych do udoskonalenia uzgodnień dotyczących homologacji oraz do ułatwienia wejścia do użytku pojazdów w Państwach Członkowskich;
zgodnie z art. 9 dyrektywy 70/156/EWG powinna zostać uznana równoważność międzynarodowych regulaminów ustanowionych przez Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych (EKG/NZ), wymienionych w części II załącznika IV do wspomnianej dyrektywy, z odpowiednimi oddzielnymi dyrektywami; w celu utrzymania przejrzystości wspomnianych rozporządzeń i dyrektyw niezbędne jest wprowadzenie zmian i uaktualnienie odpowiedniego Załącznika oraz tabeli równoważności;
zgodnie z art. 10 dyrektywy 70/156/EWG wymagane jest, aby Państwa Członkowskie udzielające homologacji przyjęły niezbędne środki, zgodnie z załącznikiem X, w celu sprawdzenia, czy przyjęto odpowiednie uzgodnienia zapewniające, że produkcja pojazdów, układów, części oraz odrębnych jednostek technicznych jest zgodna z homologowanym typem;
konieczna jest harmonizacja wymogów dotyczących kontroli zgodności produkcji, którą mają przeprowadzić organy udzielające homologacji; w celu zapewnienia jednolitości stosowania i interpretacji, niezbędne jest dołączenie określonych wskazówek dotyczących stosowanych procedur;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. dostosowania do postępu technicznego,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
W dyrektywie 70/156/EWG wprowadza się następujące zmiany:
1. w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wnioski o udzielenie homologacji typu pojazdu składa producent do organu udzielającego homologacji danego Państwa Członkowskiego. Wnioskowi towarzyszy folder informacyjny zawierający informacje wymagane w załączniku III oraz świadectwa homologacji dla każdej z oddzielnych dyrektyw stosowanych jak jest to wymagane w załącznikach IV i XI; organowi udzielającemu homologacji udostępnia się pakiet informacyjny na temat homologacji układów i odrębnych jednostek technicznych w odniesieniu do każdej z oddzielnych dyrektyw przez cały okres do daty udzielenia bądź odmowy udzielenia homologacji.”;
2. w art. 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:


 1. w lit. c) wyrazy „odpowiednia oddzielna dyrektywa” zastępuje się wyrazami „odpowiednia oddzielna dyrektywa wymieniona w załączniku IV lub XI”;
 1. w lit. d) wyrazy „odpowiednia oddzielna dyrektywa” zastępuje się wyrazami „odpowiednia oddzielna dyrektywa wymieniona w załączniku IV lub XI”;
 1. dodaje się akapity w brzmieniu:

„W przypadku homologacji pojazdu odnoszącej się do załącznika XI lub art. 8 ust. 2 lit. c) lub w przypadku homologacji układu, części lub odrębnej jednostki technicznej odnoszącej się do załącznika XI lub art. 8 ust. 2 lit. c) oraz zawierającej ograniczenia lub wyłączenia od niektórych przepisów odpowiedniej oddzielnej dyrektywy, świadectwo homologacji zawiera ograniczenia swojej ważności oraz przyznane wyłączenia i ma przypisany specjalny numer homologacji zgodnie z przepisami załącznika VII.


W przypadku gdy dane podane w folderach informacyjnych określone w lit. a)-d) zawierają przepisy dotyczące pojazdów szczególnego przeznaczenia określonych w odpowiednich kolumnach załącznika XI i dodatków do niego, świadectwo homologacji również zawiera takie przepisy i wyłączenia.”;
3. art. 5 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 5

Zmiany do homologacji

 1. Państwo Członkowskie, które udzieliło homologacji typu, musi podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia sobie możliwości uzyskania informacji na temat wszelkich zmian danych zawartych w pakiecie informacyjnym.
 1. Wniosek o zmianę homologacji typu składa się wyłącznie w tym Państwie Członkowskim, które pierwotnie udzieliło homologacji typu.
 1. W przypadku zmiany danych zawartych w pakiecie informacyjnym dotyczących homologacji układu, części lub odrębnej jednostki technicznej, organ udzielający homologacji danego Państwa Członkowskiego wydaje poprawioną(-ne) stronę(-ny) pakietu informacyjnego zgodnie z potrzebami, zaznaczając na każdej poprawionej stronie charakter zmian oraz datę ponownego wydania; uznaje się, że skonsolidowana, uaktualniona wersja pakietu informacyjnego, któremu towarzyszy szczegółowy opis zmiany, również spełnia ten wymóg.

Przy każdym wydaniu poprawionych stron lub skonsolidowanej, uaktualnionej wersji dokonuje się zmiany w indeksie do pakietu informacyjnego (dołączonego do świadectwa homologacji), podając najnowszą datę poprawionych stron lub datę skonsolidowanej, uaktualnionej wersji.


Jeśli ponadto zmieniła się informacja podana na świadectwie homologacji (z wyjątkiem załączników do niego) lub, gdy od daty podanej na świadectwie homologacji zmieniły się wymogi dyrektywy, poprawkę określa się jako „rozszerzenie”, a organ udzielający homologacji danego Państwa Członkowskiego wydaje poprawione świadectwo homologacji (określone przez numer rozszerzenia), przedstawiające jasno powody wydania rozszerzenia oraz datę ponownego wydania.
Jeśli organ udzielający homologacji danego Państwa Członkowskiego uzna, że poprawka do pakietu informacyjnego uzasadnia przeprowadzenie nowych badań i kontroli, informuje o tym producenta oraz wydaje dokumenty wymienione w akapicie pierwszym, drugim i trzecim dopiero po pomyślnym przeprowadzeniu nowych badań lub kontroli.


 1. Jeśli w przypadku homologacji typu pojazdu zmienią się dane zawarte w pakiecie informacyjnym, organ udzielający homologacji danego Państwa Członkowskiego wydaje poprawioną stronę(-ny) pakietu informacyjnego zgodnie z potrzebami, zaznaczając na każdej poprawionej stronie charakter takiej zmiany oraz datę ponownego wydania; uznaje się, że skonsolidowana, uaktualniona wersja pakietu informacyjnego, któremu towarzyszy szczegółowy opis zmiany, również spełnia ten wymóg.

Przy każdym wydaniu poprawionych stron lub skonsolidowanej, uaktualnionej wersji również dokonuje się zmian w indeksie do pakietu informacyjnego (dołączonego do świadectwa homologacji), podając najnowszą datę poprawionych stron lub datę wydania skonsolidowanej uaktualnionej wersji.


Jeśli ponadto wymagane są dalsze kontrole lub, gdy zmieniła się informacja na świadectwie homologacji (z wyjątkiem załączników do niego) albo, gdy od daty podanej na świadectwie homologacji zmieniły się wymagania jakiejkolwiek z oddzielnych dyrektyw mających zastosowanie do daty, od której zabronione jest wejście pojazdu do użytku, zmianę określa się jako „rozszerzenie”, a organ udzielający homologacji danego Państwa Członkowskiego wydaje poprawione świadectwo homologacji (określone przez numer rozszerzenia), przedstawiając jasno powody wydania rozszerzenia oraz datę ponownego wydania.
Jeśli organ udzielający homologacji danego Państwa Członkowskiego uznaje, że zmiana w pakiecie informacyjnym wymaga przeprowadzenia nowych badań i kontroli, informuje o tym producenta oraz wydaje dokumenty wymienione w pierwszym, drugim i trzecim akapicie dopiero po pomyślnym przeprowadzeniu nowych badań lub kontroli. Poprawione dokumenty są przesyłane do wszystkich pozostałych organów udzielających homologacji w terminie do jednego miesiąca.


 1. W przypadku, gdy staje się oczywiste, że homologacja typu pojazdu wkrótce utraci ważność, ponieważ jedna lub więcej z oddzielnych dyrektyw, określonych w pakiecie informacyjnym, wkrótce utraci ważność lub z powodu wprowadzenia nowej oddzielnej dyrektywy do części I załącznika V, organ udzielający homologacji Państwa Członkowskiego, które udzieliło homologacji w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc przed upływem ważności homologacji typu pojazdu przekaże ten fakt organom udzielającym homologacji pozostałych Państw Członkowskich wraz ze wskazaniem odpowiedniej daty lub numeru identyfikacyjnego ostatniego pojazdu wyprodukowanego zgodnie ze starym świadectwem.
 1. W odniesieniu do kategorii pojazdów, których nie dotyczy zmiana wymagań w oddzielnych dyrektywach lub w niniejszej dyrektywie, nie są wymagane zmiany do homologacji.”;

4. w art. 6 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:


„Świadectwo zgodności jest sporządzane w taki sposób, aby zapobiec fałszerstwu. W tym celu druk jest być wykonany na papierze zabezpieczonym przez kolorową grafikę albo znaki wodne ze znakami identyfikacyjnymi producenta.”;
5. w art. 8 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:


 1. w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:
  1. w pkt. 1 skreśla się wyraz „ilościowe”;
  1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla stosowania pkt. 1 do jednego lub więcej typów danej kategorii, producent musi złożyć wniosek do właściwej władzy każdego z Państw Członkowskich zainteresowanych wejściem do użytku takich typów pojazdów. Wniosek musi określać techniczne lub gospodarcze powody jego złożenia.


W terminie do trzech miesięcy wspomniane Państwa Członkowskie decydują, czy i dla jakiej liczby jednostek dopuszczą dany typ pojazdu do rejestracji na swoim terytorium.
Każde z Państw Członkowskich zainteresowanych wprowadzeniem do użytkowania takich typów pojazdu jest zobowiązane do zapewnienia, że producent działa zgodnie z wymaganiami przepisów załącznika XII.B.
Państwa Członkowskie przesyłają każdego roku Komisji wykaz przyznanych zwolnień.”;


 1. lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) Pojazdy, części lub odrębne jednostki techniczne oparte na technologiach lub pojęciach, które nie mogą z powodu swojego szczególnego charakteru być zgodne z jednym lub więcej wymaganiami jednej lub więcej z oddzielnych dyrektyw


W takim przypadku Państwo Członkowskie może udzielić homologacji o ważności ograniczonej do swojego terytorium, ale w terminie do jednego miesiąca od daty jej wydania przesyła kopię świadectwa homologacji wraz z załącznikami do niego organom udzielającym homologacji pozostałych Państw Członkowskich oraz Komisji. Jednocześnie przesyła Komisji wniosek o zezwolenie na udzielenie homologacji typu zgodnie z niniejszą dyrektywą. Wnioskowi towarzyszy dokumentacja zawierająca następujące elementy:


 • powód, dla którego omawiane technologie lub koncepcje uniemożliwiają spełnienie przez pojazd, element składowy lub oddzielny podzespół wymogów jednej lub więcej odpowiednich oddzielnych dyrektyw,
 • opis dziedzin dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz podjętych w tej kwestii środków,
 • opis badań oraz ich wyniki, wykazujące poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska co najmniej zbliżony do poziomu określonego wymogami jednej lub więcej odpowiednich oddzielnych dyrektyw,
 • wnioski o poprawki do odpowiednich oddzielnych dyrektyw lub o nowe odrębne dyrektywy, mające zastosowanie w tej kwestii.

Komisja w terminie do trzech miesięcy od daty przyjęcia kompletnej dokumentacji przedkłada Komitetowi projekt decyzji określony w art. 13. Komisja, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 zadecyduje, czy zezwoli Państwu Członkowskiemu na udzielenie homologacji zgodnie z niniejszą dyrektywą.


Jedynie wniosek o udzielenie homologacji oraz projekt decyzji są przekazane Państwom Członkowskim w ich języku(-ach) narodowym(-ych), jednakże Państwa Członkowskie jako warunek wstępny konieczny do podjęcia decyzji zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 mogą żądać, aby wszystkie elementy dokumentacji sporządzono w języku oryginalnym.
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Państwo Członkowskie może wydać homologację zgodnie z niniejszą dyrektywą. W takich przypadkach decyzja również zawiera ustalenia, czy wprowadzić jakiekolwiek ograniczenia (takie jak okres) jego ważności. Ważność homologacji w żadnym razie nie powinna być krótsza niż 36 miesięcy.
W przypadku dostosowania odpowiednich oddzielnych dyrektyw do postępu technicznego tak, aby pojazdy, części lub odrębne jednostki techniczne, którym zostały przyznane homologacje na podstawie przepisów niniejszej lit. c), spełniały wymogi dyrektywy zmieniającej, Państwa Członkowskie przekształcają takie homologacje w homologacje standardowe, uwzględniając czas potrzebny po to, aby np. producenci mogli zmienić oznakowanie homologacji na częściach. Zmiany takie obejmować będą usunięcie wszelkich odniesień do ograniczeń lub wyłączeń oraz zastąpienie specjalnych numerów homologacji standardowymi numerami homologacji.
Jeżeli nie podjęto niezbędnych kroków dla dostosowania oddzielnej dyrektywy lub dyrektyw, ważność homologacji udzielonych zgodnie z przepisami niniejszej litery można przedłużyć na wniosek Państwa Członkowskiego, które udzieliło homologacji kolejną decyzją podjętą zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13.”;
6. w art. 10 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Weryfikacja mająca na celu zapewnienie zgodności produktów z homologowanym typem będzie ograniczona do procedur określonych w sekcjach 2 i 3 załącznika X oraz w tych oddzielnych dyrektywach, które zawierają szczególne wymagania.”;
7. w art. 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Jeśli Komisja przyjmuje zmiany do oddzielnej dyrektywy, na podstawie tych samych poprawek przyjmuje odpowiednie zmiany do odpowiednich załączników do niniejszej dyrektywy.”;
8. załączniki są zmieniane zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość