Strona główna

Dział Tematy Treści programowe


Pobieranie 133.96 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar133.96 Kb.
Semestr I

Dział

Tematy

Treści programowe
Stopień wymagań

Zakres celów – Uczeń:

Algorytmika – tworzenie i reprezentowanie algorytmów 12 h

1. Algorytmy iteracyjne , dwa podstawowe przykłady(Horner, max-min w zbiorze) 3h

2. Jednoczesne szukanie max i min(zasada „dzieli zwyciężaj”) 2h

3. Porządkowanie przez wybór-

iteracja algorytmu-3h

4.Algorytmy rekurencyjne 4h

- Formułowanie sytuacji problemowej.

- Określenie specyfikacji problemu (zadania).

- przechodzenie od problemu do algorytmu oraz zapisywanie algorytmu w różnej postaci

a)listy kroków,

b)schematu blokowego,

c)drzewa algorytmu,

d) pseudojęzyka,

-Zapisywanie rozwiązania postawionego problemu w postaci algorytmu w wybranej przez siebie notacji.

Technik algorytmicznch i algorytmów klasycznych

-algorytm liniowe, iteracyjne i rekurencyjne

-realizacja algorytmów w arkuszu kalkulacyjnym i języku programowania.

- Iteracja. Określanie kroku i i zakończenia iteracji.

- rekurencja i warunki brzegowe rekurencji.

Klasyczne algorytmy i możliwości ich wykorzystania do rozwiązywania zadań szkolnych:

- silnia,

-algorytm Euklidesa (NWD), NWW, szukanie minimum lub

maksimum ; metoda „dziel i zwyciężaj”.

- sortowanie liczb(bąbelkowe, wybieranie, wstawianie, przez scalanie, sortowanie szybkie)

-przeszukiwanie ciągu w poszukiwaniu wyróżnionego elementu(sekwencyjne, binarne, z wartownikiem, modalnej, lidera, idola).

- faktoryzacja liczb, liczby Fibonacciego,

-schemat Hornera.

Rekurencyjna realizacja algorytmów rekurencyjnych: silnia, algorytm Euklidesa

(NWD), generowanie liczb Fibonacciego, schemat Hornera, wieża z Hanoi.

- algorytmów numerycznych( obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego, wyznaczanie miejsca zerowego funkcji, obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego metodą.

Newtona-Raphsona, rozwiązywanie układu równań liniowych metodą eliminacji Gaussa)


Algorytmów kodowania i szyfrowania danych(szyfr Cezara, Root13, ?).

Kodowanie w komputerze obrazów i dźwięków, metody oraz algorytmy ich kompresji.-Algorytmy kompresji
Konieczne • wie, co to jest algorytm, i potrafi zapisywać go w postaci listy kroków

 • potrafi określić specyfikację algorytmu

 • potrafi zapisać algorytm w postaci sformalizowanej

 • zna naiwne algorytmy sortowamia

 • Rozumie algorytm Euklidesa

 • zna schemat Hornera i jego zastosowania

 • potrafi określać specyfikacje algorytmów dotyczących porządkowania zbiorów
Podstawowe

 • zapisuje proste algorytmy matematyczne w postaci listy kroków, w postaci schematu blokowego w środowisku ELI wykorzystując algorytm z warunkami

 • formułuje plan rozwiązania problemu

 • wydzielanie podproblemów, wskazywanie powiązań między nimi i sposobów rozwiązania

 • stosowanie podstawowych technik algorytmicznych takich jak iteracja czy też warunek

 • rozumie na czym polega złożoność obliczeniowa algorytmu • zna algorytmy klasyczne

 • potrafi napisać prosty program z wykorzystaniem instrukcji warunkowej i instrukcji iteracji

 • rozumie potrzebę zastosowania funkcji i procedur

 • potrafi pisać proste programy z wykorzystaniem funkcji i procedur

 • potrafi praktycznie wykorzystać algorytm Euklidesa

 • zna sposób obliczania pierwiastka kwadratowego metodą Newtona-Raphsona

 • zna proste metody szyfrowania tekstów

 • wie na czym polega mechanizm rekurencji na przykładzie obliczania wartości wyrażenia n! oraz 2n

 • zna korzyści i niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania mechanizmów rekurencji

 • rozumie istotę metody „dziel i zwyciężaj”

 • potrafi dokonać analizy algorytmów znajdujących najmniejszy i największy element w zbiorze

 • wie, jak działa algorytm sortownia przez scalanie

 • potrafi wykorzystać algorytmy klasyczne


Rozszerzające

 • rozumie pojęcie zasięgu zmiennej

 • rozumie istotę zagadnienia sprawności algorytmów i potrafi wskazać praktyczne znaczenie tego zagadnienia

 • rozumie poprawianie sprawności algorytmu wykorzystywanego do badania, czy dana liczba jest liczbą pierwszą

 • rozumie znaczenie stosu

 • potrafi wyznaczyć iteracyjnie i rekurencyjnie n-ty wyraz ciągu Fibonacciego

 • rozumie i potrafi zaimplementować algorytm szukania i wstawiania elementu w zbiorach uporządkowanych

 • potrafi dokonać analizy sortowania metodą QuickSort

Elementy analizy algorytmów

- Złożoność obliczeniową (pracochłonność):

- złożoność pamięciowa i złożoność czasowa.

Analiza działania algorytmu (zapisanego

w wybranej postaci) dla przykładowych danych.

-skończoność, poprawność, uniwersalność i optymalność algorytmu.Dopełniające

 • wykorzystuje algorytmy poszukiwania informacji w zbiorze

 • rozumie i wykorzystuje algorytmy rekurencyjne w tym porządkowanie ciągów metodą scalania

 • analizuje poprawność algorytmu i ocenia jego złożoność

 • testuje program i ocenia jego efektywność

 • realizuje projekty zespołowe, w tym projekty programistyczne

 • rozumie pojęcie zasięgu zmiennej i stosuje te zmienne przy tworzeniu algorytmów

 • potrafi napisać aplikację w Eli realizującą algorytm rekurencyjny

 • potrafi analizować i tworzyć algorytmy rekurencyjne

 • potrafi zaimplementować algorytm sortowania przez kopcowanie

 • wie, jak działa i jakie zastosowanie ma algorytm sortowania kubełkowego

 • potrafi ocenić sprawność algorytmu

 • Ocenianiają poprawność działania algorytmu, czyli zgodność ze specyfikacją zadania.

 • Określają uniwersalność algorytmu.

 • Obliczają złożoność obliczeniową algorytmu.

 • Określają złożoność pamięciową i czasową algorytmu.

 • Proponują określone struktury danych do realizacji tego algorytmu.

 • Wskazują, jak wykorzystać oprogramowanie edukacyjne do analizy algorytmów i stosują oprogramowania edukacyjne do analizy algorytmów.

 • Sprawdzają, czy dany algorytm działa zgodnie ze specyfikacją zadania – oceniają poprawność działania algorytmu.

 • Analizują (śledzą) działanie określonego algorytmu zapisanego w wybranej notacji dla przykładowych danych, np. „krok po kroku”

 • Porównują złożoność różnych algorytmów tego samego zadania (dla tych samych danych), np. algorytmów sortowania przez wybieranie i wstawianie .

Przetwarzanie danych – relacyjna baza danych Access 16


1.Tworzenie bazy danych -1h

2.Wprowadzanie danych do bazy – formularze- 2h

3.Typy danych 1h

4.Wyszukiwanie danych 2h

5.Tworzenie raportu 1h

6. Fprmularze 2h

7. Hiperłącze i obiekty OLE 2h

6Definiowanie pól wyliczanych – operatory i funkcje 2h

7.Ochrona i bezpieczeństwo danych 1h

8. Cwiczenia powtórzeniowe(zadania maturalne)- 2h
Projektowanie relacyjnej bazy danych

- Projektowanie relacyjnej bazy danych, składającej się z tabel połączonych relacją.

- Przetwarzania danych bazy danych, operacje wykonywane na danych(wprowadzanie, redagowanie, sortowanie, indeksowanie,

wyszukiwanie, prezentacja).

Systemy zarządzania bazami danych.

-definiowanie kluczy własnych i obcych

- tworzenie i wydruk raportów i formularzy.

- korespondencja seryjna.

-pobieranie danych zewnętrznychPoszukiwanie informacji

-Wyszukiwanie informacji z użyciem języka zapytań, tworzenie kwerend z wykorzystaniem języka SQL.


Komunikowanie w trakcie wymiany informacji:

-Realizacja projektu programistycznego, w tym przygotowanie dokumentów i raportów

Dobór i wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania w zależności od postawionego zadania
Konieczne

 • potrafi wyjaśnić czym jest System zarządzania bazą danych DBMS i z czego się on składa

 • projektuje, zakłada i edytuje(modyfikuje) prostą relacyjną bazę danych na bazie szablonu

 • zadaje proste zapytania do bazy

 • tworzy kopie danych w celu ich zabezpieczenia przed utratą oraz odtwarza dane z kopii zapasowej


Podstawowe

 • rozróżnia typy danych występujące bazie danych

 • samodzielnie definiuje tabelę

 • wykonuje import tabeli

 • korzystając z kreatorów tworzy formularz oraz raport

 • potrafi naprawić uszkodzoną bazę danych

 • . Omawiają podstawy języka SQL – zasady składni, podstawowe instrukcje.
Rozszerzające

 • samodzielnie projektuje, zakłada i edytuje(modyfikuje) złożone relacyjne bazy danych

 • samodzielnie tworzy formularze, raporty, kwerendy

 • analizuje dane poprzez dokonywanie w bazie obliczeń oraz tworzenie wykresów

 • zabezpiecza bazę danych przed niepowołanym dostępem metodą hasła

 • Tworzą kwerendy wykorzystujące język zapytań SQL i wyszukują różne informacje z bazy.

Dopełniające

 • wykorzystuje hiperłącze jako daną w bazie danych

 • eksportuje oraz importuje dane z bazy oraz do bazy (np. dane z pliku tekstowego)

 • zadaje złożone zapytania do bazy

 • wykorzystuje obiekty OLE jako dane w bazie danych

 • definiuje pola wyliczane za pomocą operatorów i funkcji

 • Tworzą zaawansowane kwerendy wykorzystujące język zapytań SQL i wyszukują różne informacje z bazy.
Dokumentow6nie pracy 7 h


Mechanizm OLE 1

Wykorzystywanie danych zgromadzonych w bazie danych 2h

Przenoszenie tabeli lub kwerendy do innych aplikacji -1h

Publikowanie w sieci Internet – tworzenie stron WWW 2 –4 h
-publikowanie prezentacji w Internecie.

- Stosowanie prawa autorskiego przy korzystania z cudzych materiałów.

-Tworzenie stron www

-Umieszczanie ww. elementów na stronie www grafiki i dźwięku.

-Przetwarzania danych bazy danych, operacje wykonywane na danych(wprowadzanie, redagowanie, -sortowanie, indeksowanie,

wyszukiwanie, prezentacja).

- tworzenie stron www z wykorzystanie DHTML(javascript i kaskadowe arkusze styli).

- programy FTP do publikowania stron w Internecie
Konieczne

 • wymienia metody dokumentowania wyników pracy

 • osadza obiekt w dokumencie edytora tekstu

 • łączy obiekt z dokumentem edytora tekstu

 • wykorzystuje w korespondencji seryjnej utworzoną bazę danych z poziomu edytora tekstu lub DBMSPodstawowe

 • umie wyjaśnić na czym polega mechanizm OLE

 • przenosi tabele, formularze i raporty z DBMS do edytora tekstu

 • przenosi tabele lub kwerendy do arkusza kalkulacyjnegoRozszerzające

 • publikuje dane z bazy danych w sieci Internet

 • tworzy dokumenty HTML (strony WWW) wykorzystując tabele i arkusze stylów

 • na stronach WWW wykorzystuje ramki do podziału okna przeglądarki na niezależne paneleDopełniające

 • tworzy dokumenty HTML umieszczając słowa kluczowe i inne opisy zawartości strony i umie wyjaśnić do czego one służąProjekty multimedialne 12

Scenariusz prezentacji multimedialnej 2 h

Realizacja scenariusza w programie PowerPoint 2h

Statyczne elementy graficzne i tekstowe w programie Flash 2 h

Animacja w programie Flash 2 h

Interakcja – elementy programowania w programie Flash 2 h

Edycja prezentacji i jej publikacja w programie Flash 2h


Publikowanie prezentacji w Internecie.

. Stosowanie prawa autorskiego przy korzystania z cudzych materiałów.

Tworzenie stron www

- tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Umieszczanie ww. elementów na stronie www grafiki i dźwięku.

Projektowanie prezentacji. Przygotowanie scenariusza, materiałów (tekstów, grafiki, dźwięku, animacji).

–Referowania konkretnego tematu wspomaganego prezentacją.

-Nagrywanie narracji, testowanie chronometrażu, tworzenie hiperłączy, dodawanie efektów multimedialnych, podkładu muzycznego.

- wykorzystanie narzędzi multimedialnych do tworzenia stron www - Flesch

Konieczne

 • potrafi utworzyć prezentację w postaci zestawu slajdów (np. program PowerPoint), jako stronę WWW

 • potrafi zaprezentować wyniki swojej pracyPodstawowe

 • tworzy własne projekty (szablony) prezentacji umiejętnie, wykorzystując efekty specjalne i elementy multimedialne (np. prezentacja na temat burzy może zawierać element dźwiękowy grzmotu)

 • tworzy za pomocą kreatora stronę WWW z własnej prezentacji, umieszczając ją na serwerze onlineRozszerające

 • sprawnie posługuje się programem do tworzenia prezentacji (np. PowerPoint)

 • wykorzystuje do tworzenia prezentacji inne źródła (zwraca uwagę na prawa autorskie)

 • tworzenie prezentacji z nagraną narracją autoraDopełmiające

 • tworzy prezentację, posługując się urządzeniami multimedialnymi (np. kamera, aparat fotograficzny, skaner, mikrofon), samodzielnie tworząc elementy multimedialne w prezentacji

 • przestrzega zasad dobrego stylu w zakresie doboru koloru, ilości tekstu, liczby ilustracji

 • w prezentacjach wykorzystuje dokumenty utworzone w edytorze oraz w arkuszu kalkulacyjnym
Metody i sposoby reprezentowania informacji 6


Reprezentacja liczb w komputerze – 4

Reprezentacja danych nieliczbowych 2Konieczne

 • potrafi wyjaśnić czym są dane a czym jest informacja

 • umie wyjaśnić na czym polega system pozycyjny

 • potrafi wyjaśnić czym jest reprezentacja stałopozycyjna liczb oraz podać przykłady

 • umie wyjaśnić czym jest proces digitalizacji

 • umie wyjaśnić jaka jest różnica między grafiką wektorową a rastrową

 • potrafi wyjaśnić takie pojęcia jak: kodowanie, próbkowanie, kodek, klatka

Podstawowe

 • wyjaśni różnice pomiędzy reprezentacją stałopozycyjną a zmiennopozycyjną

 • potrafi wyjaśnić jedną z dwóch metod szybkiego potęgowania

 • potrafi wyjaśnić na czym polega reprezentacja binarna liczb ujemnych


Rozszerzające

 • potrafi zbudować w ELI binarny algorytm potęgowania od prawej do lewej

 • potrafi wyjaśnić co to jest kod ASCII

 • potrafi zapisać w postaci algorytmu zamianę liczby binarnej na dziesiętną

 • na podstawie kodu uzupełnieniowego sprawdza sumę liczby


Dopełniające

 • potrafi w oparciu o znane metody szybkiego potęgowania, podać kolejność wykonywania mnożeń podczas obliczania wartości potęgi x do n-tej

 • potrafi zapisać algorytm przedstawiania liczby ujemnej w reprezentacji uzupełnieniowej

 • potrafi zapisać w postaci algorytmu binarne rozwinięcie liczby dziesiętnejSemestr I - 54 godz(47 + 7 godzin do dyspozycji nauczyciekla)Semestr II


Dział

TematyStopień wymagań

Zakres celów – Uczeń:

Metody i sposoby przetwarzania informacji 17 h

Metody i sposoby przetwarzania informacji 16

Porządkowanie informacji – metoda koszykowa 2 h

Kompresja danych – alfabet Morse’a i inne przykłady 2h

Kompresja danych – metoda

Huffmana 2 h

Szyfrowanie informacji – historia, przegląd wybranych metod 2h

Cwiczenia w pisaniu programów szyfrujących 4h

Szyfrowanie informacji – kryptografia z kluczem publicznym 2 h

Podpis elektroniczny 1 h

Soprawdzian z działu szyfrowania 2 h


Porządkowanie informacji

Kompresja danych

Algorytmy kodowania i szyfrowania danych(szyfr Cezara, Root13).

Kodowanie w komputerze obrazów i dźwięków, metody oraz algorytmy ich kompresji.

Konieczne

 • Znają i omawiają metody porządkowania

 • Omawiają pojęcie kompresji i dekompresji oraz jej zastosowania w informatyce

 • Dzielą się własną wiedzą na temat kompresji , szyfrowania i kodowania

 • danych. • Prezentują wybrane algorytmy szyfrowania i omawiają praktyczne zastosowanie szyfrowania. • 13. Dzielą się własną wiedzą na temat kompresji obrazów i dźwięków.

 • 13. Omawiają rodzaje kompresji i ich zastosowanie. Definiuje pojęcie

 • współczynnika kompresji.
Podstawowe • Wykonują ćwiczenia, w których szyfrują i odszyfrowują podane słowa, jak też całe teksty z wykorzystaniem szyfrów przestawieniowych podstawianie

 • Omawiają różnicę pomiędzy kompresją stratną i bezstratną

 • Omawiają zastosowanie algorytmu Hauffmana

 • Rozumieją szyfrowanie z kluczem publicznym
Rozszerzające

 • Omawiają szyfry polialfabetyczny

 • Szyfrują informacje korzystając z szyfrów symetrycznych.(root13 i Cezara)

 • Omawiają szyfrowanie z kluczem publicznym
Dopełniające

 • Stosują szyfry polialfabetyczne(Vienerea mi Playfair)

 • Dokładnie omawiają proces szyfrowania i deszyfrowania z kluczem publicznym szyfrowanie z kluczem publicznym

 • Omawiają podpis elektroniczny

Algorytmika

1. Algorytmy iteracyjne( dwa podstawowe przykłady-Horner, maxi min)

2. Jednoczesne szukanie max i min elementu, zasada „dziel i zwyciężaj”

3. Porządkowanie przez wybór, wstawianie oraz porządkowanie bąbelkowe.

4. Wyszukiwanie informacji w zbiorze.5.. Algorytmy rekurencyjne


 • Formy zapisu algorytmów

 • Podstawowe struktury danych

 • Elementy składowe algorytmu

 • Klasyczne algorytmy i możliwości ich wykorzystania do rozwiązywania zadań szkolnych

 • Poprawność algorytmów

 • Elementy analizy algorytmówKonieczne

 • wie, co to jest algorytm, i potrafi zapisywać go w postaci listy kroków

 • potrafi określić specyfikację algorytmu

 • potrafi zapisać algorytm w postaci sformalizowanej

 • zna naiwne algorytmy sortowamia

 • Rozumie algorytm Euklidesa

 • zna schemat Hornera i jego zastosowania

 • potrafi określać specyfikacje algorytmów dotyczących porządkowania zbiorów

Podstawowe

 • zna algorytmy klasyczne

 • potrafi napisać prosty program z wykorzystaniem instrukcji warunkowej i instrukcji iteracji

 • rozumie potrzebę zastosowania funkcji i procedur

 • potrafi pisać proste programy z wykorzystaniem funkcji i procedur

 • potrafi praktycznie wykorzystać algorytm Euklidesa

 • zna sposób obliczania pierwiastka kwadratowego metodą Newtona-Raphsona

 • zna proste metody szyfrowania tekstów

 • wie na czym polega mechanizm rekurencji na przykładzie obliczania wartości wyrażenia n! oraz 2n

 • zna korzyści i niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania mechanizmów rekurencji

 • rozumie istotę metody „dziel i zwyciężaj”

 • potrafi dokonać analizy algorytmów znajdujących najmniejszy i największy element w zbiorze

 • wie, jak działa algorytm sortownia przez scalanie

 • potrafi wykorzystać algorytmy klasyczne
Rozszerzające

 • rozumie pojęcie zasięgu zmiennej

 • rozumie istotę zagadnienia sprawności algorytmów i potrafi wskazać praktyczne znaczenie tego zagadnienia

 • rozumie poprawianie sprawności algorytmu wykorzystywanego do badania, czy dana liczba jest liczbą pierwszą

 • rozumie znaczenie stosu

 • potrafi wyznaczyć iteracyjnie i rekurencyjnie n-ty wyraz ciągu Fibonacciego

 • rozumie i potrafi zaimplementować algorytm szukania i wstawiania elementu w zbiorach uporządkowanych

 • potrafi dokonać analizy sortowania metodą QuickSortDopełniające

 • rozumie pojęcie zasięgu zmiennej i stosuje te zmienne przy tworzeniu algorytmów

 • potrafi napisać aplikację w Eli realizującą algorytm rekurencyjny

 • potrafi analizować i tworzyć algorytmy rekurencyjne

 • potrafi zaimplementować algorytm sortowania przez kopcowanie

 • wie, jak działa i jakie zastosowanie ma algorytm sortowania kubełkowego

 • potrafi ocenić sprawność algorytmu

 • Ocenianiają poprawność działania algorytmu, czyli zgodność ze specyfikacją zadania.

 • Określają uniwersalność algorytmu.

 • Obliczają złożoność obliczeniową algorytmu.

 • Określają złożoność pamięciową i czasową algorytmu.

 • Proponują określone struktury danych do realizacji tego algorytmu.

 • Wskazują, jak wykorzystać oprogramowanie edukacyjne do analizy algorytmów i stosują oprogramowania edukacyjne do analizy algorytmów.

 • Sprawdzają, czy dany algorytm działa zgodnie ze specyfikacją zadania – oceniają poprawność działania algorytmu.

 • Analizują (śledzą) działanie określonego algorytmu zapisanego w wybranej notacji dla przykładowych danych, np. „krok po kroku”

 • Porównują złożoność różnych algorytmów tego samego zadania (dla tych samych danych), np. algorytmów sortowania przez wybieranie i wstawianie .
Programowanie strukturalne i język Pascal 25 h

1.Deklarowanie zmiennych i zastosowanie operatorów 2h

2.Programowanie strukturalne-zastosowanie w programach-

6h

Definiowanie unkcji i procedur3.Stosowanie procedur z parametrami 4h

4.Programy z powtarzaniem instrukcji

5.Program z wyborem możliwości

6.Rekurencyjne procedury i funkcje

7.Pisanie programów przetwarzających pliki tekstowe- zasady przetwarzania plików tekstowych w języku Pascal

7.Tworzenie własnego modułu w programie

8.Tworzenie programów – sprawdzian(potrafi napisać program realizujący algorytm zgodne z podaną specyfikacją)

9. Tablice jedno i dwuwymiarowe 2h
Wprowadzenie do programowania w wybranym języku programowania (Pascal+ C++)

Zintegrowany system programowania(edytor, kompilator/interpretator, pakiety, biblioteki)

Wymiana informacji w programie

Zapis algorytmu w postaci programu.

Etapy programowania – implementacja, kompilacja, uruchomienie, testowanie. Błędy Tworzenie prostych Zastosowanie w programach funkcji i procedur programów w języku Pascal i C kompilacji i błędy Tworzenie specyfikacji algorytmów i zapisywanie ich różnymi metodami wykonania.

Zasady przetwarzania plików tekstowych w języku Pascal

Programowanie strukturalne. Metoda zstępująca.

Realizacja algorytmów rekurencyjnych w języku programowania wysokiego poziomu.

Reprezentacja liczb w komputerze

Grafika w języku programowaniaKonieczne

 • Zna podstawowe elementy języka programowania

programowania według różnych kryteriów.

 • Wyjaśnia pojęcia programu źródłowego, programu wynikowego, kompilacji, translacji, interpretacji, zasady działania, składnię podstawowych instrukcji, jak też zasady poprawnego programowania

 • Zapisuje wybrane algorytmy klasyczne w języku programowania wysokiego poziomu.

 • Zna typy zmiennych prostych i strukturalnych

 • Deklaruje zmienne proste

 • Zna i stosuje operatory matematyczne, logiczne i relacji

 • Stosuje podstawowe instrukcje(przypisania, warunkowe, iteracyjne)

 • Uzupełnia procedury podane w postaci algorytmu

 • Dba o czytelność zapisu programu

 • Zapisuje i uruchamia projekt

 • wie, jak są reprezentowane liczby, znaki i łańcuchy tekstowe

 • potrafi podać definicje tablic jedno- i wielowymiarowych

 • wie, co to jest rekord i jak można reprezentować zbiory

 • potrafi określić znaczenie i reprezentacje typu logicznego

 • rozumie znaczenie podstawowych operatorów i wie, jak je zastosować w różnych językach • potrafi napisać program odczytujący i zapisujący dane do pliku tekstowego

 • zna podstawowe metody porządkowania tablic- przez prostą zamianę, przez wstawianie i przez wybieranie
Podstawowe

 • Omawia, czym jest język programowania, podaje jego cechy, klasyfikuje języki

 • Zapisują algorytmy w wybranym języku programowania, stosując poznane zasady składni tego języka oraz odpowiednie struktury danych

 • testuje poprawność programu

 • Stosują wykorzystują standardowe biblioteki

 • Wykorzystują podstawowe procedury graficzne do programowania grafiki, tworzenia grafiki animowanej.

 • Pokazuje, jak dobierać właściwe dane do konkretnego zadania, przez zastosowanie odpowiedniego typu danych

 • Pisze samodzielnie proste programy

 • Kompiluje program do wersji wykonywalnej

 • Rozumie różnice między iteracją a rekurencją

podstawowych instrukcji, jak też zasady poprawnego programowania

 • potrafi napisać program znajdowania miejsca zerowego funkcji metodą połowienia przedziałów

 • potrafi napisać aplikację realizującą algorytm rekurencyjny

 • potrafi napisać program znajdowania miejsca zerowego funkcji metodą połowienia przedziałów


Rozszerzające

 • Omawia, czym jest język programowania, podaje jego cechy, klasyfikuje języki

 • Zapisują algorytmy w wybranym języku programowania, stosując poznane zasady składni tego języka oraz odpowiednie struktury danych

 • testuje poprawność programu

 • Stosują wykorzystują standardowe biblioteki

 • Wykorzystują podstawowe procedury graficzne do programowania grafiki, tworzenia grafiki animowanej.

 • Pokazuje, jak dobierać właściwe dane do konkretnego zadania, przez zastosowanie odpowiedniego typu danych

 • Pisze samodzielnie proste programy

 • Kompiluje program do wersji wykonywalnej

 • Rozumie różnice między iteracją a rekurencją

podstawowych instrukcji, jak też zasady poprawnego programowania

 • potrafi wykazać się znajomością algorytmiki i tworzenia programów

 • potrafi wykorzystać algorytmy klasyczne przy tworzeniu aplikacji
Dopełniające

 • zapisanego w wybranej notacji dla przykładowych danych, np. „krok po kroku”

 • Porównują złożoność różnych algorytmów tego samego zadania (dla tych samych danych), np. algorytmów sortowania przez wybieranie i wstawianie .

 • Stosują wykorzystują standardowe biblioteki oraz tworzą własne

 • Tworzą programy z zastosowaniem typów tablicowych

(tablica dwuwymiarowa)

Opracowała: mgr inż. Wiesław Siekański nauczyciel informatyki i technologii informacyjnej


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość