Strona główna

Egzamin z przedmiotu: Stosunki Międzynarodowe rok akademicki 2004/05 – sesja letnia – politologia dzienna, rok II, semestr 4 termin: 13 czerwca 2005 r


Pobieranie 152.73 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar152.73 Kb.
Egzamin z przedmiotu: Stosunki Międzynarodowe

rok akademicki 2004/05 – sesja letnia – politologia dzienna, rok II, semestr 4 termin: 13 czerwca 2005 r.


Uzyskane punkty:


Wpisać dowolny wyraz:


Numer albumu (legitymacji studenckiej)

Państwo zróżnicowane charakteryzują następujące stwierdzenia:
jest zbudowane niejednolicie w swej zasadniczej części

X

posiada w obrębie swoich granic terytoria o odrębnych cechach ustrojowych
stanowi specyficzną formę państwa związkowego
jest specyficznym państwem federacyjnym
Turecka Republika Północnego Cypru:
nie jest uznawana przez żadne państwo
uznawana jest wyłącznie przez Turcję i jej najbliższych sojuszników
jest uznawana wyłącznie przez Grecję

X

uznawana jest wyłącznie przez Turcję
Twórcą teorii o wolności morza otwartego był:
Alberico Gentili
Ibn Chaldun

X

Hugo Grotius
Jean Bodin
Demarkacja (w przypadku granicy państwowej) oznacza:
przyjęcie przez komisję międzynarodową kryterium podziału danego terytorium
opracowanie szczegółowej linii podziału i naniesienie jej na mapę

X

wyznaczenie linii granicznej w terenie na podstawie sporządzonej wcześniej mapy
przesunięcie granic politycznych na skutek zmiany koryta rzeki granicznej
Tzw. pierwsza wielka debata w nauce o stosunkach międzynarodowych miała miejsce w latach:
20. i 30. XX w.

X

40. i 50. XX w.
50. i 60. XX w.
60. i 70. XX w.
Tzw. prawa zasadnicze:
zależą od stanu stosunków międzynarodowych danego państwa
przysługują wszystkim podmiotom prawa międzynarodowego

X

przysługują wyłącznie państwom i wynikają z ich specyfiki
przysługują wszystkim podmiotom prawa międzyn. w tym samym zakresie
Do materialnych źródeł prawa międzynarodowego można zaliczyć:

X

wolę państw (ujęcie pozytywistyczne)
zwyczaj międzynarodowy
umowy międzynarodowe

X


świadomość i emocje (ujęcie psychologiczne)
Teoria dekliningu związana jest z tezą o:

X

„zanikaniu państwa”
„starzeniu się państwa”
„odrodzeniu państwa narodowego”
deterytorializacji suwerenności
Do II klasy szefów misji dyplomatycznej wchodzą:

X

posłowie
akwizytorzy (akvisitores ad interim)
nuncjusze
chargé d’ affaires ad interim
Jiří z Poděbrad proponował włączenie do zaprojektowanej przez siebie federacji europejskiej:

X

Francji

papieża
cesarza

X

Czech
Przykładem powstania państwa na skutek przyłączenia dwóch lub więcej państw mogą być następujące państwa:
Republika Federalna Niemiec (zjednoczone Niemcy od 1990 roku)
Zjednoczona Republika Arabska (1958)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (1971)
Czecho-Słowacja (1918)
Arenga to:
opis czynności i wydarzeń, które spowodowały wszczęcie rokowań
rodzaj loterii międzynarodowej, na której wygrywa się pozwolenia na pracę w USA
przekleństwo w języku kurdyjskim oznaczające „psia krew”
oficjalny środek płatniczy w separatystycznej Republice Górnej Wolty
W referendum dotyczącym planu ONZ w zakresie uregulowania statusu prawnomiędzynarodowego Cypru:
Turcy cypryjscy zbojkotowali to referendum i zostało one uznane za nieważne
Turcy cypryjscy opowiedzieli się za odrzuceniem planu ONZ
Grecy cypryjscy opowiedzieli się za przyjęciem planu ONZ

X


Grecy cypryjscy opowiedzieli się za odrzuceniem planu ONZ
Polisario to inaczej:

X

Front Wyzwolenia Sakia el Hamra i Rio de Oro
Front Wyzwolenia Sahary Wschodniej
Ludowy Front Wyzwolenia Algierii
Marokański Ruch na Rzecz Wolnej Sahary
Samowładność jako element definicji niepodległości oznacza, że:

X

Władza państwowa jest władzą najwyższą, nie podlegającą żadnej innej

X


Władza państwowa jest władzą pierwotną

Władza państwowa jest zdolna do regulowania wszystkich spraw i zadań

Władza państwowa stanowi samoistny aparat władzy (władza dla władzy)
Okręg autonomiczny Athos mieści się w granicach:

X

Grecji
Turcji
Włoch
Stanowi państwo wasalne
Restytucja polega na:
zapłaceniu pewnej sumy, bądź na wydaniu ekwiwalentu w celu wyrównania szkód
odzyskaniu niepodległości przez okupowane państwo (tzw. restitutio patris)
wynagrodzeniu niematerialnych szkód poniesionych przez państwo

X


przywróceniu stanu rzeczy sprzed dokonania szkody
W przypadku umów międzynarodowych ustanawiających prawa – obowiązki dla państw trzecich, ich zgoda:
może być domniemana

musi być wyrażona przynajmniej pośrednio

X

nie może być zasadniczo domniemana
nie wolno podpisywać takich umów
Terytorium państwa w głąb ziemi sięga:

X

do środka kuli ziemskiej
wnętrze ziemi nie stanowi terytorium państwowego
do ok. 100 km
w nieskończoność
Tzw. ład wiedeński w stosunkach międzynarodowych miał miejsce w okresie:
1648-1789
1918-1939
1945-1989
1798-1815
Szczególna rola organizacji międzynarodowych i prawa międzynarodowego w kształtowaniu ładu globalnego akcentowana jest na gruncie teorii:
realistycznych

X

idealistycznych (liberalnych)
realizmu strukturalnego
realizmu globalistycznego
Usytuowanie państwa w systemie międzynarodowym w określonym miejscu – zdaniem Kennetha Waltza – wskazuje na:
obowiązki, jakie posiada dane państwo wobec społ. międzyn.
uprawnienia wobec pozostałych członków społeczności międzynarodowej

X

potencjał, jakim dysponuje państwo

X

funkcje, jakie państwo realizuje
Za twórców tzw. analizy czynnikowej w badaniu stosunków międzynarodowych uznawani są:

X

Quincy Wright
Dustin Wharton

X

Richard C. Snyder

X

Stanley H. Hoffmann
Ius legationis oznacza:
prawo zawierania umów międzynarodowych
prawo występowania z roszczeniami międzynarodowymi

X

prawo utrzymywania stosunków dyplomatycznych
prawo legitymizacji
Granice orograficzne to granice:

X

uwzględniające ukształtowanie powierzchni, cechy krajobrazu
biegnące wzdłuż południków i równoleżników
przebiegające niezależnie od rzeźby terenu
inaczej: tzw. astronomiczne
Zawłaszczenie w prawie międzynarodowym to:
tzw. efektywne zasiedzenie
inaczej derelikcja

X

efektywne wykonywanie władzy państwowej na terytorium będącym wcześniej res nullius

X

tzw. efektywna okupacja
Stosunki międzynarodowe są nauką:

X

empiryczną
teoretyczną

X

humanistyczną
przyrodniczą
Wojna, zdaniem Pierre’a Dubois’a jest:
następstwem strukturalnych uwarunkowań systemu międzynarodowego

X

koniecznością wypływającą z ludzkiej natury
wynikiem rządów „złych władców”
następstwem istnienia suwerennych państw
Autorem pozycji pt. The Twenty Years Crisis, 1914-1939: An Introduction to the Study of International Relations, symbolicznie rozpoczynającej tzw. I wielką debatę był:
Michel Banks

Arnold Toynbee

X

Edward Hallett Carr
J.K. O’Sullivan
Charakterystyczne dla “modernistów” uczestniczących w tzw. II wielkiej debacie jest:
teza, że stosunki międzyn. nie stanowią ustrukturalizowanej całości

teza, że stosunki międzyn. są „zachowaniem nieustrukturalizowanym”

X

odchodzenie od dedukcyjnych metod badań na rzecz metod indukcyjnych
odchodzenie od indukcyjnych metod badań na rzecz metod dedukcyjnych
Büsingen to:

X

enklawa niemiecka otoczona przez terytorium Szwajcarii

enklawa niemiecka otoczona przez terytorium Holandii
enklawa szwajcarska otoczona przez terytorium Niemiec
enklawa szwajcarska otoczona przez terytorium Włoch
Podmiotowość prawno-międzynarodową posiadają:

X

niektóre organizacje międzynarodowe
niektóre korporacje wielonarodowe
wszystkie organizacje międzynarodowe

X

Organizacja Narodów Zjednoczonych
Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich:

X

jest podmiotem prawa międzynarodowego

stracił swoje terytorium państwowe pod koniec XVII wieku

X

stracił swoje terytorium państwowe pod koniec XVIII wieku

w ogóle nie utracił terytorium, posiada je tylko w okrojonych rozmiarach w Rzymie
Terytoria powiernicze zostały utworzone po II wojnie światowej na bazie:

X

terytoriów mandatowych

X


terytoriów dobrowolnie poddanych powiernictwu
terytoriów oderwanych od państw nieprzyjacielskich w wyniku I wojny św.

terytoriów niczyich – porzuconych przez państwa-metropolie
Obywatelstwo polskie można utracić:

X

jedynie na swój wniosek zaaprobowany przez Prezydenta RP
jedynie na wniosek sądu – prawomocnym wyrokiem
na swój wniosek zaaprobowany przez właściwego wojewodę
jedynie na wniosek rodziny
Republika Chińska (Tajwan)

X

utrzymuje stosunki dyplomatyczne z ponad 20 państwami świata

jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych

X

nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z ChRL
stanowi prowincję chińską o charakterze autonomicznym
Przeciwstawne koncepcje uregulowania statusu prawnomiędzynarodowego Cypru to:
Tikrim

X


Taksim

X

Enosis

Emfasis
W latach 1945-1948 najwyższy organ rządzący w Niemczech (na zasadzie pełnomocnictwa domniemanego) pełniła:
Rada Kontroli Terytoriów Okupowanych
Rada Okupacyjna Niemiec

X

Sojusznicza Rada Kontroli (Niemiec)
Niemiecka Rada Sojusznicza
Myanmar to inaczej:
Bangladesz

X


Birma
Bhutan
Belize
Dla powstania organizacji międzypaństwowej konieczne jest porozumienie:

X

dwóch państw
trzech lub więcej państw
trzech państw
dowolnej liczby państw
  • CZAS NA ODPOWIEDŹ: 45 MINUT.

  • Test wielokrotnego wyboru (zawiera pytania bez ani jednej właściwej odpowiedzi).

  • Należy zaznaczyć odpowiedź poprzez wyraźne zaciemnienie kratki po lewej stronie.

  • Po wypełnieniu testu należy pozostać na swoim miejscu do czasu jego zakończenia.

  • Nie ma możliwości zadawania pytań w trakcie testu. Wszelkie uwagi należy zgłaszać pisemnie na e-mail: zenderowski@seznam.cz w ciągu 4 dni od zakończenia testu.

  • Pierwsza próba nawiązania kontaktu z innymi osobami w czasie pisania testu lub korzystanie z książek, notatek itp. kończy się usunięciem z sali i oceną niedostateczną.

  • Testy wypełnione ołówkiem są nieważne.

  • Nie uznaje się ewentualnych korekt w postaci przekreślonych odpowiedzi lub jakichkolwiek dopisków.

  • Dopiski na teście nie będą brane pod uwagę


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość