Strona główna

Działalność naukowa Parku 5a. Pracownicy naukowi zatrudnieni w parku w 2002 r


Pobieranie 270.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar270.33 Kb.
Załącznik 5

Działalność naukowa Parku
5a. Pracownicy naukowi zatrudnieni w parku w 2002 r.

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień i tytuł naukowy

Stanowisko

Data zatrudnienia w parku

1

Rafał Podlaski

dr inż.

adiunkt

1991

2

Paweł Szczepaniak

mgr inż.

asystent

1998

3

Dariusz Wojdan

dr

adiunkt (kierownik Prac. N-B)

19905b. Wykaz projektów naukowo-badawczych realizowanych siłami parku w 2002 r.

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik

i wykonawcyInstytucje spoza parku biorące udział w realizacji projektu (o ile są)

Czas trwania (rozpoczęcia i zakończenia) projektu

Źródła finansowania*

1

Występowanie i ochrona populacji płazów (Amphibia) w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dariusz Wojdan

-

1998-badania stałe

ŚPN

2

Występowanie i ochrona populacji gadów (Reptilia) w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dariusz Wojdan

-

1998-badania stałe

ŚPN

3

Występowanie i ochrona populacji ryb (Pisces) w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dariusz Wojdan,

Paweł Szczepaniak-

1998-badania stałe

ŚPN

4

Biologia i struktura morfometryczna populacji płazów (Amphibia) w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dariusz Wojdan

-

1998-2003

ŚPN

5

Biologia i struktura morfometryczna populacji gadów (Reptilia) w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dariusz Wojdan

-

1998-2003

ŚPN

6

Kontrola występowania zwójek jodłowych

Dariusz Wojdan, Rafał Podlaski

-

temat ciągły realizowany od 1975 r.

ŚPN

7

Budowa, struktura i dynamika drzewostanów o charakterze pierwotnym w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Rafał Podlaski

współpraca z prof. A. Jaworskim z AR w Krakowie

1992-temat ciągły


ŚPN

8

Możliwość stosowania rębni stopniowej udoskonalonej w lasach Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Rafał Podlaski

współpraca z prof. A. Jaworskim z AR w Krakowie

1993-temat ciągły

ŚPN

9

Cechy morfologiczne korony, przyrost i cechy jakościowe strzał jodły (Abies alba Mill.) rozmieszczonej skupiskowo oraz równomiernie w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Rafał Podlaski

-

2000-2010

ŚPN

10

Analiza rozkładów pierśnic drzew w drzewostanach o charakterze pierwotnym z udziałem jodły, buka i sosny w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Rafał Podlaski

współpraca z dr. inż. M. Zasadą z SGGW-AR w Warszawie

2000-2010

ŚPN

11

Wpływ wybranych czynników ekologicznych na wielkość zasiedlania pniaków i leżaniny jodłowej przez wybrane gatunki owadów w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Rafał Podlaski

-

1999-2019

ŚPN

12

Lęgowe gatunki ptaków ŚPN

Paweł Szczepaniak

-

1998 – temat ciągły

ŚPN

13

Monitoring fauny epigeicznej ŚPN

Stanisław Huruk, Alicja Huruk (Akademia Świętokrzyska)

Akademia Świętokrzyska (dr A. Huruk – współwykonawca)

2001-temat ciągły

Akademia Świętokrzyska

*Proszę wyróżnić (np. podkreślić) projekty naukowe, na finansowanie których zdobyli fundusze pracownicy naukowi


5c. Wykaz projektów naukowo-badawczych realizowanych przez instytucje zewnętrzne w 2002 r.


Lp.

Tytuł projektu

Instytucja(e)

realizująca(e) projektKierownik

projektu


Współ-wykonawcy z parku (o ile są)

Czas trwania

(rozpoczęcia

i zakończenia)

projektu1

Ewolucja i współczesne procesy w środowisku Regionu Świętokrzyskiego

Akademia Świętokrzyska

Kielce


prof. dr hab. A. Kowalkowski, prof. dr hab. M. Jóźwiak

-

1998-badania stałe

2

Porosty ŚPN

Łódź


prof. dr hab. K. Czyżewska

-

1999-2003

3

Trzmiele terenów chronionych Gór Świętokrzyskich

Akademia Świętokrzyska Kielce

dr J. Bąk

-

2000-2004

4

Zróżnicowanie pokrywy glebowej Pasma Klonowskiego

Akademia Świętokrzyska Kielce

dr inż. A. Świercz

-

2001-2003

5

Współczesne procesy morfogenetyczne modelujące północny stok Łysogór pomiędzy Nową Słupią a Wolą Szczygiełkową

UW

Warszawa


B. Gryczyński

-

2001-2003

6

Zmiany czasowe i przestrzenne wskaźnikowych zanieczyszczeń powietrza w rejonie ŚPN

AR

Kraków


A. Ejsmond

-

2001-2003

7

Wykorzystanie turystyczne ŚPN

WSE

Warszawa


A. Chojnacka

-

2002-2003

8

Atrakcje geoturystyczne Pasma Łysogór

AGH

Kraków


J. Grochowska,

P. Florys

-

2002-2003

9

Funkcja turystyczna ŚPN

UJ

Kraków


J. Dąbek

-

2002-2003

10

Analiza stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanów ŚPN

SGGW

Warszawa


I. Fąfara

-

2002-2003

11

Monitoring Przyrody – Monitoring Fitocenoz Leśnych

GIOŚ

Warszawa


doc. S. Niemtur

-

2002-badania stałe

12

Analiza występowania roztoczy glebowych na terenie ŚPN

UAM

Poznań


mgr M. Stachowiak

-

2002-2003

13

Ocena realizacji polityki ekologicznej państwa w zakresie redukcji emisji metali ciężkich w drzewostanach iglastych ze szczególnym uwzględnieniem terenów specjalnie chronionych – parki narodowe

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowio-nych

Katowice


dr T. Staszewski

-

2002-2002

14

Aktualny stan zagrożenia drzewostanów ŚPN ze strony abiotycznych i biotycznych czynników szkodotwórczych

AR

Kraków


A. Kopański

-

2002-2003

15

Mapa hydrologiczna Polski

Akademia Świętokrzyska Kielce

dr T. Biernat

-

2002-2004

16

Występowanie gatunków roślin leczniczych zawierających olejki eteryczne na terenie ŚPN

SGGW

Warszawa


E. Wrona

-

2002-2004

17

Ocena stopnia skażenia środowiska przyrod. w wybranych parkach narodowych w Polsce w świetle badań geochemicznych i biogeochemicznych

Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa

prof. dr hab. Z. Migaszewski

-

2002-2002


5d. Spis publikacji naukowych, popularno-naukowych opublikowanych i złożonych do druku przez pracowników parku (samodzielnie, bądź w charakterze współautorów) w 2002 r.

Lp.

Autor (autorzy)

Rok

Tytuł publikacji

Czasopismo

Rocznik i strony

1

Czeplina-Miernik A.

2002

Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Grzyby

Wyd. ŚPN

1-12

2

Czeplina-Miernik A.

2002

Muzeum Przyrodniczo-Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Wyd. ŚPN

1-6

3

Ćmak J., Stachurski M., Wojdan D.

2002

Bibliografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego za lata 1996-2000

Wyd. ŚPN

1-59

4

Ćmak J., Stachurski M., Wojdan D.

2002

Materiały do bibliografii Świętokrzyskiego Parku Narodowego za rok 2000. Rocznik Świętokrzyski

Ser. B - Nauki Przyr.

28: 181-190

5

Dołęga-Chodasiewicz J.

2002

Ścieżka historyczna na Łysej Górze. Słupia Nowa-Święty Krzyż. Przewodnik dydaktyczny

Wyd. ŚPN

1-32

6

Gorzkiewicz D.

2002

Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Rośliny łąk

Wyd. ŚPN

1-12

7

Huruk S.

2002

Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of brown soils in one-year-old form crops

Baltic J. Coleopterol.

2(1): 25-37

8

Huruk S.

2002

Carabids (Coleoptera, Carabidae) in strawberry plantations on brown soils

Baltic J. Coleopterol.

2(2): 105-116

9

Huruk S., Huruk A.

2002

Możliwości wykorzystania biegaczowatych w monitoringu środowiska przyrodniczego

[W:] Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

42-43

10

Huruk S. , Huruk A.

2002

Struktura zgrupowań biegaczowatych w uroczysku Serwis Świętokrzyskiego Parku Narodowego w dwu odległych okresach badawczych

Regionalny Monitoring Środowiska

nr 3, s. 75-81

11

Huruk S.

2002

Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) w jednorocznych uprawach rolnych na glebach bielicowych

Rocz. Świętokrz. Ser. B-Nauki Przyr

28: 39-52

12

Huruk S.

2002

Elaphrus cupreus (Duft.)(Coleoptera, Carabidae) – gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich

Rocz. Świętokrz. Ser. B – Nauki Przyr

28: 67-68

13

Krzos P.

2002

Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Rośliny lasów

Wyd. ŚPN

1-12

14

Podlaski R

2002

The influence of the occurrence and the texture of the slope soil cover on foliage loss of silver fir (Abies alba Mill.), European beech (Fagus sylvatica L.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the Świętokrzyski National Park

Folia Forestalia Polonica Series A - Forestry

43: 21-31.


15

Podlaski R

2002

Relationship between crown characteristics and the radial increment of beech (Fagus sylvatica L.) in the Świętokrzyski National Park (Poland)

Journal of Forest Science

48 (3): 103-109.


16

Podlaski R

2002

Stan zasobów leśnych w wybranych drzewostanach Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Rocznik Świętokrzyski. Ser. B – Nauki Przyr.

28: 103-110

17

Podlaski R

2002

Relationship between the microhabitat and trophic conditions and the numbers of Pissodes piceae (Ill) (Col., Curculionidae) in stumps of Abies alba Mill. in the Świętokrzyski National Park (Poland)

Journal of Applied Entomology

126 (5): 207-211

18

Szczepaniak P.

2002

Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Ptaki

Wyd. ŚPN

1-12

19

Szczepaniak P.

2002

Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Ptaki

Wyd. ŚPN

1-12

20

Wojdan D.

2002

Ochrona płazów i gadów w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. VI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna.

133-135

21

Wojdan D.

2002

Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Płazy i gady

Wyd. ŚPN

1-12

22

Wojdan D. (red.), Dybska I., Gorzkiewicz D., Jońca J., Podlaski R.

2002

Ścieżka przyrodnicza „Stawy Biskupie w Bodzentynie”

Wyd. ŚPN

1-32

23

Wojdan D., Jońca J.

2002

Świętokrzyski Park Narodowy. Mapa turystyczna skala 1:50000

Wyd. ŚPN

1-2

24

Wójtowicz B. Dybska I.

2002

Edukacyjne zajęcia terenowe w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Wyd. ŚPN

1-93


5e. Naukowa i popularno-naukowa działalność wydawnicza parku w 2002 r.

Lp.

Nazwa (tytuł)

Charakter (cykliczny lub akcydensowy)

Liczba wydanych zeszytów (jeśli cykliczny)

Autor (redaktor) – jeśli akcydensowy)

Źródła finansowania

1

Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Płazy i gady

akcydensowy
Wojdan D.

WFOŚiGW Kielce

2

Ścieżka przyrodnicza „Stawy Biskupie w Bodzentynie”

akcydensowy
Wojdan D. (red.), Dybska I., Gorzkiewicz D., Jońca J., Podlaski R.

WFOŚiGW Kielce

3

Świętokrzyski Park Narodowy. Mapa turystyczna skala 1:50000

akcydensowy
Wojdan D., Jońca J.

WFOŚiGW Kielce

4

Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Ptaki

akcydensowy
Szczepaniak P.

WFOŚiGW Kielce

5

Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Grzyby

akcydensowy
Czeplina-Miernik A.

WFOŚiGW Kielce

6

Muzeum Przyrodniczo-Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego

akcydensowy
Czeplina-Miernik A.

WFOŚiGW Kielce

7

Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Rośliny lasów

akcydensowy
Krzos P.

WFOŚiGW Kielce

8

Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Rośliny łąk

akcydensowy
Gorzkiewicz D.

WFOŚiGW Kielce

9

Ścieżka historyczna na Łysej Górze. Słupia Nowa-Święty Krzyż. Przewodnik dydaktyczny

akcydensowy
Dołęga-Chodasiewicz J.

WFOŚiGW Kielce

10

Edukacyjne zajęcia terenowe w Świętokrzyskim Parku Narodowym

akcydensowy
Wójtowicz B. Dybska I.

WFOŚiGW Kielce

11

Bibliografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego za lata 1996-2000

akcydensowy
Ćmak J., Stachurski M., Wojdan D.

Wyd. ŚPN


5f. Wykaz konferencji naukowych (o zasięgu krajowym i międzynarodowym) zorganizowanych przez park (lub na terenie parku przez instytucje zewnętrzne) w 2002 r.

Lp.

Tytuł konferencji

Zasięg (krajowy lub zagraniczny)

Organizatorzy

Czas trwania

Liczba uczestników (w tym zagranicznych)

Źródła finansowania

1

VII Ogólnopolskie Międzynarodowe Sympozjum Karabidologów)


zagraniczny

Akademia Świętokrzyska,

Polskie Towarzystwo Entomologiczne,

Świętokrzyski Park Narodowy


9-12.05.2002

47 (10)

Akademia Świętokrzyska

2

27 Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

zagraniczny

Akademia Świętokrzyska,

Polskie Towarzystwo Entomologiczne,

Świętokrzyski Park Narodowy


9-12.05.2002

47 (10)

Akademia Świętokrzyska

3

II Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne n.t. „Peryglacjał plejstoceński w osadach i rzeźbie obszaru Polski”

zagraniczny

Akademia Świętokrzyska, Świętokrzyski Park Narodowy

9-11.05.2002

54 (5)

Akademia Świętokrzyska

4

Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego. Koncepcje, metody, wyniki, edukacja

krajowy

Akademia Świętokrzyska

25.04.2002

36

Akademia Świętokrzyska5g. Wykaz konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których wzięli udział pracownicy parku w 2002 r.

Lp.

Tytuł konferencji

Organizator

Kraj i miejsce

Czas trwania

Liczba uczestników

Kto był?

Źródła finansowania udziału Pracowników parku w konferencji

1

konferencja naukowa „Polskie parki narodowe dziś i jutro”,


Kampinoski PN

Polska, Warszawa-Izabelin

11.04.2002

ok. 80

I. Dybska, J. Gajczak,

R. Podlaski, D. WojdanŚPN

2

VII Ogólnopolskie Międzynarodowe Sympozjum Karabidologów

Akademia Świętokrzyska,

Polskie Towarzystwo Entomologiczne,

Świętokrzyski Park Narodowy


Polska, Święty Krzyż

9-12.05.2002

47 (10)

J. Gajczak,

S. Huruk, R. Podlaski, D. WojdanAkademia Świętokrzyska

3

27 Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Akademia Świętokrzyska,

Polskie Towarzystwo Entomologiczne,

Świętokrzyski Park Narodowy


Polska, Święty Krzyż

9-12.05.2002

47 (10)

J. Gajczak,

S. Huruk, R. Podlaski, D. WojdanAkademia Świętokrzyska

4

II Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne n.t. „Peryglacjał plejstoceński w osadach i rzeźbie obszaru Polski

Akademia Świętokrzyska, Świętokrzyski Park Narodowy

Polska, Święty Krzyż

9-11.05.2002

ok. 50 (5)

J. Gajczak,

S. Huruk, R. Podlaski, D. WojdanAkademia Świętokrzyska

5

VI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna „Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny”

Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Polskie Towarzystwo Zoologiczne

Polska, Kraków

24-26.09.2002

ok. 100 (8)

D. Wojdan

D. Wojdan

6

Sowy – badania i ochrona

Sekcja Ochrony Sów KOO i Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie

Polska, Kraków

19.01.2002

ok. 50

P. Szczepaniak

P. Szczepaniak

7

Przyszłość zwierząt dziko żyjących w Polsce

Komisja Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Umiejętności

Polska, Kraków

08.02.2002

ok. 120

P. Szczepaniak

P. Szczepaniak

8

Systemy informacji przestrzennej dla potrzeb ochrony środowiska

Komitet Ochrony Przyrody PAN

Polska, Kraków

21.03.2002)

ok. 70

P. Szczepaniak

P. Szczepaniak

9

Metody badań i ochrony sów w lasach

Akademia Rolnicza w Lublinie i Sekcja Ochrony Sów KOO

Polska, Maziarnia Strzelecka

(22-24.03.2002

ok. 50

P. Szczepaniak

P. Szczepaniak

10

Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego. Koncepcje, metody, wyniki, edukacja

Akademia Świętokrzyska

Polska, Kielce

25.04.2002

ok. 60

S. Huruk

Akademia Świętokrzyska

11

XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pt. „Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych”

Akademia Świętokrzyska

Polska, Szymbark

12-14 .06. 2002

ok. 50

S. Huruk

Akademia Świętokrzyska

12

Third Symposium of Baltic Coleopterists. Daugavpils

Universitatis Daugavpiliensis

Łotwa, Daugavpils

26-28.09. 2002

ok. 50

S. Huruk

Akademia Świętokrzyska

13

Geneza i zmiany bezkręgowej fauny Karpat i wyżyn podkarpackich.

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN., Muzeum Przyrodnicze ISiEZ PAN

Polska, Kraków

29.11.2002

ok. 70

S. Huruk

Akademia Świętokrzyska5h. Zakres monitoringu środowiska

Monitorowane parametry

Od kiedy

Z jaką częstotliwością

Na ilu stanowiskach

Osoba (instytucja) odpowiedzialna

Źródła finansowania

Meteorologia (10 parametrów)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Chemizm powietrza (5 parametrów)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Chemizm opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej (14 parametrów)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Chemizm opadu śródkoronowego (15 parametrów)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Chemizm spływu po pniach (15 parametrów)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Gleby (13 parametrów)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Chemizm roztworów glebowych (15 parametrów)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Wody gruntowe (15 parametrów)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Chemizm listowia (11 parametrów)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Chemizm opadu biologicznego (12 parametrów)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Wody powierzchniowe (18 parametrów)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Flora i roślinność zlewni reprezentatywnej

1992

co 5 lat

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Struktura i dynamika szaty roślinnej (8 parametrów)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Uszkodzenie drzew i drzewostanów

1992

co 5 lat

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Inwentaryzacja drzewostanów

1992

co 5 lat

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Epifity nadrzewne (3 parametry)

1992

ciągłe

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ

Fauna bezkręgowa

1992

co 5 lat

1 (stacja bazowa)

Akademia Świętokrzyska

KBN, AŚ


5i. Zakres monitoringu przyrodniczego

Monitorowane obiekty

Od kiedy

Z jaką częstotliwością

Na ilu stanowiskach

Osoba (instytucja) odpowiedzialna

Źródła finansowania

Fitocenozy leśne

2002

corocznie

2

doc. dr hab. S. Niemtur

(Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Warszawa)


IBL

Biegaczowate

2001

5 razy/rok

9

dr S. Huruk

(ŚPN)


Akademia Świętokrzyska, ŚPN


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość