Strona główna

Educ-iv-042 83. sesja plenarna 10-11 lutego 2010 r


Pobieranie 50.13 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar50.13 Kb.PL

EDUC-IV-042

83. sesja plenarna
10-11 lutego 2010 r.Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

Tel. +32 22822211 — Faks +32 22822325 — Internet: http://www.cor.europa.eu
PROJEKT OPINII

Komitetu Regionów

ZWALCZANIE ANALFABETYZMU FUNKCJONALNEGO”


Opracowanie ambitnej europejskiej strategii

przeciwdziałania wykluczeniu i wspierania rozwoju osobistego_____________
Sprawozdawca: Mireille LACOMBE (FR/PSE)

Członek rady generalnej Puy-de-Dôme_____________
Termin zgłaszania poprawek:
Wtorek 26 stycznia 2010 r. (e-mail: educ@cor.europa.eu).
Liczba wymaganych podpisów: 6
Dokument źródłowy
I. ZALECENIA POLITYCZNE
KOMITET REGIONÓW,
A. Zasady i uwagi ogólne
Pora położyć kres niejasnościom w definicji analfabetyzmu

1.Przypomina, że na całym świecie 960 mln osób jest dotkniętych problemem analfabetyzmu i analfabetyzmu funkcjonalnego. Zgodnie z definicją UNESCO z 1958 r. analfabetą jest każdy, kto nigdy nie nauczył się czytać i pisać. Termin „analfabetyzm funkcjonalny” dotyczy osób, które pomimo edukacji szkolnej nie potrafią się posługiwać słowem pisanym. Szczególna postać analfabetyzmu to analfabetyzm funkcjonalny, który cechuje się tym, że dana osoba nigdy nie opanowała umiejętności czytania i pisania w stopniu niezbędnym w życiu codziennym.
2.Zwraca uwagę na fakt, że według badań przeprowadzonych przez OECD w ramach programu PISA, w Unii Europejskiej wzrasta odsetek młodych ludzi wykazujących niski poziom umiejętności czytania. W latach 2000-2006 wzrósł on z 21,3% do 24,1%. Ten niepokojący stan wymaga zwiększonej mobilizacji instytucji europejskich.
3.Przypomina, że daleko nam do zrealizowania celów wyznaczonych w programie „Edukacja i szkolenie 2010” dotyczących zmniejszenia o 20% liczby uczniów mających trudności z czytaniem i pisaniem, a zarazem apeluje do Komisji o uznanie walki z analfabetyzmem funkcjonalnym za podstawowy priorytet w kolejnych ramach strategicznych europejskiej współpracy w zakresie edukacji i szkolenia oraz wzywa do opracowania europejskiej definicji analfabetyzmu.
4.Przypomina, że poziom lokalny jest najwłaściwszy, by zajmować się osobami dotkniętymi problemem analfabetyzmu, gdyż dla analfabetów jest to często miejsce pierwszego kontaktu.
5.Przypomina, że Europejski Fundusz Społeczny, który w większości państw członkowskich Unii Europejskiej wspiera programy walki z analfabetyzmem, jest odpowiednim instrumentem finansowym, choć źle lub niewłaściwie wykorzystywanym ze względu na brak ram wyznaczających strategiczne wytyczne w tej kwestii.
6.Podkreśla, że w kontekście kryzysu gospodarczego i kryzysu zatrudnienia bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest opanowanie kluczowych umiejętności przez jak największą liczbę osób, aby mogły one wejść na rynek pracy. Badanie przeprowadzone w 2008 r. przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) wskazuje, że do roku 2015 75 % miejsc pracy będzie wymagało średniego lub wysokiego poziomu kwalifikacji.
7.Stwierdza, że strategia lizbońska, która miała przekształcić Unię Europejską w opartą na wiedzy i najbardziej rozwiniętą gospodarkę na świecie, nastawiona była raczej na osoby najbardziej wykwalifikowane. Tymczasem, jeśli priorytetem ma być innowacja, nie należy zapominać o grupach ludności, które są wykluczone ze społeczeństwa opartego na wiedzy. Ponadto strategia ta nie może osiągnąć swych celów gospodarczych, jeśli nadal występują w Europie strefy niemalże zapóźnienia w rozwoju. Dlatego też walka z analfabetyzmem jest dla Unii Europejskiej także koniecznością ekonomiczną.Pora położyć kres schematom myślowym

8.Komitet Regionów i zainteresowane strony działające w terenie stwierdzają, co następuje:

 • Analfabetyzm nie jest wyłącznie problemem dotyczącym młodzieży, gdyż dotyka on wszystkich grup wiekowych, a przede wszystkim osób powyżej 45. roku życia.
 • Analfabetyzm nie jest także problemem dotyczącym wyłącznie dzielnic miejskich, gdyż występuje on wszędzie, zwłaszcza zaś na obszarach wiejskich.
 • Analfabetyzm nie dotyczy jedynie osób wykluczonych z rynku pracy, gdyż wykazano, że połowa osób dotkniętych analfabetyzmem jest zatrudniona.
 • Nie należy łączyć analfabetyzmu z imigracją, gdyż trzy czwarte analfabetów posługuje się w wieku 5 lat wyłącznie językiem kraju swego pobytu. Walki z analfabetyzmem nie można zatem mylić z polityką nauczania języka adresowaną do imigrantów. Walka z analfabetyzmem jest istotnym składnikiem kształcenia przez całe życie.9.Przypomina, że zwłaszcza w jednostkach administracji i przedsiębiorstwach należy wybierać programy kształcenia przez całe życie, aby móc ewentualnie rozpoznać osoby dotknięte analfabetyzmem funkcjonalnym i zaoferować im możliwości zdobycia kluczowych umiejętności. Wielu zatrudnionych analfabetów stosuje różne strategie unikowe, pozwalające im na ukrycie tego problemu.
10.Podkreśla, że analfabetyzm jest czynnikiem wykluczenia i ubóstwa, który poważnie szkodzi pełnemu rozwojowi osobistemu. Uniemożliwia on osobom nim dotkniętym krytyczny stosunek do rzeczywistości czy świadome wywiązanie się z obowiązków obywatelskich.B.: Proponowane działania
Zapobieganie, integracja młodzieży oraz rozwój zawodowy
Komitet Regionów zaleca, co następuje:

11.Promowanie wymiany sprawdzonych rozwiązań na poziomie europejskim, zwłaszcza poprzez nasilenie wymiany pomiędzy władzami lokalnymi, które rozwinęły strategie walki z analfabetyzmem. Spis sprawdzonych rozwiązań można by udostępnić na specjalnym forum umożliwiającym ich wymianę.
12.Określenie walki z analfabetyzmem jako jeden z celów przekrojowych w zmienionej strategii lizbońskiej po roku 2010.
13.Wspieranie przedsiębiorstw i jednostek administracji, które wykorzystując Europejski Fundusz Społeczny realizują programy wykrywania i kształcenia pracowników dotkniętych analfabetyzmem.
14.Umieszczenie walki z analfabetyzmem wśród strategicznych wytycznych wspólnotowych, które odnoszą się do Europejskiego Funduszu Społecznego.
15.Opracowanie europejskiej definicji analfabetyzmu, w tym analfabetyzmu funkcjonalnego.
16.Uznanie szczebla regionalnego za najwłaściwszy, jeśli chodzi o zapewnienie spójności środków dzięki strategicznym celom i programom działań. Konieczne jest wspieranie szczebla regionalnego przez szczeble krajowy i europejski w tworzeniu programów na rzecz powszechnego dostępu do umiejętności czytania, pisania i podstawowych kompetencji. Zwiększy to przejrzystość, jeśli chodzi o wkład państwa, samorządów, podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w tej dziedzinie.
17.Zaproponowanie, by jednostki administracji samorządów terytorialnych dały przykład, realizując programy wykrywania analfabetyzmu wśród swych pracowników i wprowadzając programy kształcenia przeznaczone dla osób napotykających na trudności w pracy. Programy te mogłyby uzyskać wsparcie finansowe Unii Europejskiej.
18.Tworzyć warunki zapobiegania analfabetyzmowi wśród pracowników i zwalczanie go poprzez:

 • na poziomie przedsiębiorstw: informowanie szefów firm o polityce w zakresie umów, o porozumieniach sektorowych i międzybranżowych w sprawie funduszy wyrównawczych, które umożliwiają zorganizowanie programów kształcenia, zabezpieczenia kariery zawodowej oraz uznania zdobytego doświadczenia zawodowego.
 • na poziomie pracowników: informowanie pracowników o ich indywidualnym prawie do kształcenia oraz ułatwianie im dostępu do poradnictwa w zakresie wyboru zawodu.19.Włączenie do programu Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem zagadnień walki z analfabetyzmem, który jest czynnikiem pogłębiającym wykluczenie społeczne.
20.Ułatwianie młodzieży dostępu do prasy – zarówno drukowanej, jak i w formie elektronicznej – oraz do edukacji w zakresie umiejętności korzystania z mediów, co umożliwi jej rozwinięcie zmysłu krytycznego i zaznajomi ją z kulturą pisaną, by lepiej mogła się ona dostosować do nowoczesnego świata.C. Wnioski z wymiany poglądów z podmiotami działającymi w terenie

21.Walka z analfabetyzmem funkcjonalnym jest istotnym składnikiem polityki kształcenia przez całe życie (kształcenie początkowe i ustawiczne). Nie można jej mylić z polityką językową na rzecz migrantów. Chodzi tu o wspieranie powszechnego dostępu do słowa pisanego, rachunków i podstawowych umiejętności.
22.Działania te pozytywnie wpływają na wyniki gospodarcze przedsiębiorstw i na rozwój zawodowy i osobisty pracowników. Jeśli czują się oni pewniej w pracy, poczują się tak również w życiu.
23.Kształcenie początkowe pozwala wyjść naprzeciw zmianom i zapobiegać załamaniu kariery zawodowej. Jest ono wsparciem dla najsłabszych i zapobiega wykluczeniu.
24.Polityka zapobiegania analfabetyzmowi funkcjonalnemu i walki z tym zjawiskiem powinna stopniowo być włączana do innych obszarów polityki, tak aby wszelkie działania publiczne mogły wnosić do niej – bezpośrednio i pośrednio – trwały wkład.
25.Niemal 10 lat po zainicjowaniu strategii lizbońskiej samorządy lokalne powinny odgrywać rolę dostawców usług w zakresie kształcenia przez całe życie, a także – jako pracodawcy i usługodawcy – podmiotów życia społecznego i gospodarczego w państwach członkowskich. Plaga analfabetyzmu funkcjonalnego ma bezpośredni związek z ich zadaniami w zakresie usług dla ludności. Należy zwrócić ich uwagę na wymienione w załączniku przykłady sprawdzonych rozwiązań, zachęcać do wymiany doświadczeń, wzywać do dialogu z odpowiednimi podmiotami, co pozwoli na włączenie szczebla lokalnego i regionalnego w opracowanie i realizację inicjatyw na szczeblu europejskim.


*
* *II. ZAŁĄCZNIKI
Wykres 2: Niski poziom opanowania umiejętności czytania (u 15-latków) na skali PISA w UE i wybranych krajach trzecich w 2000 i 2006 r. (źródło danych: OECD)


(Źródło: komunikat Komisji COM(2008) 865 wersja ostateczna)
Przykłady sprawdzonych rozwiązań:


 • Telefoniczne usługi w zakresie doradztwa i inicjatyw na rzecz umiejętności czytania i pisania.

 • Programy kształcenia dorosłych przeznaczone dla określonych grup odbiorców.

 • Wydawanie dyplomów w zakresie kształcenia po ukończeniu szkół w partnerstwie z uniwersytetami.

 • Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne przeznaczone dla rodzin, umożliwiające pomoc dzieciom i przeciwdziałanie zaległościom w kształceniu.

 • Działania kulturalne przeznaczone głównie dla rodzin bez stałego miejsca zamieszkania w ramach programów rodzinnych.

 • Czytelnictwo jako sposób zapobiegania analfabetyzmowi funkcjonalnemu w środowisku wiejskim.

 • Działania edukacyjne i zapobiegawcze dla dzieci młodszych i starszych, prowadzone w bibliotekach.

 • Kursy dla rodziców dotyczące wspierania kształcenia szkolnego ich dzieci.

 • Dostęp więźniów do podstawowego zakresu wiedzy.

 • Wspieranie integracji zawodowej młodzieży szkolnej z poważnymi trudnościami, posiadającej podstawowy zasób wiedzy.

 • Kształcenie początkowe i integracja poprzez warsztaty z użyciem materiałów cyfrowych.

 • Opracowywanie kształcenia w podstawowym zakresie dostosowanego do potrzeb pracowników.

 • Opracowywanie kształcenia w podstawowym zakresie na potrzeby podmiotów lokalnych.

 • Dostęp do podstawowego zakresu wiedzy pracowników rolnictwa, posiadających kwalifikacje pierwszego stopnia.

 • Określanie potrzeb pracowników, jeśli chodzi o kształcenie w podstawowym zakresie, przy przyjmowaniu za punkt wyjścia ich stanowiska pracy.

 • Kształcenie w podstawowym zakresie w przedsiębiorstwie.

 • Zwiększanie świadomości decydentów.

 • Rozwijanie strategii regionalnych i planów działania wspólnie z podmiotami lokalnymi.

 • Promowanie prawa do kształcenia w przedsiębiorstwie.

 • Utrwalanie podstawowych umiejętności młodzieży uczącej się zawodu poprzez ścieżki nabywania kwalifikacji zawodowych i uznawania umiejętności nabytych przez doświadczenie.

 • Kształcenie w podstawowym zakresie w przedsiębiorstwie celem zabezpieczenia kariery zawodowej.

 • Wdrażanie kształcenia połączonego z pracą, aby ułatwić przejście między szkołą a pracą.

 • Nabywanie umiejętności w zakresie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i internetu.

 • Tworzenie publicznych punktów informacyjnych celem ułatwienia zrozumienia informacji w środkach komunikacji publicznej.

 • Programy wykrywania analfabetyzmu funkcjonalnego na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego.


III. PROCEDURA


Tytuł


Zwalczanie analfabetyzmu funkcjonalnego – opracowanie ambitnej europejskiej strategii przeciwdziałania wykluczeniu i wspierania rozwoju osobistego

Dokument źródłowy

Opinia z inicjatywy własnej

Podstawa prawna

Art. 61-63, 149-150 TWE

Tryb postępowania

Art. 41 regulaminu wewnętrznego KR-u

Data wniosku Rady/pisma Komisji

-

Decyzja Przewodniczącego / Prezydium

16.6.2009

Komisja odpowiedzialna

Komisja Kultury, Edukacji i Badań Naukowych (EDUC)

Sprawozdawca

Mireille Lacombe (FR/PES)

Notatka analityczna

7.7.2009

Posiedzenie komisji

11.12.2009

Data przyjęcia przez komisję

11.12.2009

Wynik głosowania komisji

Opinia przyjęta większością głosów

Data przyjęcia na sesji plenarnej

-

Wcześniejsze opinie Komitetu

Opinia w sprawie aktualizacji strategicznych ram współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia (CdR 96/2009)1

Opinia w sprawie zielonej księgi „Migracja i mobilność” (CdR 253/2008)2

Opinia w sprawie „Rozwijanie kompetencji na miarę XXI wieku: plan europejskiej współpracy w zakresie szkół” (CdR 255/2008)3

Opinia w sprawie Europejskiego Roku Twórczości i Innowacji (2009) (CdR 133/2008)4

Opinia w sprawie wielojęzyczności (CdR 6/2008)5

Opinia w sprawie „Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych – na naukę zawsze jest odpowiednia pora” (CdR 3/2008)6

Opinia w sprawie aktywnej integracji (CdR 344/2007)7

Opinia w sprawie skuteczności i równego dostępu do europejskich systemów kształcenia i szkolenia i europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (CdR 335/2006)8

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie (CdR 31/2006)9

Opinia w sprawie „Kobiety a ubóstwo w Unii Europejskiej” (CdR 151/2005)10


_____________

1 Dokument jeszcze nieopublikowany w Dz.U.

2 Dz.U. C 218 z 11.9.2009, s. 85-90.

3 Dz.U. C 76, 31.3.2009, s. 58–62

4 Dz.U. C 257 z 9.10.2008, s. 46-50.

5 Dz.U. C 257 z 9.10.2008, s. 30-35.

6 Dz.U. C 257 z 9.10.2008, s. 70-75.

7 Dz.U. C 257 z 9.10.2008, s. 1-5.

8 Dz.U. C 146 z 30.6.2007, s. 77-84.

9 Dz.U. C 229 z 22.9.2006, s. 21-28.

10 Dz.U. C 81 z 4.4.2006, s. 37-42.

CdR 193/2009 rev. 2 FR,EN – TW,MPS(AST)/AST/ak/ab


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość