Strona główna

Dyrektywa rady 95/39/WE


Pobieranie 46.04 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar46.04 Kb.

DYREKTYWA RADY 95/39/WEz dnia 17 lipca 1995 r.
zmieniająca załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych i na ich powierzchni

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni1, w szczególności jej art. 11,
uwzględniając dyrektywę Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni2, w szczególności jej art. 11,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
w ramach dyrektyw Rady 86/362/EWG i 86/363/EWG, polecono Komisji przygotowanie wykazu pozostałości pestycydów i ich najwyższych dopuszczalnych poziomów do zatwierdzenia przez Radę;
pozostałości pestycydów w zbożach i środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego mogą powstawać wskutek praktyk rolniczych; niezbędne jest uwzględnienie odpowiednich danych w odniesieniu zarówno do dozwolonych zastosowań pestycydów oraz, jeśli właściwe, do nadzorowanych prób i badań związanych z żywieniem zwierząt;
w celu dokładniejszego ustalenia najwyższego potencjalnego spożycia pozostałości pestycydów, rozsądne jest, aby w miarę możliwości określić równocześnie najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla poszczególnych pestycydów we wszystkich głównych składnikach diety; poziomy te odzwierciedlają zastosowanie minimalnych ilości pestycydów, niezbędnych do osiągnięcia odpowiedniej kontroli, stosowanych w taki sposób, że ilość pozostałości jest możliwie jak najmniejsza z praktycznego punktu widzenia i możliwa do przyjęcia pod względem toksykologicznym;
w świetle postępu naukowo - technicznego oraz uwzględniając wymagania zdrowia publicznego i rolnictwa, dyrektywy 86/362/EWG i 86/363/EWG powinny zostać zmienione, przez dodanie przepisów dotyczących innych pozostałości pestycydów w odniesieniu do zbóż i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, a mianowicie metydationu, tiodikarbu metomylu, amitrazu, pirimifos-metylu, aldikarbu oraz tiabendazolu;
jednakże, biorąc pod uwagę obecne normy, dostępne dane są niewystarczające do ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w odniesieniu do niektórych kombinacji pozostałości pestycydów i produktów, w których one występują; w takich przypadkach, okres na zgromadzenie niezbędnych danych nieprzekraczający czterech lat wydaje się być uzasadniony; dlatego, najwyższe dopuszczalne poziomy, których ustalenie wymaga zebrania takich danych, powinny zostać ustanowione najpóźniej do dnia 1 lipca 2000 r.; w przypadku braku zadawalających danych, poziomy te zostaną ustanowione według właściwej granicy oznaczenia; odpowiednie zobowiązania mające na celu zgromadzenie niezbędnych danych muszą zostać podjęte w terminie jednego roku od chwili przyjęcia niniejszej dyrektywy;
najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów ustanowione w niniejszej dyrektywie zostaną sprawdzone w ramach ponownej oceny substancji czynnych, przewidzianej w programie prac określonym w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin3,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do dyrektywy 86/362/EWG część A dodaje się pozostałości pestycydów w brzmieniu:
Pozostałości pestycydów

Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg (ppm)

METYDATION


TIODIKARB METOMYLU
Pozostałość: suma metomylu i tiodikarbu określona jako metomyl
AMITRAZ
Pozostałość: amitraz plus wszystkie metabolity zawierające 2,4 demetylanilinę określone jako amitraz
PIRIMIFOS-METYL
ALDIKARB
Pozostałość: suma aldikarbu, jego sulfotlenku i jego sulfonu określona jako aldikarb

0,02*


0,05*

0,02*


5
0,05*

TIABENDAZOL


(a) pszenica, ryż

0,05*: inne* Wskazuje niższa granicę oznaczenia analitycznego.

(a) Jeżeli do dnia 1 lipca 2000 r. poziomy nie zostaną przyjęte, stosuje się poziom 0,05*.


Artykuł 2

1. W załączniku II do dyrektywy 86/363/EWG część A dodaje się pozostałości pestycydów w brzmieniu:
Pozostałości pestycydów

Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg / kg (ppm)

w tłuszczu zawartym w mięsie, w wyrobach mięsnych, podrobach oraz w tłuszczach zwierzęcych, wymienionych w załączniku I w pozycjach nr ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207,

ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 001w krowim mleku surowym oraz pełnotłustym wymienionym w załączniku I w pozycji nr 0401; w przypadku pozostałych środków spożywczych wymienionych w pozycjach nr 0401, 0402, 0405 00, 0406, zgodnie z2 4

w świeżych jajach w skorupkach, w jajach ptasich oraz w żółtku jaj, wymienionych w załączniku I w pozycjach nr 0407 00 oraz 04083 4

METYDATION


PIRIMIFOS-METYL

0,02*


0,05*

0,02*


0,05*

0,02*


0,05*

* Wskazuje niższą granicę oznaczenia analitycznego.

1 W przypadku środków spożywczych o zawartości tłuszczu wynoszącej 10% lub więcej w masie, pozostałość pestycydów odnosi się do całkowitej masy środka spożywczego bez kości. W takich przypadkach, najwyższy dopuszczalny poziom wynosi jedną dziesiątą wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, ale nie może być niższy niż 0,01 mg/kg.

2 Przy oznaczaniu pozostałości pestycydów w krowim mleku surowym oraz pełnotłustym, jako podstawę należy przyjąć zawartości tłuszczu równą 4% w masie. W przypadku innych środków spożywczych wymienionych w załączniku I w pozycjach nr 0401, 0402, 0405 00 i 0406:

  • o zawartości tłuszczu mniejszej niż 2% w masie, najwyższy dopuszczalny poziom przyjmuje się za równy połowie wartości ustalonej dla mleka surowego i pełnotłustego,

  • o zawartości tłuszczu wynoszącej 2% w masie, najwyższy dopuszczalny poziom wyraża się w mg/kg tłuszczu. W takim przypadku najwyższy dopuszczalny poziom jest 25 razy wyższy od wartości ustalonej dla mleka surowego i pełnotłustego.

3 W przypadku jaj i produktów jajecznych o zawartości tłuszczu wyższej niż 10% najwyższy dopuszczalny poziom wyraża się w mg/kg. W tym przypadku, najwyższy dopuszczalny poziom jest 10 razy wyższy od najwyższego dopuszczalnego poziomu dla świeżych jaj.

4 Przypisy 1, 2 i 3 nie stosuje się do przypadków, w których podano niższą granicę oznaczenia analitycznego.

2. W załączniku II do dyrektywy 86/363/EWG sekcja B dodaje się pozostałości pestycydów w brzmieniu:
Pozostałości pestycydów

Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg (ppm)

w mięsie łącznie z tłuszczem, w wyrobach mięsnych, podrobach oraz w tłuszczach zwierzęcych, wymienionych w załączniku I w pozycjach nr ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 i 1602

w mleku oraz w przetworach mlecznych, wymienionych w załączniku I w pozycjach nr 0401, 0402, 0405 00 i 0406

w świeżych jajach w skorupkach, w jajach ptasich oraz w żółtku jaj, wymienionych w załączniku I w pozycjach nr 0407 00 i 0408

METOMYL
TIODIKARB


Pozostałość: suma metomylu i todikarbu wyrażona jako metomyl
AMITRAZ
Pozostałości: amitraz plus wszystkie metabolity zawierające 2,4 dimetylanilinę określone jako amitraz
ALDIKARB
Pozostałość: suma aldikarbu, jego sulfotlenku i sulfonu określona jako aldikarb
TIABENDAZOL

0,02*

Mięso drobiowe
0,02*

0,01*


0,1


0,02*

0,01*

0,02*

0,02*

0,01*


0,1*Pozostałość: suma tiabendazolu i 5-hydroksytiabendazolu

(z wyjątkiem mięsa i innych produktów z mięsa baraniego, z wołowiny i z mięsa koziego)
* Wskazuje niższą granicę oznaczenia analitycznego.Artykuł 3

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 22 sierpnia 1996 r.


Środki przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Luksemburgu, dnia 17 lipca 1995 r.
W imieniu Rady
L. ATIENZA SERNA
Przewodniczący


1 Dz.U. nr L 221 z 7.08.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 94/29/WE (Dz.U. nr L 189 z 23.07.1994, str. 67).

2 Dz.U. nr L 221 z 7.08.1986, str. 43. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 94/29/WE (Dz.U. nr L 189 z 23.07.1994, str. 67).

3 Dz.U. nr L 230 z 19.08.1991, str. 1.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość