Strona główna

Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe prof dr hab. Jacek Brzowowski, dr Przemysław Dakowicz, dr hab. Barbara Stelmaszczyk, dr Janina Zielak


Pobieranie 52.24 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar52.24 Kb.
DZIEWIĘTNASTOWIECZNE PROPOZYCJE KULTUROWE

Prof. dr hab. Jacek Brzowowski, dr Przemysław Dakowicz, dr hab. Barbara Stelmaszczyk, dr Janina Zielak


Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra


Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu

Typ studiów


stacjonarne, II stopnia, rok I

Semestr studiów


letni

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (romantyzm)

Rodzaj zajęć


konwersatorium

Specjalizacja

Prowadzący


prof. dr hab. Jacek Brzozowski

Punkty ECTS


2

Forma zaliczenia


podstawą zaliczenia (na ocenę) jest aktywny udział w zajęciach

Status przedmiotu według programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)

zajęcia obowiązkowe

Cel i zadania przedmiotu


poszerzenie i pogłębienie wiedzy o literaturze romantyzmu

Treści programowe

interpretacja wybranych tekstów — zasadniczych dla epoki i jednocześnie mających bogate i wielorakie kontynuacje i ciągi dalsze

Wykaz literatury

1. Edgar Allan Poe, William Wilson, w: Opowiadania, wyboru dokonał i przedmową opatrzył Władysław Kopaliński, tłumaczył Stanisław Wyrzykowski, Warszawa 1986, t. 1 (lub inne wydanie); Franciszek Lyra, Edgar Allan Poe, Warszawa 1973; Alicia Misrahi, Edgar Allan Poe, tłum. Grzegorz Ostrowski, Warszawa 2007; Sławomir Studniarz, Tragiczna wizja. Rzecz o nowelistyce Poego, Toruń 2008

2. Maurycy Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, w: Rozprawy literackie, oprac. Mirosław Strzyżewski, Wrocław 2000, BN I 297

3. Adam Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, oprac. Zofia Stefanowska, wyd. piąte zmienione, Wrocław 1956, BN I 17 (bądź wydanie z 2004 w serii „Skarby Biblioteki Narodowej”); Zofia Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza, wyd. 2, Kraków 1998

4. Juliusz Słowacki, Beniowski, oprac. Alina Kowalczykowa, wyd. czwarte zmienione, Wrocław 1996, BN I 13/14; Stefan Treugutt, Beniowski”. Kryzys indywidualizmu romantycznego, red. naukowa Zofia Stefanowska, wyd. 2 poprawione, Warszawa 1999

5. Cyprian Norwid, Pierścień Wielkiej-Damy, czyli Ex-machina Durejko, oprac. Sławomir Świontek, Wrocław 1990, BN I 274; Sławomir Świontek, Norwidowski teatr świata, Łódź 1983

6. Charles Baudelaire, Kwiaty zła, wybór Maria Leśniewska i Jerzy Brzozowski, posłowie Jerzy Brzozowski, Kraków 1991 (lub wyd. późniejsze)

Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu

Typ studiów


II stopnia (magisterskie), rok I, dzienne

Semestr studiów


letni

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (romantyzm)

Rodzaj zajęć


konwersatorium 15h

Specjalizacja


_

Prowadzący


dr Przemysław Dakowicz

Punkty ECTS


2

Forma zaliczenia


zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


blok A (obowiązkowy)

Cel i zadania przedmiotu:Konweratorium poświęcone jest prezentacji specyficznych cech kultury romantyzmu w Europie i w Polsce Omawiane są przede wszystkim zagadnienia genologiczne: na wybranych przykładach charakteryzowane są najważniejsze gatunki literackie romantyzmu (ballada, powieść poetycka, poemat dygresyjny). Istotny kontekst dla rozważań teoretyczno- i historycznoliterackich stanowią historia Polski i Europy w XIX w. oraz biografie poszczególnych twórców. Zajęcia mają charakter praktyczny, przedmiotem dyskusji są całe utwory literackie.

Treści programowe 1. Najważniejsze gatunki literackie epoki romantyzmu: ballada — Ballady i romanse Mickiewicza na tle sporu romantyków z klasykami – 2h.

 2. Najważniejsze gatunki literackie epoki romantyzmu: powieść poetycka (na przykładzie Marii) — synkretyzm, historyzm, konstrukcja bohatera, Byron i Scott jako prawodawcy gatunku – 2h.

 3. Najważniejsze gatunki literackie epoki romantyzmu: poemat dygresyjny — Beniowski Słowackiego jako modelowy romantyczny poemat dygresyjny (ironia romantyczna, autokreacja, podmiotowość w dziełach późnego romantyzmu) – 2h.

 4. Bohater romantyczny w czasach przełomu: Sonety krymskie (orientalizm, poezja wobec niewyrażalnego, istota poetyckiej rewolucji dokonanej przez Mickiewicza etc.) — 2h.

 5. Liryki lozańskie Mickiewicza jako zapowiedź poezji dwudziestowiecznej (elementy opisowy i refleksyjny, sposoby budowania obrazu poetyckiego, presymbolizm, język mówiony a język poetycki); nawiązania: Notatnik: Bon nad Lemanem Czesława Miłosza, Liryki lozańskie Tadeusza Różewicza, Obłoki nad Ferrarą Zbigniewa Herberta warsztaty analityczno-interpretacyjne – 2h.

 6. Podróże romantyków — na bazie materiału biograficznego (Mickiewicz, Słowacki, Norwid) — 2h.

 7. Drugie pokolenie romantyków — Vade-mecum Norwida jako propozycja przewartościowań w poezji (Norwidowski romantyzm, dialogiczność poezji, diagnoza stanu kultury europejskiej w 2. poł. XIX w., antypoetyckość i intelektualizm) — 3h.

Wykaz literaturyOpracowania podstawowe:

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 (i wyd. nast.)

A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, wyd. trzecie, Warszawa 1997Opracowania szczegółowe:

Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976

Z. Stefanowska, O „Romantyczności”, w: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, Warszawa 1976

J. Brzozowski, Kształt „Romantyczności” (Glosy do wiersza), w: Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza, Łódź 1997R. Przybylski, Wstęp do: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, Warszawa 1976

"Maria" i Antoni Malczewski : kompendium źródłowe , oprac. Halina Gacowa; przedm. Jarosław Maciejewski, Wrocław 1974

E. Felisiak, „Maria” Malczewskiego: duch dawnej Polski w stepowym teatrze świata, Białystok 1997

M. Maciejewski, Narodziny powieści poetyckiej w Polsce, Wrocław 1970

W. Kubacki, Z Mickiewiczem na Krymie, Warszawa 1977

J. Brzozowski, O „Ałuszcie w dzień” i krymskim cyklu, w: Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza, Łódź 1997

I. Opacki, Poezja romantycznych przełomów. Szkice, Wrocław 1972Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998

S. Treugutt, „Beniowski”. Kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1964

A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1994

W. Szturc, Ironia romantyczna, Warszawa 1992Słowacki współczesny, praca zbiorowa pod red. M. Troszyńskiego, Warszawa 1999

Słowacki współczesnych i potomnych. W 150 rocznicę śmierci Poety, pod red. J. Borowczyka i Z. Przychodniaka, Poznań 2000

J. Maciejewski, Cyprian Norwid, Warszawa 1992Z. Stefanowska, Norwidowski romantyzm, w: Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993

Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, red. J. Brzozowski, B. Stelmaszczyk, Kraków 2002

Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja, wybór tekstów i oprac. A. Kowalczykowa, wyd. drugie rozszerzone, Warszawa 1995

Idee programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, BN I 261


Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu

Typ studiów


Filologia polska

Semestr studiów


II - studiów magisterskich

Rok akademicki


2010/11

Nazwa przedmiotu


Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (romantyzm)

Rodzaj zajęć


Konwersatorium

Specjalizacja
Prowadzący


dr hab. prof. UŁ Barbara Stelmaszczyk

Punkty ECTS


2

Forma zaliczenia


Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności studenta na zajęciach

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


Blok A (obowiązkowy).

Cel i zadania przedmiotu:Zajęcia podzielone zostają na 4 wybrane grupy tematyczne będące ważnymi propozycjami kulturowymi, jakie stworzyła kultura i literatura romantyczna. Wewnątrz tych grup mieszczą się szczegółowe zagadnienia i teksty literackie odpowiadające każdemu zagadnieniu. studenci również pracują w czterech zespołach, przygotowując indywidualnie poszczególne zagadnienia zaprojektowane i ułożone w logiczną całość w ramach zespołu.

Treści programoweI grupa tematyczna:

Model Byronowskiego bohatera w powieści poetyckiej

1) założenia W. ,Wordswortha dotyczące kreacji bohatera w jego II „Przedmowie” do „Ballad lirycznych”.

2) Byronowskie kreacje bohaterów w jego powieściach poetyckich: Giaur, Korsarz. (konstrukcja utworu, cechy gatunku, sposób prezentacji bohatera

3) Refleksy Byronowskiego wzorca bohatera w polskiej powieści poetyckiej a polskie innowacje w portretowaniu „byronicznych” postaci:

A) w „Marii” Antoniego Malczewskiego

B) w „Wacława Dziejach” stefana Garczyńskiego

C) w „Wacławie” Juliusza Słowackiego..

II grupa tematyczna:

Ewolucja „ja” lirycznego w poezji Adama Mickiewicza.

III grupa tematyczna:

Kobieta w epoce i kulturze romantycznej. 1. Obraz kobiety w pamiętnikach

 2. Postacie kobiece w literaturze romantycznej

 3. Salony literackie w dobie romantyzmu i ich inicjatorki-kobiety.

 4. IV grupa tematyczna:

 5. „Ja” w liryce Norwida.

Wykaz literatury 1. Manifesty romantyzmu 1790-1830. An glia, Niemcy, Francja, Wybór tekstów i oprac. A. Kowalczykowa, wyd II rozszerzone, Warszawa 1995.

 2. S. Treugutt, hasło „Bajronizm” w: Słownik literatury XIX wieku, oprac. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1991

 3. .Przedmowa Wordswortha do „Ballad lirycznych

 4. . Dobrzycka, Kształtowanie się twórczości Byrona. Bohater byroniczny a zagadnienie narodowe, 1963.

 5. J, R. Przybylski, Wstęp do: A. Malczewski, Maria (BN I 46)), wyd. III zmienione, Wrocław 1958.

 6. M. Maciejewski, Narodziny powieści poetyckiej w Polsce, Wrocław 1970.

 7. J. Maciejewski, Powieści poetyckie Słowackiego, oprac i przyg. do druku J. Fiećko, Poznań 1992.

 8. M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998.

 9. J. Słowacki, Wacław

 10. S. Garczyński, Wacława dzieje. 11. I Opacki, Człowiek w sonetach przełomu, w: idem, Poezja romantycznych przełomów. Szkice, Wrocław 197; lub: idem, „W środku widnokręga”. Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995.

 12. Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje, oprac. J. Brzozowski, Łódź 1998.

 13. Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998..

 14. J. Kamionkowa, Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku,. Studia, Warszawa 1970

 15. J. Fert, Norwid - poeta dialogu, Wrocław 1982.

 16. Rozjaśnianie ciemności. . Studia i szkice o Norwidzie, pod red. J. Brzozowskiego i B. Stelmaszczyk, Kraków 2002.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość