Strona główna

Dział: starożytny wschóD


Pobieranie 201.03 Kb.
Strona1/2
Data17.06.2016
Rozmiar201.03 Kb.
  1   2
Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie wiedzy i realizacji założonych

z historii ,,Poznajemy przeszłość” w klasie I A i I B Gimnazjum

w roku szkolnym 2014/2015

nauczyciel prowadzący Iwona KolańskaDZIAŁ: STAROŻYTNY WSCHÓD

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- poprawnie posługuje się terminami: historia, źródło historyczne, nasza era, przed naszą erą, wiek

- dokonuje prostej klasyfikacji źródeł historycznych

- podaje przykłady źródeł pisanych i niepisanych

- określa wiek danego wydarzenia

- poprawnie posługuje się terminami: australopitek, homo sapiens, koczowniczy tryb życia

- wskazuje na mapie kolebkę ludzkości

- przedstawia główne założenia teorii Karola Darwina

- wymienia teorie dotyczące powstania człowieka

- poprawnie posługuje się terminami: rewolucja neolityczna, osiadły tryb życia, osada, epoka brązu, epoka żelaza

- przedstawia zmiany, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu

- podaje nazwy metali wykorzystywanych przez praludzi do wytopu broni, narzędzi, ozdób

- poprawnie posługuje się terminami: cywilizacja, Mezopotamia, system irygacyjny, Sumerowie, miasto-państwo

- lokalizuje na mapie Mezopotamię

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Mezopotamii

- wymienia osiągnięcia Sumerów

- poprawnie posługuje się terminami: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm

- określa, kim był i czym zasłynął Hammurabi

- lokalizuje na mapie państwo babilońskie i asyryjskie

- omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie Hammurabiego

- poprawnie posługuje się terminami: Egipt Górny, Egipt Dolny, faraon

- lokalizuje na mapie Egipt poprawnie posługuje się terminami: politeizm, mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, hieroglify

- wymienia imiona najważniejszych bogów egipskich

- przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Egipcie

- określa czas powstania cywilizacji Indii i Chin

- poprawnie posługuje się terminami: Ariowie, kasta, system kastowy, buddyzm, hinduizm, nirwana, Wielki Mur Chiński

- lokalizuje na mapie Indie i Chiny

- omawia położenie geograficzne oraz warunki naturalne cywilizacji indyjskiej i chińskiej

- wymienia osiągnięcia cywilizacji indyjskiej i chińskiej

- poprawnie posługuje się terminami: piktogram, pismo klinowe, hieroglif, papirus, alfabet, Fenicjanie

- wymienia rodzaje pisma, którymi posługiwały się ludy starożytne

- podaje nazwy materiałów piśmienniczych stosowanych w starożytności

- poprawnie posługuje się terminami: hieroglif, pismo demotyczne i hieratyczne, alfabet grecki
Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

- poprawnie posługuje się terminami: archeologia, epoki historyczne, chronologia, prahistoria

- wymienia nazwy epok historycznych w kolejności chronologicznej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność

- umiejscawia wydarzenia w odpowiedniej epoce historycznej

- poprawnie posługuje się terminami: homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis, homo sapiens, ewolucja, paleolit

- wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka

- opisuje warunki życia ludzi w czasach prahistorycznych

- podaje nazwy najważniejszych wynalazków człowieka z czasów prahistorycznych

- poprawnie posługuje się terminami: ewolucjonizm, antropologia

- opisuje, czym zajmuje się antropolog

- omawia sposoby ustalania wieku znalezisk

- poprawnie posługuje się terminami: neolit, megalit

- określa ramy chronologiczne rewolucji neolitycznej

- opisuje życie codzienne ludzi przed rewolucją neolityczną

- omawia sposób wytopu brązu i żelaza

- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji sumeryjskiej

- poprawnie posługuje się terminami: Żyzny Półksiężyc, król-kapłan, zikkurat

- określa rolę rzek w starożytnej Mezopotamii

- opisuje wygląd miast sumeryjskich

- zna wydarzenia związane z datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 612 r. p.n.e., VI w. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan

- określa, kim byli czym zasłynęli: Nabuchodonozor II, Sargon II Wielki, Asurbanipal

- zna wydarzenia związane z datami: ok. 3 tys. lat p.n.e., XIII w. p.n.e., 31 r. p.n.e.

- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji egipskiej

- przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa II

- charakteryzuje strukturę społeczeństwa egipskiego

- określa zakres władzy faraona

- zna wydarzenia związane z datami: ok. 2500 r. p.n.e., 1313 r. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: sfinks, Dolina Królów

- podaje nazwy najsłynniejszych piramid egipskich

- poprawnie posługuje się terminami: Harappa, Mohendżo Daro, cytadela, terakotowa armia, humanitaryzm

- zna i krótko charakteryzuje postaci Buddy i Konfucjusza

- podaje daty powstania poszczególnych rodzajów pisma

- określa rolę pisma w starożytności

- opisuje znaczenie alfabetu stworzonego przez Fenicjan

- wyjaśnia, kim był i czym zasłynął Jean-François Champollion

- poprawnie posługuje się terminami: Kamień z Rosetty
Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

- wyjaśnia, na czym polega praca historyka i archeologa

- wymienia stosowane w przeszłości sposoby mierzenia czasu

- określa ramy chronologiczne epok historycznych

- określa ramy chronologiczne kolejnych etapów ewolucji człowieka

- podaje najistotniejsze cechy wyglądu różnych gatunków człowiekowatych i ich umiejętności

- wskazuje na mapie kierunki i trasy ekspansji gatunku ludzkiego

- omawia teorię ewolucji Karola Darwina

- wyjaśnia różnice między teorią kreacjonizmu a ewolucjonizmu

- przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb życia człowieka pierwotnego

- omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu

- nazywa i lokalizuje na mapie pozostałości najstarszej znanej osady ludzkiej

- wskazuje na mapie miejsce położenia najbardziej znanej budowli megalitycznej

- wyjaśnia, jakie zmiany nastąpiły w życiu człowieka dzięki opanowaniu

- charakteryzuje oddziaływanie warunków naturalnych na życie mieszkańców Mezopotamii

- omawia organizację państwa babilońskiego

- prezentuje najważniejsze fakty z historii Asyrii i Babilonii

- interpretuje zasadę „oko za oko, ząb za ząb”

- omawia system religijny starożytnej Babilonii

- przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej

- wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji egipskiej

- omawia organizację państwa egipskiego

- opisuje państwo egipskie za panowania Ramzesa II

- wymienia cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich

- omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan

- podaje przyczyny mumifikacji zwłok

- tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie piramidy

- przedstawia zasady funkcjonowania społeczeństwa indyjskiego za rządów Ariów

- opisuje organizację państwa chińskiego

- wyjaśnia przyczyny budowy Wielkiego Muru Chińskiego

- charakteryzuje system filozoficzny stworzony przez Konfucjusza

- wyjaśnia przyczyny powstania pisma

- przedstawia historię pisma

- opisuje sposób produkcji papirusu

- wyjaśnia zasady posługiwania się hieroglifami

- podaje okoliczności odnalezienia Kamienia z Rosetty


Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

- omawia rolę źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów

- rozumie potrzebę tworzenia systemu datacji i posługiwania się nim

- omawia znaczenie tworzenia i praktycznego zastosowania narzędzi oraz opanowania umiejętności krzesania ognia dla rozwoju człowieka

- wyjaśnia, na czym polegała zależność człowieka od przyrody

- wymienia przyczyny powstania pierwszych dzieł sztuki praludzi

- przedstawia znaczenie badań naukowych oraz wykorzystania różnych technologii dla poznania historii człowieka

- omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu

- charakteryzuje wygląd osad neolitycznych

- opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych

- omawia organizację państwa Sumerów

- przedstawia związek między budową i utrzymaniem sieci irygacyjnej a powstaniem pierwszych państw

- ocenia starożytny system prawny

- omawia system religijny starożytnej Babilonii

- wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów

- uzasadnia słuszność określenia „Egipt – darem Nilu”

- tłumaczy, jaką rolę odgrywały poszczególne warstwy społeczeństwa egipskiego

- prezentuje dzieje Egiptu w I tysiącleciu p.n.e.

- wyjaśnia przeznaczenie Doliny Królów

- opisuje etapy procesu mumifikacji

- określa cechy religii starożytnego Egiptu

- porównuje założenia buddyzmu i hinduizmu

- prezentuje zasięg terytorialny buddyzmu w przeszłości i współcześnie

- tłumaczy, na czym polega wyższość pisma alfabetycznego nad pismem obrazkowym

- zna wydarzenia związane z datami: 1799 r., 1824 r.

- opisuje, w jaki sposób odszyfrowano hieroglify egipskie

- wymienia cechy charakteryzujące rzetelnego badacza
Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- wyjaśnia potrzebę tworzenia systemu datacji i posługiwania się nim

- uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla zmian, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu

- wyjaśnia, jaki wpływ na organizację pierwszych państw miało ich położenie geograficzne oraz warunki naturalne

- wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa

- wskazuje i ocenia źródła potęgi starożytnego Egiptu

- ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój cywilizacji

- określa okoliczności, w których doszło do rozpoczęcia badań archeologicznych w Egipcie i ocenia postawę pierwszych badaczy

- ocenia rolę Biblii jako źródła historycznego

- ocenia wpływ konfucjanizmu na budowę Cesarstwa Chińskiego

- ocenia znaczenie powstania pisma dla rozwoju cywilizacji ludzkiej


DZIAŁ: STAROŻYTNA GRECJA
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji

- poprawnie posługuje się terminami: Hellada, Hellenowie, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia

- lokalizuje na mapie Grecję

- opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji

- poprawnie posługuje się terminami: Ateny, Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe (eklezja), Akropol

- - lokalizuje na mapie Ateny

- wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis

- określa, które warstwy społeczne posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione wygląd starożytnych Aten

- poprawnie posługuje się terminami: Sparta, Lakonia, heloci, periojkowie

- lokalizuje na mapie Spartę

- opisuje życie i zajęcia Spartan

- omawia charakterystyczne cechy ustroju Sparty

- tłumaczy, na czym polegało wychowanie spartańskie

- zna wydarzenie związane z datą VI w. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: hoplita, falanga, Persja, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje

- lokalizuje na mapie Persję i Grecję

- analizuje przyczyny wojen grecko-perskich

- poprawnie posługuje się terminami: hoplon, Nieśmiertelni, triera

- opisuje taktykę walki stosowaną przez Greków

- poprawnie posługuje się terminami: Olimp, wyrocznia, Akropol, mit, heros

- lokalizuje na mapie Olimp i Delfy

- podaje imiona głównych bogów i bogiń greckich oraz dziedziny życia, którym patronowali

- wymienia imiona najsłynniejszych herosów greckich

- zna wydarzenia związane z datami: 776 r. p.n.e., 1896 r.

- poprawnie posługuje się terminami: gimnazjon, igrzyska, olimpiada, Olimpia, pięciobój olimpijski

- lokalizuje na mapie Olimpię

- wymienia dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom

- wyjaśnia, kim byli Homer i Fidiasz oraz podaje tytuły ich dzieł

- poprawnie posługuje się terminami: Wielkie Dionizje, koturny, dramat, tragedia, komedia, „Iliada”, „Odyseja”

- przedstawia okoliczności narodzin teatru greckiego

- prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury greckiej

- wymienia nazwy greckich porządków architektonicznych

- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Sokrates, Platon, Arystoteles, Pitagoras, Herodot, Tukidydes, Archimedes

- poprawnie posługuje się terminami: filozofia, logika

- wymienia zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania filozofów

- opisuje dokonania przedstawicieli nauki greckiej

- określa, kim byli i czym zasłynęli Filip II i Aleksander Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: Związek Morski, wojna peloponeska, Issos, Gaugamela, kultura hellenistyczna

- lokalizuje na mapie Macedonię

- wskazuje na mapie trasę wyprawy Aleksandra, miejsca najważniejszych bitew i zajęte terytoria
Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

- określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej

- poprawnie posługuje się terminami: kultura minojska, kultura mykeńska

- wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej

- zna wydarzenie związane z datą 508 r. p.n.e.

- przedstawia dokonania Peryklesa

- poprawnie posługuje się terminami: demagog, strateg, ostracyzm, agora

- charakteryzuje społeczeństwo Aten

- opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków

- omawia cechy charakterystyczne demokracji

- określa, kim był i czym zasłynął Likurg

- poprawnie posługuje się terminami: geruzja (rada starszych), eforzy, zgromadzenie ludowe

- omawia zadania organów władzy w polis

- charakteryzuje społeczeństwo spartańskie

- wyjaśnia znaczenie powiedzeń: „z tarczą lub na tarczy”, „mówić lakonicznie”

- zna wydarzenia związane z datami: 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e.

- wymienia dokonania i wyjaśnia znaczenie postaci: Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa i Temistoklesa znaczenie słów: „Termopile”, „Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom”

- podaje podstawowe informacje dotyczące państwa perskiego

- poprawnie posługuje się terminami: tytani, Pytia

- charakteryzuje system wierzeń starożytnych Greków

- wskazuje atrybuty poszczególnych bóstw

- zna wydarzenie związane z datą 393 r. n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: agon, hipodrom

- wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków

- opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich

- zna wydarzenia związane z datami: ok. 750 r. p.n.e., ok. 534 r. p.n.e.

- krótko charakteryzuje postaci: Sofoklesa, Arystofanesa i Myrona, wymieniając ich kluczowe dzieła

- poprawnie posługuje się terminami: skene, proskenion, orchestra, theatron, meandry, malarstwo czarnofigurowe i czerwonofigurowe

- opisuje przebieg Wielkich Dionizji

- zna wydarzenia związane z datami: VII–VI w. p.n.e., V w. p.n.e., IV w. p.n.e., III w. p.n.e., II w. n.e.

- krótko charakteryzuje dokonania: Heraklita z Efezu, Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Euklidesa, Klaudiusza Ptolemeusza

- poprawnie posługuje się terminami: Akademia Platońska, Liceum, klepsydra

- zna wydarzenia związane z datami: 334p.n.e., 333 r. p.n.e, 331 r. p.n.e., 323 r. p.n.e. 338 r. p.n.e

- przedstawia dokonania Dariusza III

- poprawnie posługuje się terminami: Cheronea, węzeł gordyjski

- wyjaśnia przyczyny i skutki wojny peloponeskiej

- podaje przyczyny i skutki podboju Persji przez Aleksandra
Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

- wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków, a także na organizację państwowości greckiej

- opisuje wygląd greckiej polis

- wymienia przyczyny kolonizacji greckiej

- wskazuje podobieństwa i różnice między demokrację ateńską a współczesną

Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej

- określa rolę i zadania królów spartańskich

- tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim zajmowały kobiety

- przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego

- wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten

- omawia wygląd i uzbrojenie greckiego hoplity

- opisuje wygląd triery

- przedstawia przebieg konfliktu grecko-perskiego

- wyjaśnia symboliczne znaczenie słów: „Termopile”, „Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom”

- podaje podstawowe informacje dotyczące państwa perskiego

- określa rolę wyroczni w życiu Greków

- opisuje wygląd ateńskiego Akropolu

- wyjaśnia znaczenie mitu o Prometeuszu

- tłumaczy, na czym polega postawa prometejska

- charakteryzuje sposób traktowania zwycięzców igrzysk przez Greków

- przedstawia podobieństwa i różnice między starożytnymi a współczesnymi igrzyskami olimpijskimi

- wyjaśnia zasady obowiązujące w teatrze greckim

- przedstawia różnice między grecką tragedią a komedią

- opisuje wygląd teatru greckiego

- określa różnice pomiędzy porządkami architektonicznymi występującymi w starożytnej Grecji

- podaje nazwy stylów malarskich stosowanych przez starożytnych Greków

- opisuje okoliczności narodzin filozofii

- przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów greckich

- przedstawia dokonania Archimedesa

- poprawnie posługuje się terminami: „ogniste zwierciadła”, eureka (heureka)

- wymienia wynalazki Archimedesa i omawia ich zastosowanie

- opisuje proces tworzenia potęgi Macedonii przez Filipa II

- opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom

- omawia sytuację w Grecji po zakończeniu wojen z Persją

- omawia organizację imperium macedońskiego

- podaje cechy charakterystyczne kultury hellenistycznej

- przedstawia dokonania postaci: Sostratosa, Ptolemeusza I, Ptolemeusza II

- lokalizuje na mapie wyspę Faros i port w Aleksandrii

- omawia okoliczności budowy latarni na Faros
Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

- charakteryzuje kulturę minojską i mykeńską

- tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora

- przedstawia przebieg kolonizacji greckiej

- prezentuje proces kształtowania się demokracji ateńskiej

- ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej

- dokonuje oceny ustroju Sparty

- przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia

- ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan

- omawia dokonania greckich dowódców

- wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego

- ocenia postawę wojowników spartańskich walczących pod Termopilami

- tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o ostatecznym sukcesie Greków

- tłumaczy rolę mitów w życiu Greków

- odszukuje w mitach wartości uniwersalne

- określa rolę igrzysk olimpijskich w podtrzymywaniu jedności starożytnej Hellady

- przytacza najważniejsze informacje dotyczące treści „Iliady” i „Odysei”

- wskazuje cechy charakterystyczne rzeźby i malarstwa greckiego

- omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków

- wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych Greków

- ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w rozwój różnych dziedzin nauki

- wyjaśnia domniemaną zasadę działania „ognistych zwierciadeł”

- tłumaczy konieczność wykorzystania różnych metod badawczych dla potwierdzenia autentyczności zjawisk i wydarzeń historycznych

- wyjaśnia znaczenie klęski Greków w bitwie pod Cheroneą

- wymienia okoliczności powstania państw hellenistycznych

- ocenia wpływ jednostki na proces kształtowania dziejów

- opisuje prawdopodobny wygląd latarni

- wyjaśnia znaczenie prowadzenia badań archeologicznych dla lepszego poznania historii i dokonań człowieka


Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- określa czynniki jednoczące Greków

- formułowanie wniosków dotyczących wpływu demokracji ateńskiej na rozwój państw demokratycznych w przyszłości

- wskazuje genezę różnic ustrojowych starożytnej Grecji

- określa wpływ wojen grecko-perskich na późniejsze dzieje starożytnej Grecji

- ocenia rolę religii jako czynnika jednoczącego Greków

- omawia ideę starożytnych i współczesnych igrzysk olimpijskich

- porównuje społeczną rolę teatru w starożytnej Grecji

- wskazuje kontynuację myśli filozoficzne starożytnych Greków we współczesnym systemie filozoficznym

- dokonuje analizy upadu starożytnego świata Greków i sukcesu MacedoniiDZIAŁ: STAROŻYTNY RZYM
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- zna wydarzenie związane z datą 753 r. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: wilczyca kapitolińska, patrycjusz, plebejusz

- lokalizuje na mapie Italię i Rzym

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Italii

- określa ramy chronologiczne istnienia monarchii w Rzymie

- wymienia nazwy warstw społecznych w starożytnym Rzymie

- poprawnie posługuje się terminami: republika, zgromadzenie ludowe, senat, konsul, pretor, cenzor, edyl, kwestor, trybun ludowy, veto

- omawia zadania zgromadzenia ludowego, senatu

- zna wydarzenia związane z datami: 264–241 r. p.n.e., 218–201 r. p.n.e., 149–146 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Hannibal, Juliusz Cezar

- poprawnie posługuje się terminami: legion, wojny punickie, Kartagina, Imperium Rzymskie

- wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian podczas wojen punickich

- zna wydarzenia związane z datami: 44 r. p.n.e., 31 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Spartakus, Oktawian, Kleopatra

- poprawnie posługuje się terminami: prowincja, namiestnik, łuk triumfalny, gladiator

- wymienia korzyści, jakie Rzym czerpał z posiadania prowincji

- wyjaśnia, skąd pochodzili niewolnicy rzymscy

- określa, kim był i czym zasłynął Oktawian August

- poprawnie posługuje się terminami: pryncypat, cesarz, cesarstwo, barbarzyńcy

- określa znaczenie dróg dla funkcjonowania Imperium Rzymskiego

- wymienia nazwy towarów sprowadzanych do Rzymu

- wskazuje na mapie prowincje podbite przez Rzymian w okresie cesarstwa

- poprawnie posługuje się terminami: Forum Romanum, łaźnia (termy), amfiteatr, westalki

- omawia funkcje Forum Romanum i łaźni rzymskich

- wymienia rozrywki starożytnych Rzymian

- podaje imiona najważniejszych bogów rzymskich

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Liwiusz, Tacyt, Swetoniusz

- poprawnie posługuje się terminami: Koloseum, akwedukt, Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana

- wymienia osiągnięcia kultury i architektury rzymskiej

- wyjaśnia, do czego służyły Koloseum i akwedukty

- podaje nazwy rzymskich zbiorów praw

- wymienia przedstawicieli rzymskiej literatury i historii

- zna wydarzenie związane z datą 71 r. p.n.e., 60 r. p.n.e., 48 r. p.n.e.

- opisuje działalność i znaczenie postaci: Heroda Wielkiego, Poncjusza Piłata, Pawła z Tarsu

- poprawnie posługuje się terminami: Mesjasz, apostołowie, chrześcijaństwo, Pismo Święte, Ewangelia, katolicy, papież

- charakteryzuje działalność Jezusa z Galilei

- wymienia imiona autorów Ewangelii

- omawia najważniejsze zasady wiary chrześcijańskiej

- określa symbole chrześcijaństwa

- zna wydarzenia związane z datami: 395 r., 476 r.

- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Konstantyn Wielki, Teodozjusz Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: wielka wędrówka ludów, barbarzyńcy

- wskazuje na mapie linię podziału cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią

- wymienia nazwy plemion barbarzyńskich atakujących cesarstwo

- lokalizuje na mapie tereny cesarstwa objęte wędrówką ludów


Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

- zna wydarzenia związane z datami: 389 r. p.n.e., 509 r. p.n.e

- przedstawia postacie legendarnych założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa

- opowiada legendę o założeniu Rzymu

- poprawnie posługuje się terminami: Etruskowie, Italikowie, Latynowie, Lacjum, Galowie

- wskazuje na mapie terytoria w Italii podbite przez Rzymian

- poprawnie posługuje się terminami: kolegialność, dyktator, liktor

- przedstawia zasady funkcjonowania republiki rzymskiej

- omawia zadania poszczególnych urzędników rzymskich

- zna wydarzenia związane z datami: 216 r. p.n.e., 202 r. p.n.e., 52 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Scypion, Wercyngetoryks

- poprawnie posługuje się terminami: oddział inżynieryjny, Kanny, Zama, Alezja

- określa przyczyny i skutki wojen punickich

- wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian w II i I w. p.n.e.

- zna wydarzenia związane z datami: 71 r. p.n.e., 60 r. p.n.e., 48 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Pompejusz, Krassus, Marek Antoniusz

- poprawnie posługuje się terminami: triumf, sieciarz, samnita, arystokracja, Farsalos, Akcjum

- omawia rolę triumfu w starożytnym Rzymie

- omawia skutki podbojów rzymskich

- podaje przyczyny i przejawy kryzysu republiki rzymskiej

- przedstawia sytuację niewolników w państwie rzymskim

- przedstawia dokonania Trajana

- poprawnie posługuje się terminami: pax romana, romanizacja, bursztynowy szlak, limes, Wał Hadriana, Dakowie

- lokalizuje na mapie bursztynowy szlak

- opowiada, w jaki sposób budowano drogi w państwie rzymskim

- wyjaśnia zasady pryncypatu

- omawia relacje cesarstwa z barbarzyńskimi sąsiadami

- poprawnie posługuje się terminami: atrium, perystyl, Ołtarz Pokoju

- opisuje wygląd starożytnego Rzymu

- opisuje wygląd domu bogatego Rzymianina

- przedstawia system wierzeń rzymskich

- zna wydarzenia związane z datami: 449 r. p.n.e., 125 r. n.e., 70–82 r. n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Wespazjan, Tytus, Justynian, Mecenas

- poprawnie posługuje się terminami: mozaika, mecenas

- przedstawia sposób budowy akweduktów

- omawia najważniejsze zasady prawne obowiązujące w starożytnym Rzymie

- zna wydarzenia związane z datami: 303–304 r., 313 r., 392 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Trajan, Konstantyn Wielki, Teodozjusz Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: chrystogram, teologia, sobór, heretyk, zabobon

- przedstawia okoliczności, w których chrześcijaństwo stało się religią panującą w Rzymie

- lokalizuje na mapie zasięg chrześcijaństwa do V w. n.e.

- zna wydarzenie związane z datą 451 r.

- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Atylla, Dioklecjan, Odoaker, Romulus Augustulus

- poprawnie posługuje się terminami: Wandal, Hun

- określa wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

- omawia okoliczności obalenia monarchii w Rzymie

- określa rolę i zadania poszczególnych warstw społecznych starożytnego Rzymu

- podaje nazwy ludów italskich podbitych przez wojska rzymskie

- określa, kim był i czym zasłynął Herodot

- lokalizuje na mapie siedziby Etrusków w Italii

- wskazuje na mapie prawdopodobne miejsca pochodzenia Etrusków

- wymienia osiągnięcia cywilizacji etruskiej

- wskazuje podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a republiką rzymską

- omawia przebieg wojen punickich

- opisuje wygląd i elementy uzbrojenia rzymskiego legionisty

- wymienia typy oddziałów wchodzących w skład armii

- charakteryzuje sposób organizacji prowincji rzymskich

- opisuje przebieg pochodu triumfalnego

- wyjaśnia, na czym polegały walki gladiatorów

- omawia przebieg powstania Spartakusa

- wymienia dokonania Juliusza Cezara

- przedstawia okoliczności śmierci Kleopatry

- omawia sytuację w państwie rzymskim po zakończeniu wojen domowych

- określa zakres władzy cesarza

- wyjaśnia znaczenie powiedzenia: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”

- przedstawia organizację państwa rzymskiego za czasów cesarstwa

- określa warunki życia w mieście

- porównuje Forum Romanum z ateńską agorą

- określa podobieństwa między religią rzymską a grecką

- opisuje wygląd rzymskiej świątyni

- zna wydarzenie związane z datą 79 r. n.e.

- lokalizuje na mapie Pompeje

- określa okoliczności zniszczenia miasta

- opisuje wygląd rzymskiego domu na podstawie wykopalisk w Pompejach

- wskazuje przejawy oddziaływania kultury greckiej na rzymską

- opisuje wygląd i funkcje Koloseum

- omawia osiągnięcia rzymskie w dziedzinie prawa

- wymienia dokonania przedstawicieli rzymskiej literatury i historii

- określa sytuację narodu żydowskiego pod panowaniem Rzymian

- omawia działalność apostołów

- wyjaśnia przyczyny popularności chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie

- podaje przyczyny prześladowań chrześcijan

- wymienia nazwy odłamów religii chrześcijańskiej

- podaje nazwy ksiąg wchodzących w skład Nowego Testamentu

- omawia sytuację w państwie rzymskim w III i IV w.

- wskazuje przejawy kryzysu w państwie rzymskim

- określa sytuację Rzymu w czasie wędrówki ludów

- opisuje tryb życia Hunów

- wyjaśnia, w jaki sposób barbarzyńcy przyczynili się do zniszczenia Rzymu
Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

- omawia wygląd Pompejów

- wyjaśnia, na czym polega praca archeologa

- wymienia imiona królów panujących w Rzymie

- charakteryzuje panowanie kolejnych władców rzymskich

- przedstawia etapy podboju Italii przez Rzymian

- wyjaśnia znaczenie wyrażenia „pyrrusowe zwycięstwo”

- określa, kim był i czym zasłynął Dionizjusz z Halikarnasu

- omawia organizację państwa etruskiego

- opisuje tryb życia i zajęcia Etrusków

- dostrzega rolę współczesnych technologii w procesie poznawania dziejów

- określa istotę sporu o prawa polityczne plebejuszy i sposób jego rozwiązania

- podaje cechy, które powinien posiadać wzorowy obywatel Rzymu

- prezentuje dokonania Hannibala i określa ich znaczenie

- charakteryzuje taktykę walki stosowaną przez Rzymian

- prezentuje przebieg wojen domowych w Rzymie

- lokalizuje na mapie miejsca bitew z okresu wojen domowych

- uzasadnia słuszność twierdzenia, że cesarstwo było „komedią republiki”

- omawia sposób funkcjonowania gospodarki

- wskazuje różnice w sposobie życia zamożnych i ubogich Rzymian

- omawia zmiany w wyglądzie Rzymu wprowadzone za panowania Oktawiana Augusta

- wyjaśnia przyczyny popularności kultu bogów przejętego od ludności z terenów podbitych

- wyjaśnia rolę prawa rzymskiego jako podstawy współcześnie funkcjonujących systemów prawnych

- opisuje organizację Kościoła chrześcijańskiego w pierwszych wiekach jego istnienia

- wskazuje przyczyny i konsekwencje sporów wewnątrz Kościoła chrześcijańskiego

- charakteryzuje próby reform podejmowane przez cesarzy rzymskich: Dioklecjana, Konstantyna i Teodozjusza

- omawia symboliczne znaczenie daty 476 r.
Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- porównuje wpływ warunków naturalnych na rozwój cywilizacji rzymskiej i greckiej

- dokonuje analizy porównawczej taktyki walki Rzymian, Greków i Macedończyków

- dokonuje analizy porównawczej ustroju republiki rzymskiej sprzed i w trakcie dyktatury Cezara

- ocenia politykę cesarstwa w okresie pax romana

- porównuje styl życia mieszkańców Rzymu i Aten

- ocenia wkład Rzymian w rozwój kultury i jej wpływ na współczesną cywilizację

- ocenia rolę chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim

- ocenia wpływ wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego

  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość