Egzamin z zastosowań spektrometrii mas w chemii organicznej 9 marca 2002 r. Czas pracy: 2 godz. Zadanie 1Pobieranie 15.86 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.86 Kb.
Egzamin z zastosowań spektrometrii mas w chemii organicznej

9 marca 2002 r.
Czas pracy: 2 godz.

Zadanie 1. (24 pkt.)
Poniżej pokazane są widma EI (AC) trzech spośród czterech możliwych izomerycznych związków o wzorze sumarycznym C7H14O, których cząsteczki zawierają prosty łańcuch węglowy i grupę karbonylową. Ustalić, jakim związkom odpowiadają widma AC i uzasadnić swój wybór schematami podstawowych pierwotnych i wtórnych procesów fragmentacji. Należy wyjaśnić także, dlaczego odrzucono czwarty z izomerów.

A

B

CZadanie 2. (24 pkt.)
Poniżej przedstawione są widma EI następujących związków:

Ustalić, jakim związkom odpowiadają widma AD i uzasadnić swój wybór schematami fragmentacji. W szczególności należy wyjaśnić powstawanie jonów, których masy ujęte są w ramki.A

B

C

D


Zadanie 3. (22 pkt.)

Poniżej przedstawione są uproszczone widma ESI (electrospray) zarejestrowane dla dwóch roztworów wodno-metanolowych zawierających ten sam ligand organiczny L oraz chlorki berylowców: M1Cl2 (roztwór A) i M2Cl2 (roztwór B). Ustalić masę cząsteczkową ligandu L, symbole metali M1 i M2 oraz podać jakim jonom odpowiadają piki w obu widmach (proszę opisać piki na poniższych rysunkach). Należy rozpatrywać kationy Be, Mg, Ca, Sr i Ba przyjmując, że są to pierwiastki monoizotopowe.

Masy nominalne: Be – 9, Mg – 24, Ca – 40, Sr – 88, Ba – 138.


A


BZadanie 4 (30 pkt.)
Proszę o udzielanie zwięzłych odpowiedzi.


 1. (4 pkt.) Jakimi cechami musi charakteryzować się matryca w technice LSIMS lub FAB, a jakimi – w technice MALDI? Podaj przykłady.
 1. (3 pkt.) W jaki sposób można badać fragmentację w spektrometrze mas wyposażonym w źródło jonów ESI (electrospray) i posiadającym pojedynczy analizator masy?
 1. (4 pkt.) Które z poniższych wzorów mogą odpowiadać jonom molekularnym w technice EI, a które – jonom pseudomolekularnym w technice CI, LSIMS lub ESI? Odpowiedź uzasadnij.

  1. C1113Cl2N2  2. 513.18

   512.92

   513.42

   513.67

   C6H14F3NO

  3. C5H11NO3

  4. C3H9PO4

  5. C12H27O64. (3 pkt.) Na rysunku obok pokazany jest profil izotopowy wielokrotnie naładowanego, protonowanego jonu pewnego peptydu, zarejestrowany techniką ESI (electrospray). Ustalić masę cząsteczkową tego peptydu z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
5. (5 pkt.) Zaproponować optymalne metody jonizacji i ew. warunki pomiaru w celu określenia masy cząsteczkowej poniższych związków. Odpowiedź uzasadnić.

a) 1-nitronaftalen, b) białko o masie ok. 150 000 u, c) octan n-butylu (tw = 124°C)

d) kwas cytrynowy: HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH,

e) oligosacharyd złożony z 10 reszt monosacharydowych.


6. (3 pkt.) Reflektor jonowy (zwany też zwierciadłem jonowym) w analizatorze czasu przelotu poprawia czułość i zdolność rozdzielczą spektrometru. W jaki sposób?
7. (2 pkt.) Masę cząsteczkową pewnego związku można przedstawić na trzy sposoby:

 1. 764,44

 2. 764

 3. 764,92

W jaki sposób zostały obliczone powyższe masy i jakie są ich nazwy?
8. (3 pkt.) W widmie EI pewnego związku zarejestrowano jon molekularny o masie 182. Po kilkakrotnym odparowaniu próbki tego związku z deuterometanolem (CH3OD) w widmie pojawił się jon o masie 184. O czym świadczy uzyskany wynik?
9. (3 pkt.) W celu zwiększenia czułości pomiaru GC/MS lub LC/MS z wykorzystaniem spektrometru kwadrupolowego często stosuje się technikę rejestracji wybranych jonów. Na czym polega ta metoda i dlaczego poprawia ona czułość pomiaru? Czy można i czy warto ją stosować w spektrometrze z analizatorem czasu przelotu? Odpowiedź uzasadnij.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy