Strona główna

Dział: monarchia pierwszych jagiellonów w średniowiecznej europie


Pobieranie 118.3 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar118.3 Kb.
Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie wiedzy i realizacji założonych

z historii ,,Poznajemy przeszłość” w klasie IIA i II B Gimnazjum

w roku szkolnym 2015/2016

nauczyciel prowadzący Iwona Kolańska
DZIAŁ: MONARCHIA PIERWSZYCH JAGIELLONÓW

W ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPIE
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- poprawnie posługuje się terminami: przywilej, unia, unia personalna, bojarzy

- wymienia postanowienia unii w Krewie i Horodle

- wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, państwo zakonu

krzyżackiego, Węgry

- wyjaśnia przyczyny wielkiej wojny z zakonem krzyżackim

- podaje wydarzenia związane z latami: 15 lipca 1410 r., 1411 r, 1414–1418

- wymienia postanowienia pokoju toruńskiego z 1411 r.

- określa ramy czasowe wojny trzynastoletniej

- wskazuje podstawową przyczynę wybuchu konfliktu

- poprawnie posługuje się terminem stan szlachecki

- wskazuje na mapie ziemie przyłączone do Polski w wyniku podpisania drugiego pokoju toruńskiego

- wymienia najsłynniejsze przykłady sztuki gotyckiej w Polsce: m.in. ołtarz Wita Stwosza, Bazylikę Mariacką w Gdańsku, Barbakan w Krakowie, ratusz w Toruniu

- wie, kim był i czym zasłynął Wit Stwosz oraz Mikołaj Kopernik

- podaje lata wydarzeń: 1444 r. – bitwa pod Warną, 1453 r.– zdobycie Konstantynopola

- poprawnie posługuje się terminami: sułtan, janczarzy, car

- wskazuje na mapie: imperium osmańskie, Konstantynopol, Warnę, Wielkie Księstwo Moskiewskie
Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

- wymienia wydarzenia związane z latami: 1374 r., 1385 r., 1401 r., 1413 r.

- przedstawia dokonania postaci: Mendoga, Ludwika Andegaweńskiego, Giedymina, Jadwigi, Władysława Jagiełły, Witolda

- na podstawie drzewa genealogicznego wskazuje pokrewieństwo między Piastami, Andegawenami i Jagiellonami

- podaje przyczyny i skutki wstąpienia Władysława Jagiełły na tron polski

- przedstawia dokonania postaci: Ulricha von Jungingena, Zawiszy Czarnego, Mikołaja Trąby, Pawła Włodkowica

- wskazuje na mapie Czerwińsk, Grunwald, Malbork, Toruń

- wymienia skutki wielkiej wojny z Krzyżakami

- omawia udział Polaków na soborze w Konstancji

- zna wydarzenia związane z latami: 1440 r., 1454 r., 1462 r., 1466 r.

- przedstawia dokonania postaci: Jana Bażyńskiego, Piotra Dunina, Kazimierza Jagiellończyka

- wymienia przyczyny i skutki wojny trzynastoletniej

- omawia znaczenie armii zaciężnej w wojnie trzynastoletniej

- przedstawia dokonania postaci: Wita Stwosza, Marcina Króla, Wojciecha z Brudzewa, Mikołaja Kopernika, Pawła Włodkowica, Jana Ostroroga

- omawia znaczenie odnowienia Akademii Krakowskiej w 1400 r.

- wyjaśnia, dlaczego okres panowania Kazimierza Jagiellończyka nazywany jest złotą jesienią polskiego średniowiecza

- potrafi wymienić przykłady budowli w stylu gotyckim w swoim regionie

- omawia główne założenia Husytyzmu

- przedstawia dokonania postaci: Władysława III Warneńczyka, Jana Hunyadyego, Dymitra Dońskiego, Iwana III Srogiego, Iwana IV Groźnego

- wyjaśnia skutki zdobycia Konstantynopola przez Turków

- określa rolę rozwoju państwa moskiewskiego dla tego regionu

Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

- omawia okoliczności wstąpienia na polski tron Ludwika Andegaweńskiego

- opisuje okoliczności zawarcia unii polsko- -litewskiej w Krewie

- wyjaśnia, dlaczego unia polsko-litewska była odnawiana w Wilnie w 1401 r. i w Horodle w 1413 r.

- wskazuje korzyści i zagrożenia wynikające z zawarcia unii polsko- -litewskiej

- przedstawia przebieg działań wojennych w czasie wielkiej wojny z zakonem w latach 1409–1411

- omawia przebieg bitwy pod Grunwaldem

- omawia poszczególne etapy wojny trzynastoletniej

- wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew wojny trzynastoletniej

- podaje nazwy ziem odzyskanych przez Królestwo Polskie na mocy pokoju toruńskiego z 1466 r.

- wskazuje na mapie tereny, na których powstało najwięcej budowli w stylu gotyckim

-porównuje rozwój kultury polskiej z kulturą europejską

- wyjaśnia na czym polega specyfika sztuki i literatury polskiej omawianego okresu

-wymienia czas powstania oraz twórców znanych w regionie budowli i dzieł z okresu późnego średniowiecza

- wymienia czynniki, które decydowały o sile militarnej imperium tureckiego

- wskazuje na mapie kolejne ziemie podbijane przez Turków w Europie

- omawia przebieg bitwy pod Warną

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

- charakteryzuje sytuację Polski i Litwy w drugiej połowie XIV w.

- przedstawia rozwój terytorialny i polityczny państwa litewskiego w XIII i XIV w.

- ocenia panowanie Jadwigi i Władysława Jagiełły

- opisuje skutki unii w Krewie dla sytuacji międzynarodowej Litwy

- charakteryzuje sytuację państwa polsko-litewskiego na przełomie XIV i XV w.

- opisuje uzbrojenie lekkiej jazdy litewskiej biorącej udział w bitwie pod Grunwaldem

- ocenia udział Pawła Włodkowica w obradach soboru w Konstancji

- wymienia najważniejsze tezy przedstawione przez Pawła Włodkowica na soborze

- wyjaśnia, dlaczego szlachta i mieszczanie mieszkający w Prusach dążyli do przyłączenia ich

ziem do Polski

- porównuje działania wielkiej wojny z zakonem prowadzonej przez Władysława Jagiełłę do działań zbrojnych prowadzonych podczas wojny trzynastoletniej

- omawia zmiany, które zaszły w sytuacji międzynarodowej Polski po wojnie trzynastoletniej

- ocenia znaczenie przywilejów nadanych w czasie wojny trzynastoletniej stanowi szlacheckiemu

- wymienia cechy charakterystyczne rzeźby średniowiecznej na przykładzie piety i Pięknej Madonny

- wyjaśnia, na czym polega wartość historyczna i kulturowa ołtarza Wita Stwosza

- omawia dokonania sławnych absolwentów Akademii Krakowskiej

- samodzielnie dociera do informacji dotyczących kultury późnego średniowiecza w swoim

regionie (np. przy realizacji projektu)

- przedstawia przyczyny i przebieg powstania husytów w Czechach

- wyjaśnia, dlaczego Jana Husa spalono na stosie

- porównuje oddziały janczarów z oddziałami piechoty europejskiej

- uzasadnia, dlaczego upadek Konstantynopola jest uznawany za jedną z granicznych dat średniowiecza

- wyjaśnia, z jakiego powodu po klęsce Konstantynopola wyznawcy prawosławia zaczęli nazywać Moskwę trzecim Rzymem

- ocenia konsekwencje, jakie miały dla Polski i Litwy powstanie imperium osmańskiego oraz zjednoczenie ziem ruskich
Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- omawia okoliczności zawarcia unii Polski z Węgrami i Litwą oraz jakie przyniosły one skutki

- omawia elementy uzbrojenia rycerzy z początku XV wieku

- ocenia znaczenie unii polsko-litewskiej na tle sytuacji międzynarodowej w Europie

- określa wpływy husytyzmu dla rozwoju Europy

- ocenia znaczenie wydarzeń wojny trzynastoletniej na tle sytuacji politycznej i społecznej ówczesnej Europy

- omawia znaczenie pojawienia się nowych potęg na obrzeżach Europy

- charakteryzuje osiągnięcia kultury późnego średniowiecza w swoim regionie na tle kultury polskiej i europejskiej tego okresuDZIAŁ: KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWOŻYTNEGO ŚWIATA
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- wskazuje na mapie tereny zamieszkałe przez Azteków, Majów i Inków

- wymienia najważniejsze ośrodki cywilizacyjne rdzennych mieszkańców Ameryki

- wskazuje podstawowe osiągnięcia cywilizacyjne kultur prekolumbijskich

- podaje wydarzenia związane z latami:1492 r., 1498 r., 1519–22 r.

- wymienia nazwiska głównych odkrywców z XV i XVI w.

- wskazuje na mapie szlaki wypraw najważniejszych odkrywców – Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana

- poprawnie posługuje się terminem: konkwistador

- wymienia skutki odkryć geograficznych dla rdzennych mieszkańców Ameryki

- wskazuje wpływ odkryć na rozwój Europy nowożytnej

- wyjaśnia, kim byli korsarze

- omawia model dualizmu w rozwoju gospodarczym

- poprawnie posługuje się terminami: kompania handlowa, praca nakładcza, manufaktura,

kapitalizm

- wymienia najsłynniejsze postacie odrodzenia: Mikołaja Kopernika, Leonarda da Vinci, Michała Anioła i Galileusza

- poprawnie posługuje się terminami: mecenas, renesans, odrodzenie, humanizm

- określa, w którym państwie narodził się renesans

- wymienia cechy charakterystyczne architektury renesansu

- podaje wydarzenie i znaczenie roku 1517

- określa, kim był i czym zasłynął Marcin Luter i Jan Kalwin

- prawidłowo stosuje pojęcia: odpust, protestantyzm

- podaje rok zwołania soboru trydenckiego – 1545

- wymienia podstawowe założenia kontrreformacji

- wymienia przynajmniej dwie zmiany wprowadzone w Kościele katolickim w wyniku soboru trydenckiego


Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:
- omawia najważniejsze osiągnięcia techniczne cywilizacji prekolumbijskich

- przedstawia dokonania postaci: Henryka Żeglarza, Bartłomieja Diaza, Vasco da Gamy, Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana

- poprawnie posługuje się terminami: astrolabium, karawela, kompas, busola

- wymienia co najmniej dwie przyczyny wielkich odkryć geograficznych

- omawia dokonania postaci: Ferdynanda Corteza, Francisca Pizarra, Montezumy, Atahualpy

- przedstawia następstwa odkryć geograficznych dla gospodarki Europy

- wskazuje na mapie szlaki handlowe tworzące tzw. Złoty trójkąt

- posługuje się pojęciami: rewolucja cen, dualizm ekonomiczny

- wymienia najważniejsze zmiany gospodarcze spowodowane odkryciami geograficznymi, m.in.: rozwój handlu, zwiększenie produkcji, zmiany w rolnictwie

- tłumaczy, na czym polegała praca nakładcza

- omawia znaczenie założenia kompanii handlowych dla rozwoju wymiany towarowej między Europą a Afryką, Azją i Ameryką

- przedstawia dokonania postaci: Mikołaja Kopernika, Leonarda da Vinci, Galileusza, Giordana Bruna, Michała Anioła, Erazma z Rotterdamu, Jana Gutenberga

- tłumaczy znaczenie wynalezienia druku dla rozwoju renesansowej nauki

- podaje przykłady dzieł artystów epoki odrodzenia

- podaje przykłady inspiracji sztuką antyczną w architekturze i dziełach renesansowych artystów

- omawia wydarzenia związane z latami: 1534 r.,1536 r., 1555 r.

- podaje główne tezy głoszone przez Marcina Lutra i Jana Kalwina

- poprawnie posługuje się terminami: symonia, nepotyzm, reformacja, luteranizm, kalwinizm, arianie

- wymienia główne przyczyny i skutki reformacji

- prezentuje główne nurty ruchu Reformacyjnego

- poprawnie posługuje się terminami: inkwizycja, indeks ksiąg zakazanych, jezuici, nuncjusz, kongregacja

- omawia główne zasady działalności zakonu jezuitów

- porównuje wnętrze zboru protestanckiego z wystrojem Kościoła katolickiego

- wymienia zmiany wprowadzone w Kościele katolickim w wyniku soboru trydenckiego

- przedstawia przyczyny i skutki wojny trzydziestoletniej
Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

- porównuje poziom rozwoju cywilizacji prekolumbijskich z cywilizacją Europejczyków

- wskazuje cechy charakterystyczne sztuki prekolumbijskiej

- opisuje przebieg wypraw wielkich odkrywców: Vasco da Gamy, Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana

- wyjaśnia, dlaczego Hiszpania i Portugalia miały największy udział w wielkich odkryciach geograficznych

- przedstawia dokonania postaci: Ameriga Vespucciego, Paola Toscanellego

- szczegółowo omawia przyczyny wielkich odkryć geograficznych

- wymienia etapy podboju państwa Azteków i Inków

- wyjaśnia przyczyny powstania kolonii w Ameryce

- wskazuje na mapie tereny zajęte przez Hiszpanów i Portugalczyków

- omawia zmiany, jakie zaszły w handlu w wyniku odkryć geograficznych

- charakteryzuje podział gospodarczy kontynentu europejskiego: państwa na zachód od Łaby specjalizujące się w handlu i rzemiośle, państwa na wschód od Łaby – zdominowane przez rolnictwo

- wyjaśnia przyczyny wprowadzenia pracy nakładczej

- wyjaśnia sens stwierdzenia: „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”

- podaje tytuły najsłynniejszych dzieł włoskiego renesansu

- wymienia najsłynniejszych mecenasów włoskiego odrodzenia

- wskazuje na mapie państwa, w których reformacja miała największy zasięg

- przedstawia dokonania postaci: Marcina Lutra, Jana Kalwina, Henryka VIII

- charakteryzuje wyznania protestanckie: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm

- przedstawia gospodarcze skutki ruchu reformacyjnego

- opisuje sytuację w Kościele katolickim w XVI w.

- wymienia zadania inkwizycji w walce z reformacją

- wyjaśnia, w jakim celu sporządzono indeks ksiąg zakazanych

- przedstawia postać Ignacego Loyoli


Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

- uzasadnia, dlaczego Majowie są określani przez niektórych uczonych Grekami Ameryki

- omawia zasługi, jakie mieli dla rozwoju żeglarstwa Henryk Żeglarz, Ferdynand Aragoński i Izabela Kastylijska

- omawia postanowienia traktatu w Tordesillas i jego skutki

- charakteryzuje organizację wypraw odkrywczych oraz zasady organizacji kolonii

- ocenia, jaki wpływ na odkrycia geograficzne miał rozwój kartografii i nawigacji

- charakteryzuje wymianę handlową pomiędzy Ameryką, Europą i Afryką na szlaku tzw.

złotego trójkąta

- podaje przyczyny zmniejszenia się liczby rdzennych mieszkańców Ameryki w XVI w.

- omawia funkcjonowanie europejskich kolonii w Ameryce

- przedstawia zmiany w rolnictwie spowodowane wzrostem wymiany handlowej

- wymienia korzyści, jakie niosło za sobą wprowadzenie do użytku weksli i banknotów

- tłumaczy znaczenie określenia, że gospodarka w epoce kolonialnej zaczęła mieć charakter globalny

- omawia rolę uniwersytetów w rozwoju nauki w odrodzeniu

- tłumaczy, na czym polegał mecenat

- wskazuje podobieństwa oraz różnice pomiędzy sztuką średniowiecza i renesansu

- charakteryzuje humanizm jako nowy nurt w filozofii i kulturze

- wyjaśnia, kim byli arianie

- omawia organizację kościołów protestanckich

- tłumaczy znaczenie zasady „czyj kraj, tego religia” i określa jego dalekosiężne skutki

- ocenia, jaki wpływ na rozpowszechnienie idei reformacji miało wynalezienie druku

- omawia reformy wprowadzone w Kościele katolickim po soborze trydenckim

- charakteryzuje ideologiczne założenia wystroju wnętrz zboru protestanckiego i kościoła katolickiego

- ocenia rolę jezuitów w walce z reformacją

- omawia przyczyny, przebieg i skutki wojny trzydziestoletniej
Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- uzasadnia, dlaczego Majowie są określani przez niektórych uczonych Grekami Ameryki

- przedstawia system wierzeń Azteków

- ocenia skutki wielkich odkryć geograficznych dla Starego i Nowego Świata, przedstawiając pozytywne i negatywne konsekwencje

- porównuje drogi rozwoju Europy Wschodniej i Zachodniej dostrzegając genezę różnic w rozwoju gospodarczym

- porównuje osiągnięcia sztuki renesansu i średniowiecza, wskazuje źródła sztuki renesansu w starożytnych kulturach

- dostrzega wpływy reformacji na umocnienie władzy państwowej w niektórych państwach protestanckich

- potrafi wskazać różnice między reformacją, kontrreformacją a reforma kościołaDZIAŁ: RZECZPOSPOLITA ZŁOTEGO WIEKU – XVI
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- prawidłowo stosuje pojęcia: magnateria i szlachta średnia, sejm walny, sejmiki, poseł, przywilej

- wyjaśnia, czym była egzekucja praw i dóbr

- wymienia trzy stany sejmujące

- poprawnie posługuje się terminami: folwark, pańszczyzna

- wskazuje na mapie główne ośrodki handlowe na ziemiach polskich

- określa rolę Gdańska w rozwoju handlu morskiego

- wskazuje na mapie państwa, w których na przełomie XV i XVI w. władzę sprawowali Jagiellonowie

- lokalizuje na mapie kraje, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny za panowania Zygmunta Starego

- podaje najważniejsze wydarzenia z wojny z Moskwą i z zakonem krzyżackim

- poprawnie posługuje się terminami: unia realna i unia personalna

- wymienia postanowienia unii lubelskiej

- lokalizuje na mapie tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziemie Korony

- przedstawia dokonania postaci: Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Mikołaja Kopernika

- podaje główne cechy kultury polskiego odrodzenia

- poprawnie posługuje się terminami: bracia polscy, konfederacja, grekokatolicy

- wyjaśnia, kim byli arianie

- wymienia wydarzenia związane z latami: 1572 r., 1573 r.

- poprawnie posługuje się terminami: konfederacja, interreks, sejm elekcyjny, sejm koronacyjny, artykuły henrykowskie
Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

- poprawnie posługuje się terminami: szlachta zagrodowa, gołota, senat, instrukcje poselskie, izba poselska, marszałek, veto, hetman, ruch egzekucyjny, królewszczyzny

- omawia najważniejsze przywileje szlacheckie

- charakteryzuje różnorodność stanu szlacheckiego

- przedstawia etapy kształtowania się ustroju demokracji szlacheckiej

- wymienia produkty eksportowane z Polski w XV– XVII w.

- podaje nazwy towarów importowanych do Polski w XV– XVII w.

- wyjaśnia znaczenie Gdańska dla wymiany towarowej między Polską a Europą Zachodnią

- omawia funkcjonowanie folwarku pańszczyźnianego

- podaje wydarzenia związane z latami: 1515 r., 1525 r.

- charakteryzuje sytuację międzynarodową Polski za panowania Zygmunta Starego

- wyjaśnia przyczyny i przebieg ostatniego konfliktu zbrojnego z zakonem krzyżackim

- podaje wydarzenia związane z latami: 1563–1570, 1569, 1572

- wyjaśnia przyczyny i skutki zawarcia unii w Lublinie

- wskazuje na mapie Carstwo Rosyjskie, ziemie włączone na mocy unii lubelskiej do Korony

- przedstawia dokonania postaci: Macieja z Miechowa, Marcina Kromera, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Szymona Szymonowica, Andrzeja Frycza Modrzewskiego

- uzasadnia, dlaczego XVI w. w Polsce nazywa się złotym wiekiem

- wskazuje wpływy włoskiego renesansu na kulturę polską

- wymienia przykładowe dzieła sztuki renesansowej w Polsce oraz w swoim regionie

-wymienia wydarzenia związane z latami: 1570 r., 1573 r.,

- przedstawia dokonania postaci: Jana Łaskiego, Faustyna Socyna, Piotra Skargi, Stanisława Hozjusza

- wskazuje tereny zamieszkałe przez katolików, prawosławnych, luteran, kalwinistów i arian

- podaje wydarzenia związane z latami:1575 r., 1577 r., 1582 r.

- poprawnie posługuje się terminami: sejm konwokacyjny piechota wybraniecka, pacta conventa

- przedstawia dokonania postaci: Jakuba Uchańskiego, Henryka Walezego, Anny Jagiellonki,

Stefana Batorego, Jana Zamoyskiego

- wskazuje na mapie: Inflanty, Połock, Psków, Smoleńsk

- omawia okoliczności pierwszych wolnych elekcji


Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

- poprawnie posługuje się terminami: konstytucje sejmowe, podskarbi, kanclerz, sejm walny

- przedstawia genezę stanu szlacheckiego

- wyjaśnia zasady działalności ruchu egzekucyjnego

- przedstawia funkcjonowanie sejmu walnego

- wyjaśnia, czym było wojsko kwarciane

- wymienia przyczyny rozwoju folwarków pańszczyźnianych

- charakteryzuje pozycję gospodarczą Gdańska oraz jego mieszkańców w XVI–XVII w.

- wskazuje na mapie ziemie utracone w XVI w. przez Wielkie Księstwo Litewskie na rzecz Moskwy

- wyjaśnia przyczyny podpisania porozumienia jagiellońsko- -habsburskiego w Wiedniu

- przedstawia przyczyny, przebieg i skutki konfliktu z Moskwą

- wymienia przyczyny i skutki wojny o Inflanty

- określa konsekwencje zawarcia unii lubelskiej

- przedstawia stanowisko zwolenników unii realnej Polski i Litwy

- podaje argumenty przeciwników zawarcia unii polsko-litewskiej

- wymienia przedstawicieli polskiego renesansu i omawia ich największe osiągnięcia

- omawia cechy architektury renesansu na przykładzie zabytków w Polsce

- charakteryzuje literaturę polskiego odrodzenia i jej znaczenie dla rozwoju języka polskiego

- omawia rozwój szkolnictwa w czasach odrodzenia

- wymienia wydarzenia związane z latami: 1596 r., 1602 r.

- charakteryzuje rozwój kontrreformacji w Polsce

- przedstawia postanowienia ugody sandomierskiej i konfederacji warszawskiej

- ocenia znaczenie konfederacji warszawskiej dla sytuacji protestantów w Rzeczypospolitej

- wymienia pierwszych królów elekcyjnych i charakteryzuje ich panowanie

- omawia główne założenia artykułów henrykowskich oraz dokumentu pacta conventa

- przedstawia znaczenie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

- ocenia znaczenie przywilejów szlacheckich

- omawia pozycję gospodarczą i polityczną szlachty polskiej w XVI w.

- porównuje sytuację polityczną i majątkową średniej szlachty z pozycją gołoty

- charakteryzuje przebieg obrad sejmiku szlacheckiego

- ocenia stosunek szlachty do udziału w sejmikach ziemskich i sejmie walnym

- tłumaczy, dlaczego sejmiki odbywały się najczęściej w kościołach

- omawia sposób głosowania na posłów podczas obrad sejmiku ziemskiego

- przedstawia zastosowanie rugów Poselskich

- ocenia wpływ rozwoju gospodarczego Polski w XVI w. na poziom życia poszczególnych grup społecznych

- omawia propozycje reform społeczno-gospodarczych Jana z Ludziska oraz arian

- ocenia znaczenie hołdu pruskiego dla sytuacji międzynarodowej Polski

- ocenia wpływ rządów Zygmunta Starego na umocnienie międzynarodowej pozycji państwa polskiego

- charakteryzuje ustrój, podział administracyjny, obszar oraz zróżnicowanie narodowościowe i religijne Rzeczypospolitej Obojga Narodów

- ocenia panowanie Zygmunta Augusta

- wyjaśnia, w jaki sposób działalność królowej Bony przyczyniła się do rozwoju polskiej gospodarki i kultury

- tłumaczy znaczenie ogłoszenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika i porównuje ją z systemem geocentrycznym

- wskazuje renesansowe elementy krakowskiego Wawelu

- wymienia kolekcję arrasów Zygmunta Augusta jako przykład sztuki renesansowej

- wymienia hipotezy dotyczące miejsca pochówku Mikołaja Kopernika

- tłumaczy, dlaczego podczas II wojny światowej Niemcy interesowali się poszukiwaniami grobu Mikołaja Kopernika

- wyjaśnia udział bibliologów w potwierdzeniu tożsamości Mikołaja Kopernika

- tłumaczy, w jaki sposób reformacja wpłynęła na rozwój kultury polskiej

- omawia wkład arian w rozwój nauki i szkolnictwa

- porównuje przebieg reformacji i kontrreformacji w Europie Zachodniej z działalnością tych ruchów na ziemiach polskich

- wyjaśnia, dlaczego poglądy braci polskich zostały uznane za zbyt radykalne i były zwalczane przez przedstawicieli innych wyznań• ocenia rolę Jana Zamoyskiego w elekcji Stefana Batorego na króla Polski

- określa wpływ pierwszych wolnych elekcji na ukształtowanie ustroju Rzeczypospolitej

- charakteryzuje przebieg i skutki wojny polsko-moskiewskiej o Inflanty

- ocenia panowanie Stefana Batorego
Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- porównuje ustrój Rzeczpospolitej XVI wieku do ustrojów innych krajów europejskich

- porównuje drogi rozwoju Europy Wschodniej i Zachodniej dostrzegając genezę różnic w rozwoju gospodarczym przekładając to na sytuacje gospodarczą, społeczną i polityczną w Polsce w XVI wieku

- dokonuje bilansu rządów Zygmunta I Starego na tle sytuacji międzynarodowej wówczas

- dokonuje bilansu panowania Zygmunta II Augusta

- przedstawia dokonania kultury polskiego renesansu

- wyjaśnia dlaczego Rzeczpospolita w XVI wieku była nazywana krajem bez stosów

- przedstawia ciekawostki z życia pierwszych władców elekcyjnych
DZIAŁ: RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW W EUROPIE W XVII WIEKU
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- poprawnie posługuje się terminami: gentry, purytanie, rojaliści, restauracja monarchii

- podaje co najmniej jedną przyczynę wojny domowej w Anglii

- rozumie pojęcie monarchii parlamentarnej

- poprawnie posługuje się terminami: rokosz, husaria

- podaje co najmniej jedną przyczynę konfliktu Zygmunta III ze szlachtą

- wymienia przynajmniej jedną przyczynę i jeden skutek wojen polsko- -szwedzkich

- poprawnie posługuje się terminami: monarchia absolutna, merkantylizm

- definiuje pojęcie monarchii absolutnej

- wymienia co najmniej jedną cechę gospodarki merkantylistycznej

- wymienia co najmniej po jednej przyczynie wojen prowadzonych w pierwszej połowie XVII w. z Rosją i Turcją

- poprawnie posługuje się terminami: dymitriady, Kozacy, kozaczyzna

- wyjaśnia wydarzenia związane z latami: 1610 r., 1620 r.

- wymienia co najmniej jedną przyczynę powstania kozackiego

- wskazuje na mapie zasięg powstania Chmielnickiego

- wie, kim był i czym zasłynął Bohdan Chmielnicki

- podaje wydarzenia związane z latami: 1655 r., 1656 r., 1660 r.

- wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew potopu szwedzkiego

- podaje wydarzenia związane z latami: 1673 r., 1683 r., 1699 r.

- poprawnie posługuje się terminami: abdykować, Święta

Liga, liberum veto• poprawnie posługuje się terminami: barok, makaronizmy, portret trumienny, sarmatyzm

- omawia cechy charakterystyczne dla architektury epoki baroku


Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

- wymienia wydarzenia związane z latami: 1649 r., 1660 r., 1679 r.

- przedstawia dokonania postaci: Henryka VIII, Elżbiety I, Karola I, Olivera Cromwella, Karola II Stuarta, Wilhelma Orańskiego

- charakteryzuje ustrój monarchii parlamentarnej

- poprawnie posługuje się terminami: monarchia absolutna, merkantylizm

- definiuje pojęcie monarchii absolutnej

- wymienia co najmniej jedną cechę gospodarki merkantylistycznej

- przedstawia dokonania co najmniej trzech z wymieniowych postaci: Ludwika XIV, Armanda Richelieu, Jeana Baptiste’a Colberta, Moliera, Pierre’a Corneille’a, Jeana Baptiste’a

Racine’a

- omawia rządy absolutne na przykładzie panowania Ludwika XIV

- podaje przykładowe osiągnięcia kultury i sztuki francuskiej XVII w.

- podaje wydarzenia związane z datą: 1605 r., 1627 r., 1629 r.

- przedstawia dokonania postaci: Zygmunta III Wazy, Mikołaja Zebrzydowskiego, Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Koniecpolskiego

- wskazuje na mapie tereny, na których toczyły się walki w czasie wojen polsko-szwedzkich• poprawnie posługuje się terminami: Dzikie Pola, porohy, Zaporoże, ataman, sicz

- wyjaśnia wydarzenia związane z latami: 1612 r, 1634 r.

- przedstawia dokonania postaci: Borysa Godunowa, Wasyla Szujskiego, Stanisława

Żółkiewskiego, Jana Karola Chodkiewicza

- omawia sytuację Kozaków zamieszkujących Zaporoże

- wskazuje na mapie Smoleńsk, Moskwę, Zaporoże• wymienia wydarzenia związane z

latami: 1648 r., 1651 r., 1667 r., 1686 r.

- przedstawia dokonania postaci: Władysława IV, Jana Kazimierza, Bohdana Chmielnickiego, Tuhajbeja, Jeremiego Wiśniowieckiego

- omawia pozycję społeczną i polityczną Kozaków w Rzeczypospolitej

- przedstawia skutki powstania Chmielnickiego

- przedstawia dokonania postaci: Karola Gustawa, Hieronima Radziejowskiego, Janusza Radziwiłła, Augustyna Kordeckiego, Stefana Czarnieckiego, Jerzego Rakoczego

- wymienia przyczyny i skutki najazdu Szwedów na Polskę

- przedstawia dokonania postaci: Jerzego Lubomirskiego, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana Sobieskiego, Marii Kazimiery, Władysława Sicińskiego

- lokalizuje na mapie miejsca bitew w czasie wojen Polski z Turcją

- wskazuje przyczyny wojny z Turcją w drugiej połowie XVII w.

- omawia znaczenie bitwy pod Wiedniem z 1683 r.

- przedstawia dokonania co najmniej pięciu z wymienionych postaci: Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka Haendla, Antonia Vivaldiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Jana Andrzeja Morsztyna, Jana Chryzostoma Paska, Wespazjana Kochanowskiego, Wacława Potockiego

- wskazuje kościół Il Gesú i Wersal jako wzorcowe budowle w stylu barokowym omawia cechy charakterystyczne sztuki barokowej w Polsce (z uwzględnieniem swojego regionu)


Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

- podaje rok uchwalenia Aktu Nawigacyjnego – 1651

- podaje przyczyny konfliktu króla Karola I z parlamentem

- wymienia przedstawicieli zasiadających w angielskiej Izbie Gmin oraz w Izbie Lordów

- omawia przyczyny wojny domowej w Anglii

- wymienia działania kardynała Richelieu, które doprowadziły do stworzenia we Francji monarchii absolutnej

- określa stosunek Ludwika XIV do innowierców

- wyjaśnia, jaką rolę w walce z opozycją wobec rządów króla pełniła Bastylia

- podaje zasady funkcjonowania Merkantylizmu

- omawia okoliczności wyboru Zygmunta III Wazy na króla Polski

- wskazuje pokrewieństwo Zygmunta III Wazy z Jagiellonami

- wymienia przyczyny i skutki wojen polsko- -szwedzkich

- opisuje przebieg i skutki walk o tron moskiewski w XVII w.

- omawia przyczyny oraz przebieg wojen z Turcją w pierwszej połowie XVII w.

- wymienia korzyści i zagrożenia wynikające z powstania kozaczyzny• wymienia wydarzenia związane z latami: 1654 r.,1658 r.

- charakteryzuje sytuację Kozaków na Ukrainie

- podaje przyczyny, przebieg i skutki wybuchu powstań kozackich na Ukrainie

- wymienia postanowienia rozejmu zawartego w Hadziaczu

- wskazuje na mapie ziemie przyłączone do Rosji na mocy pokoju wieczystego z 1686 r

- przedstawia okoliczności najazdu Szwedów na Polskę

- omawia kolejne etapy potopu szwedzkiego

- wyjaśnia znaczenie podpisania traktatów welawsko-bydgoskich

- charakteryzuje politykę dynastyczną Jana Kazimierza i wskazuje przyczyny jego abdykacji

- omawia przebieg bitwy pod Chocimiem w 1673 r.

- przedstawia przyczyny, przebieg i skutki odsieczy wiedeńskiej

- wymienia cechy charakterystyczne rzeźby barokowej

- omawia tematykę dominującą w Malarstwie i rzeźbie epoki baroku

- charakteryzuje polską literaturę barokową


Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

- ocenia dokonania Olivera Cromwella dla ukształtowania się monarchii parlamentarnej w Anglii

- wyjaśnia, kim byli ojcowie pielgrzymi i podaje, jakie święto upamiętnia ich przybycie do Ameryki

- określa skutki uchwalenia Aktu Nawigacyjnego

- przedstawia kolejne etapy kształtowania się angielskiej monarchii parlamentarnej

- omawia rozwój gospodarczy we Francji

- porównuje monarchię absolutną z monarchią parlamentarną

- charakteryzuje rozwój kultury i sztuki za panowania Ludwika XIV

- ocenia politykę zagraniczną i wewnętrzną Zygmunta III Wazy

- przedstawia sytuację innowierców oraz wpływy jezuitów w państwie rządzonym przez Zygmunta III Wazę

- opisuje uzbrojenie husarii

- charakteryzuje rolę hetmanów Stanisława Żółkiewskiego i Jana Karola Chodkiewicza w bitwach pod Kłuszynem, Cecorą i Chocimiem

- przedstawia sytuację militarną Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII

- omawia rolę Tatarów w wojnie Kozaków z wojskiem polskim

- przedstawia zróżnicowanie Religijne i działalność jezuitów na Ukrainie

- porównuje uzbrojenie wojska zaporoskiego z wyposażeniem husarii

- przedstawia okoliczności najazdu Szwedów na Polskę

- omawia kolejne etapy potopu szwedzkiego

- wyjaśnia znaczenie podpisania traktatów welawsko-bydgoskich

- opisuje okoliczności elekcji Jana III Sobieskiego

- wyjaśnia, na czym polegał kryzys Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w.

- ocenia znaczenie zastosowania liberum veto w celu zerwania sejmu

- wymienia dowódców biorących udział w bitwie z Turkami

- wyjaśnia przyczyny niezadowolenia cesarza Austrii z triumfu Jana III Sobieskiego

- omawia przygotowania armii polskiej do wyprawy pod Wiedeń

- wskazuje związek sztuki barokowej z kontrreformacją

- przedstawia cechy charakterystyczne kultury sarmackiej

- opisuje typowy strój polskiej szlachty z XVII w.


Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- porównuje ustrój monarchii parlamentarnej w Anglii i monarchii absolutnej we Francji

- omawia osiągnięcia kultury baroku w Europie

- ocenia skutki wojen Rzeczpospolitej w XVII wieku na jej sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną

- porównuje osiągnięcia polskiego baroku z europejskim

- ocenia politykę królów elekcyjnych wieku XVII wobec Rzeczpospolitej w XVII wieku
DZIAŁ: ŚWIAT I RZECZPOSPOLITA W CZASACH

SASKICH I STANISŁAWOWSKICH
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- wie na czym polega zasada trójpodziału władzy sformułowaną przez Monteskiusza

wymienia hasła równości społecznej głoszone przez Jeana–Jacques’a Rousseau

- przedstawia w formie notatki dokonania postaci: Izaaka Newtona, Karola Monteskiusza, Woltera, Jamesa Watta

- wymienia idee oświecenia i rozpoznaje ich wpływ na naukę, literaturę, filozofię, architekturę i sztukę

- Zna reformy w Rosji, Austrii i Prusach jakie przeprowadzono

- poprawnie posługuje się terminami: wojna północna, Sejm Niemy

- przedstawia dokonania postaci: Augusta II Mocnego, Augusta III Sasa, Stanisława Leszczyńskiego

- podaje lata wydarzeń: 1764 r. – koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1772 r. – pierwszy rozbiór Polski

- wskazuje na mapie zmiany terytorialne po I rozbiorze

-wymienia okoliczności powstania, główne zadania i osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej

- przedstawia dokonania postaci: Stanisława Konarskiego, Stanisława Leszczyńskiego,

- podaje lata wydarzeń: 1788–1792 – obrady Sejmu Wielkiego, 1791 r. – uchwalenie Konstytucji 3 maja, 1793 r. – drugi rozbiór Polski

- wymienia reformy Sejmu Wielkiego

- omawia postanowienia Konstytucji 3 maja

- wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i ocenia jej następstwa

- wskazuje na mapie zmiany terytorialne po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej

- podaje daty wydarzeń: 24 marca 1794 r. – wybuch powstania kościuszkowskiego, 1795

r. – trzeci rozbiór Rzeczypospolitej • wymienia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego

- wskazuje na mapie zmiany terytorialne po trzecim rozbiorze

- rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej

- omawia przyczyny i skutki wojny o niepodległość USA

- ocenia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych

- wymienia główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych


Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

- zna pojęcia: deista, masoneria oświecenie, ateista,

- zna postacie: Piotra I, Marii Teresy, Józefa II Fryderyka Wilhelma I, Fryderyka II

- wskazuje na mapie Rosję, Prusy i monarchię austriacką

wskazuje na mapie zasięg terytorialny Rzeczypospolitej za panowania Sasów

- na podstawie tekstu opisuje politykę wewnętrzną i zewnętrzną Wettinów wymienia przejawy ożywienia gospodarczego pod rządami Augusta III

- poprawnie posługuje się terminami: Familia, konfederacja barska, sejm rozbiorowy, Rada Nieustająca

- opisuje projekty reform ustrojowych Stanisława Konarskiego i Stanisława Leszczyńskiego

- dostrzega przejawy ożywienia w gospodarce i kulturze czasów saskich

poprawnie posługuje się terminami: Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, oświecenie stanisławowskie

- poprawnie posługuje się terminami: Sejm Wielki, ustawa o sejmikach, ustawa o miastach królewskich, konfederacja targowicka, drugi rozbiór Polski

- przedstawia dokonania postaci: Stanisława Małachowskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja

- poprawnie posługuje się terminami: naczelnik, insurekcja, Uniwersał połaniecki

- przedstawia dokonania postaci: Tadeusza Kościuszki, Jana Kilińskiego i Jakuba Jasińskiego

poprawnie posługuje się terminami ―bostońskie picie herbaty", Kongres Kontynentalny, stany

- uzasadnia oświeceniowy charakter konstytucji Stanów Zjednoczonych


Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

- charakteryzuje XVIII-wieczne wynalazki, które zmieniły życie człowieka

- charakteryzuje styl rokoko

- omawia przyczyny i skutki reform przeprowadzonych w Rosji, Prusach i Austrii

- wyjaśnia zmiany położenia międzynarodowego Rzeczypospolitej w XVIII w.

- omawia okoliczności elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego

- omawia reformy sejmu konwokacyjnego charakteryzuje stanowisko państw europejskich wobec pierwszego rozbioru Polski

- przedstawia dokonania postaci: Jana Dekerta, księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki

- charakteryzuje stronnictwa Sejmu Wielkiego

- określa przyczyny i skutki wojny z Rosją z 1792 r.

- wymienia najważniejsze bitwy wojny w obronie Konstytucji 3 maja: pod Dubienką i Zieleńcami

- wskazuje na mapie Targowicę, Zieleńce i Dubienkę

- przedstawia dokonania postaci: Antoniego Tyzenhausa, Andrzeja Zamoyskiego, Adama Naruszewicza, Wojciecha Bogusławskiego, Franciszka Zabłockiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Marcella Bacciarellego

- przedstawia przebieg powstania kościuszkowskiego

- wymienia przyczyny klęski insurekcji kościuszkowskiej

- wyjaśnia rolę wydania przez Tadeusza Kościuszkę Uniwersału

- ocenia znaczenie wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn upadku Rzeczypospolitej połanieckiego

- podaje daty wydarzeń: 4 lipca 1776 r. – ogłoszenie niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki, 17 września 1787 r. – uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych

- analizuje sytuację kolonii angielskich w Ameryce Północnej w XVIII w.

- charakteryzuje przebieg wojny o niepodległość USA

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

- omawia znaczenie odkryć epoki oświecenia

- ocenia znaczenie przeprowadzonych reform dla układu sił w Europie XVIII w. porównuje zmiany w Prusach, Rosji I Austrii z sytuacją w Polsce

- dokonuje oceny panowania Wettinów w Polsce

- wyjaśnia, czy konfederacja barska była aktem buntu, czy też przejawem patriotyzmu jej uczestników

- wyjaśnia, dlaczego I rozbiór Polski naruszył równowagę sił w Europie

- ocenia wkład Stanisława Augusta

- ocenia znaczenie reform Sejmu Czteroletniego

- ocenia znaczenie wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn upadku Rzeczypospolitej

- ocenia zasługi Jerzego Waszyngtona dla uzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych


Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- porównuje klasycyzm z innymi kierunkami artystycznymi

- porównuje reformy oświecenia wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii

- analizuje politykę wewnętrzną i zewnętrzną Wettinów

- ocenia dokonania ostatniego króla elekcyjnego, porównuje z innymi

- omawia dokonania polskiego oświecenia

- wskazuje przyczyny upadku Rzeczpospolitej w XVIII wieku

- porównuje wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych z wojnami prowadzonymi w Europie, wskazują różnice i podobieństwa

- porównuje konstytucje amerykańską i polską, wskazują różnice i podobieństwa

- omawia rolę tradycji związanej z orderemPrzedmiotowy system oceniania z historii uczniów klas I – III w Gimnazjum w Parchowie w roku szkolnym 2015/2016, z uwzględnieniem uczniów, którzy mają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
Kryteria na poszczególne oceny z historii

w klasach gimnazjalnych I - III:

Ocena celująca

Uczeń w pełni (w 100%) przyswoił wiedzę historyczną i umiejętności określonych podstawą programową w danej klasie. Umiejętności ucznia charakteryzują się integralnym traktowaniem procesów historycznych, dostrzega ich złożoność, potrafi dokonać samodzielnej analizy faktów, precyzyjnie wyraża swoje myśli, biegle posługuje się mapą, samodzielnie odnajduje związki przyczynowo – skutkowe. Czynnie uczestniczy w lekcji. Wykazuje dociekliwość podczas rozwiązywania problemów historycznych. Wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów. Starannie wykonuje zadania. Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach / osiąga w nich sukcesy/. Samodzielne i twórcze rozwijanie własnych zainteresowań. Potrafi kierować pracą zespołu zadaniowego. Jest zawsze przygotowany do zajęć.Ocena bardzo dobra


Uczeń przyswoił 90-99% wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową z historii w danej klasie. Wykorzystuje różne źródła wiedzy, potrafi skorelować je z wiedzą z pokrewnych przedmiotów i aktywnie uczestniczy w lekcjach. Starannie wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza wymagania programowe. Potrafi samodzielnie umiejscowić zjawiska i procesy historyczne w czasie i przestrzeni, formułować sądy, oceny, wyszukiwać niezbędne informacje w różnych środkach wiedzy historycznej, porządkować fakty chronologicznie i problemowo, wskazywać podobieństwa i różnice pomiędzy dziejami Polski i powszechnymi. Rozumie zmienność i ciągłość procesu historycznego. Rozumie podział źródeł historycznych i ich role w poznawaniu przeszłości. Prawidłowo operuje słownictwem historycznym, zagadnienia historyczne przedstawia jako ciąg przyczynowo- skutkowy. Posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach. Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach.

Ocena dobra


Uczeń ma w zakresie wiedzy niewielkie braki, dość dobrze opanował treści podstawy programowej z historii w danej klasie. Poprawnie rozwiązuje zadania o przeciętnym stopniu trudności i wymagające opanowania umiejętności przewidzianych programem nauczania. Wykazuje aktywność na lekcjach. Rozumie znaczenie faktów, rolę postaci, związki i zależności, podobieństwa i różnice w przebiegu wydarzeń, dynamikę przemian historycznych.. Potrafi konstruować własne wnioski, sądy. Potrafi wykorzystać mapę jako źródło wiedzy, analizować treści tekstów historycznych.

Ocena dostateczna


Uczeń wykazuje średnie opanowanie wiadomości i umiejętności materiału przewidzianego w podstawie programowej z historii w danej klasie. Jego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna, nie łączy wydarzeń historycznych w logiczne ciągi przyczynowo - skutkowe. Poprawnie wykonuje zadania przy pomocy nauczyciela. Sporadycznie jest aktywny na lekcji. Rozumie znaczenie podstawowych faktów i wydarzeń, rolę postaci historycznych w przebiegu wydarzeń.

Ocena dopuszczająca


Otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu w minimalnym zakresie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z historii, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z historii danego w toku dalszej nauki.. Przy czym mógłby braki w wiadomościach objętych programem nauczania uzupełnić przy pomocy nauczyciela. Jest bierny na lekcji, ale przy pomocy nauczyciela umie wykonać proste zadania, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności. Potrafi lokalizować fakty w układzie chronologicznym, kojarzyć postacie historyczne z wydarzeniami. Rozumie przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń. Prowadzi zeszyt przedmiotowy (są wszystkie tematy, notatki, prace).

Ocena niedostateczna


Otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z historii w danej klasie, a braki w tych wiadomościach i umiejętnościach, uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. Luki w wiadomościach ucznia są trudne do uzupełnienia. Notorycznie nie przygotowuje się do lekcji. Nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań o niewielkim /elementarnym/ stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela. Charakteryzuje go brak systematyczności oraz bierność na lekcji. Nie prowadzi zeszytu ( jest niekompletny). Nie pamięta najważniejszych postaci, faktów, pojęć. Nie odrabia prac domowych.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych są stosowane w zależności od tego co dany uczeń ma zalecone w opinii bądź orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dostosowanie wymagań edukacyjnychUczeń o obniżonych możliwościach intelektualnych:

- dowoływanie się do sytuacji znanych z życia codziennego,

- ograniczenie wymagań do treści koniecznych

- wydłużenie czasu sprawdzianu, kartkówki

- dostosować zadania domowe do możliwości intelektualnego ucznia,

- zmniejszenie ilości i stopnia trudności zadań na sprawdzianach, kartkówkach

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,

- pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie,

- podawanie poleceń w prostszej formie,

- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć,

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu.
Kryterium procentowe oceniania sprawdzianów, testów, kartkówek dla uczniów z obniżonym progiem wymagań edukacyjnych:
100 % - celujący

99 % - 86 % bardzo dobry

85 % - 70 % dobry

69 % - 45 % dostateczny

44 % - 28 % dopuszczający

27% - 0 % niedostateczny


Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym

Cel dydaktyczny:

- kształcenie właściwych wzorców komunikacji językowej

- zdobycie umiejętności z zakresu kultury, etyki i etykiety językowej

- akcentowanie treści wychowawczych na zajęciach przedmiotowych

- zdobycie wiedzy o normach i zasadach społecznych

- rozwój zainteresowań uczniaDostosowanie wymagań:

- stosowanie komunikacji motywującej

- stopniowanie trudności pod względem ilości i stopnia

- stworzenie planu nadrobienia zaległości

- podporządkowanie treści kształcenia celom wychowawczym

- stosowanie metod aktywizujących

- stosowanie zasady systematyczności

- stosowanie metod pracy grupowej


Kryterium procentowe oceniania sprawdzianów, testów, kartkówek :
100 % - celujący

99 % - 86 % bardzo dobry

85 % - 70 % dobry

69 % - 45 % dostateczny

44 % - 28 % dopuszczający

27% - 0 % niedostateczny


Dostosowanie wymagań – dysleksja

1. Stosowanie wzmocnień pozytywnych.

2. Oceniać wiadomości ucznia głównie na podstawie wypowiedzi ustnych.

3. Oceniać wysiłek ucznia, a nie efekty włożonego trudu w wykonanie zadania.

4. Dawać uczniom do zrozumienia, że oczekujesz większych osiągnięć.

5. Nie ponaglać tempa czytania czy pisania, uczeń potrzebuje więcej czasu na analizę

i syntezę czytanego i pisanego tekstu (szczególnie na testach i sprawdzianach).

6. Cierpliwe czekać, aż uczeń odpowie. Jeżeli odpowie źle, należy naprowadzać go na

trop, a potem zadać pytanie pomocnicze.

8. Zezwolić na pisanie ołówkiem, aby łatwiej było poprawić błędy.

10. Upewnić się czy uczeń zrozumiał odczytane złożone polecenia lub zadania tekstowe.

11. Stawiać jasno sformułowane pytania.

12. Odpytywać z miejsca, gwałtowne wywołanie do tablicy zwiększa napięcie emocjonalne i utrudnia myślenie.

13. Stosować technikę informacji zwrotnej. Unikanie krytyki personalnej.

15. Sadzanie w pierwszych ławkach.

16. Pomoc w wykonywaniu samodzielnych zadań.

17. Wyrabiać na wszystkich przedmiotach nawyk pracy ze słownikiem ortograficznym.

18. Nie dopuścić do sytuacji, aby uczeń na lekcji nie pracował.

19. Bronić przed ośmieszaniem ze strony rówieśników

26. Raz w tygodniu przejrzeć zeszyty ucznia.

28. Ważne jest stosowanie kolorowych pisaków i kredek, samodzielne tworzenie tabel,

schematów, grafik, rysunków.

29. Egzekwować i nagradzać systematyczną pracę w domu.

30. Wymagać systematycznej pracy nad problemem i przynajmniej raz w miesiącu ją kontrolować.

Zajęcia prowadzić w atrakcyjnej formie . Wykład uzupełniać filmami, ilustracjami, innymi pomocami.

Stosować ćwiczenia w czytaniu map.

Wspólne dokonywanie analiz tekstów źródłowych i tekstów zawartych w książce oraz

w informacjach na mapkach doskonali umiejętność samodzielnej pracy z podręcznikiem.

Skracać teksty, zakreślać najważniejsze informacje.

Metoda uwspółcześniania wiadomości (nauczyciel wskazuje uczniom przykłady

znane im z życia, których początki mają źródło w historii),

Metoda streszczenia tematów.

W czasie odpytywania stosować pytania naprowadzające.
Kryterium procentowe oceniania sprawdzianów, testów, kartkówek :
100 % - celujący

99 % - 86 % bardzo dobry

85 % - 70 % dobry

69 % - 45 % dostateczny

44 % - 28 % dopuszczający

27% - 0 % niedostateczny


Uczeń przewlekle chory:

- wspomaganie procesu leczenia,

- respektowanie wydolności wysiłkowej ucznia,

- stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa,

- wyrabianie aktywnej postawy ucznia w stosunku do nauki i procesu leczenia,

- korygowanie nieprawidłowości rozwojowych w sferze intelektualnej i osobowościowej,

- kompensowanie defektów fizycznych i psychicznych,

- kształtowanie prawidłowego obrazu choroby i własnej osoby, przezwyciężanie poczucia zmniejszonej wartości,

- ścisła współpraca z rodziną ucznia
Kryterium procentowe oceniania sprawdzianów, testów, kartkówek :
100 % - celujący

99 % - 86 % bardzo dobry

85 % - 70 % dobry

69 % - 45 % dostateczny

44 % - 28 % dopuszczający

267% - 0 % niedostatecznyNauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunków i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena. Oceny są jawne.
Główne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia bez opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej:

 • sprawdzian pisemny ,,praca klasowa” (zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzony powtórzeniem materiału)

 • sprawdzian pisemny ,,kartkówka” z bieżącego materiału (3,2,1 ostatnie tematy) zapowiedziany

Punktacja prac pisemnych dla uczniów:

Stopień ze sprawdzianu

Procent maksymalnej liczby punktów

celujący

100

bardzo dobry

91 - 99

dobry

75 - 90

dostateczny

50 - 74

dopuszczający

33 - 49

niedostateczny

0 – 32 • za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

 • odpowiedzi ustne

 • prace domowe sprawdzane na bieżąco

 • sprawdzanie zeszytów ucznia (błędy ortograficzne, dysgrafia ucznia nie mają wpływu na ocenę za prowadzenie zeszytu dla uczniów z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej) na bieżąco

 • ćwiczenia praktyczne

 • aktywność na lekcji (5 ,,+” ocena bdb,4-db,3-dost, 2 i 1-dop,brak ndst.)

 • prace dodatkowe o charakterze twórczym i udział w konkursach

 • brany jest wkład pracy ucznia

 • uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu przedmiotowego na zajęciach z przedmiotu (zawsze)

 • uczniowie mogą poprawiać każdą ocenę z kartkówek i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od podania przez nauczyciela oceny ( z poprawy nie można uzyskać oceny celującej);

Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie wszystkich ocen cząstkowych, obejmujących prace ucznia w całym semestrze. Nie jest jednak średnią arytmetyczną tych ocen.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość